ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มิถุนายน 2559
    การประกวดกล่าวสุนทรพจน์


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ สัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


มิถุนายน 2559
    ทางข้ามม้าลาย ๓ มิติ แห่งแรกในบางแสน
    เปิดใจคณบดีพยาบาลศาสตร์ ปลื้มยอดผู้สมัคร Admission เป็นอันดับ ๑ ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทั่วประเทศ


มิถุนายน 2559
    ผู้เกษียณอายุราชการ การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
    มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
    ผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี 2559


มิถุนายน 2559
    การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงาน
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสขอบใจ


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้สมัคร Admission มากเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

พฤษภาคม 2561
    ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ประเภทแอดมิชชั่น


พฤษภาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี


เมษายน 2561
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management


มกราคม 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิด ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๘ และภาคต้น ๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


สิงหาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย


กรกฎาคม 2559
    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา


กรกฎาคม 2559
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 18 มิถุนายน 2559 | TOEFL ITP Test Date on May 28, 2016


กรกฎาคม 2559
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ โครงการต้นกล้าอาจารย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
    ประกาศราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างตีเส้นช่องทางเดินรถจักรยาน
    ราคากลางจัดหาโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระบบมัลติมีเดีย จำนวน 1งาน คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ


มิถุนายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559
    ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศทำความสะอาดหอพัก 14 และหอพัก 15
    ตารางแสดงวงเงินงค่าจ้างทำความสะอาดหอพัก14 และ 15
    ประกาศทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ป.โท-เอก รอบที่ 2
    ตารางแสดงวงเงินงานทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
    จักร เตารีดไอน้ำ และหุ่นโชว์เสื้อผ้า
    โครงการจัดทำวารสารดนตรีและการแสดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒


มิถุนายน 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างออกแบบและติดตั้ง บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา งาน 8 กรกฎ ฯ
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างออกแบบระบบปรับอากาศและระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อนมสด และนมเปรี้ยว
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชั้นจัดเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงยิมแบดมินตัน
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษจีน HSK


มิถุนายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกเลือดด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนเพดานขนาด 60000BTU จำนวน 2 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ


มิถุนายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานปรับปรุงระบบน้ำประปาภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสต
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำโล่รางวัลงาน 8 กรกฎ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 64 โล่
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา สาขาวิชาการเงิน
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานปรับปรุงระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    เช่าพื้นที่ถ่ายเอกสาร


มิถุนายน 2559
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ อาหารจายเดียว หวานเย็นขนมหวาน เครื่องดื่ม


มิถุนายน 2559
    นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา ติดอันดับ ๑๗ ผู้สมัคร Admission เลือกมากที่สุด
    ข้อมูสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
    การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อชุดโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ EV๓ พร้อมอุปกรณ์เสริม


มิถุนายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างทำกระเป๋าลาก กระเป๋าเป๋
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๗๐ เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างตัดเสื้อพละและกางเกงพละ
    ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารชุดพักอาศัย จำนวน ๓ ตัว


มิถุนายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
    คณะพยาบาลศาสตร์ สัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างลอกท่อระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงระบบการเดินรถสวัสดิการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
    ประกาศราคากลางปร 4 5 6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักบุคลากร
    ประกาศราคากลาง ปร 456 ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง การจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 17 รายการ


มิถุนายน 2559
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงโรงพลศึกษาและอาคารนันทนาการ
    เปิดใจคณบดีพยาบาลศาสตร์ ปลื้มยอดผู้สมัคร Admission เป็นอันดับ ๑ ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทั่วประเทศ
    ทางข้ามม้าลาย ๓ มิติ แห่งแรกในบางแสน
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงโรงพลศึกษาและอาคารนันทนาการ
    ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำโรงยิมแบดมินตัน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา ระดับปวส.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


มิถุนายน 2559
    ผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
    ผู้เกษียณอายุราชการ การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


มิถุนายน 2559
    ประกาศาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
    ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการฯ จำนวน ๙ อัตรา
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559


มิถุนายน 2559
    เชิญชวน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีน จัดโดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 4 รายการ
    ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด


มิถุนายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้าง เช่ารถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ ม.บูรพา-จังหวัดราชบุรี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


มิถุนายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ กล้องเสตอริโอ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์เอกสาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร 3 ตัว


มิถุนายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง


มิถุนายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานซ่อมแซมบูรณะองค์พระวิษณุกรรมและสัญลักษณ์เลข 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์


มิถุนายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาตรี
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสขอบใจ
    การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงาน
    ประกาศ ราคากลางล้างเครื่องปรับอากาศ
    ประกาศราคากลางสูบสิ่งปฏิกูล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์


มิถุนายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานปรับปรุงทางเท้าสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุและคนพิการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานปรับปรุงภายในอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้สมัคร Admission มากเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศ 42,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง


มิถุนายน 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าระบบเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
    หัวหน้าส่วนงานรวมพลังประชุม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลางงานเปลี่ยนประตูห้องเรียน ชั้น 2


มิถุนายน 2559
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร ณ คณะพยาบาลศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค๊ด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมครูภาษาจีนระดับประถมศึกษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องอบลมร้อน และเครื่องวัดการดูดกลืนแสง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องทำความร้อนพร้อมกวนสารละลาย


มิถุนายน 2559
    รับสมัครเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2


พฤษภาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    5 มิถุนายน 2559 ติดตามชมรายการแนะนำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ พักบ้าง อะไรบ้าง กับจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


พฤษภาคม 2559
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อร้าง


พฤษภาคม 2559
    โปรโมชั่นพิเศษ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ ปลาอิ่มท้อง...น้องอิ่มใจ


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสาตร์การกีฬาประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


มีนาคม 2559
    สัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการ สวทล.ในรายการข่าวชลบุรี
    รับชมรายการ จดหมายเหตุกรุงศรี ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมสารคดี กบนอกกะลา ตอย สัตว์เรืองแสงในทะเล


มีนาคม 2559
    ชมรายการสารคดี กบนอกกะลา เรื่องเกี่ยวกับปลาการ์ตูน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มีนาคม 2559
    ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เขียนบทความเผยแพร่ทางวิชาการ


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
    ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ศูนย์วิสาหกิจกีฬา


ตุลาคม 2558
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ของคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง


กรกฎาคม 2558
    ทะเลเปลี่ยนสี เป็นเพราะมนุษย์หรือธรรมชาติNewsletter

มิถุนายน 2559
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ป.โท-เอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ รอบที่ 2

Calendar