จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดงานซื้อระบบปรับอากาศ ห้อง Co Working Space

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดงานซื้อระบบปรับอากาศ ห้อง Co Working Space
ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ขอบเขตของงาน
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ
ตารางเปรียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ลิงก์ไฟล์เอกสารทั้งหมด
Calendar