รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

กุมภาพันธ์ 2566
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง


กุมภาพันธ์ 2566
    คณะบริหารธุรกิจ BBS รับสมัครนิสิตปริญญาโทปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566


กุมภาพันธ์ 2566
    รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
    รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีใบที่สอง ครั้งที่ 2
    มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 2
    รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์


พฤศจิกายน 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566Newsletter


Calendar