ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สิงหาคม 2560
    คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
    พิธีเปิดโครงการ ศักดิ์ศรีแห่งบูรพา


สิงหาคม 2560
    ม.บูรพา เตรียมนำแอพพลิเคชั่น EchoEnglish และ MyEcho มาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน


สิงหาคม 2560
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างจัดสถานที่และซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐
    คณะดนตรีและการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก และพนักงานขับรถยนต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหิตลาธิเบศรและหอประชุม งบปี 61
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    พิธีเปิดโครงการ ศักดิ์ศรีแห่งบูรพา
    คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
    ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


สิงหาคม 2560
    ม.บูรพา เตรียมนำแอพพลิเคชั่น EchoEnglish และ MyEcho มาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
    ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนวันที่ 16 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 112 เครื่อง
    จ้างเหมาพิมพ์รวมเล่มบทความ
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะโลจิสติกส์ ชั้น1ชั้น2ชั้น3และอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์
    ประกาศตารางวงเงินงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงจอดรถยนต์คณะสหเวชศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการดูงานต่างประเทศ SAM LIP Go Abroad
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการดูงานต่างประเทศ LIP Go Abroad - Taiwan
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ
    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ QS2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับพื้นที่บ่อขยะฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบัสฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16-31 สิงหาคม 2560
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคณะการแพทย์แผนไทยฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ครบรอบ ๙ ปี วันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    มหาวิทยาลัยบูรพา MOU ร่วมกับ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Toshiba
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดหาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 และตกลงราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน งานสวนและสิ่งแวดล้อม
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๕๓ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าเคครื่องถ่ายเอกสารสี Multifunction จำนวน 4 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๕๓ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดอัดแผ่นโปแตสเซียมโบร์ไมด์ซนิดไฮดรอลิค


สิงหาคม 2560
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 9 กันยายน 2560 | TOEFL ITP Test Date on September 9, 2017
    ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาทาความสะอาดกลุ่มอาคาร 50 ปี และ 60 ปีฯ
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ภปร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางสารมหาวิทยาลัยบูรพา


สิงหาคม 2560
    ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด รถยนต์ Toyata Land Cruiser จำนวน 1 คัน
    พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
    ตารางปปช. ตกลงจ้างปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์


สิงหาคม 2560
    ประกาศงานจ้างเหมายานพาหนะจำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ ครั้งที่ ๒
    ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาส่ตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการบรรยาย การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักกฎหมาย
    ๒ นิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สระน้ำ ลานจอดรถ และสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
    ประกาศราคากลางงานจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์ขนของ จำนวน 1 ตัว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


สิงหาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงซื้อระบบห้องประชุมฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมห้องบนปะรำพิธี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบไฟเสาสูงฯ
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นำดอกไม้จันทน์ที่บุคลากร และผู้ชม ร่วมใจประดิษฐ์ มอบให้มหาวิทยาลัย
    โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    Mini Forum: Challenge and Strategy of Higher Education Internationalization for ASEAN Institutes
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างงานจัดทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน
    ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศยกเลิก งานจ้างเหมายานพาหนะจำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพืื้นที่จำหน่ายอาหารยำ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม คณะศิลปกรรมศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงรอบโรงเรียน ระยะที่ 1


สิงหาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปี 2560 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้างห้องเก็บครุภัณฑ์รอจำหน่าย จำนวน 1 งาน
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมบริจาคน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    รายนามผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว
    จัดซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว พร้อมชุดประเมินผล


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ โต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมบริจาคน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เก้าอี้ จำนวน ๕๐ ตัว
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งตู้เคเบิ้ลบ็อกแบบกันฝนพร้อมอุปกรณ์ฯ
    ประกาศราคากลางงานรางระบายน้ำ คสล ข้างสนามบาส


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อวัสดุเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 66 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 26 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างการติดตั้งชุดแขนหุ่นยนต์ KUKA ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านการแสดงในรูปแบบละครเวที
    ประกาศราคากลางงานจัดหางานป้ายประชาสัมพันธ์เกาะสีชัง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


สิงหาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คคณะโลจิสติกส์
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างย้ายตำแหน่งชุด CDU ระบบปรับอากาศฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างกำจัดหนู ปลวก เห็บ


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม-อุปกรณ์คัดกรองฯ จำนวน ๑ ระบบ
    เสวนาสภากาแฟ สิงหาคม ๒๕๖๐
    สรุปผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ วันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 2560


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้าง โครงเฟรมเหล็กสำหรับทดสอบชิ้นงานส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่ พร้อมจุดรองรับ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างพิมพ์วารสารเกลียวคลื่น
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1077-2556
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง1223-2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ๑๐๑
    การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
    ประกาศราคากลาง และปร 4 5 6 ตกลงราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พัก และห้องน้ำพนักงานขับรถฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อระบบความปลอดภัยติดตั้งระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนโครงการ วมว.
    ประกาศราคากลางงานประตู
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ QS2
    ประกาศตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ QS2


กรกฎาคม 2560
    สำนักบริการวิชาการ ลงนามสัญญาจ้างการจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางค่าเช่าคอมพิวเตอร์ คณะโลจิสติกส์
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


กรกฎาคม 2560
    รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา


กรกฎาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องระบายความร้อน ๑ ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับอาจารย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร มิตซูมิชิ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ฟูจิเทค
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลป้องกันกำจัดปลวก อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อาคาร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานปรับปรุงเพิ่มเติมบริเวณระเบียงข้างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมห้องบนปะรำพิธีสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์
    ประกาศงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบริเวณโดยรอบของคระรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงงบประมาณการจัดจ้างเครื่องถ่ายเอกสารของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องฉายภาพ-๓-มิติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.มหิดล
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017
    ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตกลงราคาจ้างเหมาทำสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ประกาศงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบริเวณโดยรอบของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่องของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงงบประมาณการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ เครื่องของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาแลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างทำผ้าม่าน จำนวน ๑ งาน


กรกฎาคม 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครนิสิตปริญญาโท MBA, บัญชี, International Tourism Management-ปริญญาเอก Ph.D. in Management ทางธุรกิจ,การท่องเที่ยว
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน the ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ถ่ายเอกสาร อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลฯ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    ประกาศผล ผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch fiber 24 Port พร้อม SFP Module จำนวน 2 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 30 KVA จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินจ้างทำความสะอาดอาคารหอพัก ๑๔ และหอพัก ๑๕ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
    ขยายระยะเวลาสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาโท


กรกฎาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง-ตัดชุดพิธีการนิสิต
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายนิสิต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดโซนทิศเหนือ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดโซนทิศใต้
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา
    รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หารือ โครงสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าไทย - จีน ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


กรกฎาคม 2560
    ตารางงบประมาณค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต แก้ไข
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


กรกฎาคม 2560
    ราคากลางงานปรับปรุงสนามกีฬา ณ วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    วันคล้ายวันสถาปนา ๘ กรกฎ ครบรอบ ๖๒ ปี
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย


มิถุนายน 2560
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการ...ร่วมร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
    สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่าย บริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒
    การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่นที่ ๒
    อบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์


มิถุนายน 2560
    ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร


มิถุนายน 2560
    คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร จากงานวิจัย และเทคนิคการเตรียมยื่นเอกสารคำขอ
    สารจากประธานกรรมการคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี


มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙


มิถุนายน 2560
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
    ชาวบูรพาร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ม.บูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ภาษา ม.แม่โจ้


มิถุนายน 2560
    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต


มิถุนายน 2560
    โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์


มิถุนายน 2560
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑


มิถุนายน 2560
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab


พฤษภาคม 2560
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017


พฤษภาคม 2560
    โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM education ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรม การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


พฤษภาคม 2560
    โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM education คณะวิทยาศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน
    โครงการการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ
    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2560
    ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


มีนาคม 2560
    ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2560


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa Manager


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60Newsletter

กรกฎาคม 2560
    ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

Calendar