งานวิจัย

News

กุมภาพันธ์ 2561
    ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม R


กุมภาพันธ์ 2561
    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
    โครงการฝึกอบรม โสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ รุ่นที่ 6


กุมภาพันธ์ 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ระดับนานาชาติ


กุมภาพันธ์ 2561
    การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


มกราคม 2561
    ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทาง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย Mentoring New Scientist


มกราคม 2561
    ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีต่อ ดร.สมชาติ แม่นปืนได้รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์
    โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being


มกราคม 2561
    ทุน คปก. ร่วมกับหน่วยงานรัฐ
    ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2


มกราคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards


มกราคม 2561
    Switzerland Conference Invitation: 2018


ธันวาคม 2560
    หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2560
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562



Newsletter


Calendar