รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะอัญมณีรับสมัครอาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจฯ

   ผู้ประกาศข่าว สวรรยา สีหะวงศ์

คณะอัญมณี   มหาวิทยาลัยบูรพา  รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๙-๒๕๔๘  สังกัดสำนักงานการศึกษา  คณะอัญมณี  จำนวน ๑ อัตรา

วุฒิการศึกษา

วุฒิปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  สาขาวิชาการตลาด  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

--->>> ใบสมัครงาน

 
Calendar