ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กุมภาพันธ์ 2561
    โครงการการให้การปรึกษาสัญจร ครั้งที่ ๑ Love Story


กุมภาพันธ์ 2561
    อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย


กุมภาพันธ์ 2561
    วศ.บางแสนรุ่น ๑๓ เอราวัน มอบเงินบริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2561
    บูรพาวาไรตี้ สัญจร สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

กรกฎาคม 2561
    ศูนย์เกาหลีศึกษาร่วมกับ 6 สถาบันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5


มีนาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy


กุมภาพันธ์ 2561
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชม Bangsaens SUM Of Music 2018


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการความพร้อมเข้าสุ่ตำแหน่งทางวิชาการ


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรวััดน้ำประปาและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 8 ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 4 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 7 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ 2 คัน โยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ 25 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ 30 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 26 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเข็มกลัดเสื้อนิสิตหญิง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    โครงการการให้การปรึกษาสัญจร ครั้งที่ ๑ Love Story
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรม หลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง จำนวน ๒ ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดง จำนวน3 ชนิด


กุมภาพันธ์ 2561
    ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม R
    ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ 40-0989
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโพลาไรซ์ไมโครสโคป จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราจ้างทำตรายาง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนฯ โดยวิธีเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน


กุมภาพันธ์ 2561
    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
    โครงการฝึกอบรม โสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ รุ่นที่ 6
    Burapha University International College is working to improve the quality of research
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LaserJet P3015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง จำนวน 2 รายกา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง จำนวน 2 รายกา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง จำนวน 2 รายการ
    ร่างประกาศ_ร่างเอกสารงานปรับปรุงอาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก


กุมภาพันธ์ 2561
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 10 มีนาคม 2561 | TOEFL ITP Test Date on March 10, 2018
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 16 กล่อง


กุมภาพันธ์ 2561
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเมาส์ควบคุมการทำงานระยะไกล
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ผลไม้และขนม กาแฟและอาหารว่าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ไปวังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกจีน
    ประกาศผู้ชนะซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ
    ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมไมโครโฟนไร้สาย
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภาควิชาวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาDutasteride 0.5 mg Capsule จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อน ของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน
    อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
    ประกาศผู้ชนะจ้างเหมายานพาหนะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ งาน


กุมภาพันธ์ 2561
    วศ.บางแสนรุ่น ๑๓ เอราวัน มอบเงินบริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ระดับนานาชาติ


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศเรื่องขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
    สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART LIVING SAFETY for SMART CITY รุ่น ๑ ปีที่ ๑
    นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์ สิงหเสนี
    บูรพาวาไรตี้ สัญจร สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศึกษา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำกระเป๋าใส่เครื่องเขียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
    ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
    ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ จำนวน 360 ชุด
    ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด
    ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน 7 วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    ตารางแสดงวงเงินโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
    ราคากลาง โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชมบางแสนละครก่อนจบ ครั้งที่ 9
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน
    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่ม MOLECULAR
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ กลุ่มPATHOLOGY,
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ สารละลายหรือรีเอเจนต์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารโครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ 1 แพ็ค
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเตาถ่าน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 12 เตา


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างทำกระเป๋าใส่เครื่องเขียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคิมพิวเตอร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างเครื่องปรับอากาศอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    กำหนดการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561
    เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
    มหกรรมสุขภาพ เมืองบางแสน ครั้งที่ ๑ Bangsaen Health Festival 2018
    รายการ บูรพาวาไรตี้ สำนักบริการวิชาการ
    สรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
    งานเลี้ยงสังสรรค์เครืองข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ บริษัทวีพลาสติก เซอเจอรี่ ประเทศไทย จำกัด ลงนาม พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและความงาม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ


มกราคม 2561
    ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทาง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย Mentoring New Scientist
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิสาหกิจกีฬา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารแห้งประจำท้องถิ่น ปลาหมึกแห้ง ปลาทะเลแห้ง กุ้งแห้ง จำนวน 4 ชุด


มกราคม 2561
    ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัด รร.สาธิต จำนวน1อัตรา
    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา


มกราคม 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบุคคลปฏิบัติงาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบุคคลปฏิบัติงาน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบุคคลปฏิบัติงาน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างป้องกันและกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างวารสารวิชาการดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ มบ.3 จำนวน 150,000 ใบ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ


มกราคม 2561
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ
    ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 400 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลุ่มอาคารที่พักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    จัดซื้อเตียงนอนไม้ ๒ ชั้น สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑๐ ชุด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศไปจังหวัดเพชรบุรี
    ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา ฯ จำนวน 360 ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดการจ้างป้องกันและกำจัดแมลง ๑ งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ล้างเครื่องปรับอากาศอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin beta 5,000 iu0.3 ml prefilled syringe จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ จำนวน 360 ชุด
    ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีต่อ ดร.สมชาติ แม่นปืนได้รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์
    โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being
    ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มกราคม 2561
    ทุน คปก. ร่วมกับหน่วยงานรัฐ
    ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อสีสำหรับนักเรียน จำนวน 2560 ตัว
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมเกาส์เชียน 16 และโปรแกรมเกาส์วิว 6 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ไปจังหวัดเพชรบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเสื้อสีสำหรับนักเรียน
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eperisone 50 mg Tablet จำนวน 90 Pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aescin 20 mg Tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Duloxetine 30 mg Capsule จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 60 mg Tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 650 กล่อง โดยวิธี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human Rabies immunoglobulin 300 iu2 ml จำนวน 200 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อโปรแกรมเกาส์เชียน 16 และโปรแกรมเกาส์วิว 6 จำนวน ๑ ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน
    ประกาศผู้ชนะกาเรเสนอราคาซื้อยาSilodosin 4 mg Tablet จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dutasteride 0.5 mg Capsule จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Apixaban 5 mg Tablet จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tamsulosin hydrochloride 0.4 mg prolonged-release tablet จำนวน 1,150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 90 mg Tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diacerein 50 mg Capsule จำนวน 650 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


มกราคม 2561
    เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน นิสิตนักศึกษา ร่วมประกวดการพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีน
    ประกาศผลคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หม้อแปลงไฟฟ้า
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ


มกราคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards
    จัดซื้อห้องสตูดิโอ ๑ ห้อง
    จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI ๑๕ เครื่อง
    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ กายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา


มกราคม 2561
    BOQ-งานปรับปรุงหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ


มกราคม 2561
    ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี มอบเงินบริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มอาคารที่พัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จำนวน ๑ ระบบ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


มกราคม 2561
    Switzerland Conference Invitation: 2018


มกราคม 2561
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอัญมณี


มกราคม 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ธันวาคม 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง การคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารตามสั่ง


ธันวาคม 2560
    คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศูทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเงินบริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


ธันวาคม 2560
    หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2560
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562


ธันวาคม 2560
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


ธันวาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2560
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


พฤศจิกายน 2560
    ตารางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK , HSKK , YCT สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


ธันวาคม 2559
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter

กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Calendar