กิจกรรม

มีนาคม 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี


********************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง  มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 11 (แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓)


*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๑๙/๒๕๖๓ 
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ฉบับที่ ๑๐ (แผนการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๘๙/๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๙ (การขยายระยะเวลาการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส)

*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๖/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๘ (แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ)

********************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๐/๒๕๖๓ (ฉบับที่ 7)

เรื่อง มาตรการและเเนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 (แนวปฏิบัติในกรณีที่พบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหรือมีผู้ติดเชื้อในมหาวิทยาลัย)

*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๙/๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการและเเนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 (การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน)

*******************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*******************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 5 (การจัดการสอบปลายภาคและการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน)

====>> ฉบับภาษาไทย


Protective Measures and Guidelines Against the Spread of COVID-19 (No.5)
====>> English

**********************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 4

====>>>(COVID-19) ฉบับที่ ๔ (ฉบับภาษาไทย)Measures and Guidelines for Surveillance of COVID-19 No.4
====>>> 
(ฺBUU COVID NO.4) (ENGLISH)


====>> ฉบับภาษาไทย

 ***********************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 3 

************************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov) ฉบับที่ ๒ 

*************************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCov) ฉบับที่ ๑
Calendar