ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มิถุนายน 2561
    เอกสารแถลงข่าว Press Release การพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2561
    ผลการตัดสินการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา BUU Burapha University Mascot Contest


มิถุนายน 2561
    กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ


เมษายน 2561
    บูรพาวาไรตี้ ตอน เกาะติดการสรรหาอธิการบดีกับประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2561
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


กรกฎาคม 2561
    ศูนย์เกาหลีศึกษาร่วมกับ 6 สถาบันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5


มิถุนายน 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบรับตรงอิสระ หลักสูตร BBA BA BFA แล้ววันนี้


มิถุนายน 2561
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี
    การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ โคืนปูม้าสู่ทะเลไทยโ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
    เอกสารแถลงข่าว Press Release การพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายอูคูเลเล่ จำนวน 18 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการฟุตซอลประถม จำนวน 8 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 5 ล็อก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษานานาชาติ


มิถุนายน 2561
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน งานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา สมุด ซองพลาสติก กระดาษสี และกระดาษชาร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้เย็น ห้องพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 10th International Exhibition of Inventions IEI 2018
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลภาษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลภาษาระดับสูง แล
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อ โครงการบริการวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิพม์เลเซอร์HP
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินระบบสายไฟพร้อมใส่รางเหล็ก
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปากกาไวท์บอร์ด
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิพม์เลเซอร์HP
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑งาน


มิถุนายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการราคาขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางของงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น อัดลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ร้าน ซัก อบ รีด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Free elevator, double-end, shbl จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Etch-37 denu 3 mlx5syr จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TYTIN FC REGULAR SET, DARK GREY BULK PACK 400 mg SINGLE SPILL จำนวน 3 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับสวนท่อปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ประจำเครื่องปั่นไฟ Generator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือดำน้ำ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อบานพับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อHarddiskฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหลอดไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ HP Laserjet P3015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า วัสดุทิปเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า แบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า หลอดไฟ UVA,UVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า Rosolic acid,น้ำกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเอ็ม-เอ็นเทอโรคอคคัส อะการ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น NRCT - JSPS ประจำป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อกระดาษห่อปก,โฟมเม็ด,ริบบิ้นเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อสติ๊กเกอร์ขาวัน A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อตัวอักษรลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อไหมญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ผลการตัดสินการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา BUU Burapha University Mascot Contest
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเอกสารคู่มือการคลายความเครียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุหมึกพิมพ์เลเซอร์สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุผ้าขนหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำหนังสือ ๘ กรกฎ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานประจำปี RMCS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ห้อง RMCS ๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ร้าน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองหยาบรีฟิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องพิมพ์ HPLaserjet CE285A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ืโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ROCAWIRE NTL 0.035โ 1.5M STD3CMSTRFLEXTIP จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ AUROBLUE Trypan blue solution 0.06 wv 1 ml จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Sanidex OPA PLUS 5 Litre จำนวน 5 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารภาษาเวียดนามเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อเข่า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Filter HME TwinStar 8 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Supra Core: 300 cm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ HEMOSTAR 14.5F 23CM STD KIT จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รุ่น AT TORBI 709MP DPT 20.0 จำนวน 1 Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างงานเชื่อมสายเมนไฟฟ้าระบบโสตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่ารถตู้และซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกระจกโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ อัน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและทำความสะอาดตู้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภาควิชาการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    เชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันดีเซลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 27001:2013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลนิก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยา Ferritin and Anti HCV จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fecal Occult blood FOB; 25 test จำนวน 10 kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Methamphetamine card 40 t. จำนวน 10 kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Stuart transport medium swab จำนวน 2 Pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ QUICK CHASER INFLUENZA AB With Flexible nasopharyngeal swab จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Uriscan 6L strip จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Pro-Coaulation Tube จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยา Anti-HBs จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าดิบ จำนวน 4 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อระบบสายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างตัดเย็บผ้าใช้ในหอผู้ป่วยสามัญ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชั้น ๓ อาคารภาพพิมพ์, ห้องเรียน, ห้องดนตรีไทย, ห้องพักครู, ห้องประชุมคณะดนต
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหมึกพิมพ์ HP color laser CE320A สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำเล่มประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์สื่อโสตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่และอุปกรณ์การออกกำลังกาย ประจำภาคเรียนฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศยกเลิกการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ Book of Abstract โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน1,600ซีซี 1คัน ระยะเวลา5ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบอร์ดนิทรรศการและเช่าบูธมีผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อจอภาพชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะโครงการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพักหญิงและหอพักชาย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
    ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561
    ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
    เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงาน การพัฒนานวัตกรรมด้าน loT ในรูปแบบApplication,Product,Service,สำหรับ Smart City
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวน์นี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้ออุปกรณ์ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อกุญแจ,โซ่คล้อง,หูช้างติดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินการรับรองมาตรฐานการบินและอวกาศ AS 9100,ISOIEC
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารสเปนเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี่ยงอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้ง ของงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดโครงการ ปากกาเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อ T-Shirt จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโบชัวร์ประชาสัมพันธ์ภาพสีขนาด A4 จำนวน 400 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ Back Drop จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโปรแกรม Vidinoti AR pixlive maker พร้อมอุปกรณ์ VR จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Zipwire Guide Wire 0.035'150 cm จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 14FRx28cm 11 Split Cath III with Dacron Cuff Permanent Catheter จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ IMPRA ePTFE Vascular Graft โStraight Venafloโ 6mm x 40cm จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้รุ่น RE06F จำนวน 8 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองเอกสาร ขยายข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ มีห้องพักจำนวนจำกัด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK-๑๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็ก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องอาหาร อาคาร QS1 คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ QUICK CHASER INFLUENZA AB With Flexible nasopharyngeal swab จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษางานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ XGA ๓๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง ๓ มิติ,ไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ XGA ๓๖๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวารสาร RMCS ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจดหมายข่าว RMCS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเชิญชวนให้ประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศเรื่องการเสนอราคาจัดจ้างทำโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติผ่านช่องทาง google


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SitagliptinMetformin 50500 mg tab Janumet จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fluticasone 125 mcg evo 12d Flixotide จำนวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Augmentin 2285ml sus20028 70ml RANCLAV จำนวน 100 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Augmentin 2285ml sus20028 70ml RANCLAV จำนวน 100 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Lamivudine 150 mg tab 3TC, Lamivir จำนวน 200 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Penicllin G Benzathine 1.2 mu inj Retarpen จำนวน 100 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อหนังสือความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อแมงกานีส กรีน แซนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Calcium D Redoxon Kal Cee 10 เม็ด หลอด จำนวน 1,000 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Canon Cartridge-325 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ Multi-detection จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด 30000 บีทียู จำนวน ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพิ่มเติม
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Cyclidrol 40mg 5ml 60ml syr Mucoflux จำนวน 100 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา


มิถุนายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเปลี่ยนหน้าจอ เครื่องวัดเสียงสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมเครื่องชั่งทศนิยม ๕ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นชนิด IOM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ BSS BAG NGP 500ML T จำนวน 36 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่มรายการ Molecular biology ประจำเดือนมิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถกอล์ฟ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Polystyrene SFN Ca 5 gm pwd Less-K จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TPN AminoElyteVit.B1Glucose 1L inj BFluid จำนวน 30 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Aescin 1 40 gm gel Reparil Gel N จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ hdHYDROXYUrea 500 mg Hydrea จำนวน 40 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Lactate Ringer s Solution 1000 ml จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hyaluronate Na 20mg 2ml inJ Hyalgan จำนวน 40 ไซริ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Indomethacin 0.8 50ml Elmetacin Spray จำนวน 300 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fusidic acidBet val. Cream 5 gm Fucicort จำนวน 50 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Infant Food Allergic PH CMF Dumex Hi Q จำนวน 6 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Rotavirus vac oral Rotarix จำนวน 60 dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มิ.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Clindamycin 600 mg inJ 4ml Rosil จำนวน 200 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sertraline 50 mg tab SerLIFt จำนวน 600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ketorolac 30mg1ml InJ Ketolac จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Chlorhexidine 4 100 ml Scrub AS จำนวน 200 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Epoetin beta 30000 iu Recormon จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Roxithromycin 150 mg tab Coroxin จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Gem GluBran Tiss 2, 0.25 ml จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 10 หลัง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า โซเดียมไนเตรท,หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า โซเดียมซัลเฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซึอหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า วัสดุและสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์ จำนวน ๓ หลัง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนชนิดท่อขนาด 0.7 คิว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ sterigate steam intergrator
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้พันสำลี size L
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรั่วท่อเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7
    ขอเชิญนักวิจัยที่ใช้สัตว์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล สพสว.IAD Award ประจำปี 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางจำนวน 4 อัน
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin degludec 100 iu1 mL solution for injection 3 mLprefilled pen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาวัสดุ สำหรับจัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยวิธีเแพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอสารเคมีและตัวยา จำนวน 30 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ รุ่นที่ 3
    ขอเชิญ คกส. คัดเลือกและส่งชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล TEQ Award ประจำปี 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet จำนวน 10,000 กล่อง ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600ซีซี 1 คัน ระยะเวลา5ปี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง QS1-108 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Clinpro Sealant Syringe RF จำนวน 3 ไซริ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CLINPRO WV MELON, 50BAG จำนวน 12 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษบรูฟ และกล่องซีดี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ - ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกผ่านกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกผ่านกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 14.5FRx32cm 13' Split Cath III with Dacron Cuff Permanent Catheter Set จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกผ่านกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกผ่านกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ RADUFI GUIDE WIRE M 0.035x260 CM ANGLE-N จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกผ่านกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกผ่านกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 4 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
    กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรลอัพ จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโบชัวร์ จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methyldopa 250 mg film - coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง ร้านกาแฟ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และกระเป๋าใส่อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแปรงสีฟันสำหรับเด็กโต และยาสีฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มถังจำนวน 26 ถัง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Mak mini Access kits ชุดท่อนำสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กพิเศษ จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าเหมาบริการตรวจเชคปลั๊กไฟและซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพักหญิง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนขนาด 1.5 คิว และ 6 คิว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายแสง DEMIULTRA LED COMPLETE KIT จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alendronate sodium 70 mg colecalciferol vit D3 5,600 iu tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับตรวจ Bacteral identification sensitivity Prostate needle bi
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบชองโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับตรวจ Liquid-based cytology, HPV DNA testing โดยวิธีเฉพาะเจาะ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเติมรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมิถุนายน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างวารสารวิชาการดนตรีและการแสดง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบ้านพักโครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปู ของโครงการหอพักเทา-ทอง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clonidine hydrochloride 150 mcg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atazanavir 300 mg vapsule จำนวน 15 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alogliptin 25 mg Pioglitazone 30 mg film-coated tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ
    ซื้อกระดาษเช็ดหน้า 150 แผ่น แพค 3 กล่อง จำนวน 8 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษางานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อม LCD TV 42 นิ้ว Panasonic จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมท Trane รุ่น MCW512SB5A00 จำนวน 12 ตัว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 90 mg Tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lopinvir 100 mg ritonavir 25 mg film-coated tablet จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Denosumab 60 mg 1 ml solution for injection 1 ml prefilled syringe จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nebivolol 5 mg Tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triptorelin 11.25 mg powder for solution for injection จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อ, สายคล้องคอ, ปากกา และสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ 34 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สารเคมี จำนวน 8รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และภาควิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการราคาซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่ผู้ที่มาพักภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รอบๆศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค ขงองานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดแห้ง สำหรับอาหารจัดเลี้ยงกลางวันในงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อแบตเตอรี่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dipotassium Clorazepate 5 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือยา Fluoxetine 20 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Phenytoin sodium 250 mg5 mL solution for injection infusion 5mLvial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gabapentin 300 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Zinc oxide 7.5 g100 g cream 5 gหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium bicarbonate 7.5 g100 mL solution for infection 50 mLamp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Heparin sodium 25,000 iu5 mL solution for injection 5 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อเวชภัณฑ์ยา Ferrous fumarate 45 mg600 mcL oral drops suspension 150 mLขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Peginterferon alfa - 2a 180 mcg0.5 mL solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Perindopril arginine 5 mg film - coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Leuprorelin acetate 3.75 mg powder and solvent for prolonged - release suspension for injection, prefilled syr โดยวิธีเฉ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Budesonide 500 mcg2 mL nebulizer suspension 2 mldose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Diosmin 450 mg hesperidin 50 mg film - coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Enzyme extract herbs tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Axilsartan medoxomil 40 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวทิ้ง Receptual Suction Bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Extension T Connector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดให้สารน้ำ IV Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดดึงจัดแนวกระดูกขา Skin Traction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sulodexide 250 LSU soft capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Aspirin 81 mg chewable table โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Saw palmetto berries viscous extract 160 mg Stinging nettle roots dry extract 120 mg soft capsule โดยวิธีเฉพาะ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicergoline 10 mg tablet ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Varicella zoster,live attenuated 1350 pfu powder and solvent for solution for i
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Losartan potassium 50 mg film - coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ นสพ.ขอทำดี มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน ปีที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาถ่ายเอกสารและเอกสารประเมินผล สำหรับจัดโครงการ นสพ.ทำดี มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน ปีที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา ๗๓๐๔๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สารเคมี ตัวอยา เครื่องแก้ว และวัสดุอุปกรณ์ 13 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี ตัวยา และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตัวยา และสารเคมี จำนวน 12 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตัวยา และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี และตัวอยา จำนวน 14 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณบ้านพัก โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับการผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสมุดบันทึกการรักษาพยาบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rivastigmine 13.3 mg transdermal patch จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sevelamer carbonate 800 mg tablet จำนวน 100 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dutasteride 0.5 mg capsule จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ezetimibe 10 mgSimvastatin 40 mg tablet จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 25 mg capsule จำนวน 600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lirablutide 6 mg 1 ml solution for injection 3 ml pen จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin glargine 100 iu 1 ml 3 ml จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์โถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
    ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ชุดแว่นตาเสมือนจริงพร้อมข้อมูลภูมิประเทศแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 14,117 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการ 28 05 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเปลี่ยนตู้เซฟี้สวิทซ์และฟิวส์เซฟตี้สวิทซ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin 50 mgMetformin HCl 1,000 mg film-coated tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารสดแห้ง สำหรับอาหารเช้า อาหารพนักงาน 1-15 มิย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค วันที่ 31 พค.61 - 1 มิย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค วันที่ 2 มิย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค วันที่ 31 พค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนชนิดท่อ ขนาด 6 คิว 24 ท่อ
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 2,000 กล่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin 25 mg capsule จำนวน 2,600 กล่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อแบตเตอรี่ Notebook Dell Vostro 3350 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นพลาสติกเคลือบบัตรโครงการจัดทำป้ายสมุนไพรบริเวณรอบคณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเช้ายาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 9 ปี วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอง A4 สีน้ำตาล จำนวน 600 ซอง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธงชาติอาเซียนแบบตั้งโต๊ะ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin beta 5,000 iu0.3 ml solution for injection 0.3 ml prefilled syringe จำนวน 55 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phytomenadione 1 mg0.5 ml solution for injection 0.5mlamp จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตามระยะทาง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RAM สำหรับโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก Laserjet HP CF283XC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหมึกพิมพ์ CF280XCฯ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำวารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่13 ฉบับที่2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการเดินสายสัญญาณเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์สำหรับห้องเรียน เบาะสีแดง
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hydroxycarbamide 500 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา CAPD 2 1.5 Low Cal 5,000 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Bisacody 5 mg coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซีลสูญญากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 3 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Rapid Multi Enzyme
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเกลือบริสุทธิ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 25 ถัง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนขนาด 0.7 คิว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ bowiedict 100 แพ็ค
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไว้เบิกไปซ่อม
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั๊มลมเครื่องอบแก๊ส
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า 5 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเบญจรงค์มหาวิทยาลัย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธงชาติอาเซียน
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอพัก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucosarmine sulfate 1,500 mg oral powder จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาว จำนวน 80 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท M.B.A. และ M.M. International Tourism Management
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปะยางนอก รถยนต์ ทะเบียน ขฉ 1404 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้า หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 20
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโต๊ะเลคเชอร์ 630 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
    ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ VERIFYWipe 1919.5cm 200sheet กระดาษเช็ดพื้นผิวสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ จำนวน 20 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ จำนวน 8 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบฝึกหัดและหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเกียรติบัตร จำนวน 270 ใบ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสาร จำนวน 5,070 แผ่น
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตามระยะทาง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ VP-713-X SURGIPRO II 7-0 BLU 75CM CV1 DA จำนวน 3 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ 23 05 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสายคล้องคอพร้อมกรอบพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


พฤษภาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Dichrolomethane, commercial grade โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาบริการโครงการสัมมนาทางวิชาการและการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valproate sodium 200 mgmL oral solution 60 mLขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาการดำเนินการปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษา เครื่องแม่ข่ายระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Rollup พร้อมกล่องเก็บ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 4,218 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รางมินิทรั้งกิ้ง รางโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 2030 Indeflator จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ HEMOSTAR 14.5F 23CM STD KIT จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 20 mg film-coated tablet จำนวน 330 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 325 mgTramadol 37.5 mg film-coated tablet จำนวน 1,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักพรมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบันฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อEZ-BAG ถุงบรรจุอาหารทางสาย จำนวน 4,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดย วิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563
    ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาน้ำดื่มสำหรับงานสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในงาน A to Z of Bio-Refineries Workshop
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร และจัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ
    ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมายานพาหนะรถบัสและรถตู้ปรับอาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ขนะการเสนอการราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ของรางวัลเครื่องไทยธรรมดอกไม้ สำหรับจัดโครงการ ทำบุญหอพักนิสิตแพทย์


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพัก ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    คณะเภสัชศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งเภสัชกร ชดใช้ทุน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร สำหรับอาหารเช้าและอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็น


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ รายการน้ำยาในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ รายการน้ำยาในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ รายการน้ำยาในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ รายการน้ำยาในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ รายการน้ำยาในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600ซีซี จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
    ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฉากกั้นห้องภายในอาคารสมเด็จพระเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Raspberry Pi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับตรวจ Liquid-based cytology, HPV DNA testing โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบชองโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับตรวจ Bacteral identification sensitivity Prostate needle bio


เมษายน 2561
    ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    บูรพาวาไรตี้ ตอน เกาะติดการสรรหาอธิการบดีกับประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหนังสือเรียนฟรี 107 รายการ


เมษายน 2561
    ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561
    ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนลวดสลิงลวดขับลิฟต์และลวดสลิงกัฟเวอเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหา มายังคณะกรรมการกฤษฎีกา


เมษายน 2561
    คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2561
    ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12
    ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์


เมษายน 2561
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เลขที่อัตรา ๑๑๕๒-๒๕๕๗ จำนวน ๑ อัตรา


เมษายน 2561
    ICPAM 2018
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sacubitril 97.2 mgValsartan 102.5 mg film-coated tablet จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxorubicin hydrochloride 50 mg25 ml concentrate for solution for infusion 10 mlvialโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color


มีนาคม 2561
    ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนกระเพาะอาหารที่ใส่ผ่านทางหน้าท้อง


มีนาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม สำหรับจัดโครงการ ศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนประจำภูมิภาค:ภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม


มีนาคม 2561
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพในศตวรรษที่ 21


มีนาคม 2561
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2561
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมโครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร


กุมภาพันธ์ 2561
    การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2561
    เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ


กุมภาพันธ์ 2561
    Burapha University International College is working to improve the quality of research


กุมภาพันธ์ 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


ธันวาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


ธันวาคม 2560
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2560
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


พฤศจิกายน 2560
    ตารางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK , HSKK , YCT สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2558
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิดNewsletter

พฤษภาคม 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Calendar