งานวิจัย

News

กุมภาพันธ์ 2562
    The 7th Burapha University International Conference 2019 BUU2019


กุมภาพันธ์ 2562
    ดร.นพพล วีระนพนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น Emerging Investigator 2019 1 ใน 27 คนของโลก


กุมภาพันธ์ 2562
    ขอเชิญเข้าร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์วิจัยจากพี่สู่น้อง Something to be Learned from Senior Researchers


มกราคม 2562
    ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5 : Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats


มกราคม 2562
    วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 5


มกราคม 2562
    ขอให้ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นของคณาจารย์ นักวิจัย


มกราคม 2562
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562


มกราคม 2562
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1


มกราคม 2562
    การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ โสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562Newsletter


Calendar