กิจกรรม

News

กรกฎาคม 2561
    ศูนย์เกาหลีศึกษาร่วมกับ 6 สถาบันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5


ธันวาคม 2560
    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสัญจร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว : The Road to Happinessโ Sakaeo Campus
    แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ อีกตำแหน่ง


ธันวาคม 2560
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรม EECiSKP หรือ EECi Fair ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Gistda อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ธันวาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหาร Wuhan University และคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ GISTDA
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ ๙ : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น


พฤศจิกายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ DTAC ลงนามความร่วมมือ ติดตั้งสัญญาณ ระบบ small cell ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย


พฤศจิกายน 2560
    พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา โดย พลเอก ดร.วันชัย เรืองตระกูล และคณะ


พฤศจิกายน 2560
    ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสัญจร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี : The Road to Happiness Chanthaburi Campus


พฤศจิกายน 2560
    สมาคมนิสิตเก่า วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ แถลงข่าว ศึกมวยไทยลุมพินี TKO เกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์


พฤศจิกายน 2560
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ


พฤศจิกายน 2560
    กรอบนโยบายสภาพนักงาน ชุดที่ ๔
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง นายเสถียร ปุรณะวิทย์ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


ตุลาคม 2560
    ตื้นตันสุดหัวใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สาโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี เข้ากราบพระบรมศพฯ ถึง ๙ ครั้ง


ตุลาคม 2560
    สัมภาษณ์ นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
    สมาชิกสภาพนักงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน


ตุลาคม 2560
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายความอาลัยรักต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่ ๙
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันลอยกระทง
    คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนิสิต ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการเจริญจิตภาวนาถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙


กรกฎาคม 2560
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


พฤษภาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘Newsletter


Calendar