ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรกฎาคม 2558
    ศูนย์จำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเปิดให้บริการแล้ว


มิถุนายน 2558
    ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี BUU NEWS เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา


มิถุนายน 2558
    ม.บูรพา ติด ๕ และ ๑๒ อันดับ ผู้เลือกเรียนมากที่สุด


มิถุนายน 2558
    แถลงข่าวการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดการอบรม โBhutan Rural Development Program BRDPโ


พฤษภาคม 2558
    ขอเชิญร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

กันยายน 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศึกษา


สิงหาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


สิงหาคม 2558
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


สิงหาคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


สิงหาคม 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


สิงหาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา


สิงหาคม 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง


กรกฎาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก


กรกฎาคม 2558
    ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    นักวิทย์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล คว้ารางวัล BEST PAPER AWARD
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปลูป่าวันแม่ 2558 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกลุ่มอาคารของคณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตของงาน TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์


กรกฎาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อโต๊ะนั่งเรียน และเก้าอี้นั่งเรียน
    ประกาศร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องแบบมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนิสิต
    ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 128 รายการ
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร วัสดุ และครุภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2558
    ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
    ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
    ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและบุคคลากรทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์ และ VOTE ให้กับนิสิตขอเราในรายการ THAILAND GOT TALENT.SESON 5
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงจ้างทำวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1และ 2 คณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ราคากลางจัดหาเหล็กดัดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


กรกฎาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลพืชสวน
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32558 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา


กรกฎาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างค่าบริการเครื่องมือแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อนมสด และนมเปรี้ยว
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
    กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๒
    ราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 3 เครื่อง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ในการจัดซื้อผ้าม่าน จำนวน ๑๕ รายการ


กรกฎาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯ ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๖๘ รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างทำครุภัณฑ์ 4 ชนิด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กรกฎาคม 2558
    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดฉลองวาระครบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงจ้างเหมาขนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน คณะศึกษาศาสตร์
    การแข่งขันแบดมินตัน พัชรบูรพา 2558 เพื่อร่มเฉลิมฉลองวาระ 60ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 14-16 สิงหาคม 2558 ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 500 ตัว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างตัดเครื่องแบบนักเรียน เสื้อนักเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างตัดเครื่องแบบนักเรียนปฐมวัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปรับปรุงเน็ทเวิร์ค คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ศูนย์จำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ในการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๗๐ ตัว


กรกฎาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และบริเวณรอบอาคาร
    ราคากลางจัดหา เครืองสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


กรกฎาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล
    คณะโลจิสติกส์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคางานติดป้าย ISOหน้าคณะฯ
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมการประกอบธุรกิจจากสื่อออนไลน์ยุคดิจิตอลฟรี
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร ธุรกิจพี่เลี้ยงเด็กอย่างมืออาชีพฟรี
    ทะเลเปลี่ยนสี เป็นเพราะมนุษย์หรือธรรมชาติ
    ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคาร วัสดุ และครุภัณฑ์ภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน


กรกฎาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU จำนวน ๑๐ เครื่อง


กรกฎาคม 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS ขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการจัดการ
    งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ BMIC 2015
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดจ้างทำ CD คู่มือการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 11,700 แผ่น
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงทาสีหลังคาจอดรถ โครงหลังคาเหล็กและเสา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจัดทำเว็บไซต์ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ๑ งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ


กรกฎาคม 2558
    ข้อมูลหอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดทำพาทิชั่นโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดสัก 12 ชุด คณะศึกษาศาสตร์บริหารฯ
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และ จัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2558
    ประกาศเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ภายในอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการพื้นฐาน อาคารปฏิบัติการพื้นฐานฯ ชั้น ๕ จำนวน ๑ งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๓ รายการ


กรกฎาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ พร้อมติดตั้ง


กรกฎาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอพรีเซ็นท์งานอีเว้น ความยาว 4-5 นาที และแบบ Loose sport ความยาว 30-35 วินาที ระบบดิจิตอล full HD
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 1 งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


กรกฎาคม 2558
    สรุปเหตุการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่หาดบางแสน 5-6 กรกฎาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


กรกฎาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ด้านหลังอาคารสำนักบริการวิชาการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการ
    ราคากลางจัดหา แทปเล็ต จำนวน 288 เครื่อง โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ


กรกฎาคม 2558
    ตารางแสดงเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถสวัสดิการรับ-ส่งนักศึกษา จำนวน ๖ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๗ เครื่อง


กรกฎาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานเช่าคูหา ขนาด 2.5x2.5 เเมตร และป้ายชื่อพร้อมอุปกรณ์ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 ครั่งที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานทำป้ายไวนิล ธงญี่ปุ่น และสติกเกอร์ ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างเหมาจัดซุ้มพร้อมอุปกรณ์และค่าเช่าบอลลูน ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


กรกฎาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง


กรกฎาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย The Sixth Pacific-Rim
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ วิทยาเขตสระแก้ว
    ชี้แจงการจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา
    ชี้แจงการจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒


มิถุนายน 2558
    สวทล.ขอเชิญตามติดชีวิตลูกทุ่ง ของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา เด่น อาร์สยาม


มิถุนายน 2558
    กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปี ๒ โ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


มิถุนายน 2558
    ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี BUU NEWS เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา
    คณะแพทยศาสตร์ ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เลขที่ตำแหน่ง ๔๓๑๐ จำนวน ๑ อัตรา


มิถุนายน 2558
    ม.บูรพา ติด ๕ และ ๑๒ อันดับ ผู้เลือกเรียนมากที่สุด


มิถุนายน 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดการอบรม โBhutan Rural Development Program BRDPโ
    แถลงข่าวการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑


มิถุนายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558


พฤษภาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการทุน สควค.


พฤษภาคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร กระบวนการตรวจสอบการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น รุ่นที่ ๒


พฤษภาคม 2558
    ขอเชิญร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗


พฤษภาคม 2558
    ติดตามชมรายการข่าว ประเด็นคุยกัน ในรายการแชร์ข่าว ทางช่อง PTV ศรีราชา
    ติดตามชมรายการกบนอกกะลา ตอน ปลิงทะเล กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


เมษายน 2558
    สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันสิ่งแวดล้อมโลก


เมษายน 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก


มีนาคม 2558
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1


มีนาคม 2558
    ติดตามชมข่าว ฉลามวาฬ ในบทสัมภาษณ์ ดร.อดิสรณ์ ได้ในคืนนี้


มีนาคม 2558
    ติดตามชมรายการ ดีเจอนี่ ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลย้อนหลังได้แล้ว ที่ ......


มีนาคม 2558
    สวทล ขอเชิญชมรายการ กระเป๋าเดินทาง ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสนชลบุรี


มีนาคม 2558
    สวทล ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 6องค์กร
    สวทล. ขอเชิญติดตามชมรายการ ดี-เจอนี่ ชุดพาเปิดโลกใต้ทะเล ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 32 - 35 ประจำปี 2558


กุมภาพันธ์ 2558
    ชมรายการ ดรีม เจอร์นีย์..เรืองจริง..ยิ่งกว่าฝัน ...เกิดขึ้นแล้วที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 24-27 ประจำปี 2558


มกราคม 2558
    ไทยออลย์มอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและมองเงินสนับสนุนโครงการเปิดใจรักการเรียนรูัประจำปี2558ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า LEDพร้อมทำบุญรับปีใหม่ 2558


มกราคม 2558
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


มกราคม 2558
    ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2557
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7


ตุลาคม 2557
    สมัครสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ UP TO DATE


ตุลาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยาNewsletter

กรกฎาคม 2558
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์


พฤษภาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

Calendar