ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ธันวาคม 2559
    ครบปัญญาสมวาร 50 วัน


ธันวาคม 2559
    สปสช. จับมือ ศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไต ประจำภูมิภาค รุกพัฒนาดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง


ธันวาคม 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทำดีให้พ่อเห็น ๕ ธันวาคม


ธันวาคม 2559
    อธิการบดีร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมสรุปประเด็นปัญหาของสภาพนักงาน

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

มกราคม 2651
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิดภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    สำนักบริการวิชาการ เปิดโอกาสทางตลาดสนับสนุนช่องทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างเสื้อนักเรียนชาย
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
    ครบปัญญาสมวาร 50 วัน
    กำหนดการ อัครศิลปิน ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


ธันวาคม 2559
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชม Young Designer : Costume de Couture Project2016
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทำดีให้พ่อเห็น ๕ ธันวาคม


ธันวาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างบำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริการการศึกษา


ธันวาคม 2559
    ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    อธิการบดีร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมสรุปประเด็นปัญหาของสภาพนักงาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อสารเภสัชรังสี ชนิด I-131 Capsule
    สปสช. จับมือ ศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไต ประจำภูมิภาค รุกพัฒนาดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง


ธันวาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์
    สำนักบริการวิชาการ เปิดแล้วสำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจเพิ่มยอดขาย...เข้าถึงลูกค้า...สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ฟรี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรัยบอากาศ ไปจังหวัดกาญจนบุรี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อที่พักพร้อมอาหารเช้าสำหรับนักเรียน และอาหารเย็นสำหรับนักเรียน
    ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมรถยนต์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หมายเลขทะเบียน กท7579ชลบุรี
    ประกาศราคากลางงานจัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศราคากลางงานจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการเกอสารและสื่ออิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์ ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
    ประกาศตกลงราคางานจัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ถ่ายเอกสาร
    มหาวิทยาลัยบูรพาเตรียมจัดงาน อัครศิลปิน ศิลปกรรมศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุด ตำบลแสนสุข อำเมือง จังหวัดชลบุรี 1 งาน


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอบยพหนีไฟ
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงภายในอาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
    ประกาศราคากลางเครื่องเล่นสนาม 1 ชุด


พฤศจิกายน 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิต


พฤศจิกายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อนมสดและนมเปรี้ยว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อชุดส่องกล้องท่อไต แบบ Flexible จำนวน 1 ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อชุดเลนส์และผ่าตัดนิ่วในไตขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด


พฤศจิกายน 2559
    ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนบูรพา
    พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครอาจารย์ 10 อัตรา วุฒิปริญญาโท - เอก
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทย ฯ
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    โครงการ Saensuk smart city
    สำนักบริการวิชาการ เปิดศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ วิศวกรรม ฯลฯ
    โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนเกาะสีชัง
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ศึกษา หารือ ประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวในเขตทหาร


พฤศจิกายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของที่ระลึก
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องจ้างติดตั้งโปรแกรมปฏิบัติการทางภาษา
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเรียนการสอนด้านระบบเครือข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่าย
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจำเดือนธันวาคม 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อน้ำเกลือโซเดียมคลอไรด์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวนิสิชนิดสี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อระบบบริหารแบนด์วิธ จำนวน ๑ ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ราคากลางอุปกรณ์กระจายสัญญาณ กองกิจการนิสิต
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


พฤศจิกายน 2559
    รับสมัครลูกจ้างโครงการ ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ชี้แจงเป้าหมายข้อเสนอโครงการภายใต้การวิจัยท้าทายไทย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ เครื่อง
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องอัดแคปซูลยาแบบกึ่งอัตโนมัติ
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อโต๊ะสนามพร้อมม้านั่ง จำนวน ๒๐ ชุด
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงรถเเทรกเตอร์
    ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเดินระบบเมนไฟและสายเมน กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เนตแบบไร้สาย
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 อัตรา
    ต้อนรับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


พฤศจิกายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลางงานไฟฟ้าแรงสูง อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อ ไฟฉุกเฉิน จำนวน 3 ชุด


พฤศจิกายน 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมพัฒนา ระบบเดินรถสวัสดิการมหาวิทยาลัย ผ่าน Mobile Application
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบท่อสำหรับสูบน้ำทะเล ณ สถานวิจัยย่อยชะอำ
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมมือวิทย์-กีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากร
    คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้รับเชิญนำเสนอผลงานวิจัยด้าน Gastronomy and Destination in Thailand
    เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ หารือความร่วมมือกับ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
    บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาให้นิสิตเรียนดี
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมโครงการบริจาคโลหิต
    โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ เครื่องเป่าฟิล์ม Blow film ลำดับที่ 40 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศว


พฤศจิกายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ


พฤศจิกายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 4 เครื่อง
    มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งจัดสวัสดิการให้แก่นิสิตและประชาคมบูรพา ให้มีบริการธนาคารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๓ ตำแหน่ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างปรับปรุงประตูทางเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน


พฤศจิกายน 2559
    กองกิจการนิสิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ อัตรา
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ
    ตั้งปณิธาน เดินตามรอยเท้าพ่อ รู้จักพอ...ก็ปลอดภัย
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย เพิ่มเติม จำนวน 1 ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๔ รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง กาญจน์เกมส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด Set Aorta จำนวน 2 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด Set Arterial bypass จำนวน 2 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด Set AVF จำนวน 3 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานฯ จำนวน ๑ งาน


พฤศจิกายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม ที่พักพร้อมอาหารเช้าและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับนักเรียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    จัดซื้อชุดอุปกรณ์หัวกล้อง ถ่ายทอดภาพ จำนวน 1 ชุด
    จัดซื้อเครื่องควบคุมการถ่ายทอดภาพ จำนวน 1 ชุด
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชดใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ อัตรา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างตกแต่งห้อง Art Gallery ขนาดพื้นที่ 34 ตรม.
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารข้าวราดแกง และเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2
    โครงการอบรมสารสนเทศการใช้ระบบการจัดการ การฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Minitab เบื้องต้น สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์


พฤศจิกายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    พิธีแสดงความอาลัย สำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องยูวีวิสิเบิ้ลเนียร์ไออาร์สเปกโทกมิเตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 300 วัตต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์โถเครื่องทำแห้ง จำนวน ๑ ชุด
    ประกาศราคากลางงานจัดหาผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ราย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


พฤศจิกายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อชุดคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสอง
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อเครื่องมือตรวจวัดและติดตามระดับการเปลี่ยนแปลงของความดันและอุณหภูมิในสมอง
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 งาน
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าปูกระเบื้องตกแต่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 งาน
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒๕๕๙
    ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์
    ประกาศราคากลางจัดซื้อแทปเล็ต จำนวน ๑ งาน โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
    รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ


พฤศจิกายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย เพิ่มเติม จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย เพิ่มเติม จำนวน ๑ ระบบ
    ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่งาน โหนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ยูนิต
    จัดซื้อชุดกล้องส่องข้อ จำนวน 1 ชุด
    จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อเข่า
    จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำสำหรับกล้องส่องข้อ จำนวน 1 ชุด
    จัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับเจาะและกรอกระดูกด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด


พฤศจิกายน 2559
    การประชุมวิชาการนานาชาติ ICBB 2016 ICCEMB 2016


พฤศจิกายน 2559
    ๒ นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ เข้ารอบ Workshop ในการประกวด B.A.D Student Workshop 2016


พฤศจิกายน 2559
    สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมระดมความคิดเห็นผ่านกลุ่มย่อยสายอาจารย์
    นโยบายการบริหาร รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa Manager
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พบทีมงานประชาสัมพันธ์
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นำทีม ทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นสื่อสารองค์กรยุคใหม่


พฤศจิกายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ทาสีอาคารเทียนทอง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงหอพักนิสิตหญิง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวงเวียนรอบหอพระ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารเทียนทอง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ตุลาคม 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีปัณรสมวาร ๑๕ วัน ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ ๙
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา


ตุลาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ BBL Brain based Learning และ PBL Problem-Based Learning สำหรับเด็กปฐมวัย
    วิทยาลัยนานาชาติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเรื่องจัดจ้างบำรุงรักษาปั๊มน้ำ ปั๊มลม ห้อง Generator ประจำปีการศึกษา 2560
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเรื่องจัดจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศประจำปีการศึกษา 2560


ตุลาคม 2559
    โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘


ตุลาคม 2559
    ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    พิธีลงนาม MOU และส่งมอบครุภัณฑ์
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
    ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา


ตุลาคม 2559
    ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ๑๕ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
    ขอเชิญร่วมพิธีแสดงความอาลัย สำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


ตุลาคม 2559
    การจัดทำแผนปฏิบัติการของฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐


ตุลาคม 2559
    ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
    คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ และวันพยาบาลแห่งชาติ
    กองอาคารสถานที่ จัดอบรม พัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช Green House ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบให้น้ำอัตโนมัติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนอเนกประสงค์ทางการเกษตร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงไฟฟ้าบางปะกง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักสืบสายน้ำบางปะกง


ตุลาคม 2559
    การประชุมเพื่อส่งมอบงาน ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ


ตุลาคม 2559
    สถาบันภาษา เปิดอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
    ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา
    คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ตุลาคม 2559
    พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชาคณิตศาสตร์


ตุลาคม 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เาครื่่องปรับอากาศ


ตุลาคม 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กันยายน 2559
    สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK,HSKK 4 ธันวาคม 2559
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


กันยายน 2559
    ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ


กันยายน 2559
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    บรรยายวิชาการ การใช้งานโปรแกรม Minitab เบื้องต้น


กันยายน 2559
    การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ S1-S6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


กันยายน 2559
    โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


กันยายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนา DNA biosensor : basic research to innovation


กันยายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ลงนามความร่วมมือในพิธีเปิดศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.


กันยายน 2559
    โครงการบริการวิชาการ โค่ายวิทยาศาสตร์โ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร


กันยายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและ พัฒนาพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน


กันยายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร๋จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafetyโ


สิงหาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒๒๕๕๙


สิงหาคม 2559
    สถาบันภาษา ประกาศการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ BUU-Test ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ


กรกฎาคม 2559
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


มิถุนายน 2559
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


พฤษภาคม 2559
    5 มิถุนายน 2559 ติดตามชมรายการแนะนำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ พักบ้าง อะไรบ้าง กับจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


พฤษภาคม 2559
    โปรโมชั่นพิเศษ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ ปลาอิ่มท้อง...น้องอิ่มใจ


มีนาคม 2559
    สัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการ สวทล.ในรายการข่าวชลบุรี
    รับชมรายการ จดหมายเหตุกรุงศรี ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมสารคดี กบนอกกะลา ตอย สัตว์เรืองแสงในทะเล


มีนาคม 2559
    ชมรายการสารคดี กบนอกกะลา เรื่องเกี่ยวกับปลาการ์ตูน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลNewsletter

พฤศจิกายน 2559
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยชี้แจงเป้าหมาย แนวคิด กรอบเเละกระบวนการพิจารณา ข้อเสนอโครงการภายใต้การวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่

Calendar