ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมษายน 2557
    งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา จัดประชุมให้ความรู้ KM ด้านการวิจัย
    คณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


เมษายน 2557
    โครงการประกวดหนังสั้นการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2557
    งานเลี้ยงแสดงความยินดี ดร.ณัฐ อินทรปาณ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา


เมษายน 2557
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสต์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2557
    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์
    การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔ ชิงถ้วยพระราชทานฯ


เมษายน 2557
    คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑๒๕๕๗


เมษายน 2557
    ประชุมเตรียมการเบิกจ่ายเงินเดือน รอบที่ ๒


มีนาคม 2557
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ ๒
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2557
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2557
    เสวนาสภากาแฟ มหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2557
    งานประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.
    อาจารย์คณะอัญมณี คว้ารางวัล การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ เปิดใจรักการเรียนรู้ ปีที่ ๔


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


สิงหาคม 2556
    ม.บูรพา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

พฤษภาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการหลักสูตร โระบบบริหารจัดการประชุมออนไลน์ : ซอฟต์แวร์และการบริการ E-Meetingโ


พฤษภาคม 2557
    รับนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ระบบงานสารบรรณแบบโอเพนซอร์ส


พฤษภาคม 2557
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนา : การนำเสนอระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๑ รูปแบบการลา การลงเวลาทำงาน และการพัฒนาบุคลากร


เมษายน 2557
    รับอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


เมษายน 2557
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาป.โท-ป.เอก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
    คณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา จัดประชุมให้ความรู้ KM ด้านการวิจัย
    ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียนสหศึกษา
    ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษา


เมษายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์


เมษายน 2557
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการทุน สควค. ปีการศึกษา 2557
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดยื่นซองเสนองานเช่าพื้นที่ จำหน่ายอาหารยำ-อีสาน หวานเย็น เครื่องดื่มและน้ำปั่น ฯลฯ
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา


เมษายน 2557
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ร้านค้าสวัสดิการ สังกัดโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
    SVTV และ CTV.ชลบุรี สัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในหัวข้อข่าวกินทะเลเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๙๘๒๔
    ประกาศตกลงราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์


เมษายน 2557
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การจัดการ SMEs และบัญชี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง ปรับปรุงประตูเหล็กม้วน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งตะแกรงเหล็กกันนก
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำข้างสนามตะกร้อ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชั้นเก็บเอกสาร
    การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย
    โครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิตอล ฟรี จัดโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว


เมษายน 2557
    การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์
    ผลการคัดเลือกอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


เมษายน 2557
    ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ราคากลางจัดหา LENOVO จำนวน 99 เครื่อง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
    ประกาศราคากลางจัดหา LENOVO จำนวน250เครื่อง
    งานเลี้ยงแสดงความยินดี ดร.ณัฐ อินทรปาณ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา


เมษายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
    คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑๒๕๕๗


เมษายน 2557
    ประกาศราคากลาง งานจัดหาพัสดุเพื่อการศึกษา
    ประชุมเตรียมการเบิกจ่ายเงินเดือน รอบที่ ๒
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของงานเปลี่ยนรางครอบสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


เมษายน 2557
    กองคลังและทรัพย์สิน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสต์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
    โครงการประกวดหนังสั้นการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


มีนาคม 2557
    สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมฟรี สำหรับคณาจารย์ ม.บูรพา หลักสูตร การใช้งานระบบ BUU LMS : moodle 2.4.2 ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
    ราคากลางงานจัดซื้อระบบ Access control for elevator
    เปิดรับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 12557


มีนาคม 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงประตูเหล็กม้วน
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ โการปรับคนในองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลงโ


มีนาคม 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทากล่องผนังกั้นห้องชั่วคราวเพื่อจัดทานิทรรศการฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคา เครื่องเติมอากาศบนผิวน้้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อ เครื่องเติมอากาศบนผิวน้้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง ติดตั้งตะแกรงเหล็กกันนก
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ โครงการต้นกล้าอาจารย์
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นอาจารย์ โครงการต้นกล้าอาจารย์


มีนาคม 2557
    พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานน้ำใจซายน์...๕๖
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบรรยาย เรื่อง การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
    หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา รับสมัครผู้ประกอบการใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่กองทุนตั้งตัวได้ ฟรี
    จัดซื้อกล้องวงจรปิด
    คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ ๒


มีนาคม 2557
    พบ คราบน้ำมันลอยทั่วบริเวณหาดบางแสนเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557


มีนาคม 2557
    ปรกาศราคากลาง งานปรับปรุงติดตั้งตะแกรงเหล็กกันนก
    ประกาศราคากลาง ปรับปรุงประตุูเหล็กม้วน
    ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างห้องน้ำข้างสนามตะกร้อ
    การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖


มีนาคม 2557
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Mini MBA สู่อาเซี่ยน รุ่นที่ 3
    คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


มีนาคม 2557
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษาเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2557


มีนาคม 2557
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
    เสวนาสภากาแฟ มหาวิทยาลัยบูรพา
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการ เทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ รุ่นที่่ 1-4
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในชลบุรี 108 ดอทคอม ในคอลัมน์ เมืองชลคนเก่ง


มีนาคม 2557
    ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา


มีนาคม 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมรายการแนะนำสถาบันฯ ในรายการ Five Diary Magazine ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ 5 .
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการระดับกลางขึ้นไป หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ ประจำปี 2557


กุมภาพันธ์ 2557
    ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดห้องวิจัยสู่สายตาชาวไทยในรายการ กรีนพลัส ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2557
    รายการเคาะข่าว เจาะประเด็น การให้บริการตรวจรักษาโรคปลาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ เปิดใจรักการเรียนรู้ ปีที่ ๔
    อาจารย์คณะอัญมณี คว้ารางวัล การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมระยะสั้น จำนวน ๒๐ หลักสูตร
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.
    งานประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓


กุมภาพันธ์ 2557
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 20-23


กุมภาพันธ์ 2557
    รายการ IQ-Action นำทีมผู้แข่งขันชาวต่างชาติไขปัญหาสถาบันฯในรายการ


กุมภาพันธ์ 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอก ปี 2557
    ประกาศสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบความสามารถภาษาจีนทางธุรกิจ BCT


กุมภาพันธ์ 2557
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรม เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2557


กุมภาพันธ์ 2557
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557


มกราคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557


มกราคม 2557
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


มกราคม 2557
    วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามชมรายการ V-Travel ทางช่องสถานี T-Sport 112
    กิจกรรมงานวันเด็ก 11 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2557
    ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2557 ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2556
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗


ธันวาคม 2556
    โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มอบเงินสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมรายการ ประทับใจที่ปลายทาง ทางสถานี TNN24


ธันวาคม 2556
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557


ธันวาคม 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้บุคลากร
    สวทล.จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 11-15 ธันวาคม 2556
    ร้านค้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดมความคิดจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557 และทำแบบประเมินผลงาน


ธันวาคม 2556
    นักวิทยาศาสตร์ สวทล.รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศออสเตเลีย


ธันวาคม 2556
    สวทล.นำกุ้งการ์ตูน 199 ตัว ปล่อยคืนสู่ทะเลภูเก็ตในโครงการ ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล


ธันวาคม 2556
    สวทล.ร่วมประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์อาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


พฤศจิกายน 2556
    เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การจัดการ SMEs และบัญชีมหาบัณฑิต


พฤศจิกายน 2556
    ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557


พฤศจิกายน 2556
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ขอเชิญชมรายการ สารคดีงานวิจัยการเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


พฤศจิกายน 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมงานบุญ เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก


ตุลาคม 2556
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ตุลาคม 2556
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557


สิงหาคม 2556
    ม.บูรพา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี


มีนาคม 2556
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556Newsletter

มีนาคม 2557
    ความประทับใจ ของนิสิตหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

Calendar