จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" 1 ระบบ
Calendar