งานวิจัย

News

เมษายน 2562
    สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำ


เมษายน 2562
    การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6


เมษายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


มีนาคม 2562
    ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งเป้าหมายที่ 3


กุมภาพันธ์ 2562
    เลื่อนวัน โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่


กุมภาพันธ์ 2562
    The 7th Burapha University International Conference 2019 BUU2019


มกราคม 2562
    วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 5


มกราคม 2562
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1


มกราคม 2562
    การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ โสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562Newsletter


Calendar