ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรกฎาคม 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี


กรกฎาคม 2559
    วันคล้ายวันสถาปนา ๘ กรกฎ ครบรอบ ๖๑ ปี
    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙
    วิ่งประเพณีเขาสามมุข ประจำปี ๒๕๕๙
    ประวัติศาสตร์ การจัดสร้าง พระพุทธโสธร ภปร รุ่นกาญจนาภิเษก


กรกฎาคม 2559
    สภานิติบัญญัติแห่งชาติชี้แจงคำถามเพิ่มเติม ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
    อบรม Train-The-Trainer ของ Oracle Academy ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ
    อบรมหลักสูตร Overview TQA


มิถุนายน 2559
    การประกวดกล่าวสุนทรพจน์


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ สัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


มิถุนายน 2559
    ทางข้ามม้าลาย ๓ มิติ แห่งแรกในบางแสน
    เปิดใจคณบดีพยาบาลศาสตร์ ปลื้มยอดผู้สมัคร Admission เป็นอันดับ ๑ ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทั่วประเทศ


มิถุนายน 2559
    ผู้เกษียณอายุราชการ การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
    มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


มิถุนายน 2559
    การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงาน
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสขอบใจ


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้สมัคร Admission มากเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2564
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


มกราคม 2562
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิด ภาคเรียนภาคต้น และภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


กันยายน 2559
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๖ อัตรา


สิงหาคม 2559
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 13 สิงหาคม 2559 | TOEFL ITP Test Date on August 13, 2016


สิงหาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย


สิงหาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 12559


กรกฎาคม 2559
    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ป.ตรี หลักสูตรภาคพิเศษ 4 ปี ปีการศึกษา 2559
    ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อนมสด และนมเปรี้ยว


กรกฎาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 639 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้น ห้องเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เวทีเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านม้วน ในสำนักงานและห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑ งาน
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง


กรกฎาคม 2559
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนง. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา ราคาอ้างอิง งานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คัดกรองระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการผดุงครรภ์ ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559
    ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับลิฟต์ ฟูจิเทค อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ ตัวที่ ๒
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงพื้นทางเดินรอบสวนนันทนาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬากลาง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำ่วัสดุเครื่องแต่งกายนิสิต


กรกฎาคม 2559
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 10 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง 1ติดตั้งระบบ Network 58จุด พร้อมตู้Rackและอุปกรณ์ 1ห้อง 2จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 1ห้อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ชุดคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ และโปรแกรมเฉพาะทาง


กรกฎาคม 2559
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้ง 22559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงสารสนเทศ
    ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานในงานจ้างปรับปรุงระบบถังน้ำประปา อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒


กรกฎาคม 2559
    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานร้านค้า cafelibrary
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประวัติศาสตร์ การจัดสร้าง พระพุทธโสธร ภปร รุ่นกาญจนาภิเษก
    วิ่งประเพณีเขาสามมุข ประจำปี ๒๕๕๙
    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙
    วันคล้ายวันสถาปนา ๘ กรกฎ ครบรอบ ๖๑ ปี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปลูกต้นเฟื่องฟ้าและปรับปรุงดิน
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2560


กรกฎาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างทำ CD พร้อมกล่องคู่มือ และปกคู่มือการศึกษาปริญญาตรี
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื่้นที่ จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    จัดซื้อหุ่นทางการแพทย์ สำหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน ๓๒ จุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งาน


กรกฎาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเซรามิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการปรับปรุงระบบยังชีพสัตว์น้ำสำหรับตู้ปลาใหญ่


กรกฎาคม 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดทดลองสมรรถนะเครื่องยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
    ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพลศึกษาและอาคารนันทนาการ
    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพลศึกษาและอาคารนันทนาการ
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook จำานวน ๓ เครื่อง


กรกฎาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อกระเบื้องพีวีซีปูพื้น จำนวน 280 ตารางเมตร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลางงานปรับพื้นทางเดินรอบสวนนันทนาการ
    ประกาศราคากลางปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬากลาง
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี๒๕๖๐ รอบ๑


กรกฎาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 2
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    จัดซื้อเครื่องวัดความดัน สำหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ จำนวน 24 เครื่อง


กรกฎาคม 2559
    อบรมหลักสูตร Overview TQA
    อบรม Train-The-Trainer ของ Oracle Academy ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ
    สภานิติบัญญัติแห่งชาติชี้แจงคำถามเพิ่มเติม ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
    ราคากลางงานพิมพ์ Proceeding เฉพาะบทคัดย่อและทำอาร์ตเวิร์คเนื้อในทั้งหมด จำนวน 1 งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา


กรกฎาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
    ประกาศราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างตีเส้นช่องทางเดินรถจักรยาน
    ราคากลางจัดหาโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระบบมัลติมีเดีย จำนวน 1งาน คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ


มิถุนายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559
    ตารางแสดงวงเงินงค่าจ้างทำความสะอาดหอพัก14 และ 15
    ตารางแสดงวงเงินงานทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
    จักร เตารีดไอน้ำ และหุ่นโชว์เสื้อผ้า
    โครงการจัดทำวารสารดนตรีและการแสดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒


มิถุนายน 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างออกแบบและติดตั้ง บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา งาน 8 กรกฎ ฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อนมสด และนมเปรี้ยว
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชั้นจัดเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงยิมแบดมินตัน
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษจีน HSK


มิถุนายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกเลือดด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนเพดานขนาด 60000BTU จำนวน 2 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ


มิถุนายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานปรับปรุงระบบน้ำประปาภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสต
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำโล่รางวัลงาน 8 กรกฎ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 64 โล่
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานปรับปรุงระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลางงานเปลี่ยนเส้นใยแก้วนำแสง
    ประกาศราคากลางงานเคาน์เตอร์ครัวสแตนเลส 2 ชุด


มิถุนายน 2559
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ อาหารจายเดียว หวานเย็นขนมหวาน เครื่องดื่ม


มิถุนายน 2559
    นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา ติดอันดับ ๑๗ ผู้สมัคร Admission เลือกมากที่สุด
    การประกวดกล่าวสุนทรพจน์


มิถุนายน 2559
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ สัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


มิถุนายน 2559
    เปิดใจคณบดีพยาบาลศาสตร์ ปลื้มยอดผู้สมัคร Admission เป็นอันดับ ๑ ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทั่วประเทศ
    ทางข้ามม้าลาย ๓ มิติ แห่งแรกในบางแสน


มิถุนายน 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
    ผู้เกษียณอายุราชการ การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559


มิถุนายน 2559
    เชิญชวน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีน จัดโดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2559
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสขอบใจ
    การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงาน


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้สมัคร Admission มากเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ


มิถุนายน 2559
    หัวหน้าส่วนงานรวมพลังประชุม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2559
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมครูภาษาจีนระดับประถมศึกษา


มิถุนายน 2559
    รับสมัครเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 อัตรา


พฤษภาคม 2559
    5 มิถุนายน 2559 ติดตามชมรายการแนะนำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ พักบ้าง อะไรบ้าง กับจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


พฤษภาคม 2559
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤษภาคม 2559
    โปรโมชั่นพิเศษ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ ปลาอิ่มท้อง...น้องอิ่มใจ


มีนาคม 2559
    สัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการ สวทล.ในรายการข่าวชลบุรี
    รับชมรายการ จดหมายเหตุกรุงศรี ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมสารคดี กบนอกกะลา ตอย สัตว์เรืองแสงในทะเล


มีนาคม 2559
    ชมรายการสารคดี กบนอกกะลา เรื่องเกี่ยวกับปลาการ์ตูน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มีนาคม 2559
    ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เขียนบทความเผยแพร่ทางวิชาการ


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
    ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ศูนย์วิสาหกิจกีฬา


ตุลาคม 2558
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ของคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดงNewsletter

กรกฎาคม 2559
    กองกฎหมาย เปิดรับสมัครนิติกร วุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 2-2559

Calendar