ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรกฎาคม 2562
    อบรม พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2562
    ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
    พิธี วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๖๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

กรกฎาคม 2562
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562


กรกฎาคม 2562
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ Polysomnography จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กรกฎาคม 2562
    พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรูปพร้อมกรอบรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ภาพ และ รูปพร้อมกรอบราชินี จำนวน ๑ ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เม.ย. ๖๒ ถึง มิ.ย. ๖๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณด้านหลังอาคารสิรินธร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-b
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธุีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ๓๖ งวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กรกฎาคม 2562
    พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


กรกฎาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


กรกฎาคม 2562
    อบรม พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ Bee Box Smart Locker
    คำกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
    งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๔ ปี
    พิธี วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๖๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
    ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เม.ย. ๖๒ ถึง มิ.ย. ๖๒
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อตู้จัดแสดงแบบสัมผัสได้ Touch Pool จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ Universal Testing Machine จำนวน 1 ชุด
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลาการทางการแะทย์ จำนวน ๒ หลัง


กรกฎาคม 2562
    ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมทางสถิติขั้นสูง Python for Data Science
    ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ๓๖ งวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ Universal Testing Machine จำนวน 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสังฆทาน จำนวน ๑๐ ชุด และเทียนพรรษาพร้อมเชิงเทียน จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๑๕๖๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร SAR จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA


กรกฎาคม 2562
    ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างปรับปรุงข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหลายเซนเซอร์และหลายช่วงเวลาในพื้นที่แปลงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อาจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน 2 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณอุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 7 ตัว


กรกฎาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
    การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 210,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเล่มคู่มือเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเล่มเอกสารเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๒๘๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหลายเซนเซอร์และหลายช่วงเวลาในพื้นที่แปลงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประการข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 229 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 kVA
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tamsulosin hydrochloride 400 mcg prolonged-release ฯ จำนวน 150,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 2
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้จัดแสดงแบบสัมผัสได้ Touch Pool จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นตัวตน โครงร่างองค์กร OP ครั้งที่ ๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นตัวตน โครงร่างองค์กร OP ครั้งที่ ๓
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงกระดาษ, เสื้อโปโล, พวงกุญแจ และปากกาลูกลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตาสำหรับงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเม.ย. ๒๕๖๒ ถึง มิ.ย. ๒๕๖๒
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างออกแบบศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตาสำหรับงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์ แก้วลายเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์ แก้วลายเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือฟิล์มกรองแสง 60 พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างโครงการฯ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปริ้นสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องครุภัณฑ์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องพลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
    ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๑๕๖๒
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒
    ตราสัญลักษณ์ 64 ปี
    ขอเชิญประชาคมเปลี่ยนรูปโปรไฟส์เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 64 ปี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือนิสิตและสมุดบันทึกหมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 150 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖๐ kVA ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจ อบจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจ อบจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจ อบจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจ อบจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม เก็บข้อมูล โครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำชัน้ 1 และ ชั้น 2 ชาย - หญิง


มิถุนายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเวที จำนวน 1 ชุด
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวที จำนวน 1 ชุด
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จ ดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุเจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒
    สภาพนักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้ สู่ความสุขในการทำงาน Routine to Happiness: R2H


มิถุนายน 2562
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเรือสปีดโบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเรือสปีดโบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มิถุนายน 2562
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา


มิถุนายน 2562
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ร่วมแยกขยะ และลดการใช้พลาสติก ใส่ใจสิ่งมีชีวิตในทะเลภายใต้โครงการ ร่วมใจลดขยะทะเลรวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเพ้นภาพสองมิติและกราฟฟิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี
    ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 4 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    อาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


พฤษภาคม 2562
    พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า


พฤษภาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Campus Desktop Package จำนวน ๓๖๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidd


พฤษภาคม 2562
    หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติสำหรับนิสิตใหม่ รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 21 มิถุนายน 2562


พฤษภาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


เมษายน 2562
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพ


เมษายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อาจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก EZ 201A ขนาดA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง ระหว่างเดือนเม.ย.-เดือนก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


มีนาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2562
    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด


กุมภาพันธ์ 2562
    The 7th Burapha University International Conference 2019 BUU2019


มกราคม 2562
    การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ โสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบแสง และระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดำเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการ สื่อสารองค์กรและอุตสาหกรรมบันเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง ภาพมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยวิธี e-bidding


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างช่อมเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และซ่อมเครื่องตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,066 บาท


พฤศจิกายน 2561
    รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก. ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑


ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่านเอกสาร จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ


ตุลาคม 2561
    ประกาศคณะอัญมณี มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชัน


ตุลาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู ปลวก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter

กรกฎาคม 2562
    พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


กรกฎาคม 2562
    พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


กรกฎาคม 2562
    ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


กรกฎาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
    การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๒


กรกฎาคม 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นตัวตน โครงร่างองค์กร OP ครั้งที่ ๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นตัวตน โครงร่างองค์กร OP ครั้งที่ ๓

Calendar