กิจกรรม

พฤษภาคม 2566

    คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงานค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงานค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20

******************************************************

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค.66 ที่่ผ่านมา) ให้กับนิสิตและนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม      สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน"
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้และความเข้าใจในการใช้นวัตกรรม
โดยยึดหลักของจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดำรงไว้ซึ่งการยอมรับนับถือจากสังคมการแลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการเป็นนักศึกษาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ได้ในอนาคต

 

 
Calendar