จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2รายการ ได้แก่เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการSPIRE วิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2รายการ ได้แก่เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการSPIRE วิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ย

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ

 
Calendar