จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2567

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ชุด

     - ประกาศประกวดราคา

     - เอกสารประกวดราคา

     - รายละเอียดคุณลักษณะ(TOR)

     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar