ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มิถุนายน 2563
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา


มิถุนายน 2563
    ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

กรกฎาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด
    ประกาศเชิญชวนยื่นสมัครคัดเลือกสถาบันการเงินเพื่อการลงทุน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ กระจายลม 4 ทิศทาง จำนวน 2 เครื่อง


กรกฎาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากแบบล้อสลับ จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนประตูอลูมิเนียม จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคณะอัญมณี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข่าวทอดตลาด วัสดุชำรุด กองอาคารสถานที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นำทีมเข้าอบรม กองทุนเงินทดแทน-ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรต้องรู้
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร อาคาร ๖๐ พรรษมหาราชินี 1
    กองอาคาร โ กองกีฬาฯ ม.บูรพา เข้าอบรม กองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรต้องรู้


กรกฎาคม 2563
    ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้องานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล สำหรับ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เม.ย. ๒๕๖๓-เดือน มิ.ย. ๒๕๖๓
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนประตูอลูมิเนียม จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์


กรกฎาคม 2563
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2563 สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2รายการ ได้แก่เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการSPIRE วิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมกลุ่มเพื่อแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงตกแต่งกั้นกรอบอลูมิเนียมภายในอาคารวิจัยทางการแพทย์


กรกฎาคม 2563
    เปิดอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
    งานสัมมนา วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11


กรกฎาคม 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 เมย-มิย63 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศสาระสำคัญของข้อตกลงงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเม.ย. ๒๕๖๓ ถึง มิ.ย. ๒๕๖๓
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานทาสีภายในอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 จำนวน 1 งาน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย


กรกฎาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างงานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 3
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์


กรกฎาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2รายการ โครงการSPIRE 2017-2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำรหับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง


กรกฎาคม 2563
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม้ 3เดือน กค-กย63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา


มิถุนายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายโต๊ะปฏิบัติการกลาง ไม่มีชั้น, มีอ่างฯ ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายโต๊ะปฏิบัติการกลาง มีชั้น, ไม่มีอ่างฯ ด้วยวิธี e-bidding
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


มิถุนายน 2563
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3-2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Interactive Board จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2563
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเข็มชั้นเกียรติคุณประดับเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2563
    กองบริการการศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งลูกจ้างโครงการฯ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Campus Desktop Package จำนวน ๓๖๐ ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำซุ้มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตู้ขายของลากจูง จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำซุ้มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตู้ขายของลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ของงานซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานปรับปรุงห้องและพื้นด้านหน้าห้อง M102
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำสมุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดชุดนักเรียน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดชุดพละ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญข้อตกลงจ้างทำฉากอะคริลิคสีใส จำนวน 8 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญของข้อตกลงการสั่งซื้อสั่งจ้างเครื่องวัดไข้อินฟาเรด 50 เครื่อง
    ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ดำเนินการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019


มิถุนายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำเคาน์เตอร์จุดคัดกรองและชุดตัวอักษรพร้อมสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งกั้นกรอบอลูมิเนียมภายในอาคารวิจัยทางการแพทย์


มิถุนายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV ขนาด ๘๖ นิ้ว แบบ Interactive Board จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
    ประกาศผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระในสัญญา ซื้องานซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV ขนาด 86 นิ้ว แบบ Interaction Board จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2563
    การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม New Normal ยุคโควิด-19


มิถุนายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อเครื่องวัดออกซิเจนแบบภาคสนาม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ Incubator จำนวน 16 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องและพื้นด้านหน้าห้อง M102 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีภายในอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 2 ปีการศึกษา 2562 กรกฎาคม 2562- ธันวาคม 2562 จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กรกฎาคม 2562-ธันวาคม 2562 จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุและครุภํณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ


มิถุนายน 2563
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง งานซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563
    ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดนักเรียน จำนวน 22 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสมุด จำนวน 5 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๕๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 145 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดพละ จำนวน 13 รายการ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของข้อตกลงจ้างทำบัญชีร้านค้า ปี 2558 ถึง 2562


มิถุนายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมพื้นถนน ทางเข้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยการปูแอสฟัลส์คอนกรีต หินคลุกยางมะตอยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อเครื่องวัดออกซิเจนแบบภาคสนาม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภํณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายก2ร


มิถุนายน 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ
    ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างซ่อมแซมพื้นถนน ทางเข้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางะเล ด้วยการปูแอสฟัลส์คอนกรีตหินคลุกยางมะตอย 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมพื้นถนนทางเข้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยการปูแอสฟัลส์คอนกรีต หินคลุกยางมะตอย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเคาน์เตอร์จุดคัดกรองและชุดตัวอักษรพร้อมสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงห้องโรควิทยา
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคาเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ


มิถุนายน 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ การปรับตัวของภาคธุรกิจ หลังเกิด New Normal จากวิกฤตโควิด-19


มิถุนายน 2563
    ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องโรควิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นถนน ทางเข้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 156 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างร้านอาหารโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2563
    จิสด้าส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า Face Shield ให้กับ มหาวิทยาลัยบูรพา สู่บุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์


มิถุนายน 2563
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ


มิถุนายน 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ Storytelling สร้าง Content ชิงยอดขาย ขยายรายได้


มิถุนายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา วัสดุอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง อาจารย์ธนพร คำวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพัฒน์ มั่งค่ัง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอัญมณี


มิถุนายน 2563
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา


พฤษภาคม 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์ขั้นเทพ สู่การปฏิบัติที่ได้ผลจริง


พฤษภาคม 2563
    เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 ฉบับที่ ๑๐
    มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 11
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงกาจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19


พฤษภาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 11 รายการ สำหรับศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ : 63057342463


พฤษภาคม 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทำความร่วมมือ SME D Bank จัดสัมมนา แผนนวัตกรรมนโยบายธุรกิจ IBP ให้ธุรกิจอยู่รอดในภาวะวิกฤติ โควิด-19


พฤษภาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกรวดและทราย ของถังกรองทราย จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ : 63057246870


พฤษภาคม 2563
    ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบเครือข่าย


พฤษภาคม 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ ถอดพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงโควิด-19


พฤษภาคม 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขานรับนโยบาย อว. อว.สร้างงาน รายได้ 9,000 บาทต่อเดือน สร้างรายได้ สู้ COVID-19 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


พฤษภาคม 2563
    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลแบบตรวจตามสภาพจริง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เมษายน 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563


เมษายน 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั๊มสูญญากาศ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒ ชุด และอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ต.โขมง อ.ท่าใหม่ฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด ๒ กระบอกตา ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑๐ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมถังสำรองน้ำและปั๊ม ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืน แสงช่วงวิสิเบิล ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มีนาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด ๒ กระบอกตา ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


มีนาคม 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วงวิสิเบิล ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอัญมณี
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


มกราคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ธันวาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสมัครสมาชิกฐานข้อมูล E-book Medicine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2562
    ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารกองกิจการนิสิต และหอพัก 1 และ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสมัครสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ UP TO DATE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4เดือน ก.ค.62 ถึง เดือน ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย.62


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ำ Underwater Operation ฯลฯ


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.62 ถึง มิ.ย. 256


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar