กิจกรรม

News

มกราคม 2563
    กองแผนงาน จัดประชุมหารือการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รอบ ๖ เดือน และประเด็นต่างๆของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอชื่นชม คนทำความดี นายธนาชัย ทัศเทียม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. เก็บทรัพย์สินมีค่า ทอง ได้ พร้อมส่งคืนเจ้าของ
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมมือพัฒนาเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
    พิธีเปิดและแถลงข่าว การประชุมสัมมนา โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ MICE


มกราคม 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ


ธันวาคม 2562
    สารอวยพรปีใหม่นายกสภา
    สารอวยพีปีใหม่อธิการบดี


ธันวาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานNewsletter

มกราคม 2563
    กองแผนงาน จัดประชุมหารือการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รอบ ๖ เดือน และประเด็นต่างๆของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอชื่นชม คนทำความดี นายธนาชัย ทัศเทียม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. เก็บทรัพย์สินมีค่า ทอง ได้ พร้อมส่งคืนเจ้าของ
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมมือเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
    พิธีเปิดและแถลงข่าว การประชุมสัมมนาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ MICE


มกราคม 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

Calendar