กิจกรรม

มีนาคม 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 5

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 5 (การจัดการสอบปลายภาคและการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน)

====>> ฉบับภาษาไทย


Protective Measures and Guidelines Against the Spread of COVID-19 (No.5)
====>> English

Calendar