ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มิถุนายน 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ ๒ โรงเรียนมัธยมศึกษา
    60 Anniversary Celebration Ceremony and activities 8 July 2015


กรกฎาคม 2558
    ขอเชิญร่วมงานบูรพาวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี


มิถุนายน 2558
    ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘


มิถุนายน 2558
    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง


มิถุนายน 2558
    ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี BUU NEWS เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา


มิถุนายน 2558
    ม.บูรพา ติด ๕ และ ๑๒ อันดับ ผู้เลือกเรียนมากที่สุด


มิถุนายน 2558
    แถลงข่าวการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดการอบรม โBhutan Rural Development Program BRDPโ
    ประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๘


พฤษภาคม 2558
    แถลงการณ์กรณีมีข้อความในใบปลิว หรือในสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง


พฤษภาคม 2558
    การประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปด้วยดี


พฤษภาคม 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ
    ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการ องค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออกและการประชุมพัฒนาองค์ความรู้องค์กร สุขภาวะในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรม


พฤษภาคม 2558
    ขอเชิญร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗
    ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

สิงหาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์


สิงหาคม 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


สิงหาคม 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง


กรกฎาคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก


กรกฎาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2558 หลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานวิจัย และวิทยาการปัญญา จำนวน 24 หลักสูตร
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


กรกฎาคม 2558
    รับสมัครภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ครั้งที่ 2 รอบหลังแอดมิชชั่น
    ข้อมูลหอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
    ขอเชิญร่วมงานบูรพาวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ด้านหลังอาคารสำนักบริการวิชาการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงต้นไม้
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน และหอพักนิสิตนานาชาติ
    ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓
    ตารางแสดงเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
    ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถสวัสดิการรับ-ส่งนักศึกษา จำนวน ๖ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างทีโออาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ะครือข่ายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ


กรกฎาคม 2558
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ประเภท ADMISSIONS
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ประเภท ADMISSIONS


กรกฎาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานเช่าคูหา ขนาด 2.5x2.5 เเมตร และป้ายชื่อพร้อมอุปกรณ์ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 ครั่งที่ 2
    ประกาศผล เครือญาติฯ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานทำป้ายไวนิล ธงญี่ปุ่น และสติกเกอร์ ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างเหมาจัดซุ้มพร้อมอุปกรณ์และค่าเช่าบอลลูน ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
    ประกาศ กำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขือนกันดินรอบสระ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย The Sixth Pacific-Rim
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ วิทยาเขตสระแก้ว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินรอบสระน้ำ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียน 202
    ชี้แจงการจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา
    ชี้แจงการจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒


มิถุนายน 2558
    คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    60 Anniversary Celebration Ceremony and activities 8 July 2015
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดิน จำนวน ๑ งาน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่องพร้อมติดตั้ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศประมูลขายอาคารที่ราชพัสดุ
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ ๒ โรงเรียนมัธยมศึกษา


มิถุนายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานติดตั้งฝ้าเพดานอาคารปฏิบัติการอัญมณีฯ จำนวน ๑ งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
    ราคากลางงานจัดหาแทปเล็ต 240 เครื่อง โครงการจัดตั้งฯ


มิถุนายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 52558


มิถุนายน 2558
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประมวลผลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคางานเช่าโมเดล โ8 กรกฎโ ลักษณะตามแบบฯ พร้อมประดับไฟแสงสี งานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๖๐ ปี
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผลผู้ชนะคัดเลือกให้เช่าพื้นที่


มิถุนายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ร้านกาแฟ
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับ นักวิทย์ ป.ตรี 2 อัตรา
    สวทล.ขอเชิญตามติดชีวิตลูกทุ่ง ของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา เด่น อาร์สยาม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
    ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด


มิถุนายน 2558
    ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำโล่รางวัลงาน 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 69 โล่


มิถุนายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อนมสด นมเปรี้ยว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ


มิถุนายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


มิถุนายน 2558
    งานปรับปรุงพื้นห้องประชุม 218 ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต


มิถุนายน 2558
    กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปี ๒ โ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง


มิถุนายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างทำกระเป๋าเป้และกระเป๋าล้อลาก
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศ่าสตร์


มิถุนายน 2558
    ประกาศร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโต๊ะสนามพร้อมม้านั่งไม้เนื้อแข็ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโปรแกรมล็อคไดร์ จำนวน 41 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางสารเคมี จำนวน ๘ ชุด


มิถุนายน 2558
    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ จ้างออกแบบติดตั้งเรือ ย้ายโรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Clinical Key ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water bath ขนาด ๒๙ ลิตร จำนวน ๔ เครื่อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 ชนิด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ราคกลางจัดหาชุดเครื่องแบบพิธีการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มิถุนายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างค่าบริการเครื่องมือแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ไม้แขนกั้นรถยนต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวารสารต่างประเทศ จำนวน 34 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ชุดระบบการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ บัตรผ่าน จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 28 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕,๐๐๐ ฉบับ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อตู้กรองน้ำที่มีระบบน้ำเย็นในตัว


มิถุนายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน ๒ เครื่อง


มิถุนายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ตู้
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการซ่อมแซมระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 7 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานตกแต่งห้อง 108-109 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์ ระบบเครื่องซิลเลอร์ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี


มิถุนายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างงานปรับปรุงห้อง M801 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี BUU NEWS เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา
    คณะแพทยศาสตร์ ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เลขที่ตำแหน่ง ๔๓๑๐ จำนวน ๑ อัตรา


มิถุนายน 2558
    ม.บูรพา ติด ๕ และ ๑๒ อันดับ ผู้เลือกเรียนมากที่สุด


มิถุนายน 2558
    ประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๘
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดการอบรม โBhutan Rural Development Program BRDPโ
    แถลงข่าวการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑


มิถุนายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558


พฤษภาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการทุน สควค.
    แถลงการณ์กรณีมีข้อความในใบปลิว หรือในสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง


พฤษภาคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร กระบวนการตรวจสอบการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น รุ่นที่ ๒


พฤษภาคม 2558
    การประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปด้วยดี


พฤษภาคม 2558
    ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการ องค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออกและการประชุมพัฒนาองค์ความรู้องค์กร สุขภาวะในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรม
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ


พฤษภาคม 2558
    ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
    ขอเชิญร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗


พฤษภาคม 2558
    ศูนย์จีนศึกษาเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดโครงการแข่งขันขับร้องเพลงจีน


พฤษภาคม 2558
    ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมหลังคา


พฤษภาคม 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๕๘


พฤษภาคม 2558
    ติดตามชมรายการข่าว ประเด็นคุยกัน ในรายการแชร์ข่าว ทางช่อง PTV ศรีราชา
    ติดตามชมรายการกบนอกกะลา ตอน ปลิงทะเล กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2558


เมษายน 2558
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ


เมษายน 2558
    สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันสิ่งแวดล้อมโลก


เมษายน 2558
    เปิดแล้ว โครงการ ฟิตใจให้เข้มแข็ง สร้างแรงจูงใจในการทำงานและชีวิตที่เป็นสุข Emotional Fitness
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์


เมษายน 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก


มีนาคม 2558
    ติดตามชมข่าว ฉลามวาฬ ในบทสัมภาษณ์ ดร.อดิสรณ์ ได้ในคืนนี้


มีนาคม 2558
    ติดตามชมรายการ ดีเจอนี่ ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลย้อนหลังได้แล้ว ที่ ......


มีนาคม 2558
    สวทล ขอเชิญชมรายการ กระเป๋าเดินทาง ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสนชลบุรี


มีนาคม 2558
    ประกาศรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ 4 ปี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


มีนาคม 2558
    สวทล ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 6องค์กร
    สวทล. ขอเชิญติดตามชมรายการ ดี-เจอนี่ ชุดพาเปิดโลกใต้ทะเล ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มีนาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก เพื่อเข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2558


กุมภาพันธ์ 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 32 - 35 ประจำปี 2558


กุมภาพันธ์ 2558
    ชมรายการ ดรีม เจอร์นีย์..เรืองจริง..ยิ่งกว่าฝัน ...เกิดขึ้นแล้วที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 24-27 ประจำปี 2558


มกราคม 2558
    ไทยออลย์มอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและมองเงินสนับสนุนโครงการเปิดใจรักการเรียนรูัประจำปี2558ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า LEDพร้อมทำบุญรับปีใหม่ 2558


มกราคม 2558
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


มกราคม 2558
    ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2557
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7


ตุลาคม 2557
    สมัครสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ UP TO DATE


ตุลาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยาNewsletter

พฤษภาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

Calendar