กิจกรรม

News

สิงหาคม 2563
    ม.บูรพา ..สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วม...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำหลักสูตร มคอ. ๒


กรกฎาคม 2563
    งานสัมมนา วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11


มิถุนายน 2563
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา


มิถุนายน 2563
    การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม New Normal ยุคโควิด-19


มิถุนายน 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ การปรับตัวของภาคธุรกิจ หลังเกิด New Normal จากวิกฤตโควิด-19


มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


มิถุนายน 2563
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ Storytelling สร้าง Content ชิงยอดขาย ขยายรายได้Newsletter


Calendar