จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar