ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีนาคม 2561
    การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามโครงสร้างภาษีใหม่


มีนาคม 2561
    การประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง สคบท. กับ ทคบร.
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
    ประชุมประธานกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

กรกฎาคม 2561
    ศูนย์เกาหลีศึกษาร่วมกับ 6 สถาบันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5


มีนาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy


มีนาคม 2561
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P3005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามโครงสร้างภาษีใหม่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปากกาที่ระลึก ตรามหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเช้าอาหารทะเลแห้ง จำนวน 5 กระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาเมจิก จำนวน 7 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายรัดข้อมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรูปเล่ม รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อพลาสติกติดผนัง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์งานหนังสือวารสารวิชาการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเหรียญเกียรตินิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเช้าเยี่ยมไข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเช้าเยี่ยมไข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเช้าเยี่ยมไข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อของที่ระลึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซักผ้าห่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อผงหมึกสีดำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหลอดไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน็อตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อชุด CodeMobiles lo T Kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และเภสัชกร ชดใช้ทุน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 65 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ธนาคารกรุงไทย นำรถบริการเคลื่อนที่ KTB on the Move มาให้บริการ ฝาก ถอน ชำระค่าบริการ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัฐ ศรีสุข ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อยาAlfuzosin HCl 10 mg prolonged-release tablet
    ประชุมประธานกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
    การประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง สคบท. กับ ทคบร.
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงาน ปาร์ติชั่นทึกกระจกใสพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ BROTHER HL-๕๒๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารสัมมนาวิชาการ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเสียง-แสง
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะโลจิสติกส์ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูล จัดทำรูปเล่ม จัดทำซีดีข้อมูล
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาจัดทำวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหนังสือ จำนวน 185 เล่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาติดปลั๊กไฟฟ้า
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 20
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Insulin glargine 100 iu1 ml
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Epoetin alfa 10000 iu injection
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยาEperisone 50 mg tablet
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยาCrystalline glucosamine sulfate
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Etoricoxib 90 mg tablet
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยาEtoricoxib 60 mg tablet
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Rabies vaccine vero cell2.5 iu
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Sitagliptin 100 mg film-coated
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา Denosumab 60 mg1ml solution
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อาหาร อาคาร60พรรษามหาราชินี1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานติดตั้งม่าน ๑๕ รายการ และวอลล์เปเปอร์ ๑ รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เป่าลมสีทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียูพร้อมติดตั้ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดซื้อระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานซื้อหน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่าย


มีนาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ ตัว
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อด้ามมีดผ่าตัดจำนวน 30 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาจัดซื้อหลอดไฟ ห้องประชุมเกียรติยศคุณอนันต์ อนันตกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์โถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา ป้ายชื่อ และสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ_เอกสารงานปรับปรุงอาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อของที่ระลึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อของที่ระลึกกระเช้าอาหารทะเลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 65 จอ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องฝ่ายพัฒนานิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างตั้งศูนย์ล้อ และเปลี่ยนลูกหมากรถบัสปรับอากาศ 40-0770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยว พร้อมแผ่นรองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ก.พ. 2561
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพในศตวรรษที่ 21
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 11,000 หน้า
    ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการInnovation Hubs
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91266
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 7 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่าระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้งและจ้างทำโปสเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดไขมันที่ถังดักไขมันโรงอาหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลพร้อมธงญี่ปุ่น และป้าย PVC จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษฟลิบชาร์ท จำนวน ๕๐๐ แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 86 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง ฯ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์


มีนาคม 2561
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี
    คณะวิทยาศาสตร์กาากีฬา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง VGA switchและรางเก็บสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี
    ประกาศผลผู้ชนะการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันดีเซลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไมค์ และสายออดิโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด


มีนาคม 2561
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 21 เมษายน 2561 | TOEFL ITP Test Date on April 21, 2018
    BUUIC Charity Run โครงการเดินวิ่งการกุศล ฉลอง 15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประตู PVC จำนวน 10 บาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งประตูเหล็ก จำนวน 3 จุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งตาข่ายกันนก HDPE จำนวน 90 ตารางเมตร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ PVC จำนวน 6 บาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องดนตรี จำนวน 31 รายการ
    ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลางงานราวบันไดสแตนเลส 1 งาน
    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์ วารสารเกลียวคลื่น
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอ็นเอ็มอาร์ สเปกโตรมิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ กลุ่ม PATHOGOLY, ๑ งาน
    ยกเลิกประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดความถี่ต่ำและความถี่ปานกลางฯ
    ประกาศผู้ชนะ การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการรถยนต์ งานวิจัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมปั๊มน้ำ


มีนาคม 2561
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชมเทศกาลดนตรีและการแสดงนานาชาติ MUPA FESTIVAL 2018
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างตัดชุดวงโยธวาฑิต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือรุ่น ปีการศึกษา 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่มMOLECULAR เดือนมีนาคม 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจรายการสารละลายหรือรีเอเจน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดนตรี จำนวน 8 รายการ
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างทำพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมอนหนุน จำนวน 150 ใบ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์


มีนาคม 2561
    ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2561
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดอกไม้ตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซีดีพร้อมบันทึกข้อมูล จ้างทำหนังสือบทคัดย่องานวิจัย ค่าสมุดจดบันทึก และค่าจัดทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายคล้องคอพร้อมบัตร และค่าปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ พร้อมแผ่นรองเขียน คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อระบบเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เป่าลมสี่ทิศทาง จำนวน 30 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดค่ายภาษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 26
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด ๑ ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด ๒ ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบชุดกั้นรถยนต์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟท์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท M.B.A. และ M.M. International Tourism Management
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อถ่านชาร์จเนลูปAAA จำนวน 2 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานด้านงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro200 color จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อผงหมึกสีดำสำหรับรุ่น SP3500XS จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และภาควิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ เยาวชนไทย หัวใจรักษ์ทะเล รุ่นที่ 7
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมโครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
    ประกาศประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงงานจัดจ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น อัดลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานด้านงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายที่จอดรถ คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin beta 5,000 iu0.3 ml pre-filled syringe จำนวน 55 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    โครงการจัดหางานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้อง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน 1 งาน
    ประกาศราคากลางโต๊ะปิงปอง จำนวน 4 ตัว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mirabegron 50 mg prolonged-release tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mg prolonged-release capsule จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg film-voated tablet จำนวน 800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies immunoglobulin horse 200 iu1 ml solution for injection 5 ml จำนวน 70 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ezetimibe 10 mg Tablet จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rivastigmine13.3 mg transdermal patch จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    สายตรงบูรพา ครั้งที่ ๓๒๕๖๑ ตอน เปิดบ้านครั้งใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อนของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศ TORและเอกสารประกวดราคา การซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ
    การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCIUS Go Abroad
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ


กุมภาพันธ์ 2561
    ประชุมวิชาการระดับชาติ RANC 2018
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    วิทยาลัยนานาชาติ แสดงตารางวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อหมวกพร้อมพู่ปริญญา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง


กุมภาพันธ์ 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๕๐ ตัว
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์อาหาร อาคาร60พรรษามหาราชินี1
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จ้างทำป้ายไวนิล และถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ไร้สายคีย์บอร์ดและเมาส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาละมัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเย็บกระดาษและเครื่องเจาะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแสตมป์ไปรษณีย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน ๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน ๑ คัน งานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 2 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด


กุมภาพันธ์ 2561
    เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ
    โครงการการให้การปรึกษาสัญจร ครั้งที่ ๑ Love Story


กุมภาพันธ์ 2561
    ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม R


กุมภาพันธ์ 2561
    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
    โครงการฝึกอบรม โสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ รุ่นที่ 6
    Burapha University International College is working to improve the quality of research


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกจีน


กุมภาพันธ์ 2561
    อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย


กุมภาพันธ์ 2561
    วศ.บางแสนรุ่น ๑๓ เอราวัน มอบเงินบริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ระดับนานาชาติ


กุมภาพันธ์ 2561
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
    สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART LIVING SAFETY for SMART CITY รุ่น ๑ ปีที่ ๑
    นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์ สิงหเสนี
    บูรพาวาไรตี้ สัญจร สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศึกษา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก


กุมภาพันธ์ 2561
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย


กุมภาพันธ์ 2561
    การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชมบางแสนละครก่อนจบ ครั้งที่ 9
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


มกราคม 2561
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคิมพิวเตอร์
    กำหนดการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561
    เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
    มหกรรมสุขภาพ เมืองบางแสน ครั้งที่ ๑ Bangsaen Health Festival 2018
    รายการ บูรพาวาไรตี้ สำนักบริการวิชาการ
    สรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
    งานเลี้ยงสังสรรค์เครืองข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ บริษัทวีพลาสติก เซอเจอรี่ ประเทศไทย จำกัด ลงนาม พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและความงาม


มกราคม 2561
    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา


มกราคม 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


มกราคม 2561
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ


มกราคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลุ่มอาคารที่พักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


มกราคม 2561
    ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีต่อ ดร.สมชาติ แม่นปืนได้รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์
    โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being


มกราคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมเกาส์เชียน 16 และโปรแกรมเกาส์วิว 6 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


มกราคม 2561
    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ กายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา


มกราคม 2561
    Switzerland Conference Invitation: 2018


ธันวาคม 2560
    คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข


ธันวาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


ธันวาคม 2560
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2560
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


พฤศจิกายน 2560
    ตารางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK , HSKK , YCT สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter


Calendar