กิจกรรม

News

เมษายน 2560
    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ
    โครงการ สานเสียงดนตรีจีนร่วมสมัย
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


เมษายน 2560
    นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง


เมษายน 2560
    โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ผู้บริหารเยี่ยมชมส่วนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถาบันภาษา


เมษายน 2560
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๔๒๕๖๐
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชม สืบสานทำนองครู รุ่นที่ 16


เมษายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน ประจำปี ๒๕๖๐
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนบางแสน
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๕๙


เมษายน 2560
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ


เมษายน 2560
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์


เมษายน 2560
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์


เมษายน 2560
    โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ คณะวิทยาศาสฃตร์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐
    ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ คว้า ๒ เหรียญทอง ผลงานการประดิษฐ์ ณ กรุงเจนีวา
    ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


เมษายน 2560
    งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเวทีเสวนา รู้เท่าทันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ


เมษายน 2560
    คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยวิทยาการวิจัย และวิทยาการปัญญา
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2560
    พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    ข้อปฏิบัติของบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    งานเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยทางสมุนไพรอย่างบูรณาการ
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    โครงการ เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้วยศาสตร์พระราชา


มีนาคม 2560
    พิธีเปิดการประชุมวิชาการสาหร่าย และแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
    นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับประทานรางวัล โคนไทยตัวอย่างโ ครั้งที่ ๔
    กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง อบรมภาษามือไทย สำหรับบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย


มีนาคม 2560
    โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยือน มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2560
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร


มีนาคม 2560
    พิธีมอบทุนการศึกษานักกิจกรรม และทุนเงินรายได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


มีนาคม 2560
    โครงกาอบรมฯ เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer FAAS


มีนาคม 2560
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๓๒๕๖๐
    เปิดรับทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2560
    สำรองห้องพัก ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


มีนาคม 2560
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๙
    การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะวิทยาการสารสนเทศ
    มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


มีนาคม 2560
    การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ Artificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายฝั่งทะเล
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาโลก และอีก ๙ หน่วยงาน ร่วมจัดงานวันสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ ๒๐


มีนาคม 2560
    มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท


มีนาคม 2560
    แผนการดำเนินโครงการในระยะเวลา ๖ เดือน มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2560
    พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมผู้บริหารดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
    ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง


มีนาคม 2560
    แนวปฏิบัติในช่วง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


กุมภาพันธ์ 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งแก้ไขปัญหาการจราจร
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เผยแนวทางปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2560
    ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี ดูงาน


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โโรงเรียนวัดป่าประดู่โ จังหวัดระยอง


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ -เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน-


กุมภาพันธ์ 2560
    ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก


มกราคม 2560
    โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


มกราคม 2560
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน


มกราคม 2560
    โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


กันยายน 2559
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลNewsletter


Calendar