จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อระบบภาพ ระบบเสียง ระบบควบคุมแสงสว่าง บนเวที และภายในห้องประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อระบบภาพ ระบบเสียง ระบบควบคุมแสงสว่าง บนเวที และภายในห้องประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา
Calendar