งานวิจัย

News

เมษายน 2561
    ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
    ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12
    ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์


เมษายน 2561
    โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6
    ICPAM 2018


มีนาคม 2561
    The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color


มีนาคม 2561
    ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6
    ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2561


มีนาคม 2561
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ


มีนาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์ใบบอกข่าว
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
    ขอประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย


มีนาคม 2561
    รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ


กุมภาพันธ์ 2561
    การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5


กุมภาพันธ์ 2561
    ประชุมวิชาการระดับชาติ RANC 2018


มกราคม 2561
    Switzerland Conference Invitation: 2018Newsletter


Calendar