กิจกรรม

มีนาคม 2566

    มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว จากระบบการให้คะแนนมหาวิทยาลัยสุขภาพ HURS

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น

Burapha University awarded a “4-star healthy university”

The highest scoring range of universities in Thailand.

on the HURS of AUN-HPN 

Burapha University has been awarded a 4-star healthy university, which is among the highest rating range of universities in Thailand. This scoring system is a self-assessment of the university through the Healthy University Rating System (HURS) version 2022, which is reviewed and verified by the ASEAN University Network-Health Promotion Network (AUN-HPN) committee. 

Scoring and ranking in 2022, there are a total of 21 universities registered from 7 countries, including Thailand, Malaysia, the Philippines, Cambodia, Vietnam and Myanmar, and there are 13 universities that have completely submitted from 13 universities from 5 countries, including Thailand. Malaysia, Indonesia, Philippines and Vietnam.

Burapha University is one of the Thai universities that have been assessed and confirmed for its performance in health promotion according to the framework of AUN-Healthy university in a 4-star award, which means a score range of 600 -799 points out of a full score of 1,000 on HURS. It is in the highest scoring range of any university in Thailand.

The success in health promotion of Burapha University is thanks to the Faculty of Medicine and Faculty of Health Sciences who are the leaders of all faculties and departments that focus on promoting the health of students, staff and communities continuously and sustainably. 

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” จากระบบการให้คะแนนมหาวิทยาลัยสุขภาพ (HURS) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ(AUN-HPN)

 มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” ซึ่งเป็นช่วงระดับคะแนนที่สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระบบการให้คะแนนนี้เป็นการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Healthy University Rating System (HURS) version 2022 โดยมีคณะกรรมการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันผลคะแนน

การให้คะแนนและจัดอันดับในปี 2565 มีมหาวิทยาลัยลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 มหาวิทยาลัย จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม และพม่า และมี 13 มหาวิทยาลัยที่สามารถลงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 13 มหาวิทยาลัย จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการประเมินและยืนยันผลการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบของ “AUN-Healthy University” ในรางวัลระดับ 4 ดาว ซึ่งหมายถึง ช่วงคะแนน 600-799 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน สำหรับช่วงคะแนนที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอยู่ในช่วงคะแนนที่สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพาครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์และคณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นแกนนำแก่คณะวิชาและส่วนงานต่าง ๆ ในการให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพของทั้งนิสิต บุคลากรและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเสมอมา
Calendar