งานวิจัย

News

สิงหาคม 2561
    ขอประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON โGLOBALIZATION OF TRADITIONAL MEDICINEโ


สิงหาคม 2561
    ขอประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561


สิงหาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561


สิงหาคม 2561
    ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์


สิงหาคม 2561
    ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561


กรกฎาคม 2561
    ขอเชิญร่วมโครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Research Gap Fund-TED Fund


กรกฎาคม 2561
    ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ2561


กรกฎาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมงาน Innovation Fair 2018


กรกฎาคม 2561
    ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องทางเลือก ทางรอดของอุตสาหกรรมคนไทยในยุค EEC


กรกฎาคม 2561
    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม


กรกฎาคม 2561
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11


กรกฎาคม 2561
    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2


กรกฎาคม 2561
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562


กรกฎาคม 2561
    ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ


กรกฎาคม 2561
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11


มิถุนายน 2561
    ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ


มิถุนายน 2561
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น NRCT - JSPS ประจำป


มีนาคม 2561
    The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in colorNewsletter


Calendar