จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 29 คน ดังเอกสารแนบ
Calendar