ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา จัดโครงการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศ ด้านการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโต


พฤษภาคม 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ จ.ชลบุรี จัดอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ


พฤษภาคม 2560
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา BUUIC เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560


กรกฎาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


กรกฎาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยสู่ประชาชน


มิถุนายน 2560
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 17 มิถุนายน 2560 | TOEFL ITP Test Date on June 17, 2017
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Sino-ASEAN Conference on Precission Medicine 2017


มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ ๒๕๖๐ ICPAM2017
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560


พฤษภาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปี 2560 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครนิสิตปริญญาโท MBA, บัญชี, International Tourism Management-ปริญญาเอก Ph.D. in Management ทางธุรกิจ,การท่องเที่ยว
    สถาบันภาษา ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมขึ้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่นที่ 2
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา จัดโครงการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศ ด้านการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    CALL FOR APPLICATION: MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDTION RESEARCH GRANT 2017
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ จ.ชลบุรี จัดอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างทำชั้นเหล็กวางของ จำนวน 5 ชุด


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องอบลมร้อน และเครื่องวัดการดูดกลืนแสง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสุนนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
    ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 เพิ่มเติม
    ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การวิจัย ครั้งที่ ๙
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายบอกทาง Backdrop ฉากเวที และฉากบังตา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงการจัดซื้อ โต๊ะประชุม เก้าอี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู
    ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ ผู้ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ ๒๐
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้าแบบระบบชนิดเคลื่อนย้ายฐานเตียงได้
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย จอแขวน เครื่องฉายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงการจัดซื้อ ชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานการไหล คณะวิศวกรรมศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
    ประกาศราคากลางงานตรวจเช็ค บำรุงรักษาและล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
    การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ประกาศแสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของระบบจัดเก็บภาพและกระจายภาพทางการแพทย์


พฤษภาคม 2560
    พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญารัชดา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค้ด


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 50 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ รถบัสปรับอากาศ ๒ คัน
    ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 249 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพัฒนาระบบบัญชีสามมิติเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน
    พิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
    โครงการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๓๙ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
    สถาบันภาษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
    ขอเชิญชม และเชียร์ นักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียน


พฤษภาคม 2560
    Sino - ASEAN Conference on Precission Medicine 2017
    ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
    ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบ2
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
    ประกาศเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน
    13th Taipei International Invention Show Technomart INST 2017


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างซ่อมแซมชุดทดลอง Machine คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ Cylinder glass 100 ml. cass A คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง จ้างทำอาหารงานวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อต้นไม้ จำนวน 1งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
    งานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 4 เครื่อง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    การอบรมสัมมนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในแนวทางสู่การเขียนรายงาน การประเมินตนเองระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT QA ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำประปา อาคารศรีนครินทร์


พฤษภาคม 2560
    ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดพระราโชวาท ได้ที่ www.buu.ac.th และ www.graduate.buu.ac.th


พฤษภาคม 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหลี่ยม โต๊ะประชุมเข้ามุม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชุดกล้องHDจำนวน 2ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเตียงรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเข็นเปลนอนและรถนั่งได้ จำนวน 1คัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณเสียงตามสาย และค่าเนินการ จำนวน 1งาน


พฤษภาคม 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายนอกอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องกั้นทางเดินแบบ 3 ขา จำนวน 4 ชุด
    การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤษภาคม 2560
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กดัดพนักพิงเตี้ยมีที่ท้าวแขน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง ขนาด 36100 บีทียูพร้อมติดตั้ง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณเสียงตามสาย และค่าเนินการ จำนวน 1งาน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจ้างผลิตน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยบูรพาขนาด ๖๐๐ มล.
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างผลิตน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยบูรพาขนาด ๖๐๐ มล.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกถึงวันที่ 15 มิ.ย.2560


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาศาสตร์บันทึกความร่วมมือการจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง


พฤษภาคม 2560
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ ครั้งที่ 19
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง สารเภสัชรังสี


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 และตารางแสดงวงเงิน ตกลงราคาจ้างทาสีขอบทางและตีเส้นแบ่งจราจร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซ่อมแซมอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต และอาคารเรียนรวม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างทำเสื้อยืดโปโล ผ้าลาครอส สีดำขลิบเหลือง ปลายแขนพับ จั๊มครึ่ง ปักตราสัญญาลักษณ์มหาวิทยาลับูรพา 3 จุด โดยวิธีตกลงราคา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
    งานซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชุดกล้องHDจำนวน 3 ชุด
    เสวนาสภากาแฟ พฤษภาคม ๒๕๖๐
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 75 รายการ


พฤษภาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    นิสิต รปม.ศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน และบริษัท ไทยออยล์ จำกัดมหาชน
    ขอเชิญติดตามชมรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ในตอน จักรพันธ์ พรมฉลวย มหาบัณฑิตบูรพา ผู้ดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กปลอดสนิม
    โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R


เมษายน 2560
    รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    ประกาศประมูลขายรถบัสพัดลม ขนาด ๔๓ ที่นั่ง ยี่ห้อ Hino สีขาว เทา ส้ม น้ำตาล หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๒๙ ชลบุรี จำนวน ๑ คัน


เมษายน 2560
    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
    การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
    ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
    จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้


เมษายน 2560
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน
    โครงการการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ
    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัคร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ๑ อัตรา
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


เมษายน 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560


เมษายน 2560
    คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
    โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
    ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017


เมษายน 2560
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๔๒๕๖๐
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


เมษายน 2560
    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน ประจำปี ๒๕๖๐
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนบางแสน
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๕๙


เมษายน 2560
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ


เมษายน 2560
    ทุนนักวิจัยแกนนำ และ ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560


เมษายน 2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา 1 อัตรา
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ...ส่งมอบความสุขช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๐...


เมษายน 2560
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์


เมษายน 2560
    โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ คณะวิทยาศาสฃตร์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐
    ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


เมษายน 2560
    งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเวทีเสวนา รู้เท่าทันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


เมษายน 2560
    คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยวิทยาการวิจัย และวิทยาการปัญญา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1223-2559


เมษายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2


มีนาคม 2560
    คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ
    ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    ข้อปฏิบัติของบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยทางสมุนไพรอย่างบูรณาการ
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    โครงการ เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้วยศาสตร์พระราชา
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน


มีนาคม 2560
    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


มีนาคม 2560
    โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร


มีนาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


มีนาคม 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 6
    โครงกาอบรมฯ เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer FAAS


มีนาคม 2560
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๙
    ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2560


มีนาคม 2560
    การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ Artificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายฝั่งทะเล
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาโลก และอีก ๙ หน่วยงาน ร่วมจัดงานวันสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ ๒๐


มีนาคม 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560


มีนาคม 2560
    พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


มีนาคม 2560
    โครงการอบรม โเทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์โ
    โครงการอบรม การใช้งานและถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ


มีนาคม 2560
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โโรงเรียนวัดป่าประดู่โ จังหวัดระยอง


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ -เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน-
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา-ประจำภาคต้น-ปีการศึกษา-2560 คณะวิทยาศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ ชุด
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


มกราคม 2560
    โครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome, ELO


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด


มกราคม 2560
    โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


มกราคม 2560
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒


มกราคม 2560
    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 Burapha University International Conference 2017


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน


มกราคม 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


มกราคม 2560
    โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa Manager


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กันยายน 2559
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


สิงหาคม 2559
    สถาบันภาษา ประกาศการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ BUU-Test ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบNewsletter

พฤษภาคม 2560
    กองอาคารสถานที่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล ตำแหน่งผู้จัดการอาคารชุด จำนวน ๑ อัตรา
    กองอาคารสถานที่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน โครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑ อัตรา

Calendar