กิจกรรม

News

มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
    นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองแสนสุข บันทึกเทปต้อนรับนิสิตใหม่ ม.บูรพา
    งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรม พัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดี
    ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing


มิถุนายน 2560
    BUU Summer Cultural Camp 2017
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
    สรุปผลงานนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
    ชาวบูรพาร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ม.บูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ภาษา ม.แม่โจ้


มิถุนายน 2560
    อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


มิถุนายน 2560
    ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรับรู้ระยะไกล
    ขอเชิญรับชมปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูม หรือน้ำทะเลเปลี่ยนสี
    มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบัตรการส่งเสริมการแต่งกาย ด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


มิถุนายน 2560
    ม.บูรพา ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
    มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมงานการประชุมสามัญทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ ๓๒๕๖๐ และสออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒๕๖๐
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความยินดีต่อ หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๓ ปี
    การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand ๔.๐
    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APPA ครั้งที่ ๕ และสมาคมโปรตีน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒


มิถุนายน 2560
    เตรียมพบกับ วีดิทัศน์ฉบับใหม่เร็วๆนี้
    ปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบูม หรือน้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ ที่เกิดบริเวณหาดบางแสน
    เสวนาการจัดการสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
    มหาวิทยาลัยบูรพา ภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ ๓๒๕๖๐ และ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒๕๖๐
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดยิ่งใหญ่ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๖ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
    นายบุรินทร์ เกิดผล คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
    ม.บูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ สหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ ๒๐ และงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘


มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๓
    ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมงานเลี้ยง WACE World Conference20th


มิถุนายน 2560
    ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙


มิถุนายน 2560
    ผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


พฤษภาคม 2560
    ขอแสดงความยินดีต่อ นายสมชาย ทองสุข ได้รับรางวัลลูกจ้างดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    Nursing Training Program ณ ประเทศญี่ปุ่นภายใต้การสนับสนุนของ JICA และ Saku University
    โครงการสัมมนาและประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๐


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา จัดโครงการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศ ด้านการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโต
    ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสหเวชศาสตร์ ครบรอบ ๘ ปี


พฤษภาคม 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ จ.ชลบุรี จัดอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ


พฤษภาคม 2560
    ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การวิจัย ครั้งที่ ๙


พฤษภาคม 2560
    ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ ผู้ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ ๒๐


พฤษภาคม 2560
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤษภาคม 2560
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤษภาคม 2560
    ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดพระราโชวาท ได้ที่ www.buu.ac.th และ www.graduate.buu.ac.th


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาศาสตร์บันทึกความร่วมมือการจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง


พฤษภาคม 2560
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ ครั้งที่ 19


พฤษภาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


เมษายน 2560
    โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมษายน 2560
    โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ คณะวิทยาศาสฃตร์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร


มีนาคม 2560
    การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ Artificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายฝั่งทะเล


มีนาคม 2560
    พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โโรงเรียนวัดป่าประดู่โ จังหวัดระยอง


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ -เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน-


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


กันยายน 2559
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลNewsletter


Calendar