ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สิงหาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการ Genomic Medicine


สิงหาคม 2562
    กองกลาง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


กรกฎาคม 2562
    ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


กรกฎาคม 2562
    อบรม พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

สิงหาคม 2562
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Doxazosin 4 mg prolongd-release tablet จำนวน 500 กล่อง โดยิวธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 522 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายฯ จำนวน 1 งาน
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biding
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างบำรุงรักษา ย้าย และกู้คืนข้อมูลระบบไอทีสิสฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคเรื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศผลคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
    ประกาศเชิญชวนงานจ้างควบคุมงานโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับEEC
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสุขภาพเด็กเล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า จำนวน 1 จุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพระบรมฉายาลักษณ์และกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ ประำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ๓๖ งวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการ Genomic Medicine
    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2 รายการ


สิงหาคม 2562
    ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓


สิงหาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะที่ ๑๗๐,๐๐๐ KM. รถยนต์โดยสารฯ Hyundai จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น และอาหารว่าง [ร้านกาแฟ]
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องสเปคโตรโฟโต้มิเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อตู้เก็บของอลูมิเนียม จำนวน 17 ตู้
    ประกาศแผนการจัดซื้อตู้เก็บของอลูมิเนียม จำนวน 19 ตู้
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงรักษาต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สิงหาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยา Glucosamine sulfate 1.5 g powderฯ จำนวน 90,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB External Harddisk ความจุ 4 TB จำนวน 38 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB External Harddisk ความจุ 4 TB จำนวน 38 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บผ้าสำหรับหอผู้ป่วยสามัญ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ Polysomnography จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    กองกลาง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อระบบสายใยแก้วนำแสงฯ 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 65 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องสำกรองไฟฟ้า จำนวน 65 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อที่นอนยางพาราอัด กรุหนังเทียม จำนวน 91 หลัง คณะพยาบาลศาสตร์


สิงหาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx ครั้งที่ ๒
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา งานซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 40,000 บีที จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddi
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
    ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร จำนน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูลแบบ SSD ความจุ 250GB จำนวน 73 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูลแบบ SSD ความจะ 250 GB จำนวน 73 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 คน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย จำนวน 6 ชนิด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดดามกระดูกสันหลัง จำนวน 21 ชนิด


สิงหาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์
    คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 6 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดดามกระดูกสันหลัง 21 ชนิด


สิงหาคม 2562
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO
    พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฝ้าเพดานภายในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN - QA Assessor training ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
    โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓
    ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet จำนวน 700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ๓๖ งวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญาของสัญญาฯ ประจำไตมาศที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนระบบ Inverter ขนาด 36,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตาข่ายกันนกหน้าอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงระบบเครื่องชิลเล่อร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออัฒจันทร์ จำนวน 8 อัฒจันทร์
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสเปคโตรโฟโต้มิเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 80 ชุด
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.62 ถึง มิ.ย. 256
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 14 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 3
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชิดแขวน Inverter ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยา Tamsulosin hydrochloride 400 mcgฯ จำนวน 150,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยา Atrovastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 210,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างพิมพ์ซองฟอยล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างจ้างซีลถุงฟอยล์ 5 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างพิมพ์ซองฟอยล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.62
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถตู้รับ - ส่ง ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำเล่มรายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 และงวดที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-b


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่ง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


กรกฎาคม 2562
    อบรม พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2562
    คำกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
    งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๔ ปี
    พิธี วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๖๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
    ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ปริ้นสี และเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อาจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับ 70 ตัว และเก้าอี้ 21 ตัว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 70 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 21 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี จำนวน ๗๙ รายการ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี จำนวน ๒๓ รายการ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี จำนวน ๑๐ รายการ
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่ง เพื่อส่งมอบพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


มิถุนายน 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างโครงการฯ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2562
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องพลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒
    ตราสัญลักษณ์ 64 ปี
    ขอเชิญประชาคมเปลี่ยนรูปโปรไฟส์เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 64 ปี


มิถุนายน 2562
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562


พฤษภาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำ Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


เมษายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก EZ 201A ขนาดA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง ระหว่างเดือนเม.ย.-เดือนก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2562
    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2562
    The 7th Burapha University International Conference 2019 BUU2019


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ โสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบแสง และระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดำเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการ สื่อสารองค์กรและอุตสาหกรรมบันเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง ภาพมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยวิธี e-bidding


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างช่อมเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และซ่อมเครื่องตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,066 บาท


พฤศจิกายน 2561
    รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก. ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑


ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่านเอกสาร จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ


ตุลาคม 2561
    ประกาศคณะอัญมณี มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชัน


ตุลาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู ปลวก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter

สิงหาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx ครั้งที่ ๒
    ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC


สิงหาคม 2562
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO
    พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง


สิงหาคม 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN - QA Assessor training ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
    โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

Calendar