ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กุมภาพันธ์ 2559
    กองอาคารสถานที่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2559
    ลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ University of Paul Valery


ธันวาคม 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับโล่เชิดชูเกียรติ
    โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข มอบทุนการศึกษาให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


พฤษภาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


เมษายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา


เมษายน 2559
    รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


มีนาคม 2559
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 12 มีนาคม 2559


มีนาคม 2559
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


มีนาคม 2559
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
    รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี


กุมภาพันธ์ 2559
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน จำนวน 2 อัตรา สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร


กุมภาพันธ์ 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาไทยศึกษา


กุมภาพันธ์ 2559
    หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติให้บุคคลภายนอกเปิดจองห้องพัก งานพิธีพระราชปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557


กุมภาพันธ์ 2559
    ผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
    ผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
    ผลคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว


กุมภาพันธ์ 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างทำหนังสือรุ่นนักเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ขนาด A4
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดรับสมัคร นักวิจัย ปริญญาโท 1 อัตรา
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเปลี่ยนพรมปูพื้นห้องประชุมของคณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงาน ค่าต่ออายุลิขสิทธ์การใช้งานซอฟต์แวร์ สำหรับสถานศึกษา Campus Desktop Package จำนวน 1 ชุด


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศราคากลางงานอัฒจันทร์สนามตะกร้อฝั่งติดสนามเทนนิส
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรร ในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๗ คัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างออกแบบ ห้องเฉลิมพระเกียรติ บริเวณชั้น ๑ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


กุมภาพันธ์ 2559
    กองอาคารสถานที่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ


กุมภาพันธ์ 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างทำกระดาษ มบ.3 จำนวน 150,000 ใบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม ART THESIS
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2559
    ขอเชิญร่วมงาน เปิดใจรักการเรียนรู็ ปีที่ 6


กุมภาพันธ์ 2559
    ศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา ณ ประเทศจีน ประจำปี 2559
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ เครื่อง
    ศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ เปิดรับสมัคร ค่ายแพทย์แผนจีน ประจำปี 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ
    คณะแพทยศาสตร์ ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปั๊มน้ำ จำนวน 6 เครื่อง


กุมภาพันธ์ 2559
    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 5 เครื่อง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการกระเบื้องยาง จำนวน 269 ตารางเมตร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 72 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน 9 รายการ
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในโครงการ EDU Open House 2016


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าประดับไฟ และตกแต่งสถานที่ สายไฟและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานเทศกาลตรุษจีน
    ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ประกาศคัดเลือกผู้ถ่ายภาพ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคาร เฉลิมพระเกียรติ อาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว อาคารใหม่
    ประกาศเรื่องขายพัสดุที่มีสภาพชำรุด จำนวน 67 รายการ โดยวิธีทอดตลาด


มกราคม 2559
    ราคากลางจัดหา เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มกราคม 2559
    ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมโครงการ การทำธุรกิจสปาด้วยแนวทางนวดแผนไทย ฟรี
    ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมโครงการภาษาจีนและภาษาเกาหลี ฟรี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร เฉลิมพระเกียรติ อาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว อาคารใหม่


มกราคม 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทับทิมสยาม ปีการศึกษา 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ สำหรับห้องรับรองแขกหอพักนิสิตนานาชาติ จำนวน ๑๔ ชุด


มกราคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์


มกราคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ


มกราคม 2559
    BBS รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท Accounting, HRM, Entrepreneurships, Marketing, Business Management, International Tourism Management
    ประกาศตกลงราคา วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จันทบุรี งานประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับดูอัญมณี จำนวน ๓๐ ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


มกราคม 2559
    กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา


มกราคม 2559
    สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อ ค่าห้องพักนักเรียน ค่าอาหารนักเรียน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนหุ้มเครื่อง AHU
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปูพื้นถนนคอนกรีต
    ประกาศราคากลาง จ้างปูพื้นถนนคอนกรีต
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ วัสดุแลป จำนวน 57 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี


มกราคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้ออูคูเลเล่ และคีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง


มกราคม 2559
    ประกาศตกลงราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเดินสายแลนฯ
    ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ประจำห้องเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล


มกราคม 2559
    ศูนย์จีนศึกษาเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดโครงการประกวดการพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งพิเศษ ที่๑๒๕๕๙


มกราคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อ เครื่องเชื่อมมิก เครื่องเชื่อมทิก คณะวิศวกรรมศาสตร์


มกราคม 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีแสดงความยินดีต่อ นายประกิต ทองสังข์
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hankuk University of Foreign Studies
    ผลงานชนะการประกวด ตราสัญลักษณ์ BUU Bangsaen Beach Mini Half Marathon 2016
    เสวนาสภากาแฟ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบบันทึกข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด


มกราคม 2559
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง


มกราคม 2559
    ลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ University of Paul Valery
    ขอเชิญ SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว และตราด


มกราคม 2559
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ธันวาคม 2558
    ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการฯ ประเภทจ้างเหมาบริการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


ธันวาคม 2558
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการฯ ประเภทจ้างเหมาบริการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


ธันวาคม 2558
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกาษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ระบบโทรศัพท์ IP-PABX จำนวน ๑ ระบบ


ธันวาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การซ่อมแซมหลังคาหอพักบุคลากร A มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การซ่อมแซมหลังคาหอพักบุคลากร B มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การซ่อมแซมหลังคาหอพักนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


ธันวาคม 2558
    โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข มอบทุนการศึกษาให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับโล่เชิดชูเกียรติ


ธันวาคม 2558
    เชิญชวนยื่นเสนองานควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิสิตพร้อมระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการ
    เอกสารจ้างควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๒๒๒๕๕๙ งานควบคุมอาคารที่พักบุคลากรและนิสิตพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ


ธันวาคม 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559


ตุลาคม 2558
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ของคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง


กันยายน 2558
    สำนักบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ


สิงหาคม 2558
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรฯ


กรกฎาคม 2558
    ทะเลเปลี่ยนสี เป็นเพราะมนุษย์หรือธรรมชาติNewsletter


Calendar