ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรกฎาคม 2561
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


กรกฎาคม 2561
    กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


กรกฎาคม 2561
    บูรพาวาไรตี้ สายตรงบูรพา ตอน กองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2561
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


กรกฎาคม 2561
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี
    ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นกรณีพิเศษ


กรกฎาคม 2561
    หลักสูตรนานาชาติ ป ตรี วิทยาลัยนานาชาติ ม. บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบรับตรงอิสระ หลักสูตร BBA BA BFA แล้ววันนี้ - 18 กรกฏาคม [GPAX]


กรกฎาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดภาพบรรยากาศและภาพถ่ายทุกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ๘ กรกฎ


กรกฎาคม 2561
    ศูนย์เกาหลีศึกษาร่วมกับ 6 สถาบันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 766 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 770 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 1 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อกระเช้าเด็กอ่อน-กองทุนมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อกระเช้าเด็กอ่อน-กองทุนส่วนงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยแสตนเลส จำนวน 3 ลูก หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Rebreating Bag จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Urine5 HemoketoGPH strip จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ QuckVue RSV Test จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ One Step จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำสมุด จำนวน 6 รายการ
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารจัดเลี้ยงกลางวันของงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เก้าอี้ประชุม
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณด้านนอกข้างอาคารฟิลิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารปรุงสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปบริเวณด้านในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมอ่างอาบน้ำและเพดานห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลวและกรองระบบ Generator Volvo รุ่น TAD 731 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานประจำปี RMCS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์โดยสารฯ Hyundai H-1 เช็คระยะ 160,000 Km. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๗ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าในห้องเครื่องกรองสระว่ายน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือและจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย HDMI เพื่อใช้ในการประชุมและการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างตรวจเช็คพร้อมบรรจุน้ำยาดับเพลิง,เปลี่ยนขอบยางกระจกตู้ดับเพลิงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคิดเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อกระดาษคิดเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเพื่อการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน ๕,๐๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมโครงคอนเดนส์ซิ่ง เครื่องปรับอากาศ ห้อง RMCS 201 คณบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมแผงคอนเดนส์ซิ่ง เครื่องปรับอากาศ ห้อง RMCS 103 ตัวหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU ห้อง RMCS 104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง-ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองกิจการนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๐ เรื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวกรอกระดูก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ERBE Nessy Plate, Split without cable for children from 5 to 15 kg จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ และกรวยกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ แผ่นพับและใบปลิว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือและจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก โถเบญรงค์ ๔ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๘๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๘๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อโปโล จำนวน ๒๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK174


กรกฎาคม 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3
    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อไส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างปรับปรุงร่องน้ำเสริมยางมะตอย,เทฝาท่อ,งานต่อเชื่อมเสริมปากบ่อ,งานเทปูนปากบ่อเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมบำรุงรถบัส ๔๐-๐๕๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นชนิด IOM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ CampyGen 2.5L จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในการกำกับของมหาวิทยาลัย วมว. ตำแหน่งอาจารย์ เคมี
    ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มสรุปรายงานโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ TK-1144 จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเกลือ
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องสัตว์ทดลอง MS 208 คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า เครื่องใช้ ในการเข้าหอพัก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


กรกฎาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษฟลิบชาร์ท
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมี Polyvinyl alcohol
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคาซ่อมช่วงล่างรถบัสปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ 99 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน ฮท 275 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือนโยบายสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี TCAS รอบ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการInnovation Hubs
    ตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อเครื่องระบายความร้อนจำนวน2เครื่อง
    ราคากลางโครงการInnovation Hubs
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเข้าเล่มเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมี เครื่องแก้ว และวัสดุอุปกรณ์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมี เครื่องแก้ว และวัสดุอุปกรณ์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อธงชาติและธงสีเหลือง วชร. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำข้อสอบชั้น ๑ อาคารสิรินธร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าเช็ดมือ สำหรับการเรียนปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบไฟและเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทดสอบแรงดึงอเนกประสงค์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลผลิตสื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทาสี จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมกระดานดำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ บุคลิงต์


กรกฎาคม 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้้ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
    ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ BUU Health Day
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Lemaitre LifeSpan ePTFE Vascular Graft 6mm x 50cm จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการเครื่องเลเซอร์ธูเลี่ยม แบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ VALEO 6F 80CM 10MM 36MM จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TWINFIX TI 5.0 STR ANCHR จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ V-18 Control Wire 300 cm จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบออลูน จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Renegade STC 18, Fathom-16 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Saliva Ejector WW-Removable tip, 100 pcs จำนวน 50 pkg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ARC AFP Linear 2000 100T จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ EDTA K3 2ml Transparency 13x75 จำนวน 100 packs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวบิลและของที่ระลึก จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Cannon IR 7095 จำนวน ๒๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเล่มรายงาน SAR โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร SAR จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูอิฐบล็อคปลูกหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องปูด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเดินสายไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ และงานเดินสายนำสัญญาณเครือข่ายทองแดง UTP และสำหรับ UP-LInk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ต และชุดกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำบัตรเชิญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์รูปที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อช่อดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวาล์ว โซเลนนอยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหลอดไฟฟ้า แอล อี ดี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล และอุปกรณ์ประกอบเวที พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดทำสมุด 6 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม SAR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบล็อคสกรีน จำนวน 3 บล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญติดตามชมรายการบูรพาวาไรตี้ ตอน เปิดบ้านคณะยอดฮิตอันดับ ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 10 ตัว
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯ
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขนมเบรค น้ำแข็ง น้ำถัง ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โถเบญจรงค์ 4 นิ้ว ลายเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วมุก จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในการกำกับของมหาวิทยาลัย วมว.
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด รายการตามใบประกอบเสนอซื้อ 0010.61 และ0011.61 จัดอบรม 13 และ 20 ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ 24 ,13, 8 และ 5 ที่นั่ง และเก้าอี้เอนกประสงค์ 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างช่อมเครื่องแม่ข่ายฯ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1-5 อาคาร60พรรษามหาราชินี1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 306A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำใบเกียรติบัตร โครงการบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำซองซิป โครงการบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำชั้นเรียนและติดตามผลการเข้าอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำชั้นเรียนและติดตามผลการเข้าอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ การจัดแสดงงานปฐมนิเทศ อุปกรณ์โดรน กล้องถ่ายภาพ VDO อุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประสานงานการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อของที่ระลึกและวัสดุอุปกรณ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มรายงาน SAR


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานโครงการอบรมผู้เกษียณอายุของ อ.ส.ค. พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบดับเพลิงในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนชักโครก Karat ชนิดฟลัชวาล์ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื่้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้พันสำลี size L จำนวน ๑๐,๐๐๐ ห่อ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท M.B.A. และ M.M. International Tourism Management
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเล่มคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมและสัมมนาStandards for Software in Medical Devices: IEC 62304 - Software Life Cycle Processes and Other Relevant Standards
    ประกาศเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวกอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงเหล็กสำหรับวางถังขยะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานโครงการอบรมผู้เกษียณอายุของ อ.ส.ค. พ.ศ. 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์จับยึด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 25 ถัง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนขนาด 0.7 คิว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Alere Determine HIV 12: 100 tests จำนวน 5 packs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระดาษเขียนตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ QUICK CHASER INFLUENZA AB With Flexible nasopharyngeal swab จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายอะคิลิคฯ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อผงหมึกสีดำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 375 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจ้ดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง 102
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่มรายการสารละลายหรือรีเอเจนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ กลุ่มรายการด้านอณูชีววิทยา และการตรวจพิเศษเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 180 mg100 ml eye drops solution จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Procaterol 5 mcg1 ml syrup 60 mlขวด จำนวน 100 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    พิธีทำบุญตักบาตรและภวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ๘ กรกฎ


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนว ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมบำรุงกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำป้ายชื่อ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเครื่องขยายเสียง,จอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำเอกสารสรุปโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กและอุปกรณ์เสริม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยงิธีเฉพาะเจาะจง
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทัศนศึกษาโครงการอบรมผู้เกษียณอายุของ อ.ส.ค. พ.ศ. 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ โถเบญจรงค์ โถ3นิ้วลายเต็ม จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำช่อดอกไม้สด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหนังสือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาและเข้ารูปเล่มหนังสือ จำนวน 8 รายการ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหน่วยบันทึกข้อมูลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์สติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคีออสเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วมุก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ STANDARD Flow RANGER FLUID WARMING SET จำนวน 10 CASE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด รายการตามใบประกอบเสนอซื้อ 0009_61 จัดอบรมวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหนังสือ Basic Infographic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วน้ำ จำนวน 40 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ THE EDGE INSULATED COATED ELEC จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นกาวดักฝุ่น ขนาด 26'x45' 10 แผ่น กล่อง จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CAMERA SLEEVE จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลับคมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ 200 UL. Graduted Yellow Tip 1000 pcs bag จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ P5 NEWTRON WO TIP เครื่องขูดหินปูน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม Contra Angle NSK NAC จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแปรงสีฟันสำหรับผู้ใหญ่ และเม็ดย้อมสีฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DEMIULTRA LED COMPLETE KIT เครื่องฉายแสง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ 73 ,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Power Supply Dell รุ่น Optiplex 380 จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนัหงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเสียงห้องประชุม 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รวมสัญญาณภาพ 26 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบทะเบียนผลการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ จำนวน 5 งาน มิย. กองกิจการนิสิต1
    ประกาศผู้ชนะ จำนวน 5 งาน มิย. กองกิจการนิสิต2
    ประกาศผู้ชนะ จำนวน 6 งาน มิย. กองกิจการนิสิต3
    ประกาศผู้ชนะ ซื้อ กระเช้าสวัสดิการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดบันทึก 150 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์-ค่าจ้างเหมายานพาหนะ-รถตู้ปรับอากาศ-ใช้วันที่ 13 ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์-ค่าจ้างเหมายานพาหนะ-รถตู้ปรับอากาศ-ใช้วันที่ 20 ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างทำลูกกุญแจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นเคลื่อนที่ด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เอกสาร ในการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของรายวิชามคอ.3 , มคอ.5
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองจดหมายเสีขาว ตราคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drum Cartridge จำนวน 3 ตลับ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP1606dn Ce278A จำนวน 24 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างบำรุงรักษาชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก.
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    บูรพาวาไรตี้ สายตรงบูรพา ตอน กองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างทำตู้เก็บของสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเติมรถยนต์
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตามระยะทาง
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือSAR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสาร เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 7 คัน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และภาควิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fecal Occult blood FOB; 25 test จำนวน 30 kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สำหรับตรวจ Liquid-based cytology, HPV DNA testing โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สำหรับตรวจ Bacteral identification sensitivity Prostate needle bio
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สำหรับตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบชองโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียน และสำหรับวิทยากรอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำตรายางประทับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สำหรับด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด Cartridges for Specific Analyzer, CG4 จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ QuckVue RSV 10 ขนาดบรรจุ 25 tests ต่อกล่อง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Quick Preg Urine strip 5.0 mm. 100โs กล่อง จำนวน 6 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BioTracer Dengue NS1 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อเข่า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารห้ามเลือดเซอร์จิโฟล์วิธธรอมบิน 8 ml จำนวน 5 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดขนาดใหญ่ Introducer จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Connecting Tube 6mmx10FT จำนวน 250 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 14.5FRx28cm 11' Split Cath III with Dacron Cuff Permanent Catheter Set จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ANGIOGRAPHY SET จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ IMPRA ePTFE Vascular Graft จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 2030 Indeflator จำนวน 40 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องปูด
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปั๊มกุญแจ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างรถ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหนังสือพิมพ์ 200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดผ้าปูที่นอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดผ้าปูที่นอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 1-2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ ขนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ ขนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อรถเข็นของฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการเครื่องเลเซอร์ธูเลี่ยม แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนชนิดท่อ จำนวน 2 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวัดอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน 2 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นทารกให้ตื่น
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin 50 mgMetformin HCl 1,000 mg film-coated tablet จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    สายตรงบูรพา ตอน โครงการการจัดทำบัตรนิสิต Smart Card
    .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารรายวิชา ๗๐๓๒๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างตรวจเช็คเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารภาษเขมรเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้บาร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดล้างใหญ่และตรวจเข็ดเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเล่มวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Scandinibsa 2 1:100,000 จำนวน 10 box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Artinibsa 4 จำนวน 5 box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์พอพักหญิงและหอพักชาย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ High Pressure Extension Tubing wAdapter 48' จำนวน 12 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Liraglutide 6 mg1 ml solution for injection 3 mlpen จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Apixaban 5 mg Tablet จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาEtoricoxib 60 mg Tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ Medicine s First Date ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    JSPS หลักสูตรนานาชาติ ตอบสนองความต้องการสำหรับประเทศในแถบเอเชีย
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หนังสือเรียนฟรี 3 รายการ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หนังสือเรียนฟรี 14 รายการ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หนังสือเรียนฟรี 90 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยา ARC HIV AgAb COMBO 100 T จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้จ้างเหมาบริการ โครงการบริการวิชาการ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อระบบกล้องวงจรปิดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเจาะไต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ CB-6 Suture 24' TTC-09 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 15.5FRx28cm Titan HD Catheter Set จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงญี่ปุ่นและปริ้นไวนิล
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปลั๊กรางไฟ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก Laserjet HP CE278 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Quadrant จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA WAVE I ทะเบียน จกธ 421 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน 3 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจน 3 ชนิด
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อ Wireless Mouse โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเลเซอร์พอยเตอร์ Presenter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อชุดคีย์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาทางขึ้นบันไดตรงทางขึ้นห้องประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปและสเปรย์ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้เรียน
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มิ.ย. 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมจักรยานนั่งตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน่วยบันทึกข้อมูล จำนวน 8 ตัว
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายหลักประจำอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคีออสเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพิมพ์สี 220 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องระบายความร้อนจำนวน2เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก Laserjet HP CF283XC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะ เดือน เม.ย. และ พ.ค. 2561


มิถุนายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาทางขึ้นบันไดทางขึ้นห้องประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
    เอกสารแถลงข่าว Press Release การพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายอูคูเลเล่ จำนวน 18 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการฟุตซอลประถม จำนวน 8 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 5 ล็อก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษานานาชาติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สสอบเทียบ GAS CALIBRATION โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำวารสาร HRD Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 14.5FRx28cm 11' Split Cath III with Dacron Cuff Permanent Catheter Set จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือสำหรับห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน งานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา สมุด ซองพลาสติก กระดาษสี และกระดาษชาร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลภาษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลภาษาระดับสูง แล


มิถุนายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการราคาขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางของงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น อัดลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ร้าน ซัก อบ รีด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Free elevator, double-end, shbl จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Etch-37 denu 3 mlx5syr จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TYTIN FC REGULAR SET, DARK GREY BULK PACK 400 mg SINGLE SPILL จำนวน 3 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับสวนท่อปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ประจำเครื่องปั่นไฟ Generator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือดำน้ำ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อบานพับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อHarddiskฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหลอดไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า วัสดุทิปเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า แบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า หลอดไฟ UVA,UVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า Rosolic acid,น้ำกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเอ็ม-เอ็นเทอโรคอคคัส อะการ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตรามหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 900 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และจัดจ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเดินสายเมนโทรศัพท์และเปลี่ยนสวิทซ์ไฟใหม่พร้อมฝาครอบ 7 ชุด
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำผ้าพันคอ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องมือมาตรฐาน 5,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น NRCT - JSPS ประจำป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อกระดาษห่อปก,โฟมเม็ด,ริบบิ้นเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อสติ๊กเกอร์ขาวัน A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อตัวอักษรลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อไหมญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ผลการตัดสินการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา BUU Burapha University Mascot Contest
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ร้าน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ROCAWIRE NTL 0.035โ 1.5M STD3CMSTRFLEXTIP จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ AUROBLUE Trypan blue solution 0.06 wv 1 ml จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Sanidex OPA PLUS 5 Litre จำนวน 5 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารภาษาเวียดนามเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อเข่า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Filter HME TwinStar 8 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Supra Core: 300 cm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ HEMOSTAR 14.5F 23CM STD KIT จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รุ่น AT TORBI 709MP DPT 20.0 จำนวน 1 Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างงานเชื่อมสายเมนไฟฟ้าระบบโสตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าหมึก Epson LQ 590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเลคเชอร์ 630 ตัว ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าฝ้ายสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เหล็กบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เหล็กบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อจอภาพชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะโครงการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพักหญิงและหอพักชาย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างจัดทำวีดีโอเผยแพร่เช่าสถานที่จ้างจัดสถานที่ สำหรับจัดโครงการประชุมวิชาการ การผ่าตัดข้อเข่ารักษ์ข้อ บูรพา


มิถุนายน 2561
    เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงาน การพัฒนานวัตกรรมด้าน loT ในรูปแบบApplication,Product,Service,สำหรับ Smart City
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี่ยงอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้ง ของงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Zipwire Guide Wire 0.035'150 cm จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพิ่มเติม


มิถุนายน 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี จำนวน 2 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 10 หลัง


มิถุนายน 2561
    ขอเชิญนักวิจัยที่ใช้สัตว์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล สพสว.IAD Award ประจำปี 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอสารเคมีและตัวยา จำนวน 30 รายการ


มิถุนายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ รุ่นที่ 3
    ขอเชิญ คกส. คัดเลือกและส่งชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล TEQ Award ประจำปี 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษบรูฟ และกล่องซีดี


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อเข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับตรวจ Bacteral identification sensitivity Prostate needle bi
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบชองโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับตรวจ Liquid-based cytology, HPV DNA testing โดยวิธีเฉพาะเจาะ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเติมรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมิถุนายน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบ้านพักโครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา


พฤษภาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ 34 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สารเคมี จำนวน 8รายการ
    ประกาศผลผู้ชนะการราคาซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่ผู้ที่มาพักภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รอบๆศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค ขงองานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดแห้ง สำหรับอาหารจัดเลี้ยงกลางวันในงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อระบบเครือข่ายหลักประจำอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รวมสัญญาณภาพ 26 ชุด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง


พฤษภาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สารเคมี ตัวอยา เครื่องแก้ว และวัสดุอุปกรณ์ 13 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี ตัวยา และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตัวยา และสารเคมี จำนวน 12 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตัวยา และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี และตัวอยา จำนวน 14 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณบ้านพัก โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารสดแห้ง สำหรับอาหารเช้า อาหารพนักงาน 1-15 มิย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค วันที่ 31 พค.61 - 1 มิย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค วันที่ 2 มิย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค วันที่ 31 พค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นพลาสติกเคลือบบัตรโครงการจัดทำป้ายสมุนไพรบริเวณรอบคณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเช้ายาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 9 ปี วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซีลสูญญากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ถาดวางสินค้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 20
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโต๊ะเลคเชอร์ 630 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง


พฤษภาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Dichrolomethane, commercial grade โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักพรมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบันฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดย วิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563


พฤษภาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในงาน A to Z of Bio-Refineries Workshop


พฤษภาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับตรวจ Liquid-based cytology, HPV DNA testing โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบชองโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับตรวจ Bacteral identification sensitivity Prostate needle bio


เมษายน 2561
    ICPAM 2018


มีนาคม 2561
    The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color


กุมภาพันธ์ 2561
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมโครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2561
    Burapha University International College is working to improve the quality of research


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2560
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


พฤศจิกายน 2560
    ตารางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK , HSKK , YCT สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2558
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงNewsletter

กันยายน 2561
    ขอเชิญติดตามชมรายการบูรพาวาไรตี้ ตอนเปิดบ้านคณะยอดฮิตอันดับ ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2561
    ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดภาพบรรยากาศและภาพถ่ายทุกกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ๘ กรกฎ


กรกฎาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2561
    ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ


กรกฎาคม 2561
    พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ๘ กรกฎ
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐


พฤษภาคม 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Calendar