จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และสาธารณรัฐเช็ก ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และสาธารณรัฐเช็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบแขตของงาน
Calendar