รับสมัครงาน

มิถุนายน 2558

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว พิมพ์พิสุทธิ์ ปราศจาก

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ตำแหน่งอาจาย์

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่งานบริหารบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันและเวลาทำการ โดยนำหลักฐานตามสำเนาประกาศผลฯ ดังแนบ

** สำเนาประกาศผลการคัดเลือกฯ **
Calendar