ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่    
ถึง    
   


กรกฎาคม 2558
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (กิจกรรม)
    ความคืบหน้าคดีศาลปกครองระยอง (กิจกรรม)
    นิตยสาร WALK MAGAZINE ร่วมเฉลิมฉลอง โ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพาโ (กิจกรรม)Calendar