ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมษายน 2559
    มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง สถาบันพระราชทานเทคโนโลยีกำปงสปือ


เมษายน 2559
    งานสงกรานต์เฮฮา บูรพาร่วมใจ
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต ร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์


มีนาคม 2559
    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ
    ประชุมคณะกรรมการ ตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม ตมอ. ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๙


มีนาคม 2559
    สัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประตูสู่กัมพูชา


เมษายน 2559
    กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management


มกราคม 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิด ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๘ และภาคต้น ๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


มิถุนายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์


พฤษภาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ 4 สาขาวิชา


พฤษภาคม 2559
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 | TOEFL ITP Test Date on May 28, 2016


พฤษภาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตร ข การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการ


พฤษภาคม 2559
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว


พฤษภาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานเปลี่ยนหลอดไฟLED
    กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
    ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน


พฤษภาคม 2559
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารและเครืองดื่มบริเวณด้านหลังอาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์


พฤษภาคม 2559
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๓ ล็อก โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน


พฤษภาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อระบบภาพและเสียง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อโต๊ะเรียน และเก้าอี้เรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์


พฤษภาคม 2559
    ขอเชิญร่วมงานเปิดส่วนจัดแสดง ไขปริศนาโลกเร้นลับของแมงกะพรุน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการและร่วมกิจกรรมพิเศษ ในงาน สำนึกดี ทะเลดี โลกดี ทุกชีวิต ดี๊ดี
    5 มิถุนายน 2559 ติดตามชมรายการแนะนำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ พักบ้าง อะไรบ้าง กับจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


พฤษภาคม 2559
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างเหมาเดินเมนไฟพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน
    ประกาศ แสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประจำอาคาร 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศ แสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงประจำห้องเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศ แสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี และขาแขวนทีวี


พฤษภาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องคอมพิวเตอร์
    ราคากลางจัดหางานป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จำนวน 1 งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ทดลองทางฟิสิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อชุดจี้ปากมดลูกด้วยความร้อน
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


พฤษภาคม 2559
    ประกาศ แสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้างห้องส้วมชาย-หญิง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคาที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรร จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง


พฤษภาคม 2559
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 257 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณด้านหลังอาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อพร้อมโครงเหล็กวางตู้ จำนวน ๑ ตู้
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซ่อมแซมท่อและวาล์วน้ำของถังกรองทราย ตู้ปลาใหญ่


พฤษภาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ประกาศราคากลางปร 456 งานจ้างปรับปรุงโรงพลศึกษาฯ
    ประกาศประกวดราคารถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงโรงพลศึกษาฯ
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
    ราคากลางจัดหาประกันภัยอาคารดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จำนวน 1 งาน
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมฟรี กับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์


พฤษภาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๔๐ เครื่อง
    ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    โปรโมชั่นพิเศษ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ ปลาอิ่มท้อง...น้องอิ่มใจ


พฤษภาคม 2559
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำซองจดหมาย จำนวน 20,000 ซอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์


พฤษภาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการ แพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ๑ งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงห้อง 201


เมษายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อ ระบบเครือข่ายประจำอาคารสหศึกษา จำนวน ๑ ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างประตูบานไม้อัดยางบานเปิดคู่ จำนวน ๒๐ ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 115 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน


เมษายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปูพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


เมษายน 2559
    กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


เมษายน 2559
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน


เมษายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ รุ่นที่ 25
    มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง สถาบันพระราชทานเทคโนโลยีกำปงสปือ


เมษายน 2559
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต ร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์
    งานสงกรานต์เฮฮา บูรพาร่วมใจ
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสาตร์การกีฬาประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


เมษายน 2559
    BBS รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท Accounting, HRM, Entrepreneurships, Marketing, Business Management, International Tourism Management


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา เหมาจ่าย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา ๑-๒๕๕๙


มีนาคม 2559
    สัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการ สวทล.ในรายการข่าวชลบุรี
    รับชมรายการ จดหมายเหตุกรุงศรี ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมสารคดี กบนอกกะลา ตอย สัตว์เรืองแสงในทะเล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี


มีนาคม 2559
    ประชุมคณะกรรมการ ตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม ตมอ. ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๙
    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ


มีนาคม 2559
    สัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประตูสู่กัมพูชา
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2


มีนาคม 2559
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1


มีนาคม 2559
    ชมรายการสารคดี กบนอกกะลา เรื่องเกี่ยวกับปลาการ์ตูน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มีนาคม 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 5


มีนาคม 2559
    ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เขียนบทความเผยแพร่ทางวิชาการ


มีนาคม 2559
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา เหมาจ่าย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ เรียนเดือนตุลาคม


กุมภาพันธ์ 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2559
    ศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ เปิดรับสมัคร ค่ายแพทย์แผนจีน ประจำปี 2559


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
    ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ศูนย์วิสาหกิจกีฬา


ธันวาคม 2558
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกาษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559


ตุลาคม 2558
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ของคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง


กันยายน 2558
    สำนักบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ


กรกฎาคม 2558
    ทะเลเปลี่ยนสี เป็นเพราะมนุษย์หรือธรรมชาติNewsletter

เมษายน 2559
    กองอาคารสถานที่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

Calendar