ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตุลาคม 2557
    กองอาคารสถานที่ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถ
    ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการก่อสร้าง อาคารโลกใต้ทะเล ครั้งที่ ๕๒๕๕๗


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา นำเงิน จำนวน ๒,๑๓๕,๑๗๙.๕๐ สตางค์ ถวายจตุปัจจัย ณ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


ตุลาคม 2557
    โครงการศึกษาวิจัยความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น: ข้าวหลามหนองมน


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา วางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช


ตุลาคม 2557
    การแถลงข่าว โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา


ตุลาคม 2557
    พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา โดยพลเอก ดร.วันชัย เรืองตระกูล และคณะ


ตุลาคม 2557
    ประชุมการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๗
    วิเทศสัมพันธ์สัญจร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ พลเอก ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


ตุลาคม 2557
    ในวาระโอกาสการครบรอบ ๑๐ ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อทั่วโลกและวันสถาปนาวันขงจื่อโลก
    วันธำรง บัวศรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


ตุลาคม 2557
    แข่งขันการอ่านกลอนจีนและการเขียนพู่กันจีน


ตุลาคม 2557
    แถลงข่าวแสดงความยินดี นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ฮีโร่เหรียญรางวัล เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ อินชอนเกมส์
    ดร.พิชัย สนแจ้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี


ตุลาคม 2557
    พิธีทำบุญวันสถาปนา คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ครบ ๑ ปี


ตุลาคม 2557
    การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    นพเก้า-นิชาภา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย คว้าเหรียญทองกีฬาเรือใบ เอเชียนเกมส์ ๒๐๑๔ อินชอนเกมส์


ตุลาคม 2557
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Chinese-Thai: Language and Cultural Dimension


กันยายน 2557
    งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    เวทีประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน


กันยายน 2557
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท


กันยายน 2557
    สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


กันยายน 2557
    งานเลี้ยงเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานอธิการบดี


กันยายน 2557
    สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จุดประกายความคิดนิสิต บัณฑิตศึกษาสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
    สรุปข่าวสำคัญ มหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2557
    การประชุมเสวนาปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเภสัชศาสตร์ศึกษา


กันยายน 2557
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
    การระดมความคิดเพื่อวางแผนกลยุทธ์


กันยายน 2557
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๒๕๕๗


กันยายน 2557
    ผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกสภาพนักงาน
    คณะผู้บริหาร สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


กันยายน 2557
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

เมษายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


ธันวาคม 2557
    ขยายเวลารับ อาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างต่อเติมห้องพักอาจารย์ชั้น ๓


พฤศจิกายน 2557
    วิทยาลัยนานาชาติ แสดงตารางวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนิสิต
    วิทยาลัยนานาชาติ แสดงตารางวงเงินงบประมาณจัดซื้อหนังสือสำหรับนิสิต


พฤศจิกายน 2557
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์


ตุลาคม 2557
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการก่อสร้าง อาคารโลกใต้ทะเล ครั้งที่ ๕๒๕๕๗
    กองอาคารสถานที่ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถ
    ประะกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารกลางวันนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อนมสดและนมเปรี้ยว


ตุลาคม 2557
    ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์จีนศึกษา สำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยบูรพา นำเงิน จำนวน ๒,๑๓๕,๑๗๙.๕๐ สตางค์ ถวายจตุปัจจัย ณ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    ประกาศรับสมัครอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน ๑ อัตรา


ตุลาคม 2557
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Ph.D. in Management
    ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๙๔๙๓
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๙๒๘
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ตำแหน่ง ๔๒๖๙


ตุลาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ๘๐๕ จำนวน ๑ งาน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องออกกาลังกาย จานวน ๕ ชนิด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง ๑๒ จังหวัด จานวน ๒๘,๐๐๐ เล่ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักโสตสัมผัสวิทยา เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๑๑๗ จำนวน ๑ อัตรา


ตุลาคม 2557
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๑
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    โครงการศึกษาวิจัยความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น: ข้าวหลามหนองมน


ตุลาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ การก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ ๕๓
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯชุดเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯอ่างควบคุมอุณหภูมิชนิด 28 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง และตู้อบจำนวน 4 เครื่อง
    มหาวิทยาลัยบูรพา วางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช
    มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
    ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
    ประกาศตกลงราคา งานจัดจ้างทำสมุดโน้ต และปฏิทินตั้งโต๊ะ


ตุลาคม 2557
    การแถลงข่าว โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชุดทำเครื่องประดับแบบอีนาเมล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อตู้ดูดควัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อเครื่อง Bio Plasma จำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อชุดประสาทหูเทียม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 50 ชุด


ตุลาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ราคากลางจัดหา ลิขสิทธิ์โปรแกรม SPSS จำนวน 1 งาน
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา โดยพลเอก ดร.วันชัย เรืองตระกูล และคณะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ เครื่องวัดค่าการเบี่ยงเบนทางเดินของแสงโพราไรส์ชนิดอ่านค่าอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
    ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร


ตุลาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา


ตุลาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 ชนิด


ตุลาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการรายเดือนเคเบิลทีวีที่อาคารชุดพักอาศัย อาคารเสนาะ อูนากูล
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการรายเดือนเคเบิลทีวีที่อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชุดกีฬา
    ราคากลางอาคารวิจัยทางการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย อาคารเสนาะ อูนากูล
    ประกาศราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    ราคากลางจัดหา ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง รายการจัดซื้ออาหารเย็นและค่าปิดสนามกอล์ฟ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ พลเอก ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
    วิเทศสัมพันธ์สัญจร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ประชุมการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๗
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด คุณวนิดา ชูเกียรติชัย


ตุลาคม 2557
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ QS2 และ ปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์กระแสร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสั้งคมศาสตร์


ตุลาคม 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลยุค AEC : Competency performance
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา ประจำภาคเรียนพิเศษที่ ๒๒๕๕๗ วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โครงการอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สถาบันที่ได้รับรางวัล บุคคลคุณธรรม ประจำปี 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บุกวิชาการ ร่วมมือทั้งต่างประเทศ และในประเทศ อย่างไม่หยุดยั้ง
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์
    วันธำรง บัวศรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ในวาระโอกาสการครบรอบ ๑๐ ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อทั่วโลกและวันสถาปนาวันขงจื่อโลก
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK,HSKK
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน YCT
    ประชุมสัมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคตะวันออกและเครือข่าย ณ ศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์


ตุลาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    แข่งขันการอ่านกลอนจีนและการเขียนพู่กันจีน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12 ชนิด


ตุลาคม 2557
    ดร.พิชัย สนแจ้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
    นิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓๑
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยา
    คณะแพทยศาสตร์ แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล
    แถลงข่าวแสดงความยินดี นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ฮีโร่เหรียญรางวัล เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ อินชอนเกมส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ


ตุลาคม 2557
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬ่า ศิลปะ และดนตรีไทย โครงการทับทิมสยาม เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
    นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลพระราชทาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานานาชาติ IEP
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้ออาหารสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6


ตุลาคม 2557
    ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31
    พิธีทำบุญวันสถาปนา คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ครบ ๑ ปี


ตุลาคม 2557
    คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เข้าเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา 2557
    เปิดแล้ว โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่ รุ่นที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา


ตุลาคม 2557
    รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2558


ตุลาคม 2557
    โครงการนาฏศิลป์สานสัมพันธ์ไทย-จีน
    ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 ชนิด


ตุลาคม 2557
    นพเก้า-นิชาภา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย คว้าเหรียญทองกีฬาเรือใบ เอเชียนเกมส์ ๒๐๑๔ อินชอนเกมส์
    แสดงความยินดีต่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    ราคาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารงานเช่าเครื่อง


ตุลาคม 2557
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗
    โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ราคากลางจัดหา แทปเล็ต LENOVO จำนวน 95ตัว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้ออาหาร อาหารว่างนักเรียนและอาจารย์โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ


กันยายน 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท และปริญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ


กันยายน 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Chinese-Thai: Language and Cultural Dimension


กันยายน 2557
    งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างออกแบบ กลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิสิต พร้อมระบบสาธารณูปโภค


กันยายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๕๗
    เวทีประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน


กันยายน 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล นำผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่..ชุมชน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท


กันยายน 2557
    สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


กันยายน 2557
    สัถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมข่าวพิเศษสัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สวทล.เรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนำองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการ สัญจรสู่โรงเรียน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา


กันยายน 2557
    งานเลี้ยงเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานอธิการบดี


กันยายน 2557
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    สรุปข่าวสำคัญ มหาวิทยาลัยบูรพา
    สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จุดประกายความคิดนิสิต บัณฑิตศึกษาสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
    การระดมความคิดเพื่อวางแผนกลยุทธ์
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
    4 ตุลาคม 2557 ชมรายการ สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ Look Aroound


กันยายน 2557
    รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๒๕๕๗
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    การประชุมเสวนาปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเภสัชศาสตร์ศึกษา


กันยายน 2557
    คณะผู้บริหาร สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
    ผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกสภาพนักงาน


กันยายน 2557
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


สิงหาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล แมงกะพรุน ลอยนับแสนที่ทะเลระยอง
    ช่อง7 บุกเปิดห้องปฎิบัติการวิจัยทำสกู๊ปข่าวพิเศษที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


สิงหาคม 2557
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดบางแสนอีกแล้ว


สิงหาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42557 ครั้งที่ 2


กรกฎาคม 2557
    ขยายเวลารับสมัคร อ.เศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


กรกฎาคม 2557
    โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ -เริ่มด้วยใจไปด้วยกัน-


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรายการ Navigator


กรกฎาคม 2557
    ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วข.สงขลา ดูงาน


กรกฎาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา โ๘ กรกฎโ ครบรอบ ๕๙ ปี


มิถุนายน 2557
    โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดแม่รำพึง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ลงนามความร่วมมือในโครงการ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำ


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญร่วมงานฉลอง 30 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤษภาคม 2557
    ชมรายการ นกฮูกสีรุ้ง ตอนโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวล 16.30-17.00 น ทางช่อง 7


เมษายน 2557
    พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
    SVTV และ CTV.ชลบุรี สัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในหัวข้อข่าวกินทะเลเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย


เมษายน 2557
    ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มีนาคม 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗


มีนาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ โการปรับคนในองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลงโ


มีนาคม 2557
    พบ คราบน้ำมันลอยทั่วบริเวณหาดบางแสนเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557


มีนาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในชลบุรี 108 ดอทคอม ในคอลัมน์ เมืองชลคนเก่ง


มีนาคม 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมรายการแนะนำสถาบันฯ ในรายการ Five Diary Magazine ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ 5 .


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดห้องวิจัยสู่สายตาชาวไทยในรายการ กรีนพลัส ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2557
    รายการเคาะข่าว เจาะประเด็น การให้บริการตรวจรักษาโรคปลาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กุมภาพันธ์ 2557
    รายการ IQ-Action นำทีมผู้แข่งขันชาวต่างชาติไขปัญหาสถาบันฯในรายการ


กุมภาพันธ์ 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอก ปี 2557


มกราคม 2557
    วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามชมรายการ V-Travel ทางช่องสถานี T-Sport 112
    กิจกรรมงานวันเด็ก 11 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2556
    โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มอบเงินสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมรายการ ประทับใจที่ปลายทาง ทางสถานี TNN24


ธันวาคม 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้บุคลากร
    สวทล.จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 11-15 ธันวาคม 2556
    ร้านค้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดมความคิดจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557 และทำแบบประเมินผลงาน


ธันวาคม 2556
    นักวิทยาศาสตร์ สวทล.รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศออสเตเลีย


ธันวาคม 2556
    สวทล.นำกุ้งการ์ตูน 199 ตัว ปล่อยคืนสู่ทะเลภูเก็ตในโครงการ ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล


ธันวาคม 2556
    สวทล.ร่วมประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์อาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


พฤศจิกายน 2556
    ขอเชิญชมรายการ สารคดีงานวิจัยการเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


พฤศจิกายน 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมงานบุญ เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก


มีนาคม 2556
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556Newsletter

เมษายน 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ และรดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

Calendar