ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมษายน 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง สถาบันพระราชทานเทคโนโลยีกำปงสปือ


เมษายน 2559
    งานสงกรานต์เฮฮา บูรพาร่วมใจ
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต ร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์


มีนาคม 2559
    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ
    ประชุมคณะกรรมการ ตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม ตมอ. ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๙


มีนาคม 2559
    สัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประตูสู่กัมพูชา


มีนาคม 2559
    ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙
    ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด
    ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
    สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
    สรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    สรรหาคณบดีการจัดการและการท่องเที่ยว


มีนาคม 2559
    ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบ และแสดงความยินดีกับ คุณสนธยา คุณปลื้ม กรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ


เมษายน 2559
    กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management


มกราคม 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิด ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๘ และภาคต้น ๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


มิถุนายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์


พฤษภาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 | TOEFL ITP Test Date on May 28, 2016


พฤษภาคม 2559
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน จำนวน 2 อัตรา สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร


พฤษภาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๔๐ เครื่อง


พฤษภาคม 2559
    กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำซองจดหมาย จำนวน 20,000 ซอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์


พฤษภาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการ แพทย์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ๑ งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงห้อง 201


เมษายน 2559
    ขอเชิญร่วมงานสัมมนา การพัฒนาศักยภาพ SMEs เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฟรี


เมษายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
    สถาบันภาษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อ ระบบเครือข่ายประจำอาคารสหศึกษา จำนวน ๑ ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างประตูบานไม้อัดยางบานเปิดคู่ จำนวน ๒๐ ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 115 เครื่อง
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน


เมษายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปูพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


เมษายน 2559
    กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลางตำราเรียนประจำปีการศึกษา 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


เมษายน 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำอาหารว่าง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์


เมษายน 2559
    ประกาศราคากลางจ้างจัดทำอาหาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อถังขยะ 240 ลิตร จำนวน 130 ใบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท-เอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
    งานเดินสายระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่าย LAN สำนักงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก


เมษายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนรอบอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องบริการสนามเทนนิส
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 4 ชนิด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจอตอล


เมษายน 2559
    ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมผิวลานจอดรถฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทาสีขอบทางและตีเส้นแบ่งช่องจราจร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อตู้ Rack ขนาด 15U จำนวน 8 ตู้ และตู้ Rack ขนาด 42U จำนวน 1 ตู้
    ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและระบบไฟฟ้าบริเวณบ่อทดลองสัตว์น้ำ จำนวน 1 งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าหนังสือที่รพลึกงานเปิดอาคารคณะแพทยศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำคู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 11,500 เล่ม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจ้างทำ CD โงานพระราชทานปริญญาบัตรโ จำนวน 11,165 แผ่น
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจ้างทำสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 11,165 เล่ม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one ๕ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ


เมษายน 2559
    ประกาศตกลงราคา จ้างทำทำเนียบรุ่น ปีการศึกษา 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    จัดซื้อสินค้าประเภท เครื่องดื่มเพื่อใช้จำหน่ายในร้านค้า จำนวน 12 รายการ


เมษายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ รุ่นที่ 25
    มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง สถาบันพระราชทานเทคโนโลยีกำปงสปือ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อผ้าขนหนูเช็ดตัวและผ้าห่มขนหนูสำหรับผู้ป่วยฯ
    ปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร หน่วยงานเจ้าของโครงการคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจัดดอกไม้ตกแต่งที่ประทับหน้าเวที จัดและตกแต่งดอกไม้ห้องที่ประทับและพวงมาลัยข้อพระกร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
    จ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์อาคารวิจัยทางการแพทย์ จำนวน 1,000 เล่ม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซ่อมแซมท่อและเปลี่ยนเกจวัดความดันของถังกรองทราย ตู้ปลาใหญ่
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำติดกับตัวอาคาร พิบูลรำลึก


เมษายน 2559
    ราคากลางจัดหางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ


เมษายน 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงประตูเหล็กและทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต ร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์
    งานสงกรานต์เฮฮา บูรพาร่วมใจ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เปลี่ยนชุดเมนชีพลิฟท์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรร ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อกล้องวงจร ปิด จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศ EndNote จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ Knovel จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด


เมษายน 2559
    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาเดินระบบโคมไฟสปอร์ตไลท์รอบอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 315 คน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน IEP จำนวน 275 คน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 605 คน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงาน จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร
    คณะวิทยาศาสาตร์การกีฬาประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 37 รายการ
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาของนักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน


เมษายน 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเสื้อโปโล จำนวน 457 ตัว
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องบริการสนามเทนนิส
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการค่าใช้บริการระบบเข้าใช้ฐานข้อมูลแบบไม่จำกัดจำนวน EZproxy License Fee


เมษายน 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทาสีขอบทางและตีเส้นแบ่งช่องจราจร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมธำรง บัวศรี
    ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงหอประชุมธำรง บัวศรี


เมษายน 2559
    BBS รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท Accounting, HRM, Entrepreneurships, Marketing, Business Management, International Tourism Management


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา เหมาจ่าย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา ๑-๒๕๕๙


มีนาคม 2559
    สัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการ สวทล.ในรายการข่าวชลบุรี
    รับชมรายการ จดหมายเหตุกรุงศรี ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมสารคดี กบนอกกะลา ตอย สัตว์เรืองแสงในทะเล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี


มีนาคม 2559
    ประชุมคณะกรรมการ ตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม ตมอ. ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๙
    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ


มีนาคม 2559
    สัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประตูสู่กัมพูชา
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2


มีนาคม 2559
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1


มีนาคม 2559
    ชมรายการสารคดี กบนอกกะลา เรื่องเกี่ยวกับปลาการ์ตูน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มีนาคม 2559
    สรรหาคณบดีการจัดการและการท่องเที่ยว
    สรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
    ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด
    ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙


มีนาคม 2559
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 5


มีนาคม 2559
    ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบ และแสดงความยินดีกับ คุณสนธยา คุณปลื้ม กรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ


มีนาคม 2559
    ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เขียนบทความเผยแพร่ทางวิชาการ


มีนาคม 2559
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา เหมาจ่าย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ เรียนเดือนตุลาคม


กุมภาพันธ์ 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2559
    ศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ เปิดรับสมัคร ค่ายแพทย์แผนจีน ประจำปี 2559


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
    ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ศูนย์วิสาหกิจกีฬา


มกราคม 2559
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง


ธันวาคม 2558
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกาษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559


ตุลาคม 2558
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ของคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง


กันยายน 2558
    สำนักบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ


กรกฎาคม 2558
    ทะเลเปลี่ยนสี เป็นเพราะมนุษย์หรือธรรมชาติNewsletter

เมษายน 2559
    กองอาคารสถานที่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

Calendar