ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตุลาคม 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีปัณรสมวาร ๑๕ วัน ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.๙


ตุลาคม 2559
    กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ตุลาคม 2559
    ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
    ขอเชิญร่วมพิธีแสดงความอาลัย สำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

มกราคม 2651
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิดภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


พฤศจิกายน 2559
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 | TOEFL ITP Test Date on November 12, 2016


พฤศจิกายน 2559
    วิทยาลัยนานาชาติขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจารย์


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก
    สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีปัณรสมวาร ๑๕ วัน ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.๙
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ BBL Brain based Learning และ PBL Problem-Based Learning สำหรับเด็กปฐมวัย
    ราคาค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อนมสดและนมเปรี้ยว
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้ว


ตุลาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อชุดกล้องและผ่าตัดรอยโรคในโพรงสมอง
    คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายก
    ประกาศตกลงราคางานจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะและสมุดโน้ต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อชุดเครื่องมือตัดกรอกระดูก เจาะเปิดกะโหลกศีรษะและกระูกสันหลัง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง และสมอง จำนวน 1 เครื่อง
    โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘


ตุลาคม 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 10 เครื่อง
    กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    พิธีลงนาม MOU และส่งมอบครุภัณฑ์
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อรอกสลิงไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน พร้อมชุดขับเคลือน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
    สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดสาธิตการเกิดอุบัติเหตุ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ และกรวยกระดาษน้ำดื่ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม เอ ๔
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงรถบัส ๑ คัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
    ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ
    ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ๑๕ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
    ขอเชิญร่วมพิธีแสดงความอาลัย สำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อระบบเชื่อมต่อเครือข่าย จำนวน ๒ รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้อเครื่องดูดน้ำย่อยและลมออกจากกระเพาะอาหารชนิดติดผนัง 15 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูงควบคุมด้วยระบบ wireless จำนวน 1 ชุด
    ประกาศร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูงควบคุมด้วยระบบ wireless จำนวน ๑ ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ Minitab 17 จำนวน License 45 Users
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้อผ้าฝ้ายฟอกเขียว จำนวน 2000 หลา
    ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารข้าวราดแกง และเครื่องดื่ม


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 206,406 แผ่น
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดการจ้างเหมายานพาหนะ รถบัสปรับอากาศ โครงการอบรมบ่มเฉพาะ 4 บวก 1
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


ตุลาคม 2559
    กองบริการการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการฯ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทุกสาขาวิชา
    การจัดทำแผนปฏิบัติการของฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 คน
    ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายก
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศแสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อชุดเครื่องมือถ่างกระดูกช่วงอก
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้ออุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะหลังผ่าตัด
    สมัครสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ UP TO DATE
    เช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล
    ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


ตุลาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ มูลนิธิสวัสดีไทย
    สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University of Management and Economics, Khampong Cha
    สำนักบริการวิชาการ เชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปา ตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ Spa Manager
    ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
    คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ และวันพยาบาลแห่งชาติ
    กองอาคารสถานที่ จัดอบรม พัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ระเบียบการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชั้นวางเอกสาร
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
    ประกาศการยกเลิกการจัดซื้อ Tablet จำนวน 281 เครื่อง โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
    ประกาศราคากลางจัดซื้อ Tablet จำนวน 264 เครื่อง โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ


ตุลาคม 2559
    ประกาศแสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


ตุลาคม 2559
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช Green House ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบให้น้ำอัตโนมัติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงเรือนอเนกประสงค์ทางการเกษตร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงไฟฟ้าบางปะกง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักสืบสายน้ำบางปะกง


ตุลาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับ Invert microscope
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อกล้องจุลทรรศน์ความคมชัดสูงเทคนิค Phase contrast
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเทลาดยางลานจอดรถยนต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    72 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ ซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์และชายฝั่งทะเล คณะวิศวกรรมศาสตร์
    69 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ ซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน คณะวิศวกรรมศา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ เครื่องแกสโครมาโตกราฟ GC สำหรับวิเคราะห์หาเมทานอล คณะวิศวกรรมศาสตร์


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อชุดกล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไฟเบอร์ ชนิดปรับทิศทางได้
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อเครื่องใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ชนิดจอภาพแยกส่วนติดตั้งบนล้อเลื่อน


ตุลาคม 2559
    สถาบันภาษา เปิดอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
    ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวารสารคณะพยาบาลศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภปร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ครุภัณฑ์กล้องสำรวจวัดมุมแบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ๕ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการซื้อเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง
    คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


ตุลาคม 2559
    พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    ประกาศราคากลางงานย้ายฮอทไลน์แคลมป์Hotline Clamp และเบลแคล้มป์Bail Clamp ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ปรับปรุงห้องเรียน M718 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ปรับปรุงห้องเรียน M802 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ปรับปรุงห้องเรียน M804 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อเครื่องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนฯ


ตุลาคม 2559
    ขายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท คณะการแพทย์แผนไทย ฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เตา ๓ หลุม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ระบบเสียงและภาพภายในห้องเรียน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้าง จ้างตัดเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 8 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องวัดความเร็วลม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง กล้องสเตอริโอพร้อมชุดวาดภาพ จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเก็บขยะมูลฝอย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี อาคารเสนาะ อูนากูล ๑ - ๓
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณส่วนกลางอาคารบุคลากร ๕ ชั้น
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำความสะอาดสวนและบริเวณส่วนกลางอาคารมีชัย ฤชุพันธุ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด และดูแลสวน และต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียดทศนิยม ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางวงเงินงบประมาณในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมอุปกรณ์ควบคุมเสียงรบกวน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องบดตัวอย่าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องวัดก๊าซชนิดอ่านค่าได้ทันที
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องวัดความสั่นสะเทือนในสิ่งแวดล้อม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๒ ตู้
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อครุภัณฑ์โปแกรม GIS สำหรับจัดการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง


ตุลาคม 2559
    ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ภาคสุขศาสตร์ฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู
    ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 35 ชุด
    จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall จานวน 1 ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อสารเภสัชรังสี ชนิด I-131 Capsule
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเหมา กำจัดปลวก แมลงสาบ และหนู
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ บริษัทดาเน็กซ์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องสเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวัดขนาด จำนวน ๑ ชุด


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้ออัลคาเทล สำหรับตู้ส่วนกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างกำจัดปลวก อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างบำรุงรักษา จอ LED Full Color outdoor ด้านหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโภชนาคาร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลงสาบ แมลงหวี่ แมลงวัน หนู
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมจำแนกวัตถุภาพถ่ายทางอากศด้วยระบบอัตโนมัติ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ภาพดาวเทียมขั้นสูงRemote Sensing
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องฟอกเลือด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ บริษัทบุ๊คลิงค์
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ


ตุลาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    โครงการอยรมครูสอนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดอุปกรณ์บันทึกและขยายเสียงตามสายอาคาร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางค่าเช่าคอมพิวเตอร์ คณะโลจิสติกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรกองอาคารสถานที่
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างบำรุงรักษาชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกเป็นภาพดิจิตอล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ TOSHIBA
    ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการของคณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ต.ค.59-ก.ย.60
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ต.ค.59-ก.ย.60
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร 3 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ต.ค.59-ก.ย.60


ตุลาคม 2559
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จานวน 5 เครื่อง
    จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก Intrusion Prevention System แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
    จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกเว็บไซต์ Web Application Firewall จานวน 1 เครื่อง
    จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 จานวน 1 เครื่อง
    จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 8 เครื่อง
    จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L3 Switch ขนาด 24 ช่อง จานวน 15 เครื่อง
    จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 70 เครื่อง
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 2 เครื่อง
    จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
    จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก External Storage จำนวน 2 เครื่อง
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 20 เครื่อง


ตุลาคม 2559
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา


กันยายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างเหมาทำความสะอาด ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้าง ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
    สถาบันภาษา ประกาศผลทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ BUU-Test ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559


กันยายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดซื้อเครื่องวัดสภาพอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซแอทิลีน จำนวน 1 เครืื่ื่่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศชนิดพกพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดอุปกรณ์ห้องปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเสื้อโปโล 1,620 ตัว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ กระบอกตา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กล้องจุลทรรศน์ชนิดซูมเสตริโอดูภาพ ๓ มิติ
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา


กันยายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด ชั้น 7 อาคารเกษม จติกวณิช คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานและรายร้าวผนังพร้อมทาสีอาคาร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ


กันยายน 2559
    สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK,HSKK 4 ธันวาคม 2559
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


กันยายน 2559
    ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อ Alcatel ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาลิต์ จำนวน ๓ ตัว ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2559
    โครงการสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ ครั้งที่ ๒


กันยายน 2559
    ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง คอร์รัปชั่น...หายนะประเทศไทย
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    บรรยายวิชาการ การใช้งานโปรแกรม Minitab เบื้องต้น


กันยายน 2559
    ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา
    การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ S1-S6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    ม.บูรพา ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารราบที่ ๒๑
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
    กวีปากกาทอง


กันยายน 2559
    ประชุมเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
    โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


กันยายน 2559
    ธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๒
    คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนา DNA biosensor : basic research to innovation


กันยายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
    คณะวิทยาศาสตร์ลงนามความร่วมมือในพิธีเปิดศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
    ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาทำความสะอาด
    ตารางแสดงวงเงินจ้างดูแลพื้นที่สวนหย่อม สระน้ำ และลานจอดรถยนต์ ศูนย์จีนศึกษา
    ตารางแสดงวงเงินเช่าเครื่องถ่ายระบบดิจิตอล


กันยายน 2559
    โครงการบริการวิชาการ โค่ายวิทยาศาสตร์โ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร


กันยายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนแด่องค์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    คณะวิทยาศาสตร์ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและ พัฒนาพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน


กันยายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร๋จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafetyโ


กันยายน 2559
    มหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 2
    ดร.คงรัฐ นวลแปง คนดี ศรีบูรพา


กันยายน 2559
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


กันยายน 2559
    มหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตร TQA Criteria
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง


กันยายน 2559
    ศ.นพ.แพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทน อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ๒ ฉบับ
    การจัดการฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
    ปฐมนิเทศพนักงาน และลูกจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.นครศรีธรรมราช
    กองบริการการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการฯ วุฒิ ปวส.


สิงหาคม 2559
    ACM-ICPC Boost Up Camp การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒๒๕๕๙


สิงหาคม 2559
    สถาบันภาษา ประกาศการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ BUU-Test ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อจักรยานทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 1 เครื่อง


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ


กรกฎาคม 2559
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


มิถุนายน 2559
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


มิถุนายน 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


พฤษภาคม 2559
    5 มิถุนายน 2559 ติดตามชมรายการแนะนำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ พักบ้าง อะไรบ้าง กับจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


พฤษภาคม 2559
    โปรโมชั่นพิเศษ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ ปลาอิ่มท้อง...น้องอิ่มใจ


มีนาคม 2559
    สัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการ สวทล.ในรายการข่าวชลบุรี
    รับชมรายการ จดหมายเหตุกรุงศรี ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมสารคดี กบนอกกะลา ตอย สัตว์เรืองแสงในทะเล


มีนาคม 2559
    ชมรายการสารคดี กบนอกกะลา เรื่องเกี่ยวกับปลาการ์ตูน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลNewsletter


Calendar