จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2567

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สำหรับประกอบกิจการค้าประเภทจำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง จำนวน 6 ล็อก

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ 

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สำหรับประกอบกิจการค้าประเภทจำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง
จำนวน 6 ล็อก ณ โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

เอกสารแนบ
Calendar