กิจกรรม

News

สิงหาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการ Genomic Medicine


สิงหาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx ครั้งที่ ๒
    ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC


สิงหาคม 2562
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO
    พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง


สิงหาคม 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN - QA Assessor training ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
    โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓


กรกฎาคม 2562
    ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


กรกฎาคม 2562
    อบรม พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2562
    คำกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
    งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๔ ปี
    พิธี วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๖๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
    ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


มิถุนายน 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒
    ตราสัญลักษณ์ 64 ปี
    ขอเชิญประชาคมเปลี่ยนรูปโปรไฟส์เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 64 ปี


กุมภาพันธ์ 2562
    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชันNewsletter

สิงหาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx ครั้งที่ ๒
    ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC


สิงหาคม 2562
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO
    พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง


สิงหาคม 2562
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN - QA Assessor training ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
    โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

Calendar