ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2558
    การประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปด้วยดี


พฤษภาคม 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ
    ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการ องค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออกและการประชุมพัฒนาองค์ความรู้องค์กร สุขภาวะในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรม


พฤษภาคม 2558
    ขอเชิญร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗
    ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง


พฤษภาคม 2558
    ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจ และร่วมโหวตให้ นัท มาลิสา ชุบขุนทด นิสิตคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงในรายการชิงช้าสวรรค์


พฤษภาคม 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑


เมษายน 2558
    บูรพารวมใจ..ช่วยชาวเนปาล..


เมษายน 2558
    นิสิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุน วช. ประจำปี ๒๕
    การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ


เมษายน 2558
    รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาพนักงาน


เมษายน 2558
    สองนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาคว้า ๓ รางวัล สร้างโคมไฟเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง


เมษายน 2558
    สรงน้ำ และรดน้ำขอพร พระครูพิมลธรรมภาณเนื่องในวันสงกรานต์


เมษายน 2558
    ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนิน โครงการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก


เมษายน 2558
    ผศ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงาน


เมษายน 2558
    ขอแสดงความยินดีต่อ นางเวธกา กลิ่นวิชิต ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านบริหารดีเด่นของ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


เมษายน 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
    โครงการอบรม Bhutan Executive Development Program BEDP


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

สิงหาคม 2558
    รับสมัครนิสิตใหม่ประเภทรับตรง ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๘


กรกฎาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก


กรกฎาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2558 หลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานวิจัย และวิทยาการปัญญา จำนวน 24 หลักสูตร


กรกฎาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


มิถุนายน 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์


มิถุนายน 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


มิถุนายน 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


มิถุนายน 2558
    BUUIC RETRO


มิถุนายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


มิถุนายน 2558
    กองบริการการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท 1 ตำแหน่ง


มิถุนายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558


พฤษภาคม 2558
    รับอาจารย์วุฒิโทเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


พฤษภาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเตียงผ่าตัด
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร กระบวนการตรวจสอบการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น รุ่นที่ ๒
    ราคากลางจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายหลักcore switch จำนวน ๑ ตัว พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


พฤษภาคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    การประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปด้วยดี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างทาสีอาคารสำนักบริการวิชาการ


พฤษภาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถบัสปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๘๒๑ ชลบุรี
    ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการ องค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออกและการประชุมพัฒนาองค์ความรู้องค์กร สุขภาวะในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรม
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย The Sixth Pacific-Rim Conference on Education
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างตัดเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี


พฤษภาคม 2558
    วิทยาลัยนานาชาติรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์


พฤษภาคม 2558
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประมวลผลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ


พฤษภาคม 2558
    ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิเตอร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ขอเชิญร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำเอกสารและรูปเล่มพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
    จัดซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 92 ชิ้น


พฤษภาคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศตกลงราคา งานจัดจ้างพิมพ์วารสารการเมือ การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2558
    ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจ และร่วมโหวตให้ นัท มาลิสา ชุบขุนทด นิสิตคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงในรายการชิงช้าสวรรค์
    ศูนย์จีนศึกษาเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดโครงการแข่งขันขับร้องเพลงจีน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาติดตั้งตาข่ายกันนกอาคาร K


พฤษภาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างทำกระดาษคำตอบ มบ.3 จำนวน 150,000 ใบ โดยวิธีตกลงราคา
    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดจ้างเหมาเดินสายเคเบิลโทรศัพท์ ตู้พักสายพร้อมอุปกรณ์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    ราคากลางจัดหา เครืองสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ


พฤษภาคม 2558
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างทำวีดิทัศน์โฆษณา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 งาน


พฤษภาคม 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต MM.in ITM และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ด้านการจัดการ 4 กลุ่มวิชา
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยจะประมูลขายรถยนต์ 12 ที่นั่ง
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร กระบวนการตรวจสอบการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น รุ่นที่ ๑
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารเรียนรวม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง
    ประกาศราคากลางจัดซื้อตำราเรียน 96 รายการ


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๕๘
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ประจำการศึกษา 2558
    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ประมูลขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด


พฤษภาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน ๙ ชุด
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง


พฤษภาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามแบดมินตัน จานวน ๔ สนาม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง หนังสือเรียนฟรี 7 รายการ


พฤษภาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
    ติดตามชมรายการข่าว ประเด็นคุยกัน ในรายการแชร์ข่าว ทางช่อง PTV ศรีราชา
    ติดตามชมรายการกบนอกกะลา ตอน ปลิงทะเล กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤษภาคม 2558
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงพื้นสนามแบดมินตัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2558
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขอซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๗ อัตรา
    ราคากลางจัดหา เครืองหมายนิสิต จำนวน ๑ งาน


พฤษภาคม 2558
    รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 2
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว โดยวิธีตกลง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ


เมษายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างกระดาษเขียนตอบ ขนาด ๑๖ จำนวน ๑๖ หน้า ปก ๑ สี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทรับตรง 12 จังหวัด และรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศราคากลาง จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว 1 งาน โดยวิธีกรณีพิเศษ


เมษายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง จำนวน 10 เครื่อง
    บูรพารวมใจ..ช่วยชาวเนปาล..
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจและทำหัตถการด้านหูคอจมูก


เมษายน 2558
    การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการรถบรรทุกและรถแบคโฮ ตักขยะเศษใบไม้พร้อมขนทิ้งนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 150 เที่ยว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    นิสิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุน วช. ประจำปี ๒๕
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์


เมษายน 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพิมพ์วารสารวิชาการการจัดการธุรกิจ จำนวน 700 เล่ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา


เมษายน 2558
    ประกาศรับสมัคร นักเรียนโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน


เมษายน 2558
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
    รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาพนักงาน
    ราคากลางงานจัดหาประกันภัยอาคารดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ที่มิใช่งานก่อสร้าง หนังสือเรียนฟรี 99 รายการ


เมษายน 2558
    สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันสิ่งแวดล้อมโลก


เมษายน 2558
    ประกาศรับสมัคร สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
    ประกาศรับสมัคร ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2
    ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
    สองนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาคว้า ๓ รางวัล สร้างโคมไฟเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง


เมษายน 2558
    เปิดแล้ว โครงการ ฟิตใจให้เข้มแข็ง สร้างแรงจูงใจในการทำงานและชีวิตที่เป็นสุข Emotional Fitness
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์


เมษายน 2558
    สรงน้ำ และรดน้ำขอพร พระครูพิมลธรรมภาณเนื่องในวันสงกรานต์


เมษายน 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก
    ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนิน โครงการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก


เมษายน 2558
    การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงาน
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    ผศ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


เมษายน 2558
    ขอแสดงความยินดีต่อ นางเวธกา กลิ่นวิชิต ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านบริหารดีเด่นของ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


เมษายน 2558
    โครงการอบรม Bhutan Executive Development Program BEDP
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


มีนาคม 2558
    เว็บไซต์ East Asia Forum ได้ตีพิมพ์บทความของ ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสรี อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


มีนาคม 2558
    ติดตามชมข่าว ฉลามวาฬ ในบทสัมภาษณ์ ดร.อดิสรณ์ ได้ในคืนนี้


มีนาคม 2558
    ติดตามชมรายการ ดีเจอนี่ ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลย้อนหลังได้แล้ว ที่ ......


มีนาคม 2558
    สวทล ขอเชิญชมรายการ กระเป๋าเดินทาง ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสนชลบุรี


มีนาคม 2558
    ประกาศรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ 4 ปี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


มีนาคม 2558
    สวทล ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 6องค์กร
    สวทล. ขอเชิญติดตามชมรายการ ดี-เจอนี่ ชุดพาเปิดโลกใต้ทะเล ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มีนาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558


มีนาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก เพื่อเข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2558


กุมภาพันธ์ 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 32 - 35 ประจำปี 2558


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างเสริมสมรรถนะการพยาบาลมิติจิตวิญญาณในการดูแลผู้ที่เผชิญกับความตาย
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


กุมภาพันธ์ 2558
    ชมรายการ ดรีม เจอร์นีย์..เรืองจริง..ยิ่งกว่าฝัน ...เกิดขึ้นแล้วที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


มกราคม 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญติดตามชมรายการ WHO IS ASKING Thailand


มกราคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๕๘
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 24-27 ประจำปี 2558


มกราคม 2558
    ไทยออลย์มอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและมองเงินสนับสนุนโครงการเปิดใจรักการเรียนรูัประจำปี2558ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า LEDพร้อมทำบุญรับปีใหม่ 2558


มกราคม 2558
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


มกราคม 2558
    ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม


ธันวาคม 2557
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
    ปฏิทินการรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2557
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557


ธันวาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558


พฤศจิกายน 2557
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7


ตุลาคม 2557
    สมัครสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ UP TO DATE


ตุลาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยา


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกNewsletter

พฤษภาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

Calendar