ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรกฎาคม 2564
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้แทนชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ มอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลม.บูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มิถุนายน 2564
    นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม สำนักหอสมุด

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

กรกฎาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร


กรกฎาคม 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้แทนชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ มอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลม.บูรพา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 1 จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้แช่ 4 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื่นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑
    ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์และออกแบบปรับปรุงอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ class II จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 1-10 มิลลิลิตร จำนวน 10 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 1 จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่ 4 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ 14 ตำแหน่ง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 8 เรื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 8 เรื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓๗ รายการ


กรกฎาคม 2564
    ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR พร้อมอุปกรณ์เสริม
    ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๔- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ class II จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    กองบริการการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการเสวนา Teaching Learning Expo
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ - รีดผ้า - ล็อคอาหาร
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
    วิทยากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จิตอาสาร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเกศนภา ร่วมรักษ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ประจำปี 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อหน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อหน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน Digital Classroom ห้องปฏิบัติการชีววิทยา พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำของ ตู้ล๊อคเกอร์ไม้ บานเปิดกระจกแบ่ง 15 ช่อง 30 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดเครื่องเสียงในห้องเรียน 25 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงสินค้าจากโครงการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ แนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต Credit Ban
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2564
    คณะดนตรีและการแสดง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
    อบรมออนไลน์ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงและการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม AMOS vs. LISREL ในการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารธุรกิจในยุควิกฤตโควิด-19
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กรกฎาคม 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมฝึกทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื่้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    สำนักหอสมุด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
    ชวนอ่านงานวิจัย เรื่อง การจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขตพื้นทีพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เทศบาล ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประวลผลระดับสูง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2564
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2-64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2564
    นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม สำนักหอสมุด
    ลงทะเบียน บัญชีองค์กรและบัญชีบริหาร Corporate and Managerial Accounting สามารถนับชั่วโมงบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง
    ลงทะเบียน การอบรม ประเด็นสำคัญ ของ ภ.ง.ด. 50


มิถุนายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระแนงอลูมิเนียม จำนวน .3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงในห้องเรียน จำนวน ๒๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้ล๊อคเกอร์ไม้ 30 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์คู่มือนักเรียน จำนวน ๑,๖๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้ฟังคำบรรยาย


มิถุนายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 1-10 มิลลิลิตร 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2564
    ราคากลางก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์ มีหลังคาคลุม


มิถุนายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 156 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


มิถุนายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์คู่มือนักเรียน จำนวน 1,600 เล่ม


มิถุนายน 2564
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


มิถุนายน 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาจิตวิทยา
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้นั่งประชุม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 240 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุมแบบพับได้ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 120 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มิถุนายน 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงานตัวแอล


มิถุนายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพาเลื่อนกำหนด วันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


พฤษภาคม 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


พฤษภาคม 2564
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าตั๋วโอลิมปิก ลุยศึกโตเกียวเกมส์ 2020
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อเครืองปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลอ่างศิลา
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลอ่างศิลา


พฤษภาคม 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2564


พฤษภาคม 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา


พฤษภาคม 2564
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน


พฤษภาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 156 รายการ


พฤษภาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นฝ่ายปฐมวัย จำนวน 1 งาน


มีนาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic จำนวน 1 งาน


มกราคม 2564
    ขอเชิญส่งบทความวิจัยวิชาการ เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2563
    ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักบริการวิชาการ


ตุลาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ตุลาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


ตุลาคม 2563
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กรกฎาคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


กรกฎาคม 2563
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar