ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พฤศจิกายน 2560
    สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสัญจร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี : The Road to Happiness Chanthaburi Campus
    ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐


พฤศจิกายน 2560
    สมาคมนิสิตเก่า วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ แถลงข่าว ศึกมวยไทยลุมพินี TKO เกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์


พฤศจิกายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง นายเสถียร ปุรณะวิทย์ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญา่บัตร ปี 2559
    ประกาศประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร


พฤศจิกายน 2560
    TSB 2017 The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and Internatioal Conference
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร จำนวน 1 ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี สำหรับวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2560
    สำนักหอสมุดประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
    การแนะแนวการทำข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 4 ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก
    ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาโท สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑-๒๕๖๐ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์บนวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


พฤศจิกายน 2560
    ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสัญจร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี : The Road to Happiness Chanthaburi Campus
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 3 หัวก๊อก
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50-55 ที่นั่ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 25 รายการ


พฤศจิกายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ


พฤศจิกายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพาส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง พลศึกษาเกมส์
    สมาคมนิสิตเก่า วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ แถลงข่าว ศึกมวยไทยลุมพินี TKO เกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อระบบสายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 4 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง เอกสารประกวดราคา e-bidding คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศรับสมัครอาจารย์เศรษฐศาสตร์
    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานร้านค้า Cafelibrary ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
    สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครผู้เรียนภาษาจีนสำหรับบุคลทั่วไป
    ตารางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK , HSKK , YCT สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    เสวนาสภากาแฟ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์เดือนพ.ย 2560


พฤศจิกายน 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 62560 ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายติดหน้าห้องเรียน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชุดกีฬา 13 ชนิด
    ประกาศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทัศนศึกษา ตามโครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อผ้าม่าน 2 รายการ


พฤศจิกายน 2560
    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันเก็บกระทง และทำความสะอาดรอบๆ สวนนันทนาการ


พฤศจิกายน 2560
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 9 ธันวาคม 2560 | TOEFL ITP Test Date on December 9, 2017


พฤศจิกายน 2560
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ
    ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCIUS Go Abroad
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    Malaysia International Conference 2018 - Science, Engineering More
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCIUS Go Abroad
    กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


พฤศจิกายน 2560
    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกลาง
    กรอบนโยบายสภาพนักงาน ชุดที่ ๔
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายติดหน้าห้องเรียน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมชมแสดงชุด Skyline เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านดนตรีและการแสดงกับมหาวิทยาลัยจากไต้หวัน
    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4 BMIC
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง นายเสถียร ปุรณะวิทย์ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง อัฒจันทร์พับเก็บได้ระบบแมลนวล จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง เครื่องดนตรีสำหรับวงดนตรี จำนวน 1 ชุด


ตุลาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปลายปี 2560 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี
    ประกาศทุนวิจัย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์


ตุลาคม 2560
    รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง


ตุลาคม 2560
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ


ตุลาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ตื้นตันสุดหัวใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สาโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี เข้ากราบพระบรมศพฯ ถึง ๙ ครั้ง
    ประกาศราคากลาง งานเช่าห้องประชุมและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี2017


ตุลาคม 2560
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะจง
    เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน ชิงทุนการศึกษา จัดโดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    สัมภาษณ์ นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
    นิสิตคณะอัญมณี สร้างผลงานเครื่องประดับ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย สวมใส่โดย Miss Universe Thailand 2017
    สมาชิกสภาพนักงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน
    ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
    จ้างตรวจวิเคราห์สิ่งส่งตรวจ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระยะเวลา 12 เดือน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางรังสีวิทยา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ


ตุลาคม 2560
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์
    ตารางแสดงงบประมาณจ้างสายตรวจปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
    บูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก องค์พ่อหลวงภูมิพล
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


ตุลาคม 2560
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2560
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ


ตุลาคม 2560
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายความอาลัยรักต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่ ๙
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันลอยกระทง
    สถาบันขงจื้่อและศูนย์จีนศึกษา จัดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
    คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนิสิต ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการเจริญจิตภาวนาถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อAlcatel


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์


ตุลาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร
    เปิดรับสมัครสอบ HSK และ HSKK วัดระดับความสามารถภาษาจีน สอบวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้แก่จังหวัดจันทบุรี


ตุลาคม 2560
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน และนโยบายในการปฏิบัติงาน


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


ตุลาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


กันยายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


กันยายน 2560
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กันยายน 2560
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


กันยายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอแจ้งระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


สิงหาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2560


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


กรกฎาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


พฤษภาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


ธันวาคม 2559
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ธันวาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter


Calendar