จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    จัดซื้อเตียงนอนไม้ 2 ชั้น สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน 7 หลัง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เนตรสงคราม

http://calendar.buu.ac.th/document/1436851510.pdf
Calendar