จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
Calendar