รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤศจิกายน 2555

    เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

 

(สำเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่  ๐๘๒๙/๒๕๕๕

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย)  

-------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑.  กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ 

๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   สายวิทย์–คณิต หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๗๕

๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

๔. เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง  ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร

๕. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๖.  ไม่มีความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้   ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้


เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

๑.  GPAX                          ร้อยละ  ๓๐ 

๒.  GAT (ความถนัดทั่วไป) ร้อยละ  ๓๐

๓.  PAT(PAT ๒ = วิทยาศาสตร์) ร้อยละ  ๔๐

๔.  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

๕.  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  ต้องเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามความร่วมมือระหว่างคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันพระบรมราชชนก  เพื่อกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง ตอบสนองความขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข


จำนวนที่รับ

รับจำนวนทั้งหมด  ๕  คน 


เอกสารประกอบการสมัคร

๑.  ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

๒.   สำเนาวุฒิการศึกษา  ๑  ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.   สำเนาบัตรประชาชน   ๑  ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.   สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๕.   รูปถ่าย  ๑ นิ้ว  จำนวน  ๓ รูป  (ถ่ายไม่เกิน  ๖ เดือน) 

๖.   เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความเป็นเครือญาติแพทย์แผนไทย

๗.   เอกสารที่แสดงว่าเครือญาติมีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  เช่น ใบประกอบโรคศิลปะ   

      ใบอนุญาตเปิดสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย  ใบรับรองว่ามีความรู้ด้านการแพทย์           

      แผนไทยที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรวิชาชีพ  เป็นต้น  


ขั้นตอนการรับสมัคร

๑.  ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://www.buu.ac.th  หรือ http://thaimed.buu.ac.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๒๔, ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๓๑

๒.  สมัครด้วยตนเอง 

๒.๑   ยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดี  อาคารอนุรักษ์  ชั้น ๒  ห้อง N๓๒๐๘   คณะ

การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑  ระหว่างวันที่       ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  พร้อมชำระค่าสมัครคัดเลือก จำนวน ๕๐๐  บาท  

๓.  สมัครทางไปรษณีย์  

๓.๑  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ  จำนวน  ๕๐๐ บาท  

โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.ฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา    ในนาม  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑  

๓.๒  จัดส่งตั้งแต่วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ –  ๑๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  

โดยส่งถึง  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา    ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑

๔.  เงินค่าสมัครทั้งกรณีสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางไปรษณีย์  มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย / สอบสัมภาษณ์  

วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖   ที่เว็บไซต์   http://www.buu.ac.th  หรือ 

http://thaimed.buu.ac.th   และติดต่อสอบถามโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๖๒๔


สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย

วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖    ณ  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา และที่เว็บไซต์   http://www.buu.ac.th  หรือ http://thaimed.buu.ac.th


การรายงานตัว

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


การปฐมนิเทศ

นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา


ลงทะเบียนเรียน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา


กำหนดวันเปิดภาคเรียน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา


ประกาศ  ณ วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕


(ลงชื่อ)     เสรี ชัดแช้ม

                         (รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี   ชัดแช้ม)

                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา


 
Calendar