ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กันยายน 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Chinese-Thai: Language and Cultural Dimension


กันยายน 2557
    ปิดสถาบันพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มหาวิทยาลัยบูรพานำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ


กันยายน 2557
    งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    เวทีประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน


กันยายน 2557
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท


กันยายน 2557
    สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


กันยายน 2557
    งานเลี้ยงเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานอธิการบดี


กันยายน 2557
    ต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา และคณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา


กันยายน 2557
    สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จุดประกายความคิดนิสิต บัณฑิตศึกษาสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
    สรุปข่าวสำคัญ มหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2557
    การประชุมเสวนาปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเภสัชศาสตร์ศึกษา


กันยายน 2557
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
    การระดมความคิดเพื่อวางแผนกลยุทธ์


กันยายน 2557
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๒๕๕๗


กันยายน 2557
    ผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกสภาพนักงาน
    คณะผู้บริหาร สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


กันยายน 2557
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


สิงหาคม 2557
    การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖
    อบรมทางวิชาการ เรื่อง การคิดโจทย์วิจัยและการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการวิจัย


สิงหาคม 2557
    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด โลูกทุ่งคอนเทสต์โ
    ภาษาไทย วิถีไทย โแนวกินถิ่นหลวง ถิ่นราษฎร์โ


สิงหาคม 2557
    การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ National Research Management System : NRMS


สิงหาคม 2557
    โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗


สิงหาคม 2557
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๒๕๕๗
    คณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการ Korean Arts and Talent in the Southeast Asia oversea for performance of international Friendship Exchange


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
    เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    สัมมนาทางวิชาการ ประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓ เรื่อง ภาษาอาเซียนจำเป็นจริงหรือไม่


สิงหาคม 2557
    ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖


สิงหาคม 2557
    ปรับเปลี่ยนการให้บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ตุลาคม 2557
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


ตุลาคม 2557
    ขยายเวลารับอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาทางการเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ตุลาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


ตุลาคม 2557
    คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ประวัติศาสตร์


ตุลาคม 2557
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัคร อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


กันยายน 2557
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Ph.D. in Management
    ขยายเวลารับ อาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผล การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโภชนาคาร
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก จำนวน 1 งาน
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลางตกลงราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารหอศิลป์ฯ
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท และปริญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ภาควิชารัฐศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบุคคลของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์


กันยายน 2557
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Chinese-Thai: Language and Cultural Dimension
    ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
    ร่างขอบเขตงาน TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ


กันยายน 2557
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ และดำเนินงานในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาเพื่อให้บริการขับรถส่งอาจารย์ นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ดำเนินงานในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาบริการเพื่อรับผิดชอบในการเปิด-ปิด ติดต่อรับส่งหนังสือเอกสาร..


กันยายน 2557
    ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
    สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Burapha Book Fair
    นิสิตภาควิชาสารสนเทศศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการเอกสาร ณ หน่วยงานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มหาวิทยาลัยบูรพานำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ
    ปิดสถาบันพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก


กันยายน 2557
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
    งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    คณะวิทยาศาสตร์-แสดงวงเงินงบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน ๖๐ เครื่อง


กันยายน 2557
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารลานรมณีย์ สำนักหอสมุด
    ราคากลางงานพิธีไหว้ครู


กันยายน 2557
    ยกเลิก การแจ้งตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าเครื่องคอม จำนวน 37 เครื่อง
    สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
    คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๕๗
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 เครื่อง
    เวทีประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าตู้แฝดตู้คอนเทนเนอร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อระบบไม้กั้นอัตโนมัติสำหรับที่จอดรถแบบบัตรผ่านระยะไกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
    แสดงวงเงินงบประมาณฯ แผนวงจรเครือข่ายเชื่อมต่อสายนอกชนิดดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้้อเครื่องตรวจข้อสอบอ่านข้อมูล OMR ยี่ห้อ Scantron รุ่น Opscan 4ES OMR จำนวน ๑ เครื่อง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์


กันยายน 2557
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและกลุ่มความผิดปกติที่กระดูกและข้อ


กันยายน 2557
    ประกาศตกลงราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 7 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 2 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อระบบการควบคุมเข้าออกพื้นที่ด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือและระบบกล้อง โทรทัทน์วงจรปิด และเตือนภัยผู้บุกรุก บริเวณชั้น 4 และชั้น
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจัดทาสารมหาวิทยาลัย ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๗
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งจุดจ่ายน้ำสปริงเกอร์ที่สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล นำผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่..ชุมชน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์


กันยายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ประกาศตรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดจ้างติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัยในอาคารพิบูลสุข ๑ โซน ๑ จำนวน ๑ ระบบ
    สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ


กันยายน 2557
    สัถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมข่าวพิเศษสัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สวทล.เรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนำองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการ สัญจรสู่โรงเรียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ราคากลางงานก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศการจ้างเหมาบริการดูแลป้องกันกำจัดปลวก อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา
    คณะการแพทย์แผนไทย ฯ รับสมัคร ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ๑ อัตรา
    แสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร คณะวิทยาศาสตร์


กันยายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างงานปรับปรุงเส้นทางเดินรถุ
    งานเลี้ยงเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาสตราจารย๋ประยูร จินดาประดิษฐ์


กันยายน 2557
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนของคณะพยาบาลศาสตร์
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน YCT
    สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมนัดแรก สมัยสามัญ ครั้งที่๑
    ราคากลางงานศึกษาดูงาน ณ ประเทศพม่า


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางเดินรถสวัสดิการรับ-ส่ง นักศึกษาหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ รับสมัครอาจารย์ ปริญญาโท - ปริญญาตรี ๓ อัตรา


กันยายน 2557
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อเก้าอี้เปลือกพลาสติก โต๊ะเหลี่ยม TOP โต๊ะรับประทานอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อชุดส่องกล้องกล่องเสียงและหลอดอาหาร
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่


กันยายน 2557
    สรุปข่าวสำคัญ มหาวิทยาลัยบูรพา
    สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จุดประกายความคิดนิสิต บัณฑิตศึกษาสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
    การระดมความคิดเพื่อวางแผนกลยุทธ์
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
    4 ตุลาคม 2557 ชมรายการ สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ Look Aroound
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างศาลาพักผ่อน จำนวน ๑๒ หลัง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างศาลาพักผ่อน จำนวน ๑๒ หลัง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ราวสแตนเลสกันตก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหอพระ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทาสีตีเส้นเนินกระโดด ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๒๕๕๗
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    การประชุมเสวนาปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเภสัชศาสตร์ศึกษา
    ประกาศราคากลางจ้างเหมาทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
    ต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา และคณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างติดตั้งกระจกติดตาย ประตูบานเลื่อน เทคอนกรีตทางลาดเอียง


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะ
    งานปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณรอบนอกอาคารและสวน คณะแพทยศาสตร์


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารโรงพลศึกษา ๒ และอาคารนันทนาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถยนต์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหอพระ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยลัยบูรพา
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหอพระ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหอพระ


กันยายน 2557
    คณะผู้บริหาร สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
    ราคาจัดซื้อชุดเครื่องหมายนิสิต
    ราคาจัดซื้อป้ายไวนิล
    ผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกสภาพนักงาน
    ประกาศราคากลาง งานจ้างทำป้ายผู้สนับสนุน จำนวน 10 ป้าย


กันยายน 2557
    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
    เปิดบ้านเฟรชชี่สู่โลกกิจกรรม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชยสมบัติครบ ๖๐ ปี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์โ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลสวนนันทนาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง1. เหมาทำความสะอาดพื้นถนน ทางเท้า ทางจักรยาน ของถนนสายต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๘
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง1. เหมาทำความสะอาดสวนและบริเวณลานอเนกประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๘
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารลานรมณีย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดหาระบบโปรแกรมโรงพยาบาล HOSxP โดยวิธีพิเศษ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยลัยบูรพา


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลางจัดจ้างทำเอกสารรายงานประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓00 เล่ม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน กันยายน 2557
    คณะการแพทย์แผนไทย ฯ รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 37 เครื่อง
    ตารางราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


กันยายน 2557
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักนิสิตชาย
    แต่งตั้งรัฐมนตรี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒๔๖ วัน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์


สิงหาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์


สิงหาคม 2557
    อบรมทางวิชาการ เรื่อง การคิดโจทย์วิจัยและการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการวิจัย
    การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ตกลงเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา


สิงหาคม 2557
    ภาษาไทย วิถีไทย โแนวกินถิ่นหลวง ถิ่นราษฎร์โ
    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด โลูกทุ่งคอนเทสต์โ


สิงหาคม 2557
    การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ National Research Management System : NRMS
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ


สิงหาคม 2557
    โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑


สิงหาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล แมงกะพรุน ลอยนับแสนที่ทะเลระยอง
    ช่อง7 บุกเปิดห้องปฎิบัติการวิจัยทำสกู๊ปข่าวพิเศษที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


สิงหาคม 2557
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศเลื่อนการสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
    คณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการ Korean Arts and Talent in the Southeast Asia oversea for performance of international Friendship Exchange
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๒๕๕๗


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


สิงหาคม 2557
    สัมมนาทางวิชาการ ประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓ เรื่อง ภาษาอาเซียนจำเป็นจริงหรือไม่
    เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา


สิงหาคม 2557
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดบางแสนอีกแล้ว


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับเปิดเทอม ด้วยโมบายแอพพลิเคชัน Buu App
    ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖


สิงหาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42557 ครั้งที่ 2


สิงหาคม 2557
    ปรับเปลี่ยนการให้บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    ขยายเวลารับสมัคร อ.เศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


กรกฎาคม 2557
    โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ -เริ่มด้วยใจไปด้วยกัน-


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรายการ Navigator


กรกฎาคม 2557
    ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วข.สงขลา ดูงาน


กรกฎาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา โ๘ กรกฎโ ครบรอบ ๕๙ ปี


กรกฎาคม 2557
    โครงการค่ายวิชาการ โศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเลโ


มิถุนายน 2557
    การวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีตัวอย่างจากฟิสิกส์ศึกษา


มิถุนายน 2557
    โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดแม่รำพึง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ลงนามความร่วมมือในโครงการ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำ


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญติดตามชม รายการ ท้าให้อ่านทางช่องสถานี ไทย พีบีเอส ในตอน อาชี นักเพาะพันธ์สัตว์น้ำ ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤษภาคม 2557
    สัมภาษณ์ ผ้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อนำไปสร้างคำถามสร้างแรงบันดาลใจ ในรายการ ท้าให้อ่าน


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญร่วมงานฉลอง 30 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลง วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤษภาคม 2557
    ชมรายการ นกฮูกสีรุ้ง ตอนโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวล 16.30-17.00 น ทางช่อง 7


เมษายน 2557
    พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
    SVTV และ CTV.ชลบุรี สัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในหัวข้อข่าวกินทะเลเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย


เมษายน 2557
    ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มีนาคม 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗


มีนาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ โการปรับคนในองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลงโ


มีนาคม 2557
    พบ คราบน้ำมันลอยทั่วบริเวณหาดบางแสนเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557


มีนาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในชลบุรี 108 ดอทคอม ในคอลัมน์ เมืองชลคนเก่ง


มีนาคม 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมรายการแนะนำสถาบันฯ ในรายการ Five Diary Magazine ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ 5 .


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดห้องวิจัยสู่สายตาชาวไทยในรายการ กรีนพลัส ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2557
    รายการเคาะข่าว เจาะประเด็น การให้บริการตรวจรักษาโรคปลาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กุมภาพันธ์ 2557
    รายการ IQ-Action นำทีมผู้แข่งขันชาวต่างชาติไขปัญหาสถาบันฯในรายการ


กุมภาพันธ์ 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอก ปี 2557


มกราคม 2557
    วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามชมรายการ V-Travel ทางช่องสถานี T-Sport 112
    กิจกรรมงานวันเด็ก 11 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2556
    โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มอบเงินสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมรายการ ประทับใจที่ปลายทาง ทางสถานี TNN24


ธันวาคม 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้บุคลากร
    สวทล.จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 11-15 ธันวาคม 2556
    ร้านค้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดมความคิดจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557 และทำแบบประเมินผลงาน


ธันวาคม 2556
    นักวิทยาศาสตร์ สวทล.รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศออสเตเลีย


ธันวาคม 2556
    สวทล.นำกุ้งการ์ตูน 199 ตัว ปล่อยคืนสู่ทะเลภูเก็ตในโครงการ ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล


ธันวาคม 2556
    สวทล.ร่วมประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์อาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


พฤศจิกายน 2556
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ขอเชิญชมรายการ สารคดีงานวิจัยการเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


พฤศจิกายน 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมงานบุญ เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


มีนาคม 2556
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556Newsletter

เมษายน 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ และรดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

Calendar