กิจกรรม

มีนาคม 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๘๕/๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๒๓ 

(แนวปฏิบัติและการดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ในภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕)


===========================================

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๘๘/๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒๒

============================================

ประกาศ ที่ ๐๘๓๔/๒๕๖๔
 
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม)

============================================


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๖๐/๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)
ฉบับที่ ๒๑ การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

=============================================
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๗๑/๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๒๐ (แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดระลอดเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔๗) 

=============================================

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๐๐/๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๙ (มาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓)
============================================== 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0133/2564

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 (แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2564)

================================================

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0112/2564


เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 17
การจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2564)

=================================================================

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0001/2564

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16
เรื่อง การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่

 

************************************************************************************

แนวทางในการปฏิบัติตนของนิสิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัสมุทรสาคร

*****************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1325/2563 

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 15 (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1296/2563

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 14 (การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน)

 

******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1035/2563

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 13 (แนวปฏิบัติในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563)

 


********************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0600/2563

เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
COVID-19 ฉบับที่ 12 (แนวปฏิบัติในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19)


********************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง  มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 11 (แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓)


*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๑๙/๒๕๖๓ 
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ฉบับที่ ๑๐ (แผนการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๘๙/๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๙ (การขยายระยะเวลาการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส)

*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๖/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๘ (แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ)

********************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๐/๒๕๖๓ (ฉบับที่ 7)

เรื่อง มาตรการและเเนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 (แนวปฏิบัติในกรณีที่พบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหรือมีผู้ติดเชื้อในมหาวิทยาลัย)

*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๙/๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการและเเนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 (การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน)

*******************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 5 (การจัดการสอบปลายภาคและการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน)

====>> ฉบับภาษาไทย


Protective Measures and Guidelines Against the Spread of COVID-19 (No.5)
====>> English

**********************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 4

====>>>(COVID-19) ฉบับที่ ๔ (ฉบับภาษาไทย)Measures and Guidelines for Surveillance of COVID-19 No.4
====>>> 
(ฺBUU COVID NO.4) (ENGLISH)


====>> ฉบับภาษาไทย

 ***********************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 3 

************************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov) ฉบับที่ ๒ 

*************************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCov) ฉบับที่ ๑
Calendar