สัมมนา

พฤศจิกายน 2559

    การประชุมวิชาการนานาชาติ ICBB 2016 ICCEMB 2016

   ผู้ประกาศข่าว ยุวธิดา ยะนินทร

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "The 5th International Conference on Biotechnology and Bioengineering (ICBB 2016) and International Conference on Coastal Ecology & Marine Biotechnology (ICCEMB 2016) ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ซึ่งในขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว ๒๐ ประเทศ โดยสมาคมผู้จัดได้มอบส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา บุคลากรจำนวน ๔,๐๐๐ บาท และนิสิต จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iccemb.apaset.org
Calendar