รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คือ เลขที่ตำแหน่ง 1498 - 2566 และเลขที่ตำแหน่ง 1499 – 2566 สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

               1.  เลขที่ตำแหน่ง 1498 – 2566 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาจีน หรือสาขาวัฒนธรรมจีน หรือสาขาจีนศึกษา หรือสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวรรณคดีจีน หรือสาขาภาษาศาสตร์ภาษาจีน หรือสาขาการแปลภาษาจีน

               2.  เลขที่ตำแหน่ง 1499 – 2566 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาจีน หรือสาขาวัฒนธรรมจีน หรือสาขาจีนศึกษา หรือสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวรรณคดีจีน หรือสาขาภาษาศาสตร์ภาษาจีน หรือสาขาการแปลภาษาจีน

               3.  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยบูรพาต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                      (๑)  TOEFL (iBT)                                   คะแนนขั้นต่ำ  79

                      (๒)  IELTS (Academic Modules)              คะแนนขั้นต่ำ  6

                      (๓)  BUU – GET *                                 คะแนนขั้นต่ำ  65

                      (๔)  CU - TEP                                       คะแนนขั้นต่ำ  70

                      (๕)  TU – GET (CBT)                             คะแนนขั้นต่ำ  81

                      ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุตามที่หน่วยงานหรือสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษนั้นกำหนดหรือกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษนั้น มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ

                      * เป็นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://li.buu.ac.th

                      สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด เป็นวุฒิการศึกษาที่สำเร็จจากหลักสูตรที่มีการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้ยกเว้นการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามข้อ 2.3 ได้

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

               1.  ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดจาก Website: https://huso.buu.ac.th/job

               2.  หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว

พร้อมแนบคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

               3.  ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ไม่นับรวมผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

               4.  แผนการสอนในรายวิชาที่ตนเองถนัด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

               5.  หลักฐานผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๒.3 

               6.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)

               7.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

               8.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

               9.  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

               10.สำเนาหลักฐานการผ่านราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ  หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”

               ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือทางมหาวิทยาลัยบูรพา ตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า เอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

               คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารหลักฐานการสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านเว็บไซต์ https://huso.buu.ac.th/job วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข ๐ ๓๘๑๐ ๒๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

               รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ โดยสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail: uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้  ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก 

               สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2311 ในวันและเวลาทำการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website: https://huso.buu.ac.th/job

               

 

               

 
Calendar