งานวิจัย

News

มิถุนายน 2561
    การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ โคืนปูม้าสู่ทะเลไทยโ


มิถุนายน 2561
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
    ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561
    ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 10th International Exhibition of Inventions IEI 2018


มิถุนายน 2561
    ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ


มิถุนายน 2561
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น NRCT - JSPS ประจำป


มิถุนายน 2561
    เชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018


มิถุนายน 2561
    ประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
    ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561
    ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
    เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงาน การพัฒนานวัตกรรมด้าน loT ในรูปแบบApplication,Product,Service,สำหรับ Smart City


มิถุนายน 2561
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3


มิถุนายน 2561
    ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5


มิถุนายน 2561
    ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7
    ขอเชิญนักวิจัยที่ใช้สัตว์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล สพสว.IAD Award ประจำปี 2561


มิถุนายน 2561
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ รุ่นที่ 3
    ขอเชิญ คกส. คัดเลือกและส่งชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล TEQ Award ประจำปี 2561


มิถุนายน 2561
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12


พฤษภาคม 2561
    ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562


พฤษภาคม 2561
    ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


พฤษภาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563
    ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ


พฤษภาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในงาน A to Z of Bio-Refineries Workshop


พฤษภาคม 2561
    ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7


พฤษภาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9


เมษายน 2561
    ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม


เมษายน 2561
    ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561


เมษายน 2561
    ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12
    ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์


เมษายน 2561
    ICPAM 2018


มีนาคม 2561
    The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color


มีนาคม 2561
    ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6


มีนาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ


กุมภาพันธ์ 2561
    การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5Newsletter


Calendar