ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มกราคม 2558
    เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
    ประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔


มกราคม 2558
    ที่ปรึกษาโครงการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้อบรมจากประเทศศรีลังกา ดูระบบงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2558
    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ครบรอบ ๑๘ ปี
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประกวดสุนทรพจน์


มกราคม 2558
    คณะผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เอส.เจ.
    ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


มกราคม 2558
    ประธาน กต.ตร.สภ.แสนสุข พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา มอบเงินส่วนตัวสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ สภ.แสนสุข
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘


มกราคม 2558
    กองอาคารสถานที่ มหวิทยาลัยบูรพา ร่วมทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ล้างทำความสะอาดถนนและเก็บขยะริมถนน


มกราคม 2558
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มอบของขวัญ อวยพรปีใหม่ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๘ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2558
    หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี รับสมัครตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามพระราชดำริฯ
    สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก และร่วมมือสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2558
    กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    แถลงการณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๒๕๕๘


ธันวาคม 2557
    ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์


มกราคม 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงาน วันตากสินมหาราช


มกราคม 2558
    ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
    คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ นี้


มกราคม 2558
    สัมมนานำเสนอผลงานวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการค้าการท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่ป
    ประชุมวิชาการ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2557
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการสอนกีฬา ณ ราชอาณาจักรภูฎาน


ธันวาคม 2557
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    กิจกรรมจักรยาน ๓ วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑


ธันวาคม 2557
    คนเก่งสาธิตฯ ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส POKPOK - RAM Junior Tennis Championship
    มหาวิทยาลับูรพา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
    งานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๒๕๕๗
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนา
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน ๕ ธันวามหาราช


ธันวาคม 2557
    พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ NSC 2015 รอบข้อเสนอโครงการ
    สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสทรงขอบใจ


ธันวาคม 2557
    ผลการคัดเลือกกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑


ธันวาคม 2557
    วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕
    ศาลปกครองระยองสั่งจำหน่ายคดี
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ วิทยาเขต
    มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เริ่ม ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

เมษายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


มีนาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศึกษา


กุมภาพันธ์ 2558
    คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์


มกราคม 2558
    รับนักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือเอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


มกราคม 2558
    กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถสวัสดิการ ๖ คัน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์


มกราคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    งาน Buu Software Festival เปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ 13 - 14 ก.พ. 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อนมสดและนมเปรี้ยว
    ประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔
    เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
    อบรมการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนฟรั
    12 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมงานเปิดใจรักการเรียนรู้ ปีที่ 5
    โครงการค่ายแพทย์แผนจีน ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
    ศูนย์จีนศึกษาเปิดอบรมศิลปะการเขียนพู่กันจีน
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง


มกราคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
    ประชุมสัมมนา คณะสาธารณสุขศาสตร์
    งานนิทรรศการงานภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่16 จัดโดย สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 1161-2557


มกราคม 2558
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ภายในแผนกกุมารเวชกรรม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ที่ปรึกษาโครงการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้อบรมจากประเทศศรีลังกา ดูระบบงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงแฟลตที่พักข้าราชการ ๒ หลัง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์


มกราคม 2558
    เช่าพื้นที่บูทเต้นท์ จำหน่ายสินค้า
    ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง งานปัจฉิม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอล
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประกวดสุนทรพจน์
    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ครบรอบ ๑๘ ปี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ เหล็กรูปพรรณ ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


มกราคม 2558
    การประชุมวิชาการ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 7
    งาน Buu Software Festival เปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ 13 - 14 ก.พ. 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกลั่นระเหยภายใต้ภาวะสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อเครื่อง Visible Spectrophotometer จำนวน ๔ เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 ชุด


มกราคม 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต และการจัดการมหาบัณฑิต
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง เช่าห้องพักสำหรับนักเรียน อาหารนักเรียนและอาจารย์ และค่าเช่าเตาปิ้งย่าง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศแสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องนึ่งฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างทำตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 6 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อแผงกั้นห้อง Partition เพื่อติดตั้ง ณ ห้องทำงานของคณาจารย์


มกราคม 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญติดตามชมรายการ WHO IS ASKING Thailand
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานติดตั้งเสาพาดไฟฟ้าแรงสูง


มกราคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๕๘
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
    ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
    คณะผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เอส.เจ.
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2558
    กองอาคารสถานที่ ประกาศสรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


มกราคม 2558
    ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร ร้านถ่ายเอกสาร ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


มกราคม 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ๔ รายการ
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ๑ รายการ
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี
    ประธาน กต.ตร.สภ.แสนสุข พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา มอบเงินส่วนตัวสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ สภ.แสนสุข
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างทำหนังสือรุ่นนักเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ จำนวน ๖๐๐ เล่ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒๕ ตัว
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 24-27 ประจำปี 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ราคาจ้างทำวีดีโอแนะนำคณะโลจิสติกส์
    ราคากลางจัดหา เสื้อโปโล จำนวน ๑ งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเสื้อยืดคอกลม โลจิสติกส์สัมพันธ์


มกราคม 2558
    กองอาคารสถานที่ มหวิทยาลัยบูรพา ร่วมทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ล้างทำความสะอาดถนนและเก็บขยะริมถนน
    คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ราคาจัดซื้อชุดเครื่องหมายนิสิต
    ราคากลางจัดหา แทปเล็ต LENOVO จำนวน 166 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รอบ ๓


มกราคม 2558
    งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๘ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มอบของขวัญ อวยพรปีใหม่ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
    อบรมฟรี การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานอาเซียน MRA on Tourism Professional
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ยุค digital เน้นกลยุทธ์การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ฟรี


มกราคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
    สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก และร่วมมือสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ปรระกาศจัดซื้อเครื่อง LCD PROJECTOR, เครื่องฉายแผ่นทึบ, ชุดไมโครโฟนไร้สาย, ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น และไมค์ไร้สาย Wireless Mic-Clip on
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามพระราชดำริฯ
    หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี รับสมัครตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา
    ราคากลางจัดหา เครืองหมายนิสิต จำนวน ๑ งาน


มกราคม 2558
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงาน วันตากสินมหาราช
    แถลงการณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๒๕๕๘
    กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ เครื่องวัด-หัววัดน้ำหนักแบบแรงดึง-อัด จำนวน 3 เครื่อง ภาคโยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ เครื่องขัดละเอียดด้วยเคมีไฟฟ้า ตู้ควบคุมความชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์


มกราคม 2558
    ไทยออลย์มอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและมองเงินสนับสนุนโครงการเปิดใจรักการเรียนรูัประจำปี2558ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าจัดกิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์
    คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ นี้
    ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า LEDพร้อมทำบุญรับปีใหม่ 2558


มกราคม 2558
    เสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘


มกราคม 2558
    ตารางแสดงราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเล่มสั้น
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างตัดเครื่องแบบนักเรียนระดับปฐมวัย


มกราคม 2558
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประชุมวิชาการ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา
    สัมมนานำเสนอผลงานวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการค้าการท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่ป


ธันวาคม 2557
    ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายเครือข่าย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวน์
    ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี
    สถาบันพัฒนานวัตกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกลุ่มวังขนาย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างทำสมุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องแบบนักเรียน


ธันวาคม 2557
    ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๒


ธันวาคม 2557
    ความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร Mini MBA
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการสอนกีฬา ณ ราชอาณาจักรภูฎาน
    STI Thailand Award 2015


ธันวาคม 2557
    กิจกรรมจักรยาน ๓ วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน ๕ ธันวามหาราช
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนา
    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๒๕๕๗
    งานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    มหาวิทยาลับูรพา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
    คนเก่งสาธิตฯ ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส POKPOK - RAM Junior Tennis Championship


ธันวาคม 2557
    สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสทรงขอบใจ
    พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ NSC 2015 รอบข้อเสนอโครงการ


ธันวาคม 2557
    ผลการคัดเลือกกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2557
    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ ปีการศึกษา 2558
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
    ปฏิทินการรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    บทอศิรวาท ๕ ธันวามหาราช
    ราคากลางจัดหา เครื่ืองเซอร์เวอร์ จำนวน ๑ งาน


ธันวาคม 2557
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ รายการ


ธันวาคม 2557
    อบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
    เสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
    สัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓


ธันวาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เริ่ม ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ วิทยาเขต
    ศาลปกครองระยองสั่งจำหน่ายคดี
    วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2558


พฤศจิกายน 2557
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7


ตุลาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา ประจำภาคเรียนพิเศษที่ ๒๒๕๕๗ วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


ตุลาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยา


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557Newsletter

มกราคม 2558
    ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗

Calendar