ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมษายน 2564
    ร่วมพิธีวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร


เมษายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


เมษายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


มีนาคม 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

พฤษภาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน


พฤษภาคม 2564
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม เปิดรับสมัครตรง วันนี้ - 9 มิถุนายน 2564 - วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์


พฤษภาคม 2564
    Deadline Extended to 15 May 2021
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 ชุด
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
    ชวนอ่านงานวิจัย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 156 รายการ


พฤษภาคม 2564
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ โครงการรับตรง วันนี้ - 9 มิถุนายน 2564
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้าย สติ๊กเกอร์ พร้อมออกแบบและติดตั้ง จำนวน 22 รายการ
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หอพักเทา-ทอง 3
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นฝ่ายปฐมวัย จำนวน 1 งาน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาจิตวิทยา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ไตรมาส ที 2


พฤษภาคม 2564
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเดินท่อส่งก๊าซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2564
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย สติ๊กเกอร์ พร้อมออกแบบและติดตั้งฯ จำนวน 1 งาน


เมษายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม -มีนาคา 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ [เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔]
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำราเรียน ประจำปีการศึกษา 2564


เมษายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นฝ่ายปฐมวัย จำนวน 1 งาน
    ร่วมพิธีวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ชุดบล็อทโปรตีน จำนวน 4 ชุด
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ [เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔]
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน


เมษายน 2564
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างโครงการศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ประเภทจ้างเหมาบริการ
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำป้าย สติ๊กเกอร์ พร้อมออกแบบและติดตั้ง จำนวน ๒๒ รายการ
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส2งานบริการวิชาการอัยการ-กสทช


เมษายน 2564
    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 2
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Upgrade โปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทากันซึมดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2-2564


เมษายน 2564
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อที่นั่งยาวไฟเบอร์กลาส
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อโซฟา 1 ที่นั่ง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อที่นั่งกลมไฟเบอร์กลาส
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 17 ตัว
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อโซฟา ๓ ที่นั่ง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อชุดที่นั่งกลม
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างงานบำรุงรักษา-ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร ๑๐ ปี


เมษายน 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564


เมษายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2


เมษายน 2564
    หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ เปิดจองห้องพักสำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร 1 คัน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์


เมษายน 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


เมษายน 2564
    รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2564
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2564
    รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท MBA และ MM การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และปริญญาเอก Ph.D. การจัดการ


มีนาคม 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๙ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๙ เดือน


มีนาคม 2564
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2564
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด ระบบปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ ระยะสอง ฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อเครื่องปรับอากาศ


มีนาคม 2564
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดอบรม Green office


มีนาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเป่าลมร้อนชนิด Fluid Bed Dryer
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก


มีนาคม 2564
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 2 อัตรา


มีนาคม 2564
    VIRTUAL CONFERENCE
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ เก้าอี้ทำงาน
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ


มีนาคม 2564
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2564
    รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
    รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีใบที่สอง


มีนาคม 2564
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2564
    ประกาศยกเลิกให้เช่าพื้นที่ ตู้หยอดเหรียญ กองกิจการนิสิต


มีนาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2564
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


มีนาคม 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศการรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๒ ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน
    ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อระบบเครือข่ายอิเนอตร์เน็ต ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กุมภาพันธ์ 2564
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 2
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic จำนวน 1 งาน


กุมภาพันธ์ 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดคอร์สออนไลน์ฟรีมีใบประกาศฯ ปี 2564


มกราคม 2564
    ขอเชิญส่งบทความวิจัยวิชาการ เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2563
    BUUIC is looking for full time instructors native English speakers to teach in Bangsaen, Chonburi.


พฤศจิกายน 2563
    ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักบริการวิชาการ


ตุลาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ตุลาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


ตุลาคม 2563
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กรกฎาคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


กรกฎาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มิถุนายน 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar