ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมษายน 2558
    บูรพารวมใจ..ช่วยชาวเนปาล..


เมษายน 2558
    นิสิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุน วช. ประจำปี ๒๕
    การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ


เมษายน 2558
    รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาพนักงาน


เมษายน 2558
    สองนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาคว้า ๓ รางวัล สร้างโคมไฟเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง


เมษายน 2558
    สรงน้ำ และรดน้ำขอพร พระครูพิมลธรรมภาณเนื่องในวันสงกรานต์


เมษายน 2558
    ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนิน โครงการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก


เมษายน 2558
    ผศ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงาน


เมษายน 2558
    ขอแสดงความยินดีต่อ นางเวธกา กลิ่นวิชิต ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านบริหารดีเด่นของ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


เมษายน 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
    โครงการอบรม Bhutan Executive Development Program BEDP


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

กรกฎาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2558 หลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานวิจัย และวิทยาการปัญญา จำนวน 24 หลักสูตร


กรกฎาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


มิถุนายน 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


มิถุนายน 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


มิถุนายน 2558
    BUUIC RETRO


มิถุนายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


มิถุนายน 2558
    กองบริการการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท 1 ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2558
    วิทยาลัยนานาชาติรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์


พฤษภาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์


พฤษภาคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 2
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว โดยวิธีตกลง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    รับสมัครนิสิตใหม่ประเภทรับตรง ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑


เมษายน 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์สาขาภาษาฝรั่งเศส
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างกระดาษเขียนตอบ ขนาด ๑๖ จำนวน ๑๖ หน้า ปก ๑ สี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทรับตรง 12 จังหวัด และรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาการตลาด เน้นธุรกิจค้าปลีก ในความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น จำกัด
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว 1 งาน โดยวิธีกรณีพิเศษ


เมษายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง จำนวน 10 เครื่อง
    บูรพารวมใจ..ช่วยชาวเนปาล..


เมษายน 2558
    การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการรถบรรทุกและรถแบคโฮ ตักขยะเศษใบไม้พร้อมขนทิ้งนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 150 เที่ยว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    นิสิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุน วช. ประจำปี ๒๕
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์


เมษายน 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต MM.in ITM และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพิมพ์วารสารวิชาการการจัดการธุรกิจ จำนวน 700 เล่ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา


เมษายน 2558
    ประกาศรับสมัคร นักเรียนโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน


เมษายน 2558
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
    รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาพนักงาน
    ราคากลางงานจัดหาประกันภัยอาคารดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ที่มิใช่งานก่อสร้าง หนังสือเรียนฟรี 99 รายการ


เมษายน 2558
    สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันสิ่งแวดล้อมโลก
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สำหรับนักเรียนหลักสูตการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ


เมษายน 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมและที่ชำรุด


เมษายน 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถหน้าศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง
    ประกาศราคา่กลางงานปรับปรุงหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
    ประกาศรับสมัคร สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
    ประกาศรับสมัคร ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2
    ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
    สองนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาคว้า ๓ รางวัล สร้างโคมไฟเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์


เมษายน 2558
    เปิดแล้ว โครงการ ฟิตใจให้เข้มแข็ง สร้างแรงจูงใจในการทำงานและชีวิตที่เป็นสุข Emotional Fitness
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้ิอยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 ชนิด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าประดับไฟ และวัสดุตกแต่งเทศกาลสงกรานต์ พร้อมไฟประดับแอลอีดี และโมเดลประดับการตกแต่งสถานที่ สายไฟและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์


เมษายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อหนังสือ


เมษายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอาคารเรียนรวม จำนวน 10 รายการ


เมษายน 2558
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


เมษายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซ่อมเครื่องชุดวิเคราะห์จุดเปลี่ยนโครงสร้างของสารDSC คณะวิศวกรรมศาสตร์
    สรงน้ำ และรดน้ำขอพร พระครูพิมลธรรมภาณเนื่องในวันสงกรานต์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๕๔ เครื่อง
    ประกาศราคากลาง งานซื้อสินค้า ประเภทของที่ระลึก จำนวน 10 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างทาสีอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2558
    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น 1 งาน
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างทำตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก
    ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนิน โครงการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก


เมษายน 2558
    การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงาน
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    ผศ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


เมษายน 2558
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างจัดทำวารสารศิลปกรรมบูรพา ปีที่ 16 จำนวน 300 เล่ม


เมษายน 2558
    ขอแสดงความยินดีต่อ นางเวธกา กลิ่นวิชิต ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านบริหารดีเด่นของ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


เมษายน 2558
    โครงการอบรม Bhutan Executive Development Program BEDP
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


เมษายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


มีนาคม 2558
    เว็บไซต์ East Asia Forum ได้ตีพิมพ์บทความของ ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสรี อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


มีนาคม 2558
    ติดตามชมข่าว ฉลามวาฬ ในบทสัมภาษณ์ ดร.อดิสรณ์ ได้ในคืนนี้


มีนาคม 2558
    ติดตามชมรายการ ดีเจอนี่ ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลย้อนหลังได้แล้ว ที่ ......


มีนาคม 2558
    สวทล ขอเชิญชมรายการ กระเป๋าเดินทาง ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสนชลบุรี


มีนาคม 2558
    ประกาศรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ 4 ปี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


มีนาคม 2558
    สวทล ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 6องค์กร
    สวทล. ขอเชิญติดตามชมรายการ ดี-เจอนี่ ชุดพาเปิดโลกใต้ทะเล ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มีนาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558


มีนาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก เพื่อเข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2558


กุมภาพันธ์ 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 32 - 35 ประจำปี 2558


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างเสริมสมรรถนะการพยาบาลมิติจิตวิญญาณในการดูแลผู้ที่เผชิญกับความตาย
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


กุมภาพันธ์ 2558
    ชมรายการ ดรีม เจอร์นีย์..เรืองจริง..ยิ่งกว่าฝัน ...เกิดขึ้นแล้วที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


มกราคม 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญติดตามชมรายการ WHO IS ASKING Thailand


มกราคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๕๘
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2558


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 24-27 ประจำปี 2558


มกราคม 2558
    ไทยออลย์มอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและมองเงินสนับสนุนโครงการเปิดใจรักการเรียนรูัประจำปี2558ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า LEDพร้อมทำบุญรับปีใหม่ 2558


มกราคม 2558
    ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม


ธันวาคม 2557
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
    ปฏิทินการรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2557
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557


ธันวาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558


พฤศจิกายน 2557
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7


ตุลาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยา


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกNewsletter


Calendar