ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สิงหาคม 2559
    พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๐ สถาบัน


สิงหาคม 2559
    สรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์
    สรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


สิงหาคม 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


สิงหาคม 2559
    วิธีการใช้ AR CODE AURASMA นิทรรศการ ๘๔ พรรษา มหาราชินี คู่บารมีองค์ราชัน


สิงหาคม 2559
    ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    วันคล้ายวันสถาปนา ๘ กรกฎ ครบรอบ ๖๑ ปี
    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙
    วิ่งประเพณีเขาสามมุข ประจำปี ๒๕๕๙
    ประวัติศาสตร์ การจัดสร้าง พระพุทธโสธร ภปร รุ่นกาญจนาภิเษก


กรกฎาคม 2559
    อบรม Train-The-Trainer ของ Oracle Academy ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ
    อบรมหลักสูตร Overview TQA


มิถุนายน 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

มกราคม 2651
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิดภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


ธันวาคม 2650
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


ตุลาคม 2559
    กองบริการการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


กันยายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    กองบริการการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการฯ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทุกสาขาวิชา


กันยายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย


กันยายน 2559
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 10 กันยายน 2559 | TOEFL ITP Test Date on September 10, 2016


กันยายน 2559
    ประกาศผลการรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา


กันยายน 2559
    กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


กันยายน 2559
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๖ อัตรา
    กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์และวันประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


สิงหาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดหาระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาน โซฟา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อชุดโปรแกรม Creative Cloud จำนวน ๑๐ ไลเซ็นซ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรร ในการจัดจ้างทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างทำเหล็กดัดทำหน้าต่าง จำนวน 24 บาน


สิงหาคม 2559
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อยา 5 ชนิด
    ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ราคากลางจัดหางานจ้างตรวจเช็ค ล้าง และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ๕๐ ปี และ๖๐ ปี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ


สิงหาคม 2559
    สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
    ทุนระยะสั้น ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำทิ้ง ชั้น ๑ - ๖
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เลือด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงหอพระ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งอาคารสหศึกษา ส่วนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานตกแต่งอาคารสหศึกษา ส่วนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


สิงหาคม 2559
    รับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม IEE, EIA, EHIA


สิงหาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องปรับอากาศเก้าอี้นั่ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-จ้างทำตู้เอกสารโต๊ะเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อนมสด และนมเปรี้ยว
    ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภปร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาด วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
    งานปรับปรุงห้องครัวสำหรับใช้ในการเรียนการสอนบริเวณอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
    ราคาจัดหาแทปเล็ตASUS ZenPad จำนวน 1 งาน โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยสาสตร์และบริหารธุรกิจ


สิงหาคม 2559
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้าออก
    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและป้ายรอรถสวัสดิการ
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์


สิงหาคม 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการดูแลป้องกันกำจัดปลวก อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๕ อาคาร
    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับดูอัญมณี จำนวน ๓๐ ตัว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องใต้สระว่ายน้ำเพื่อใช้เป็นที่ออกกำลังกาย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร งานจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ


สิงหาคม 2559
    สำนักหอสมุด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานร้านค้า cafelibrary ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
    สถาบันภาษา เปิดอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
    ACM-ICPC Boost Up Camp การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016
    พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๐ สถาบัน
    สัมภาษณ์...ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
    คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา พบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายานพาหนะ ๒ คัน พร้อมคนขับ
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
    ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ๒ อาคาร
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒๒๕๕๙


สิงหาคม 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานตกแต่งอาคารสหศึกษา ส่วนงานคณะโลจิสติกส์
    ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถยนต์ที่พักบุคลากร 1 งาน


สิงหาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร
    สรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
    สรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์
    ประกาศประกวดราคางานจ้างตกแต่งอาคารสหศึกษา ส่วนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ประกาศราคากลางงานจ้างตกแต่งอาคารสหศึกษา ส่วนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างตกแต่งอาคารสหศึกษา ส่วนงานคณะโลจิสติกส์
    ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภปร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๗ รายการ


สิงหาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งบ้านพักสวัสดิการคณะโลจิสติกส์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเสื้อผ้าไทย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี และขาแขวนทีวี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน ๑ งาน
    กองอาคารสถานที่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ
    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์


สิงหาคม 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อวัสดุแลปปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดจ้างทำม่านปรับแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์.pdf
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1 รายการ
    อันตรายจากแมงกะพรุนที่ชายหาดบางแสน เมื่อวันที่ 12-14 ส.ค.59
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างตัดเสื้อบาติกสีเหลืองทอง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อสารเภสัช ชนิด I-131 Capsule
    ประกาศราคากลางตกลงราคาจ้างงานจัดจ้างทำหนังสือแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สระน้ำ ลานจอดรถ และสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ
    ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและป้ายจอดรถสวัสดิการ
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและป้ายรอรถสวัสดิการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ศ.ม. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ


สิงหาคม 2559
    สถาบันภาษา ประกาศการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ BUU-Test ประจำปีการศึกษา 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด
    ประกาศราคากลางปร 4 5 6 จ้างก่อสร้างประตูทางเข้า ออก
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า ออก
    ประกาศร่างทีโออา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้าออก
    ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนหลอดไฟทางเป็น LED
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมจำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๔ รายการ


สิงหาคม 2559
    ประกาศราคากลางปร 4 5 6 จ้างปรับปรุงทางเท้าและป้ายรอรถสวัสดิการ
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและป้ายรอรถสวัสดิการ
    ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก GPS
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกเลือดด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดจ้างตัดเครื่องแบบนักเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างตัดเครื่องแบบนักเรียนปฐมวัย
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซ่อมเสาไฟสปอร์ตไลท์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


สิงหาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย
    ตารางเงินค่าจ้างทำความสะอาดสวน ลาน และถนนสายต่างๆ โซนทิศใต้ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างทำความสะอาดสวน ลาน และถนนสายต่างๆ โซนทิศเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตกลงราคางานจัดจ้างทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
    คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
    เชิญร่วมโครงการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงจีน จัดโดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    วิธีการใช้ AR CODE AURASMA นิทรรศการ ๘๔ พรรษา มหาราชินี คู่บารมีองค์ราชัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและัตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเก้าอี้มีแขนและล้อเลื่อน จำนวน ๑๐๐ ตัว


สิงหาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ จ้างเหมาบริการจัดซุ้มนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยชาติ ๒๕๕๙
    ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคารกลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เชิญทุกท่านร่วม โครงการบรรยายพิเศษ
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย


สิงหาคม 2559
    เหล่ากาชาดสระแก้วร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ขอเชิญบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรร ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างทำของที่ระลึกงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ ๓๓ จำนวน ๒ รายการ
    ตารางแสดงวงเงินราคากลางเครื่องออกกำลังกาย สำหรับห้องออกกำลังกาย หอพักนิสิตแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง


สิงหาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อบอร์ดกระจกนิรภัย 10 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ไมค์,เครื่องขยายเสียง,ลำโพง,เครื่องควบคุม
    ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารชุดพักอาศัย จำนวน ๓ ตัว
    ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 งานก่อสร้างประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาการจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร


สิงหาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างทำกระดาษคำตอบ มบ.๓ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินในการจ้างเหมาพิมพ์รวมเล่มบทความ จำนวน 7 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างเหมาซ่อมแซมชุดไม้กั้นอัตโนมัติ
    ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง
    ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักเทา-ทอง ๓


สิงหาคม 2559
    ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนหลอดไฟทางเป็นชนิด LED
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศราคากลางอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง
    ประกาศ ปร 4 5 6 งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง


สิงหาคม 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานเปลี่ยนโคมและหลอดไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อที่ชาร์จแบตเตอรี่และสายเคเบิล ปั๊มดูดอากาศ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคารกลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปเคลื่อนที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางปปช. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟทางฯ
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


สิงหาคม 2559
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะโลจิสติกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ
    ประกาศจัดซื้อตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปเคลื่อนที่ โดยวิธีตกลงราคา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ราคากลางจัดหางานจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียน จำนวน 1งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


สิงหาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
    ราคาจัดหาวิชวลไรเซอร์ จำนวน 1งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ราคาจัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูล จำนวน 1งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ราคาจัดหาโปรเจคเตอร์ จำนวน 1งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ราคากลางงานซ่อมแซมเวทีและซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง
    ตารางแสดงวงเงินงานซ่อมแซมเวทีและซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านกฎหมาย Thomson Reuters Westlaw
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางบรรณานุกรม Scopus


กรกฎาคม 2559
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
    ตารางแสดงราคาลิฟต์


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ


กรกฎาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2559
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้น ห้องเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป


กรกฎาคม 2559
    ประวัติศาสตร์ การจัดสร้าง พระพุทธโสธร ภปร รุ่นกาญจนาภิเษก
    วิ่งประเพณีเขาสามมุข ประจำปี ๒๕๕๙
    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙
    วันคล้ายวันสถาปนา ๘ กรกฎ ครบรอบ ๖๑ ปี


กรกฎาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเซรามิกส์


กรกฎาคม 2559
    อบรมหลักสูตร Overview TQA
    อบรม Train-The-Trainer ของ Oracle Academy ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ


มิถุนายน 2559
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษจีน HSK


มิถุนายน 2559
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


มิถุนายน 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    5 มิถุนายน 2559 ติดตามชมรายการแนะนำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ พักบ้าง อะไรบ้าง กับจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


พฤษภาคม 2559
    โปรโมชั่นพิเศษ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ ปลาอิ่มท้อง...น้องอิ่มใจ


มีนาคม 2559
    สัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการ สวทล.ในรายการข่าวชลบุรี
    รับชมรายการ จดหมายเหตุกรุงศรี ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมสารคดี กบนอกกะลา ตอย สัตว์เรืองแสงในทะเล


มีนาคม 2559
    ชมรายการสารคดี กบนอกกะลา เรื่องเกี่ยวกับปลาการ์ตูน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มีนาคม 2559
    ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เขียนบทความเผยแพร่ทางวิชาการ


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
    ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ศูนย์วิสาหกิจกีฬา


ตุลาคม 2558
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ของคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดงNewsletter


Calendar