จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ
Calendar