ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรกฎาคม 2557
    ศาลอาญามีคำพิพากษายกคำฟ้องของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๘๐๒๕๕๗


กรกฎาคม 2557
    ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
    เรื่อง การเข้าประชุมของนายกสมาคมศิษย์เก่า


กรกฎาคม 2557
    การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสถาบัน ร่วมจัดการอบรมทำใบอนุญาตขับรถ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายฯ
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


กรกฎาคม 2557
    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. ๒๐๑๔


กรกฎาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    สืบสานสัมพันธ์โยงสายใย วศ. มศว. ม.บูรพา โดยศิษย์เก่าอาวุโส ศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำนิสิต และศิษย์เก่า
    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กรกฎาคม 2557
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


กรกฎาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเข็มชั้นพิเศษทั้งหมด ๑๔๙ ราย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทำงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี


กรกฎาคม 2557
    การประชุมสภามหาวิทยาลัยตามคำสั่งศาล
    ศาลปกครองระยองมิได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้นายสาธิต ปิติวรา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2557
    เข้าพบและศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์


มิถุนายน 2557
    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี เข้าพบผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2557
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2557
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ติดตามการใช้ประโยชน์มาตรฐานการวิจัย
    วิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา รุกหนักตั้งเป้าปี ๒๐๒๐ เป็นเลิศในอาเซียน
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งประธานโครงการจัดตั้งสำนักพัฒนานวัตกรรม
    การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร


มิถุนายน 2557
    การเลือกสมาชิกสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี


มิถุนายน 2557
    ประชุมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


มิถุนายน 2557
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้นโยบายและแผนการทำงาน


มิถุนายน 2557
    ผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๕๗
    มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีต่อดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


มิถุนายน 2557
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้งผู้รักษาการแทน รองอธิการบดี
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี


มิถุนายน 2557
    ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อบรม โการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสารโ
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนิสิตทุกท่าน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ


มิถุนายน 2557
    สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัย


พฤษภาคม 2557
    ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒ Burapha University International Conference 2014


พฤษภาคม 2557
    ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แด่ พระพรหมบัณฑิต ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.


พฤษภาคม 2557
    ประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


สิงหาคม 2556
    ม.บูรพา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ตุลาคม 2557
    คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ประวัติศาสตร์


สิงหาคม 2557
    รับอาจารย์ 2 อัตรา ด้านบริหารธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


สิงหาคม 2557
    งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓ เรื่อง ภาษาอาเซียนจำเป็นจริงหรือไม่


กรกฎาคม 2557
    ผลคัดเลือกอาจารย์สาขาโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    รับอาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


กรกฎาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์โครงการอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดียโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วุฒิ ม.6เทียบเท่า ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    ศาลอาญามีคำพิพากษายกคำฟ้องของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๘๐๒๕๕๗
    สำนักบริการวิชาการ จัดสัมมนาฟรี หัวข้อการบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิต
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและดูแลพืชสวนของคณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและดูแลพืชสวนของคณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดรอบนอกอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์


กรกฎาคม 2557
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รับ วุฒิ ปวส. เข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี รับวุฒิ ม.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    เรื่อง การเข้าประชุมของนายกสมาคมศิษย์เก่า
    ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี


กรกฎาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จานทรงลึก ชามแบ่ง ชามโคม สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องกลึงอัตโนมัติ ภาควิชาอุตสาหการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
    การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง รายการจัดซื้อเครื่องการให้รักษาด้วยไฟฟ้าฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดหาุชุดสว่านเจาะกระดูกด้วยลมชนิดมีรูผ่านด้วยตลอดและเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 1 ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างเหมาพิมพ์รวมเล่มบทความ ๗ รายการ
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557
    ประกาศร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต 1- 2
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด้วยวิธีการท
    ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน ๒๕๐ ตัว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๘๕ ตัว
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 4 ปี ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6 อาคารคณะแพทยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อหน่วยความจำหลัก RAM ชนิด DDR3 ขนาด 8GB จำนวน 32หน่วย


กรกฎาคม 2557
    ผลการคัดเลือก อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา
    กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปริญญาโท ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
    ตารางแสดงจัดจ้างทำ CD พร้อมกล่อง คู่มือการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารพิบูลสุข
    ตารางแสดงวงเงินประมาณ งานจ้างพิมพ์หนังสือ 30 ปีสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 240 เล่ม
    โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เสื้อสีสำหรับนักเรียน จำนวน ๒,๘๕๐ ตัว
    ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ QS2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสถาบัน ร่วมจัดการอบรมทำใบอนุญาตขับรถ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายฯ


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ -เริ่มด้วยใจไปด้วยกัน-


กรกฎาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อเครื่อง PLCFX3U-32MTES-A คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบางส่วนเวลา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
    แสดงตารางวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงพร้อมอุปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์


กรกฎาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
    ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ฯลฯ
    ประกาศตกลงราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ฯลฯ
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์ระบบดับเพลิง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างเดินสาย LAN เดินสายไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์


กรกฎาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. ๒๐๑๔
    คณะรัฐศาสตร์และนิตคิศาสตร์ขยายเวลาการรับระดับ ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา เพื่อเรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง
    คณะมนษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก อาจารย์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรายการ Navigator


กรกฎาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    สืบสานสัมพันธ์โยงสายใย วศ. มศว. ม.บูรพา โดยศิษย์เก่าอาวุโส ศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำนิสิต และศิษย์เก่า
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วข.สงขลา ดูงาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง


กรกฎาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
    จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ ภายในห้องพักและชั้นดาดฟ้า อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์


กรกฎาคม 2557
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานติดตั้งแผ่นอคูสติคลดเสียงสะท้อนภายในห้อง IC 103
    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา โ๘ กรกฎโ ครบรอบ ๕๙ ปี


กรกฎาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง รายการจัดซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารฯ โดยวิธีพิเศษ
    มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเข็มชั้นพิเศษทั้งหมด ๑๔๙ ราย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทำงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์


กรกฎาคม 2557
    โครงการค่ายวิชาการ โศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเลโ


กรกฎาคม 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัย
    ประกาศราคากลาง ตกลงจ้างทำกระเป๋าผ้าสปันบอนด์


กรกฎาคม 2557
    ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมชั้น ๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดัรบจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงจากอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต-อาคารหอพักเทาทอง ๔ จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ชาย หญิง และคนพิการ


กรกฎาคม 2557
    ศาลปกครองระยองมิได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้นายสาธิต ปิติวรา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    การประชุมสภามหาวิทยาลัยตามคำสั่งศาล


กรกฎาคม 2557
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑


มิถุนายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างงานก่อสร้างจ้างออกแบบและติดตั้สติกเกอร์ผนังอาคารเพื่อการเรียนรู้
    เข้าพบและศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผำนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกา สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่1 2557


มิถุนายน 2557
    การวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีตัวอย่างจากฟิสิกส์ศึกษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ๑๐๐ ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานกั้นห้องเรียนชั้น 2 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี


มิถุนายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนบริเวณโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี เข้าพบผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงฯ รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
    แสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์


มิถุนายน 2557
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการ สควค.
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม QS1
    ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม QS1
    จัดจ้างปรับปรุงห้อง KB๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์


มิถุนายน 2557
    ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อระบบบริหารเครือข่ายและสารองข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑


มิถุนายน 2557
    การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งประธานโครงการจัดตั้งสำนักพัฒนานวัตกรรม
    วิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา รุกหนักตั้งเป้าปี ๒๐๒๐ เป็นเลิศในอาเซียน
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ติดตามการใช้ประโยชน์มาตรฐานการวิจัย


มิถุนายน 2557
    โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557


มิถุนายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
    การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดแม่รำพึง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ลงนามความร่วมมือในโครงการ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำ


มิถุนายน 2557
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
    การเลือกสมาชิกสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6


มิถุนายน 2557
    ประชุมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


มิถุนายน 2557
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK Hanyu Shuiping Kaoshi
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้นโยบายและแผนการทำงาน
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๒๐ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
    มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีต่อดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้งผู้รักษาการแทน รองอธิการบดี
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับบุคลากร


มิถุนายน 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนิสิตทุกท่าน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ
    ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อบรม โการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสารโ


มิถุนายน 2557
    สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัย
    วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ได้รับยกย่อง ๑ ใน ๑๐ วารสารทางสังคมศาสตร์
    นิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มอบเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ โครงการ ๑,๐๐๐ วันเกิด


พฤษภาคม 2557
    ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒ Burapha University International Conference 2014


พฤษภาคม 2557
    สัมมนาแนวทางแก้ และฟ้องร้องคดีอาญา ในสถานศึกษา


พฤษภาคม 2557
    ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แด่ พระพรหมบัณฑิต ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.


พฤษภาคม 2557
    ประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี


พฤษภาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญติดตามชม รายการ ท้าให้อ่านทางช่องสถานี ไทย พีบีเอส ในตอน อาชี นักเพาะพันธ์สัตว์น้ำ ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤษภาคม 2557
    สัมภาษณ์ ผ้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อนำไปสร้างคำถามสร้างแรงบันดาลใจ ในรายการ ท้าให้อ่าน


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญร่วมงานฉลอง 30 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลง วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557


พฤษภาคม 2557
    ชมรายการ นกฮูกสีรุ้ง ตอนโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวล 16.30-17.00 น ทางช่อง 7


พฤษภาคม 2557
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ประวัติศาสตร์


เมษายน 2557
    พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
    SVTV และ CTV.ชลบุรี สัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในหัวข้อข่าวกินทะเลเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย


เมษายน 2557
    ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มีนาคม 2557
    เปิดรับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 12557


มีนาคม 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗


มีนาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ โการปรับคนในองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลงโ


มีนาคม 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ โครงการต้นกล้าอาจารย์
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นอาจารย์ โครงการต้นกล้าอาจารย์


มีนาคม 2557
    พบ คราบน้ำมันลอยทั่วบริเวณหาดบางแสนเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557


มีนาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการ เทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ รุ่นที่่ 1-4
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในชลบุรี 108 ดอทคอม ในคอลัมน์ เมืองชลคนเก่ง


มีนาคม 2557
    ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา


มีนาคม 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมรายการแนะนำสถาบันฯ ในรายการ Five Diary Magazine ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ 5 .


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดห้องวิจัยสู่สายตาชาวไทยในรายการ กรีนพลัส ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2557
    รายการเคาะข่าว เจาะประเด็น การให้บริการตรวจรักษาโรคปลาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมระยะสั้น จำนวน ๒๐ หลักสูตร


กุมภาพันธ์ 2557
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 20-23


กุมภาพันธ์ 2557
    รายการ IQ-Action นำทีมผู้แข่งขันชาวต่างชาติไขปัญหาสถาบันฯในรายการ


กุมภาพันธ์ 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอก ปี 2557


กุมภาพันธ์ 2557
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรม เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2557


มกราคม 2557
    วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามชมรายการ V-Travel ทางช่องสถานี T-Sport 112
    กิจกรรมงานวันเด็ก 11 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2557
    ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2557 ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2556
    โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มอบเงินสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมรายการ ประทับใจที่ปลายทาง ทางสถานี TNN24


ธันวาคม 2556
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557


ธันวาคม 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้บุคลากร
    สวทล.จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 11-15 ธันวาคม 2556
    ร้านค้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดมความคิดจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557 และทำแบบประเมินผลงาน


ธันวาคม 2556
    นักวิทยาศาสตร์ สวทล.รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศออสเตเลีย


ธันวาคม 2556
    สวทล.นำกุ้งการ์ตูน 199 ตัว ปล่อยคืนสู่ทะเลภูเก็ตในโครงการ ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล


ธันวาคม 2556
    สวทล.ร่วมประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์อาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


พฤศจิกายน 2556
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ขอเชิญชมรายการ สารคดีงานวิจัยการเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


พฤศจิกายน 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมงานบุญ เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


สิงหาคม 2556
    ม.บูรพา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี


มีนาคม 2556
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556Newsletter

กรกฎาคม 2557
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารฯโดยวิธีพิเศษ


เมษายน 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ และรดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

Calendar