ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมษายน 2560
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


เมษายน 2560
    สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
    คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร


เมษายน 2560
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๔๒๕๖๐

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา BUUIC เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560


มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ ๒๕๖๐ ICPAM2017
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560


พฤษภาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


พฤษภาคม 2560
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 | TOEFL ITP Test Date on May, 2017


พฤษภาคม 2560
    วิทยาลัยนานาชาติขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


พฤษภาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย


เมษายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุม การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมร้านขายยา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


เมษายน 2560
    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
    การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
    ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
    จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจัดดอกไม้หน้าพระแท่นพระราชทานปริญญาฯ


เมษายน 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปี 2560 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน
    โครงการการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ
    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัคร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ๑ อัตรา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    โครงการ สานเสียงดนตรีจีนร่วมสมัย
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ๒ เครื่อง
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR งานตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์ ระยะที่2


เมษายน 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง งานตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์ ระยะที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน IEP
    นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท MBA, บัญชี, International Tourism Management และปริญญาเอก Ph.D. in Management
    คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
    โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
    ประกาศประมูลขายวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงบันไดอาคารพิบูลรำลึก
    ผู้บริหารเยี่ยมชมส่วนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถาบันภาษา
    ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเครื่องวัดปริมาณโอโซนน้ำ จำนวน 2 เครื่อง


เมษายน 2560
    ประกาศราคากลางงานจัดหางานประกันภัยความเสี่ยงอาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๔๒๕๖๐
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชม สืบสานทำนองครู รุ่นที่ 16
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อโปรแกรมLABVIEW คณะวิศวกรรมศาสตร์


เมษายน 2560
    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน ประจำปี ๒๕๖๐
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนบางแสน
    ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสิตกส์ ระยะที่ 2
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๕๙


เมษายน 2560
    ประกาศราคากลางตกลงราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู และ๒๐,๐๐๐ บีทียู
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1077-2556


เมษายน 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร


เมษายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการสายทั่วไปวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ประกาศตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ทุนนักวิจัยแกนนำ และ ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ งวดวันที่ 16-30 เม.ย. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับพื้นที่บ่อขยะฯ


เมษายน 2560
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา 1 อัตรา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซ่อมแซมพื้นสนามเด็กเล่น บริเวณหลังศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ...ส่งมอบความสุขช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๐...
    ประกาศราคากลาง งานซื้อระบบภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


เมษายน 2560
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์


เมษายน 2560
    โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ คณะวิทยาศาสฃตร์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเต้นท์ฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเต๊นท์
    ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ คว้า ๒ เหรียญทอง ผลงานการประดิษฐ์ ณ กรุงเจนีวา
    สำนักหอสมุด ขอยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
    ประกาศราคากลาง งานจ้างทำกระดาษคำตอบ แบบฝน และกระดษคำตอบ แบบกา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำ CD งานพระราชทานปริญญาบัตร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร
    ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


เมษายน 2560
    งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเวทีเสวนา รู้เท่าทันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศในส่วนภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดจ้างงานเดินสายสัญญาณภาพเพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


เมษายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง สารเภสัชรังสี
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 จ้างปรับปรุงอาคารโภชนาคาร และตารางราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาคาร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อพรมปูพื้น
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างตัดเครื่องแบบนักเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างตัดชุดอนุรักษ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้างตัดเสื้อพละ กางเกงพละ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


เมษายน 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สถาบันที่สอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี
    คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยวิทยาการวิจัย และวิทยาการปัญญา
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้ิอยาValsartan 160 mg
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1223-2559


เมษายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2


มีนาคม 2560
    คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซ่อมแซมคลินิกอดบุหรี่ จำนวน 1 งาน
    พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    ข้อปฏิบัติของบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 เม.ย. 2560
    งานเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยทางสมุนไพรอย่างบูรณาการ
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    โครงการ เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้วยศาสตร์พระราชา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
    ประกาศงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2560
    พิธีเปิดการประชุมวิชาการสาหร่าย และแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
    นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับประทานรางวัล โคนไทยตัวอย่างโ ครั้งที่ ๔
    กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง อบรมภาษามือไทย สำหรับบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
    ประกาศงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์


มีนาคม 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง ประจำปีการศึกษา 2560
    รางวัล สพสว. IAD Award ประจำปี 2560
    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


มีนาคม 2560
    โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อลำดับสำรองผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


มีนาคม 2560
    มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยือน มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
    Education ICT Forum 2017
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี


มีนาคม 2560
    การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑


มีนาคม 2560
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารงาน คณะสหเวชศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร


มีนาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    พิธีมอบทุนการศึกษานักกิจกรรม และทุนเงินรายได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


มีนาคม 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 6
    โครงกาอบรมฯ เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer FAAS


มีนาคม 2560
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๓๒๕๖๐
    เปิดรับทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2560
    สำรองห้องพัก ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


มีนาคม 2560
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๙
    ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2560
    การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะวิทยาการสารสนเทศ
    มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
    คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


มีนาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินราคางานซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโคเพลท
    การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ Artificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายฝั่งทะเล
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาโลก และอีก ๙ หน่วยงาน ร่วมจัดงานวันสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ ๒๐
    ประกาศแสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย


มีนาคม 2560
    มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560


มีนาคม 2560
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
    สสว.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนานักวิจัยประจำปี 2560
    แผนการดำเนินโครงการในระยะเวลา ๖ เดือน มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2560
    พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมผู้บริหารดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
    ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง


มีนาคม 2560
    แนวปฏิบัติในช่วง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โครงการอบรม โเทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์โ
    โครงการอบรม การใช้งานและถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ


มีนาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครสอบรับตรงคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รอบ 2 ปีการศึกษา 2560
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งแก้ไขปัญหาการจราจร
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เผยแนวทางปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ทันงานประกัน ๕๙ กิจกรรมที่ ๑


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี ดูงาน


กุมภาพันธ์ 2560
    การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ปี 60 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 61


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โโรงเรียนวัดป่าประดู่โ จังหวัดระยอง


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ -เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน-
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา-ประจำภาคต้น-ปีการศึกษา-2560 คณะวิทยาศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ ชุด
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


มกราคม 2560
    โครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome, ELO


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด


มกราคม 2560
    โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


มกราคม 2560
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒


มกราคม 2560
    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 Burapha University International Conference 2017


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน


มกราคม 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


มกราคม 2560
    โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ภาควิชา หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla: สำหรับผู้ดูแลระบบ ระยะที่ ๒


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สัมมนา วิทยาศาสตร์ทางทะเลชายฝั่งญี่ปุ่น-ไทย


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa Manager


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


ตุลาคม 2559
    การประชุมเพื่อส่งมอบงาน ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กันยายน 2559
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


สิงหาคม 2559
    สถาบันภาษา ประกาศการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ BUU-Test ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบNewsletter


Calendar