ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สิงหาคม 2557
    ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Management and Science University MSU
    การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖
    อบรมทางวิชาการ เรื่อง การคิดโจทย์วิจัยและการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการวิจัย


สิงหาคม 2557
    นิสิตพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด โลูกทุ่งคอนเทสต์โ
    ภาษาไทย วิถีไทย โแนวกินถิ่นหลวง ถิ่นราษฎร์โ


สิงหาคม 2557
    การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ National Research Management System : NRMS
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑
    คณะแพทยศาสตร์ แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โวิชาการแพทย์บูรพาโ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


สิงหาคม 2557
    โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗


สิงหาคม 2557
    กำหนดการ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา


สิงหาคม 2557
    CBS ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๒๕๕๗
    คณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการ Korean Arts and Talent in the Southeast Asia oversea for performance of international Friendship Exchange


สิงหาคม 2557
    คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๒
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
    เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    สัมมนาทางวิชาการ ประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓ เรื่อง ภาษาอาเซียนจำเป็นจริงหรือไม่


สิงหาคม 2557
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและวินาศภัย
    ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    การคัดเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทหัวหน้าส่วนงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง


สิงหาคม 2557
    ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖
    เสนอชื่อหัวหน้าส่วนงานเป็นกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
    การจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง


สิงหาคม 2557
    ปรับเปลี่ยนการให้บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
    ศาลปกครองระยองมีคำสั่งยกคำขอของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๑๒ - ๑๓๒๕๕๗


กรกฎาคม 2557
    ศาลอาญามีคำพิพากษายกคำฟ้องของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๘๐๒๕๕๗


กรกฎาคม 2557
    เรื่อง การเข้าประชุมของนายกสมาคมศิษย์เก่า


กรกฎาคม 2557
    การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    สืบสานสัมพันธ์โยงสายใย วศ. มศว. ม.บูรพา โดยศิษย์เก่าอาวุโส ศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำนิสิต และศิษย์เก่า
    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กรกฎาคม 2557
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


กรกฎาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเข็มชั้นพิเศษทั้งหมด ๑๔๙ ราย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทำงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ตุลาคม 2557
    คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ประวัติศาสตร์


กันยายน 2557
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์


กันยายน 2557
    วิทยาลัยนานาชาติรับสมัครอาจารย์ จำนวน ๖ อัตรา


สิงหาคม 2557
    ตารางราคาระบบUHF RFIDในห้องสมุด
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    หลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
    หลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
    โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน เทศกาลชีซี
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อฯ โครงการต้นกล้าอาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    อบรมทางวิชาการ เรื่อง การคิดโจทย์วิจัยและการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการวิจัย
    การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อนมสด นมเปรี้ยว
    ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Management and Science University MSU
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒๔๖ วัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงซิ้งค์เคาน์เตอร์ อาคารเสนาะ อูนากูล ๒๔ ห้อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงซิงค์เคาน์เตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ตกลงเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา


สิงหาคม 2557
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
    ประกาศผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย-หญิงฯ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ภาษาไทย วิถีไทย โแนวกินถิ่นหลวง ถิ่นราษฎร์โ
    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด โลูกทุ่งคอนเทสต์โ
    นิสิตพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องชุมนุมนิสิตนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


สิงหาคม 2557
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ครั้งที่ 2
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทาสีตีเส้นเนินกระโดด ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง จ้างทาสีตีเส้นเนินกระโดด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 ชนิด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างของคณะศิลปกรรม
    ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน
    ประกาศราคากลางจ้างทำเข็มชั้นเกียรติยศ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    แสดงวงเงินงบประมาณฯ ติดตั้งระบบ Smart Parking ทางเข้า-ออก อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพและอาคารฟิสิกส์


สิงหาคม 2557
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Ph.D. in Management
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๖ เครื่อง
    คณะแพทยศาสตร์ แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โวิชาการแพทย์บูรพาโ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑
    เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก จัดงานเสวนาเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
    แสดงความยินดีกับนางสาวสุภาวดี จงกลม นิสิตที่ได้รับรางวัลยุวสตรีไทยดีเด่น
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๙๕ เครื่อง
    การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ National Research Management System : NRMS
    ตารางแสดงราคากลางงานจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และโน้ตบุ๊ค
    ตารางแสดงราคางาน ปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า
    ราคากลางงานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคารหอพัก ๑๕
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 10 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 5 ชนิด


สิงหาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการเป็นบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะโลจิสติกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางราคากลางงานปรับปรุงห้องทำงาน
    โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
    ราคากลางจัดหา ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน ๕๐ตัว
    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๑


สิงหาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรม เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล แมงกะพรุน ลอยนับแสนที่ทะเลระยอง
    แสดงวงเงินงบประมาณฯ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ลูเมน คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องสแกนเนอ
    ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร QS1
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด คณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ช่อง7 บุกเปิดห้องปฎิบัติการวิจัยทำสกู๊ปข่าวพิเศษที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


สิงหาคม 2557
    กำหนดการ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา


สิงหาคม 2557
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางจ้างตรวจรับรองระบบ ISO 27001
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องสำนักงานชัน 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี
    งานจัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปีงบประมาณ2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้อ SPRING A


สิงหาคม 2557
    ราคากลางงานพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และปฐมนิเทศ
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศเลื่อนการสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
    ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    คณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการ Korean Arts and Talent in the Southeast Asia oversea for performance of international Friendship Exchange
    ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๒๕๕๗
    CBS ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงปรับปรุงซิงค์เคาเตอร์ อาคาร ดร.เสนาะ อูนากูล ชั้น ๑๔ จำนวน ๒๔ ห้อง
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานปรับปรุงอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ จุด
    วิทยาลัยนานาชาติ แสดงวงเงินงบประมาณงานติดตั้งแผ่นอคูสติคลดเสียงสะท้อน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานสร้างห้องปฏิบัติการและฝึกอบรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๒
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 26 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องฝึกอบรมศูนย์สอบเทียบ คณะวิศวกรรมศาสตร์


สิงหาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจ้างทำวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างทำวารสารการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    สัมมนาทางวิชาการ ประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓ เรื่อง ภาษาอาเซียนจำเป็นจริงหรือไม่
    เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้คอมพิวเตอร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อครุภัณฑ์
    แสดงวงเงินงบประมาณฯ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมติดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์


สิงหาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างของคณะศิลปกรรม
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปรกณ์คัดกรองระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P3015DN จำนวน 3 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเค็ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    แสดงวงเงินงบประมาณฯ ปรับปรุงสัมมนาภาควิชาคณิตศาสตร์ MA 208


สิงหาคม 2557
    การคัดเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทหัวหน้าส่วนงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง
    ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและวินาศภัย
    ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาด วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ


สิงหาคม 2557
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดบางแสนอีกแล้ว


สิงหาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับเปิดเทอม ด้วยโมบายแอพพลิเคชัน Buu App
    การจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
    เสนอชื่อหัวหน้าส่วนงานเป็นกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวเพดาน Eminent มาตรฐาน มอก. ขนาด 60,000Btu พร้อมติดตั้ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง


สิงหาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 70 ตัว
    ตารางแสดงจัดจ้างทำกระดาษคำตอบ มบ.3
    ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างทาความสะอาดสานักงานอธิการบดี อาคาร ภปร อาคารหอประชุมธารง บัวศรีบริเวณโดยรอบอาคารหอประชุม และบริเวณจอดรถยนต์
    ประกาศตกลงราคา จัดจ้างทำหนังสือรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อ โต๊ะสำนักงาน ศูนย์สอบเทียบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42557 ครั้งที่ 2
    ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้าง เหมาบริการรถยนต์ขนขยะกิ่งไม้ซากเศษต้นไม้ทิ้งนอกมหาวิทยาลัย
    แสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์


สิงหาคม 2557
    ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย
    แสดงวงเงินงบประมาณฯ คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
    ประกาศตกราคา จ้างพิมพ์หนังสือวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2


สิงหาคม 2557
    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน


สิงหาคม 2557
    ปรับเปลี่ยนการให้บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขรณรงค์ลดการใช้โฟม


กรกฎาคม 2557
    ขยายเวลารับสมัคร อ.เศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตทุนโครงการ สควค. เพิ่มเติม
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตาประกอบ จำนวน ๓๐ ตัว และกล้องสเตอร์ริโอ จำนวน ๑๐ ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2557
    ศาลปกครองระยองมีคำสั่งยกคำขอของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๑๒ - ๑๓๒๕๕๗
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์


กรกฎาคม 2557
    ศาลอาญามีคำพิพากษายกคำฟ้องของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๘๐๒๕๕๗


กรกฎาคม 2557
    เรื่อง การเข้าประชุมของนายกสมาคมศิษย์เก่า


กรกฎาคม 2557
    การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ -เริ่มด้วยใจไปด้วยกัน-


กรกฎาคม 2557
    คณะมนษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก อาจารย์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรายการ Navigator


กรกฎาคม 2557
    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    สืบสานสัมพันธ์โยงสายใย วศ. มศว. ม.บูรพา โดยศิษย์เก่าอาวุโส ศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำนิสิต และศิษย์เก่า
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วข.สงขลา ดูงาน


กรกฎาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย


กรกฎาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา โ๘ กรกฎโ ครบรอบ ๕๙ ปี


กรกฎาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเข็มชั้นพิเศษทั้งหมด ๑๔๙ ราย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทำงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี


กรกฎาคม 2557
    โครงการค่ายวิชาการ โศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเลโ


กรกฎาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ


มิถุนายน 2557
    การวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีตัวอย่างจากฟิสิกส์ศึกษา


มิถุนายน 2557
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา


มิถุนายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑


มิถุนายน 2557
    โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
    การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดแม่รำพึง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ลงนามความร่วมมือในโครงการ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำ


มิถุนายน 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6


มิถุนายน 2557
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK Hanyu Shuiping Kaoshi


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญติดตามชม รายการ ท้าให้อ่านทางช่องสถานี ไทย พีบีเอส ในตอน อาชี นักเพาะพันธ์สัตว์น้ำ ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤษภาคม 2557
    สัมภาษณ์ ผ้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อนำไปสร้างคำถามสร้างแรงบันดาลใจ ในรายการ ท้าให้อ่าน


พฤษภาคม 2557
    ขอเชิญร่วมงานฉลอง 30 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลง วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤษภาคม 2557
    ชมรายการ นกฮูกสีรุ้ง ตอนโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวล 16.30-17.00 น ทางช่อง 7


เมษายน 2557
    พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
    SVTV และ CTV.ชลบุรี สัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในหัวข้อข่าวกินทะเลเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย


เมษายน 2557
    ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มีนาคม 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗


มีนาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ โการปรับคนในองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลงโ


มีนาคม 2557
    พบ คราบน้ำมันลอยทั่วบริเวณหาดบางแสนเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557


มีนาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในชลบุรี 108 ดอทคอม ในคอลัมน์ เมืองชลคนเก่ง


มีนาคม 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมรายการแนะนำสถาบันฯ ในรายการ Five Diary Magazine ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ 5 .


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดห้องวิจัยสู่สายตาชาวไทยในรายการ กรีนพลัส ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2557
    รายการเคาะข่าว เจาะประเด็น การให้บริการตรวจรักษาโรคปลาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กุมภาพันธ์ 2557
    รายการ IQ-Action นำทีมผู้แข่งขันชาวต่างชาติไขปัญหาสถาบันฯในรายการ


กุมภาพันธ์ 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอก ปี 2557


มกราคม 2557
    วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามชมรายการ V-Travel ทางช่องสถานี T-Sport 112
    กิจกรรมงานวันเด็ก 11 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2557
    ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2557 ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2556
    โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มอบเงินสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมรายการ ประทับใจที่ปลายทาง ทางสถานี TNN24


ธันวาคม 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้บุคลากร
    สวทล.จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 11-15 ธันวาคม 2556
    ร้านค้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดมความคิดจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557 และทำแบบประเมินผลงาน


ธันวาคม 2556
    นักวิทยาศาสตร์ สวทล.รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศออสเตเลีย


ธันวาคม 2556
    สวทล.นำกุ้งการ์ตูน 199 ตัว ปล่อยคืนสู่ทะเลภูเก็ตในโครงการ ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล


ธันวาคม 2556
    สวทล.ร่วมประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์อาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


พฤศจิกายน 2556
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ขอเชิญชมรายการ สารคดีงานวิจัยการเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


พฤศจิกายน 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมงานบุญ เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก


ตุลาคม 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


มีนาคม 2556
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556Newsletter

เมษายน 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ และรดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

Calendar