ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรกฎาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ ขายของเพื่อน้อง จำหน่ายสินค้าสำหรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560


กรกฎาคม 2560
    กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    การประชุมวิชาการนานาชาติ APPA ครั้งที่ ๕ และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๒

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


กรกฎาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง-ตัดชุดพิธีการนิสิต
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายนิสิต
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ ขายของเพื่อน้อง จำหน่ายสินค้าสำหรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดโซนทิศเหนือ
    ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดโซนทิศใต้
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาทำความสะอาดโซนทิศเหนือ


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทำกระเป๋านักเรียน จำนวน 4 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ร้าน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
    รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หารือ โครงสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าไทย - จีน ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ 90255
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 งบ2561คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560
    ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
    เอกสารตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณรอบอาคาร
    วิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ หอการค้าฯ ผลักดันการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน


กรกฎาคม 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครนิสิตปริญญาโท MBA, บัญชี, International Tourism Management-ปริญญาเอก Ph.D. in Management ทางธุรกิจ,การท่องเที่ยว
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 0032560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 0042560
    คณะแพทยศาสตร์ ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เลขที่ตำแหน่ง ๔๒๔๔ จำนวน ๑ อัตรา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อกล้องดาราศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อหัวกล้องดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดเชื่อมต่อ Wifi และกล่องกระจายสัญญาณภาพ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ใต้สระว่ายน้ำ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำ ฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการ เพื่อเป็นโรงเรือนปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและห้องฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสาหร่ายฯ
    ต้อนรับนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Chuxiong normal University
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และบริเวณรอบอาคาร


กรกฎาคม 2560
    รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560


กรกฎาคม 2560
    กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๕๓ เครื่อง
    ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๔๔ เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 19 สิงหาคม 2560 | TOEFL ITP Test Date on August 19, 2017
    วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา BUUIC เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 Apply Now
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงพื้นลานจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสหศึกษา
    ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริการวิชาการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมด้านการตลาดออนไลน์ ฟรี ตลอดหลักสูตร
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย Thailand Innovation Districts
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๔
    การประชุมวิชาการนานาชาติ APPA ครั้งที่ ๕ และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๒
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ของคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน 6 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์


กรกฎาคม 2560
    วันคล้ายวันสถาปนา ๘ กรกฎ ครบรอบ ๖๒ ปี
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
    ตารางแสดงงวเงินเสื้อผ้าไทยสีดำ จำนวน 457 ตัว


กรกฎาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปี 2560 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายนิสิต
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ และปร 4 5 6


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างงานต่อเติมห้องภาควิชาวิศวกรรมเคมี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ผู้บริหารทุกส่วนงาน เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงร่างองค์กร BUU SUMMIT 2017
    ผู้บริหารทุกส่วนงาน เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงร่างองค์กร BUU SUMMIT 2017


กรกฎาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าระบบเสียงสำหรับการประชุม จำนวน 1 ชุด
    อบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่น ๒
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK
    บทประพันธ์ร้อยกรอง เทา-ทอง ๖๒ ปี
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างปรับปรุงภายในอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง ทำตู้เก็บของและทำกันสาด
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ถ่ายเอกสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2560
    รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมหารือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการก่อตั้งสถาบันความร่วมมือวิชาการและนวัตกรรม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ ตู้ โต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ โต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผลการประมูลให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินซื้อเสื้อโปโล
    เสวนาสภากาแฟ กรกฎาคม ๒๕๖๐


มิถุนายน 2560
    ผู้บริหารและทีมงาน ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ บริการการรักษา และการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดจ้างทำระบบให้น้ำแบบพ่นหมอกอัตโนมัติพร้อมชั้นวาง จำนวน 2 ชุด
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการ...ร่วมร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
    สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่าย บริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 กค. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อผ้าเช็ดผม
    การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่นที่ ๒
    อบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ทางเข้าอาคาร พิบูลบำเพ็ญ 4


มิถุนายน 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง และ ปร 4 5 6 งานปรับปรุงหลังคารฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมลิฟต์ โดยสาร เปลี่ยนสลิงขับลิฟต์ วิทยาลัยนานาชาติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง สารเภสัชรังสี
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างค่าบริการกำจัดสารเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ โต๊ะ ตู้ ชุดล้าง ชั้นวาง เก้าอี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดปี 2561 วิทยาลัยนานาชาติ
    ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศปี 2561 วิทยาลัยนานาชาติ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์


มิถุนายน 2560
    คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร จากงานวิจัย และเทคนิคการเตรียมยื่นเอกสารคำขอ
    สารจากประธานกรรมการคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
    บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลที่ ๑ ให้แก่อาจารย์ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ในการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
    รศ.ดร. วิชิต สุรัตน์เรืองชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ญาณสังวร คนดีศรีสยาม
    งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    ประกาศราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานรำลึกเกาะสีชัง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มิถุนายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 232 เครื่อง คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างค่าติดตั้งชุดแขนหุ่นยนต์ KUKA คณะวิศวกรรมศาสตร์
    SWISS INTERNATIONAL CONFERENCE INVITATION ZURICH, SWITZERLAND 02 - 03 SEPTEMBER 2017
    THAI INTERNATIONAL CONFERENCE INVITATION BANGKOK, THAILAND 23 - 24 SEPTEMBER 2017
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้าง งานซ่อมบำรุงกลุ่มอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ๓ นิสิตคณะดนตรีและการแสดงผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน การสร้างสรรค์ศิลปะการละคร ในงาน World Stage Design 2017 in Taipei


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ


มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
    นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองแสนสุข บันทึกเทปต้อนรับนิสิตใหม่ ม.บูรพา
    งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรม พัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดี
    ตารางแสดงงวเงินเสื้อผ้าทอมือ คุณย่าท่าน


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดหาหนังสือ วิทยาลัยนานาชาติ
    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุข เข้าพบผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ


มิถุนายน 2560
    BUU Summer Cultural Camp 2017
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
    สรุปผลงานนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องระบายความร้อนฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
    ชาวบูรพาร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ม.บูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ภาษา ม.แม่โจ้
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


มิถุนายน 2560
    จัดซื้อเตียงนอนไม้ 2 ชั้น สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน 7 หลัง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค้ด


มิถุนายน 2560
    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต


มิถุนายน 2560
    อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


มิถุนายน 2560
    ขอเชิญรับชมปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูม หรือน้ำทะเลเปลี่ยนสี
    มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบัตรการส่งเสริมการแต่งกาย ด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนประถม จำนวน 1 งาน
    โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์


มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมงานการประชุมสามัญทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ ๓๒๕๖๐ และสออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒๕๖๐
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความยินดีต่อ หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๓ ปี
    การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand ๔.๐
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑


มิถุนายน 2560
    เตรียมพบกับ วีดิทัศน์ฉบับใหม่เร็วๆนี้
    ปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบูม หรือน้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ ที่เกิดบริเวณหาดบางแสน


มิถุนายน 2560
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
    ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย โ จีน ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
    ผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยฯ


มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
    มหาวิทยาลัยบูรพา ภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ ๓๒๕๖๐ และ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒๕๖๐


มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    งานจ้างเหมาบริการเดินระบบสาย Lan ภายใน ชั้น 4 อาคารสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


มิถุนายน 2560
    ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล


มิถุนายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1077-2556 จำนวน 1 อัตรา


พฤษภาคม 2560
    ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560
    Research Gateway Mobile Application
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab


พฤษภาคม 2560
    ขอแสดงความยินดีต่อ นายสมชาย ทองสุข ได้รับรางวัลลูกจ้างดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    โครงการสัมมนาและประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๐


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา จัดโครงการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศ ด้านการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล


พฤษภาคม 2560
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017


พฤษภาคม 2560
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM education ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรม การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


พฤษภาคม 2560
    โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM education คณะวิทยาศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R


เมษายน 2560
    รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
    การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13


เมษายน 2560
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน
    โครงการการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ
    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ


เมษายน 2560
    โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


เมษายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ


มีนาคม 2560
    ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


มีนาคม 2560
    โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร


มีนาคม 2560
    ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2560


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


มกราคม 2560
    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 Burapha University International Conference 2017


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa Manager


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ


กรกฎาคม 2558
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3Newsletter

กรกฎาคม 2560
    เอกสารตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณรอบอาคาร


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และบริเวณรอบอาคาร


มิถุนายน 2560
    ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

Calendar