กิจกรรม

News

มีนาคม 2563
    มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 COVID -19


มีนาคม 2563
    การแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารงาน ของผู้สมัคร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 5


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ


กุมภาพันธ์ 2563
    BUUIC News: Meeting between ASU and BUUIC


กุมภาพันธ์ 2563
    สารอธิการบดีในโอกาสการจัดงานสานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแห่งความรัก
    การโครงการ เติมดิน เติมใจ ให้สวนนันฯ มหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานNewsletter


Calendar