ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กุมภาพันธ์ 2558
    นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว คว้ารางวัลการแข่งขัน โเทศกาลโคนมแห่งชาติโ


กุมภาพันธ์ 2558
    ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญากิตติมศักดิ์


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานอาเซียน ASEAN MRA on Tourism Professionals
    การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17


กุมภาพันธ์ 2558
    สังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี
    การรับมอบรถยนต์ เพื่อใช่ในงานข่าวภาคสนาม BUU NEWS
    กีฬาสานสัมพันธ์ ๖ เกลียวเกมส์
    นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมขับเสภาส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี


กุมภาพันธ์ 2558
    สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ฯ และมอบธงสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช
    วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ


กุมภาพันธ์ 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดอบรมเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน


มกราคม 2558
    เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ


มกราคม 2558
    ที่ปรึกษาโครงการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้อบรมจากประเทศศรีลังกา ดูระบบงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2558
    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ครบรอบ ๑๘ ปี
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประกวดสุนทรพจน์


มกราคม 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


มกราคม 2558
    ประธาน กต.ตร.สภ.แสนสุข พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา มอบเงินส่วนตัวสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ สภ.แสนสุข
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘


มกราคม 2558
    กองอาคารสถานที่ มหวิทยาลัยบูรพา ร่วมทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ล้างทำความสะอาดถนนและเก็บขยะริมถนน


มกราคม 2558
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มอบของขวัญ อวยพรปีใหม่ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๘ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2558
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามพระราชดำริฯ
    สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก และร่วมมือสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2558
    กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    แถลงการณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๒๕๕๘


มกราคม 2558
    คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ นี้


มกราคม 2558
    สัมมนานำเสนอผลงานวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการค้าการท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่ป
    ประชุมวิชาการ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2557
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

กรกฎาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


พฤษภาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์


เมษายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


มีนาคม 2558
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา


มีนาคม 2558
    กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทุกสาขา


มีนาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศึกษา


มีนาคม 2558
    กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒฺปริญญาโท ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


มีนาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
    ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องสมเด็จพระเทพฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำตะแกรงสำหรับวางไม้ประดับ
    ประกาศราคากลางจ้างทำตะแกรงวางไม้ประดับ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำซุ้มศาลาไม้ ๔ หลัง
    ประกาศราคากลาง จ้างทำซุ้มศาลาไม้ ๔ หลัง
    ประกาศประกวดราคาจ้างทำซุ้มศาลาไม้ จำนวน ๔ หลัง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำบ่อน้ำพุภายในอาคารหอประชุม ธำรง บัวศรี
    จ้างติดตั้งเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๒๐๐๐ แอมป์ภายในอาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
    ประกาศราคากลางจ้างทำบ่อน้ำพุภายในอาคารหอประชุม ธำรง บัวศรี


มีนาคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องประทับสมเด็จพระเทพฯ


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเต็นท์ ขนาด ๔x12 เมตร จำนวน ๑๑๐ หลัง


กุมภาพันธ์ 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ประกาศผลผู้ขนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์ระบบออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อหนังสือ
    นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว คว้ารางวัลการแข่งขัน โเทศกาลโคนมแห่งชาติโ


กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์


กุมภาพันธ์ 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าไฟประดับและวัสดุตกแต่งงานพระราชทานปริญญาบัตร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อสายรัดข้อมือผู้ใหญ่ ขนาด ๑โx๑๑โ สีขาวสีกาว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


กุมภาพันธ์ 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเปิดรับนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาเช่าไฟประดับ พร้อมตกแต่งวัสดุเทศกาลตรุษจีน จำนวน 1 งาน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรองผู้ค้า E-auction ชั้น 7 โอาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์โ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 103 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องรับรองผู้ค้า
    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง 103 อาคารธำรง บัวศรี
    ประกาศการจ้างทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตนานาชาติ
    คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างเสริมสมรรถนะการพยาบาลมิติจิตวิญญาณในการดูแลผู้ที่เผชิญกับความตาย
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


กุมภาพันธ์ 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 ชนิด
    ประกาศ ตกลงราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน 1 งาน
    ชมรายการ ดรีม เจอร์นีย์..เรืองจริง..ยิ่งกว่าฝัน ...เกิดขึ้นแล้วที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำคู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑๑,๕๐๐ เล่ม


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2-2558
    ตารางราคางานทำระบบกันซึม หอพัก 14
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นซองประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่างร้านกาแฟ


กุมภาพันธ์ 2558
    รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์
    การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานอาเซียน ASEAN MRA on Tourism Professionals
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ราคากลางงานศึกษาดูงาน ณ สปป ลาว
    ราคากลางงานแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจอาเซียน


กุมภาพันธ์ 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าบริการเครื่องมือแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับจุลศัลยกรรมประสาทและฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อหนังสือ
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับ อบจ. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับ อบจ. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิสแลนด์และประเทศอิตาลี
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ
    ราคากลางงานศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้


กุมภาพันธ์ 2558
    ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญากิตติมศักดิ์


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครอาจารย์ 10 อัตรา


กุมภาพันธ์ 2558
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ราชอาณาจักรภูฎาน
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
    ผู้รักษาการอธิการบดี และผู้นำนิสิตร่วมงานสายใยสัมพันธ์พี่น้องนักกิจกรรม
    เสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้ออาหารเย็น นักเรียน อาจารย์ และที่พักพร้อมอาหารเช้า นักเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้ออาหารเย็น นักเรียน อาจารย์ และที่พักพร้อมอาหารเช้า นักเรียน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำ CD โงานพระราชทานปริญญาบัตรโ
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประชุมกับผู้นำนิสิต รายงานต่อยอดขยายผลการศึกษาดูงาน
    อาจารย์ คณะอัญมณี คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ


กุมภาพันธ์ 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
    นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมขับเสภาส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี
    กีฬาสานสัมพันธ์ ๖ เกลียวเกมส์
    การรับมอบรถยนต์ เพื่อใช่ในงานข่าวภาคสนาม BUU NEWS
    สังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี
    ประกาศตกลงราคา งานจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง


กุมภาพันธ์ 2558
    วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ฯ และมอบธงสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช
    สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1-2558


กุมภาพันธ์ 2558
    ศูนย์จีนศึกษาเปิดรับสมัคร สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน YCT
    ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรมภายในมหาวิทยาลัย ตมอ. ครั้งที่ ๑๒๕๕๘
    สถานีตำรวจภูธรแสนสุข เพิ่มหมายเลขรับแจ้งเหตุ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้าง โครงการพิธีรับมอบเรือ ท่าเรือ ๑๑๓
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อหนังสือ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าม่าน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างทำชุดพละ จำนวน 10 รายการ


กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์ระบบออนไลน์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ


กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาพิมพ์ใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ จานวน ๑๕,๐๐๐ ชุด และใบรับรองผลการเรียนภาษาไทย จานวน ๑๕,๐๐๐ ชุด
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต และการจัดการมหาบัณฑิต
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องผลิตออกซิเจน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ ครุภัณฑ์ ชุด PLC HARDWARE จำนวน 4 ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒๑ รายการ พร้อมติดตั้ง


กุมภาพันธ์ 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 255๘
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Campus Desktop Package จำนวน 1 ชุด
    ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีการทอดตลาด
    ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องเสียง ๑ ชุด
    ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างโอโบ ๒ เครื่อง ,บาสซูน ๑ เครื่อง,เบสคลาริเนท ๑ เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมเครื่องอินฟราเรดไมโครสโคป
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    งานปัจฉิม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ราคากลางงานแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิต


กุมภาพันธ์ 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดอบรมเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน
    ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อครุภันฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัวที่นอน
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว ๑ งาน
    ประกาศราคากลาง งานจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว ๑ งาน


กุมภาพันธ์ 2558
    งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อสินค้า ประเภทตุ๊กตา จำนวน 5 รายการ 1,130 ชิ้น
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อสินค้าประเภทของที่ระลึกและของเล่น จำนวน 9 รายการ
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


มกราคม 2558
    เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
    อบรมการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนฟรั
    โครงการค่ายแพทย์แผนจีน ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มกราคม 2558
    ประชุมสัมมนา คณะสาธารณสุขศาสตร์


มกราคม 2558
    ที่ปรึกษาโครงการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้อบรมจากประเทศศรีลังกา ดูระบบงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประกวดสุนทรพจน์
    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ครบรอบ ๑๘ ปี


มกราคม 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญติดตามชมรายการ WHO IS ASKING Thailand


มกราคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๕๘
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2558


มกราคม 2558
    ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างฆ้องวงเล็ก ๑ ชุด,ฆ้องวงใหญ่ ๒ ชุด,เปิงมางคอก ๑ คอก,เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ๑ ชุด
    ประการราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างชุดวงเครื่องสาย ๑ ชุด


มกราคม 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี
    ประธาน กต.ตร.สภ.แสนสุข พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา มอบเงินส่วนตัวสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ สภ.แสนสุข
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 24-27 ประจำปี 2558


มกราคม 2558
    กองอาคารสถานที่ มหวิทยาลัยบูรพา ร่วมทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ล้างทำความสะอาดถนนและเก็บขยะริมถนน
    คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.


มกราคม 2558
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๘ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มอบของขวัญ อวยพรปีใหม่ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
    อบรมฟรี การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานอาเซียน MRA on Tourism Professional
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ยุค digital เน้นกลยุทธ์การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ฟรี


มกราคม 2558
    สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก และร่วมมือสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามพระราชดำริฯ


มกราคม 2558
    แถลงการณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๒๕๕๘
    กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


มกราคม 2558
    ไทยออลย์มอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและมองเงินสนับสนุนโครงการเปิดใจรักการเรียนรูัประจำปี2558ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ นี้
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า LEDพร้อมทำบุญรับปีใหม่ 2558


มกราคม 2558
    เสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘


มกราคม 2558
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประชุมวิชาการ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา
    สัมมนานำเสนอผลงานวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการค้าการท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่ป


ธันวาคม 2557
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม


ธันวาคม 2557
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
    ปฏิทินการรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2557
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557


ธันวาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558


พฤศจิกายน 2557
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7


ตุลาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยา


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557Newsletter


Calendar