ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กันยายน 2559
    ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง คอร์รัปชั่น...หายนะประเทศไทย


กันยายน 2559
    ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา


กันยายน 2559
    ประชุมเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์


กันยายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนแด่องค์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2652
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


มกราคม 2651
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิดภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559
    วิทยาลัยนานาชาติขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจารย์


ตุลาคม 2559
    กองบริการการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการฯ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทุกสาขาวิชา
    กองบริการการศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


ตุลาคม 2559
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 8 ตุลาคม 2559 | TOEFL ITP Test Date on October 8, 2016


กันยายน 2559
    สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


กันยายน 2559
    สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK,HSKK 4 ธันวาคม 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ประกาศจำหน่ายเศษวัสดุ และครภัณฑ์ ของกองกิจการนิสิต
    ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า ออก มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กันยายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรร จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็กแบบพกพา External
    จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ และดำเนินงานในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหว
    จ้างเหมาบริการเพื่อรับผิชอบในการเปิด-ปิด อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อรับ-ส่งหนังสือเอกสารระหว่างคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเตรียมอาหารและ
    จ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการขับรถรับส่งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพรถยนต์ในระยะก่อนและหลังการใช
    กองบริการการศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการเครือข่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ประกาศเชิญชวน ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว


กันยายน 2559
    ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ


กันยายน 2559
    สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานร้านค้า cafelibrary
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตกแต่งอาคารสหศึกษา ส่วนงานคณะโลจิสติกส์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตกแต่งอาคารสหศึกษา ส่วนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ข้อมูลลำดับนิวคลิโอไทด์และการแสดงออกของยีนส์ในพืช ฯ
    โครงการสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ ครั้งที่ ๒
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กันยายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง คอร์รัปชั่น...หายนะประเทศไทย
    กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    บรรยายวิชาการ การใช้งานโปรแกรม Minitab เบื้องต้น
    ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ดำเนินกิจการถ่ายเอกสาร คณะสหเวชศาสตร์


กันยายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงSpectrophotometer คณะวิศวกรรมศาสตร์ No.3
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องย่อยสลายตัวอย่าง Digester พร้อมเครื่องดักจับไอกรดNo.7 Env
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน No.8 Env
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อกระบวนการโคแอกกูเลชั่นด้วยไฟฟ้า Electrocoagulation No.10 Env
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อถังตกตะกอน Clarifier Tank No.12 Env
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดเครื่องโมือวัดทางอุตุนิยมวิทโยา No.13 Env
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดฝึกระบบการวัดและควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ No.14 EMB คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง EMB ชุดทดลองทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสมองกลฝังตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ No.15
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง EMB ชุดออกแบบและทดลองทางด้าน FPGA คณะวิศวกรรมศาสตร์ No.16
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง EMB ชุดทดลองทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ No.17
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง EMB เครื่องกัด 3 มิติ Mini CNC 3D Machine คณะวิศวกรรมศาสตร์ No.18
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง EMB เครื่องพิมพ์ 3 มิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ No.19
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง EMB เครื่องสแกนชิ้นงานต้นแบบสำหรับงานพิมพ์ 3 มิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ No.20
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณดิจิตอล Logic Analyzer No.21 EE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อมิกซ์ซิกแนลออสซิลโลสโคป 1 กิกะแซมเปิลต่อวินาที 1 GSs Mixed Sigmal Osci
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกำเนิดรูปสัญญาณและรูปแบบดิจิตอลแบบปรับได้ Arbitrary Waveform an
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดวิเคราห์คุณภาพไฟฟ้า No.24 EE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดฝึกวิเคราะห์ตรวจสอบการติดตั้ง No.25 EE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดอัพเกรด Matlab No.26 EE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าNo.28 EE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดวัดค่าการซึมผ่านของแก๊ส Gas permeability tester No.29 MAT
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด No.30 MAT
    เครืองปันเหวียงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ Refrigerated Centrifuge
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจลบนแผ่นวุ้น Gel Documentation No.32 BIO
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม PCR machine No.33 BIO
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องแยกดีเอ็นเอแบบดีจีจีอีด้วยกระแสไฟฟ้า Denaturing Gradient Gel El
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกัด Vertical milling machine No.102 IE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องไสราบ Shaping machine No.103 IE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องเจียรนัยแบบตั้งพื้น No.104 IE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลาง No.36 CHE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดศึกษาปฏิกิริยาเคมีในถังปฏิกรณ์แบบถังกวน Kinetic of chemical reactio
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องสกัดแบบของเหลวของเหลว Liquid-Liquid extraction No.38 CHE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.40 CHEเครื่องเป่าฟิล์ม Blow film
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.42 CHEเตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง Tube Furnance
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.43 CHEเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.44 CHEเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.45 CHEเครื่องกรองแบบต่อเนื่องระบบสุญญากาศ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.46 CHEชุดการทดลองการตกผลึกแบบถังกวน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.48 CHEชุดการทดลองการตกผลึกแบบถังกวน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.50 CHEชุดวัดค่าความหนาแน่นและความเข้มข้น Density meter
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ No.105 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซี Inventer office Milling CNC No.106 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ No.107 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกลึง Precision Gearhead Benchtop Lathe Machine Taiwan No.108 M
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกัด Gear Head Bench Top Milling Mahcine TAIWAN No.109 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องเลื่อยสายพาน Gear Head Band Saw TaiwanNo.110 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดเครื่องมือช่างในกล่องเหล็ก Force No.112 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด Infrared thermometer No.113 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.114 MEเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermohygrometer
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อNo.115 MEเครื่องวัดความเร็วลมแบบขดลวดความร้อน Thermal anemometer
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer No.116 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital thermometerNo.117 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อโปรแกรม SolidWorks สำหรับสถานศึกษา จำนวน 45 ผู้ใช้ No.118 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สไอเสีย No.120 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล DATA LOGGER No.121 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดฝึก PLC No.123 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกนหมุน No.124 ME
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องไตเดรทอัตโนมัติ Auto Titrator No.127 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่อวัดความหนาแน่นน้ำมัน Automatic density meter No.128 CHE - Charo
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องไตเตรทหาน้ำในน้ำมัน KF Titrator No.130 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อตู้อบความร้อน Hot Air Oven No.131 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำ DI, Ultrapure No.132 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดความหนืดน้ำมัน viscometer No.133 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดจุดวาบไฟ Flash Point Tester No.134 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดจุดขุ่นมัว Cloud Point Tester No.135 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดการกัดกร่อน Copper Corrosion No.136 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยง No.137 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดกรองด้วยสุญญากาศ Filtration with Vacuum No.138 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเตามเผาความร้อนสูง Muffle Furnace No.139 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องย่อยไมโครเวฟ No.140 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดธาตุโลหะ ICPNo.141 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดกำมะถัน XRF No.142 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water bath No.144 CHE - Charoen
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดทดสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ No.51 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดการทดลองความเสียดทานในท่อ No.52 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกดดินสำหรับการทดสอบ CBR และ unconfined compressionNo.53 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องทดสอบขนาดคละของมวลรวม No.54 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดการทดลองความเสียดทานในข้องอและข้อต่อท่อ No.55 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเซลสำหรับการทดสอบการอัดตัวคายน้ำ Consolidation cellNo.56 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดทดสอบการก่อตัว No.57 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดการทดลองทฤษฎีของเบอร์นูลลี่ No.58 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อโต๊ะเขย่าคอนกรีต No.59 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดการทดลองวัดอัตราการไหล No.60 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องทดสอบคลื่นในคอนกรีต No.61 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดทดสอบความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตสด No.62 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกดคอนกรีต ขนาด 500 ตัน No.63 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดกล้องสำรวจประเภท Total Station No.64 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดอุปกรณ์วัดความเร็วของกระแสน้ำในรางน้ำชลศาสตร์No.66 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี No.67 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อหัววัดความเร่งแบบ 3 แกน ขนาด 2g 2g Tri-axial acceleration transducerN
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้ออุปกรณ์วัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของตัวอย่างดิน Volume Change Transducer
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องทดสอบปริมาณประจุไฟฟ้าไหลผ่านคอนกรีต No.71 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้ออุปกรณ์วัดความดันน้ำ No.73 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุด Load Cell ขนาด 200KN No.74 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ ชนิดพกพา No.75 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้ออุปกรณ์วัดความเค้นตามแนวแกน Axial Strain Transducer AssemblyNo.76 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดปั้มไฮดรอลิค แบบสองทิศทาง No.77 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องควบคุมความดันน้ำ No.78 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดทดสอบปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีต No.79 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเซลสำหรับการทดสอบแบบสามแกน Triaxial cell No.80 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุด Load Cell ขนาด 500KN No.81 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบความเร็วคลื่นผ่านดิน Bender element No.82 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดกระบอกไฮดรอลิค ชนิดสองทิศทาง ขนาด 60 Tons พร้อมอุปกรณ์เสริมNo.83 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้ออุปกรณ์วัดปริมาณน้ำในดิน No.84 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ No.85 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกดดินสำหรับการทดสอบสามแกน Triaxial Load FrameNo.86 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดเก็บข้อมูลตรวจวัดแบบวงจรบริจ Bridge analog input moduleNo.87 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเซลสำหรับการทดสอบการซึมน้ำผ่านดิน Permeability cellNo.88 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องวัดความต้านทานของคอนกรีต No.89 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องทดสอบสามแกนแบบควบคุมทางเดินความเค้น Stress path controlled tria
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดวัดระยะการยืดหดตัว ขนาด 50 mm No.91 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องบดผงตัวอย่าง No.92 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อตู้อบมวลรวมไฟฟ้า ขนาด 115 ลิตร 4 No.93 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดวัดระยะการยืดหดตัว ขนาด 100 mm No.94 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดเก็บข้อมูล Data Aquisition Chassis ขนาด 14 slots พร้อมอุปกรณ์เสริม N
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดวัดระยะการยืดหดตัว ขนาด 200 mm No.96 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่อง Centrifuge No.97 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดวัดระยะการยืดหดตัว ขนาด 500 mm No.98 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต No.99 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่อง Data Logger No.100 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน No.101 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบรีดสายยาง Peristaltic Pump 35 BIO
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath 47 CHE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนงานโครงการก่อสร้าง 65 CE
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 129 CHE


กันยายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาด
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาเขตจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20KVA
    ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บริษัท บุ๊คลิ้งค์ จำกัด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง


กันยายน 2559
    ารางแสดงวงเงินงบประมาณงานเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา
    ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา
    การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ S1-S6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    คณะโลจิสติกส์ แจ้งรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารคณะโลจิสติกส์และอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ม.บูรพา ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารราบที่ ๒๑
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
    กวีปากกาทอง
    ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้องเครื่องสำรองไฟ จำนวน 50 ชุด


กันยายน 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบบัญชีสามมิติ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศเชิญชวนและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บุรพา
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมไฟฟ้าและเปลี่ยนเมนเบรคเกอร์และสายเมน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร


กันยายน 2559
    ประชุมเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสหรับผู้ป่วยใน และวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารทางสาย
    โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


กันยายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
    ธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๒
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกเลือด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
    คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนา DNA biosensor : basic research to innovation
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บ. แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น


กันยายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงรถบัส ๑ คัน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อลอยเพื่อการเพาะเลี้ยง
    คณะวิทยาศาสตร์ลงนามความร่วมมือในพิธีเปิดศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.


กันยายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างทำสกู๊ปข่าวประชาสัาพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    โครงการบริการวิชาการ โค่ายวิทยาศาสตร์โ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเทพรัตนราชสุดา
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บริษัท บุ๊คลิ้งค์ จำกัด


กันยายน 2559
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนแด่องค์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด
    ประกาศราคากลางงานซื้อโถชั้นเบญจรงค์ พร้อมกล่องใส่ผ้าไหม และแก้วน้้า
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อถุงกระดาษ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำเข็มชั้นเกียรติคุณ
    คณะวิทยาศาสตร์ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและ พัฒนาพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน


กันยายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณรอบนอกอาคารและสวน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อปฏิทินและส.ค.ส.
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร๋จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafetyโ


กันยายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมน้ำยา บรรจุน้ำยาดับเพลิงฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    มหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 2
    ดร.คงรัฐ นวลแปง คนดี ศรีบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงและเครือข่ายทองแดง


กันยายน 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อกระเป๋านักเรียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อลิฟท์ จำนวน ๒ ชุด


กันยายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานธุรการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาจ้างบริการฆ่าเชื่อสเปรย์หอมอัตโนมัติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานการเงิน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานศูนย์วิจัย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานธุรการ
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอกปริญญาโท
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานวิชาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกันยายน 2559
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์


กันยายน 2559
    มหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตร TQA Criteria
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อวัสดุ 2 รายการ
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ตำแหน่ง 1226-2559
    ราคากลางจัดหางานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง


กันยายน 2559
    โครงการ วมว. รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2560
    ประกาศราคากลางตกลงราคาจ้างงานจัดจ้างทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของมหาวิทยาลัยบูพรา วิทยาเขตจันทบุรี
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ศ.นพ.แพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทน อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ๒ ฉบับ
    การจัดการฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
    ปฐมนิเทศพนักงาน และลูกจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.นครศรีธรรมราช
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
    กองบริการการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการฯ วุฒิ ปวส.


สิงหาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดหาระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาน โซฟา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อชุดโปรแกรม Creative Cloud จำนวน ๑๐ ไลเซ็นซ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรร ในการจัดจ้างทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างทำเหล็กดัดทำหน้าต่าง จำนวน 24 บาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตประมวลผลระดับสูง จำนวน ๓ เครื่อง


สิงหาคม 2559
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อยา 5 ชนิด
    ราคากลางจัดหางานจ้างตรวจเช็ค ล้าง และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ


สิงหาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำทิ้ง ชั้น ๑ - ๖
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เลือด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงหอพระ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


สิงหาคม 2559
    ACM-ICPC Boost Up Camp การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016
    พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๐ สถาบัน
    สัมภาษณ์...ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
    คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา พบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒๒๕๕๙


สิงหาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 1 อัตรา


สิงหาคม 2559
    สรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
    สรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์


สิงหาคม 2559
    คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ศ.ม. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ


สิงหาคม 2559
    สถาบันภาษา ประกาศการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ BUU-Test ประจำปีการศึกษา 2559


สิงหาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


สิงหาคม 2559
    วิธีการใช้ AR CODE AURASMA นิทรรศการ ๘๔ พรรษา มหาราชินี คู่บารมีองค์ราชัน


สิงหาคม 2559
    ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ


กรกฎาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


มิถุนายน 2559
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


มิถุนายน 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


พฤษภาคม 2559
    5 มิถุนายน 2559 ติดตามชมรายการแนะนำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ พักบ้าง อะไรบ้าง กับจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


พฤษภาคม 2559
    โปรโมชั่นพิเศษ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ ปลาอิ่มท้อง...น้องอิ่มใจ


มีนาคม 2559
    สัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการ สวทล.ในรายการข่าวชลบุรี
    รับชมรายการ จดหมายเหตุกรุงศรี ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมสารคดี กบนอกกะลา ตอย สัตว์เรืองแสงในทะเล


มีนาคม 2559
    ชมรายการสารคดี กบนอกกะลา เรื่องเกี่ยวกับปลาการ์ตูน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มีนาคม 2559
    ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เขียนบทความเผยแพร่ทางวิชาการ


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
    ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ศูนย์วิสาหกิจกีฬา


ตุลาคม 2558
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ของคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง


กันยายน 2556
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 129 CHENewsletter


Calendar