ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สิงหาคม 2558
    ความร่วมมือด้านดนตรีและนาฏศิลป์ Burapha University Guangxi Arts Institute


สิงหาคม 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015


สิงหาคม 2558
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


สิงหาคม 2558
    ขอเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ สมาธิเพื่อสุขภาพกายและใจ


สิงหาคม 2558
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2558
    ศูนย์จำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


กันยายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


กันยายน 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศึกษา


กันยายน 2558
    ผลการคัดเลือกอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


กันยายน 2558
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์
    ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งปั๊มน้ำและระบบสูบจ่าย
    ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ และเก้าอี้พับอเนกประสงค์
    เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
    งานจ้างปรับปรุงระบบอัคคีภัยและซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารหอพักนิสิตแพทย์


กันยายน 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครอาจารย์และพนักงาน หลายตำแหน่ง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโภชนาคาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ วิทยาเขตสระแก้ว
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครโควต้านักกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างทำหนังสือ 6 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ บางแสน จำนวน 800 เล่ม
    ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย และคลิปวิดีโอ ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๗ ของมหาวิทยาลัย
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22558 เลขที่อัตรา 91182
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22558 เลขที่อัตรา 1195-2558
    The 3rd Business Management International Conference BMIC 2015
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเก้าอี้ และโต๊ะพับเอนกประสงค์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อโต๊ะประชุม
    ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เฟส ๒ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการจัดทำเอกสารวาระการประชุม
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา
    ประกาศจัดทำหนังสือ 6 ทศวรรษศึกษาศาสตร์บางแสน


สิงหาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 92558 สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องงานแผนและทรัพย์สิน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
    เอกสารตารางแสดงราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อจำลองการทำงานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสมือน จำนวน 60 เครื่อง


สิงหาคม 2558
    ตารางราคางานปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำหอพัก ๑๕
    วารสารวิชาการคณะดนตรีและการแสดง เล่ม 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    เอกสารร่างขอบเขตงานในการก่อสร้างกลุ่มงานอาคาร วิทยาเขตสระแก้ว
    ราคากลางจัดหาเหล็กดัดพร้อมมุ้งไฟเบอร์ จำนวน ๑ งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทาสีขอบวงเวียน และฟุตบาท ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดหาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดหาระบบคลังสินค้า Inventory
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
    ความร่วมมือด้านดนตรีและนาฏศิลป์ Burapha University Guangxi Arts Institute


สิงหาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองกีฬาและนันทนาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างขยายพื้นที่สนามฟุตซอล
    ขอเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ สมาธิเพื่อสุขภาพกายและใจ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน


สิงหาคม 2558
    กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ๑ อัตรา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อนมสด และนมเปรี้ยว


สิงหาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดจ้างทำกระดาษคำตอบ มบ.3 จำนวน 150,000 ใบ โดยวิธีตอลงราคา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ตู้เคลื่อนที่ 2 ด้าน 1 ช่วง จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงจัดจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ
    หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการ โซฟา จำนวน 2 รายการ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร วัสดุ และครุภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน กันยายน 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบ ตามแบบ พร้อมปักโลโก้ จำนวน 102 ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อโคมไฟ Street Light 80W DL จำนวน 15 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ จำนวน 1 ชนิด


สิงหาคม 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารมหิตลาธิเบศรกับอาคารหอประชุม
    ประกาศตกลงราคา งานจัดจ้างพิมพ์วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
    ประกาศตกลงราคา งานจัดจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 และงานจัดจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ จำหน่ายอาหารอีสาน
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงสำนักงานกองกีฬาฯ และห้องประชุม พร้อมครุภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปูตัวหนอนพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมวางท่อระบายน้ำทิ้ง


สิงหาคม 2558
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรฯ
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๒
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯ ในการก่อสร้าง วิทยาเขตสระแก้ว
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำเดิม เป็นห้องพักโรงพลศึกาษา 1
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ประกาศราคากลาง งานขยายพื้นที่สนามฟุตซอล
    ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ
    ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ


สิงหาคม 2558
    การประชุม International Graduate Research Conference 2015 iGRC 2015
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเพื่อการเรียนการสอนฯ
    ลงนามบันทึกข้อตกลงรูปแบบ ความร่วมมือในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณรอบนอกและสวน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟสปอร์ตไลท์ สูง ๒๕ เมตร จำนวน ๓ ต้น


สิงหาคม 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๕ อัตรา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๒,๐๐๐ ปก
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปี ๒๕๕๙
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียง ชุดไมโครโฟน จอรับภาพ เครื่องมัลติมีเดีย โทรทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี


สิงหาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๒ อาคารภปร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมป้อมยาม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงกั้นห้องเก็บของ อาคาร KC
    สัมมนานานาชาติ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล


สิงหาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำสารมหาวิทยาลัย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ คณะวิศวกรรมศา


สิงหาคม 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015


สิงหาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างเหมาพิมพ์รวมเล่มบทความ ๗ รายการ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑
    ผลการตรวจคุณภาพน้ำทะเล เนื่องจากเหตุการณ์แพลงก์ตอนบลูม ครั้งที่ 2 9 สิงหาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ราคาอ้างอิง]ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน 7 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    ประกาศผลประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด


สิงหาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
    ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ โนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘โ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีแสดงความยินดีต่อ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ กระเบื้องปูพื้น 450 ตารางเมตร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ
    ราคากลางจัดหางานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


สิงหาคม 2558
    ตารางงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก14และหอพัก15
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งถังเก็บน้ำด้านหลังหอประชุมธำรง บัวศรี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาคาร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องออกกำลังกาย
    ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงอาคารโภชนาคาร
    ประกาศราคากลาง ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินหอประชุมธำรง บัวศรี
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องออกกำลังกาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อรถตู้โดยสารจำนวน ๒ คัน วิทยาเขตสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อระบบชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ
    ประกาศราคากลางตู้กดน้ำเย็น 3 หัวก๊อก 4 ตู้
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต


สิงหาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะโลจิสติกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงจ้างเหมาทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร QS1 มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อที่นอนสปริงพร้อมฐานรอง ฯ
    สาเหตุการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีรอบที่ 2 ในปี 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ โตีะสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 10 เครื่อง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


สิงหาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร L๑๐๖A อาคารเรียนรวม จำนวน ๑ งาน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาพิมพ์ใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด และภาษาไทย จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด
    ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างทำความสะอาดาอคารสำนักงานอธิการบดีฯ
    ตารางงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาด
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อ โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ในการจ้างซ่อมเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน ๑ งาน


สิงหาคม 2558
    กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้่างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์คัดกรองระบบจดหมายอิเล็กทรอกนิกส์ จำนวน 1 ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 48 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ


สิงหาคม 2558
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้วพร้อมขาแขวน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อตู้ตั้งพื้น ตู้ลิ้นชัก๓ ล้ินชัก ท๊อปเคาน์เตอร์ชุดครัว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ราคากลางจัดหาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6เครื่อง ติดตั้ง ณ บ้านพัก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ในการจัดซื้อเตาให้ความร้อนแบบหลุม ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐ ตัว


สิงหาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ราคากลางจัดหาชั้นเหล็กวางของ จำนวน ๑ งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


สิงหาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับคณาจารย์และบุคลากรใหม่
    ปฐมนิเทศคณาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘


กรกฎาคม 2558
    นักวิทย์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล คว้ารางวัล BEST PAPER AWARD
    ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปลูป่าวันแม่ 2558 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กรกฎาคม 2558
    ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและบุคคลากรทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์ และ VOTE ให้กับนิสิตขอเราในรายการ THAILAND GOT TALENT.SESON 5


กรกฎาคม 2558
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
    กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๒


กรกฎาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯ ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๖๘ รายการ


กรกฎาคม 2558
    ศูนย์จำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเปิดให้บริการแล้ว


กรกฎาคม 2558
    ทะเลเปลี่ยนสี เป็นเพราะมนุษย์หรือธรรมชาติ


กรกฎาคม 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS ขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการจัดการ


กรกฎาคม 2558
    สรุปเหตุการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่หาดบางแสน 5-6 กรกฎาคม 2558


กรกฎาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย The Sixth Pacific-Rim


มิถุนายน 2558
    สวทล.ขอเชิญตามติดชีวิตลูกทุ่ง ของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา เด่น อาร์สยาม


มิถุนายน 2558
    คณะแพทยศาสตร์ ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เลขที่ตำแหน่ง ๔๓๑๐ จำนวน ๑ อัตรา


พฤษภาคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร กระบวนการตรวจสอบการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น รุ่นที่ ๒


พฤษภาคม 2558
    ติดตามชมรายการข่าว ประเด็นคุยกัน ในรายการแชร์ข่าว ทางช่อง PTV ศรีราชา
    ติดตามชมรายการกบนอกกะลา ตอน ปลิงทะเล กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


เมษายน 2558
    สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันสิ่งแวดล้อมโลก


เมษายน 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก


มีนาคม 2558
    ติดตามชมข่าว ฉลามวาฬ ในบทสัมภาษณ์ ดร.อดิสรณ์ ได้ในคืนนี้


มีนาคม 2558
    ติดตามชมรายการ ดีเจอนี่ ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลย้อนหลังได้แล้ว ที่ ......


มีนาคม 2558
    สวทล ขอเชิญชมรายการ กระเป๋าเดินทาง ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสนชลบุรี


มีนาคม 2558
    สวทล ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 6องค์กร
    สวทล. ขอเชิญติดตามชมรายการ ดี-เจอนี่ ชุดพาเปิดโลกใต้ทะเล ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 32 - 35 ประจำปี 2558


กุมภาพันธ์ 2558
    ชมรายการ ดรีม เจอร์นีย์..เรืองจริง..ยิ่งกว่าฝัน ...เกิดขึ้นแล้วที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558


มกราคม 2558
    ไทยออลย์มอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและมองเงินสนับสนุนโครงการเปิดใจรักการเรียนรูัประจำปี2558ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า LEDพร้อมทำบุญรับปีใหม่ 2558


มกราคม 2558
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


มกราคม 2558
    ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2557
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7


ตุลาคม 2557
    สมัครสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ UP TO DATE


ตุลาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยาNewsletter

พฤษภาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

Calendar