งานวิจัย

มีนาคม 2561

    ขอประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ขอประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
และมอบหมายสำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว รวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย นั้น
สำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 จำนวน 40 รายการ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bb.go.th
Calendar