รับสมัครงาน

ธันวาคม 2561

    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

            โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาคข.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียน สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา  

             โดยสามารถดูประกาศคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมครสอบดังนี้
Calendar