ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กันยายน 2557
    งานเลี้ยงเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานอธิการบดี


สิงหาคม 2557
    พิธีทำบุญ ครบรอบ ๑๒ ปี คณะแพทยศาสตร์ และครบรอบ ๓๐ ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2557
    ต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา และคณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ยุวฑูต ป.ป.ช. NACC Youth Ambassadors 2014


กันยายน 2557
    พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จุดประกายความคิดนิสิต บัณฑิตศึกษาสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
    สรุปข่าวสำคัญ มหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2557
    การประชุมเสวนาปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเภสัชศาสตร์ศึกษา


กันยายน 2557
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
    การระดมความคิดเพื่อวางแผนกลยุทธ์


กันยายน 2557
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๒๕๕๗


กันยายน 2557
    ผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกสภาพนักงาน
    คณะผู้บริหาร สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


กันยายน 2557
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


สิงหาคม 2557
    การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖
    อบรมทางวิชาการ เรื่อง การคิดโจทย์วิจัยและการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการวิจัย


สิงหาคม 2557
    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด โลูกทุ่งคอนเทสต์โ
    ภาษาไทย วิถีไทย โแนวกินถิ่นหลวง ถิ่นราษฎร์โ


สิงหาคม 2557
    การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ National Research Management System : NRMS


สิงหาคม 2557
    โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗


สิงหาคม 2557
    กำหนดการ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา


สิงหาคม 2557
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๒๕๕๗
    คณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการ Korean Arts and Talent in the Southeast Asia oversea for performance of international Friendship Exchange


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
    เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    สัมมนาทางวิชาการ ประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓ เรื่อง ภาษาอาเซียนจำเป็นจริงหรือไม่


สิงหาคม 2557
    ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖


สิงหาคม 2557
    ปรับเปลี่ยนการให้บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
    ศาลปกครองระยองมีคำสั่งยกคำขอของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๑๒ - ๑๓๒๕๕๗


กรกฎาคม 2557
    ศาลอาญามีคำพิพากษายกคำฟ้องของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๘๐๒๕๕๗


กรกฎาคม 2557
    เรื่อง การเข้าประชุมของนายกสมาคมศิษย์เก่า


กรกฎาคม 2557
    การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ตุลาคม 2557
    ขยายเวลารับอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาทางการเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ตุลาคม 2557
    คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ประวัติศาสตร์


กันยายน 2557
    ขยายเวลารับ อาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


กันยายน 2557
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์


กันยายน 2557
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


กันยายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างงานปรับปรุงเส้นทางเดินรถุ
    งานเลี้ยงเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาสตราจารย๋ประยูร จินดาประดิษฐ์


กันยายน 2557
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Ph.D. in Management
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนของคณะพยาบาลศาสตร์
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน YCT
    สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมนัดแรก สมัยสามัญ ครั้งที่๑
    ประกาศยกเลิก คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ราคากลางงานศึกษาดูงาน ณ ประเทศพม่า


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางเดินรถสวัสดิการรับ-ส่ง นักศึกษาหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ รับสมัครอาจารย์ ปริญญาโท - ปริญญาตรี ๓ อัตรา


กันยายน 2557
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


กันยายน 2557
    สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐานข้อมุล Scopus
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อเก้าอี้เปลือกพลาสติก โต๊ะเหลี่ยม TOP โต๊ะรับประทานอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อชุดส่องกล้องกล่องเสียงและหลอดอาหาร
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่


กันยายน 2557
    สรุปข่าวสำคัญ มหาวิทยาลัยบูรพา
    สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จุดประกายความคิดนิสิต บัณฑิตศึกษาสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
    การระดมความคิดเพื่อวางแผนกลยุทธ์
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
    4 ตุลาคม 2557 ชมรายการ สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ Look Aroound
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างศาลาพักผ่อน จำนวน ๑๒ หลัง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างศาลาพักผ่อน จำนวน ๑๒ หลัง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ราวสแตนเลสกันตก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหอพระ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทาสีตีเส้นเนินกระโดด ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๒๕๕๗
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    การประชุมเสวนาปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเภสัชศาสตร์ศึกษา
    ประกาศตกลงราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 7 เครื่อง และเครื่องคอมมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 2 เครื่อง
    ประกาศราคากลางจ้างเหมาทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ยุวฑูต ป.ป.ช. NACC Youth Ambassadors 2014
    ต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา และคณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างติดตั้งกระจกติดตาย ประตูบานเลื่อน เทคอนกรีตทางลาดเอียง


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะ
    งานปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณรอบนอกอาคารและสวน คณะแพทยศาสตร์


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารโรงพลศึกษา ๒ และอาคารนันทนาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถยนต์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหอพระ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยลัยบูรพา
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหอพระ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหอพระ


กันยายน 2557
    คณะผู้บริหาร สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
    ราคาจัดซื้อชุดเครื่องหมายนิสิต
    ราคาจัดซื้อป้ายไวนิล
    ผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกสภาพนักงาน
    ประกาศราคากลาง งานจ้างทำป้ายผู้สนับสนุน จำนวน 10 ป้าย


กันยายน 2557
    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
    เปิดบ้านเฟรชชี่สู่โลกกิจกรรม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชยสมบัติครบ ๖๐ ปี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์โ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลสวนนันทนาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง1. เหมาทำความสะอาดพื้นถนน ทางเท้า ทางจักรยาน ของถนนสายต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๘
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง1. เหมาทำความสะอาดสวนและบริเวณลานอเนกประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๘
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๐๙๖ จำนวน ๑ อัตรา
    พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารลานรมณีย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดหาระบบโปรแกรมโรงพยาบาล HOSxP โดยวิธีพิเศษ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยลัยบูรพา


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลางจัดจ้างทำเอกสารรายงานประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓00 เล่ม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน กันยายน 2557
    คณะการแพทย์แผนไทย ฯ รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    วิทยาลัยนานาชาติจัดสัมมนา The Modern Discipline of Psychology 8 - 24 กันยายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 37 เครื่อง
    ตารางราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักนิสิตชาย
    แต่งตั้งรัฐมนตรี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒๔๖ วัน


สิงหาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์


สิงหาคม 2557
    ตารางราคาระบบUHF RFIDในห้องสมุด
    หลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
    หลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
    โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน เทศกาลชีซี
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อฯ โครงการต้นกล้าอาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    อบรมทางวิชาการ เรื่อง การคิดโจทย์วิจัยและการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการวิจัย
    การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อนมสด นมเปรี้ยว
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒๔๖ วัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงซิ้งค์เคาน์เตอร์ อาคารเสนาะ อูนากูล ๒๔ ห้อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงซิงค์เคาน์เตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ตกลงเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    พิธีทำบุญ ครบรอบ ๑๒ ปี คณะแพทยศาสตร์ และครบรอบ ๓๐ ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


สิงหาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
    ภาษาไทย วิถีไทย โแนวกินถิ่นหลวง ถิ่นราษฎร์โ
    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด โลูกทุ่งคอนเทสต์โ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องชุมนุมนิสิตนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


สิงหาคม 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทาสีตีเส้นเนินกระโดด ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง จ้างทาสีตีเส้นเนินกระโดด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 ชนิด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน
    ประกาศราคากลางจ้างทำเข็มชั้นเกียรติยศ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    แสดงวงเงินงบประมาณฯ ติดตั้งระบบ Smart Parking ทางเข้า-ออก อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพและอาคารฟิสิกส์


สิงหาคม 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๖ เครื่อง
    เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก จัดงานเสวนาเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
    แสดงความยินดีกับนางสาวสุภาวดี จงกลม นิสิตที่ได้รับรางวัลยุวสตรีไทยดีเด่น
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๙๕ เครื่อง
    การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ National Research Management System : NRMS
    ราคากลางงานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคารหอพัก ๑๕
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 10 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 5 ชนิด


สิงหาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการเป็นบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะโลจิสติกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางราคากลางงานปรับปรุงห้องทำงาน
    โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
    ราคากลางจัดหา ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน ๕๐ตัว
    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑


สิงหาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรม เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล แมงกะพรุน ลอยนับแสนที่ทะเลระยอง
    แสดงวงเงินงบประมาณฯ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ลูเมน คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องสแกนเนอ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร QS1
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ช่อง7 บุกเปิดห้องปฎิบัติการวิจัยทำสกู๊ปข่าวพิเศษที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


สิงหาคม 2557
    กำหนดการ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา


สิงหาคม 2557
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางจ้างตรวจรับรองระบบ ISO 27001
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องสำนักงานชัน 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้อ SPRING A


สิงหาคม 2557
    ราคากลางงานพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และปฐมนิเทศ
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศเลื่อนการสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
    ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    คณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการ Korean Arts and Talent in the Southeast Asia oversea for performance of international Friendship Exchange
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๒๕๕๗
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงปรับปรุงซิงค์เคาเตอร์ อาคาร ดร.เสนาะ อูนากูล ชั้น ๑๔ จำนวน ๒๔ ห้อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานปรับปรุงอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ จุด
    วิทยาลัยนานาชาติ แสดงวงเงินงบประมาณงานติดตั้งแผ่นอคูสติคลดเสียงสะท้อน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานสร้างห้องปฏิบัติการและฝึกอบรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 26 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องฝึกอบรมศูนย์สอบเทียบ คณะวิศวกรรมศาสตร์


สิงหาคม 2557
    สัมมนาทางวิชาการ ประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓ เรื่อง ภาษาอาเซียนจำเป็นจริงหรือไม่
    เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา


สิงหาคม 2557
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดบางแสนอีกแล้ว


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับเปิดเทอม ด้วยโมบายแอพพลิเคชัน Buu App
    ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖


สิงหาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42557 ครั้งที่ 2


สิงหาคม 2557
    ปรับเปลี่ยนการให้บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    ขยายเวลารับสมัคร อ.เศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


กรกฎาคม 2557
    ศาลปกครองระยองมีคำสั่งยกคำขอของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๑๒ - ๑๓๒๕๕๗
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์


กรกฎาคม 2557
    ศาลอาญามีคำพิพากษายกคำฟ้องของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๘๐๒๕๕๗


กรกฎาคม 2557
    เรื่อง การเข้าประชุมของนายกสมาคมศิษย์เก่า


กรกฎาคม 2557
    การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ -เริ่มด้วยใจไปด้วยกัน-


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรายการ Navigator


กรกฎาคม 2557
    ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วข.สงขลา ดูงาน


กรกฎาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา โ๘ กรกฎโ ครบรอบ ๕๙ ปี


กรกฎาคม 2557
    โครงการค่ายวิชาการ โศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเลโ


มิถุนายน 2557
    การวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีตัวอย่างจากฟิสิกส์ศึกษา


มิถุนายน 2557
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา


มิถุนายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑


มิถุนายน 2557
    โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดแม่รำพึง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ลงนามความร่วมมือในโครงการ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำ


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญติดตามชม รายการ ท้าให้อ่านทางช่องสถานี ไทย พีบีเอส ในตอน อาชี นักเพาะพันธ์สัตว์น้ำ ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤษภาคม 2557
    สัมภาษณ์ ผ้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อนำไปสร้างคำถามสร้างแรงบันดาลใจ ในรายการ ท้าให้อ่าน


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญร่วมงานฉลอง 30 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลง วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤษภาคม 2557
    ชมรายการ นกฮูกสีรุ้ง ตอนโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวล 16.30-17.00 น ทางช่อง 7


เมษายน 2557
    พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
    SVTV และ CTV.ชลบุรี สัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในหัวข้อข่าวกินทะเลเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย


เมษายน 2557
    ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มีนาคม 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗


มีนาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ โการปรับคนในองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลงโ


มีนาคม 2557
    พบ คราบน้ำมันลอยทั่วบริเวณหาดบางแสนเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557


มีนาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในชลบุรี 108 ดอทคอม ในคอลัมน์ เมืองชลคนเก่ง


มีนาคม 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมรายการแนะนำสถาบันฯ ในรายการ Five Diary Magazine ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ 5 .


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดห้องวิจัยสู่สายตาชาวไทยในรายการ กรีนพลัส ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2557
    รายการเคาะข่าว เจาะประเด็น การให้บริการตรวจรักษาโรคปลาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กุมภาพันธ์ 2557
    รายการ IQ-Action นำทีมผู้แข่งขันชาวต่างชาติไขปัญหาสถาบันฯในรายการ


กุมภาพันธ์ 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอก ปี 2557


มกราคม 2557
    วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามชมรายการ V-Travel ทางช่องสถานี T-Sport 112
    กิจกรรมงานวันเด็ก 11 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2556
    โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มอบเงินสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมรายการ ประทับใจที่ปลายทาง ทางสถานี TNN24


ธันวาคม 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้บุคลากร
    สวทล.จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 11-15 ธันวาคม 2556
    ร้านค้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดมความคิดจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557 และทำแบบประเมินผลงาน


ธันวาคม 2556
    นักวิทยาศาสตร์ สวทล.รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศออสเตเลีย


ธันวาคม 2556
    สวทล.นำกุ้งการ์ตูน 199 ตัว ปล่อยคืนสู่ทะเลภูเก็ตในโครงการ ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล


ธันวาคม 2556
    สวทล.ร่วมประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์อาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


พฤศจิกายน 2556
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ขอเชิญชมรายการ สารคดีงานวิจัยการเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


พฤศจิกายน 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมงานบุญ เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


มีนาคม 2556
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556Newsletter

เมษายน 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ และรดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

Calendar