ภารกิจอธิการบดี

เมษายน 2566

    ม.บูรพา จับมือ ม.ศรีปทุม เดินหน้า.. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทางวิชาการ..ร่วมกัน

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ม.บูรพา จับมือ ม.ศรีปทุม เดินหน้า..

“เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทางวิชาการ..ร่วมกัน”

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา
กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

**************************************************

          มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และสำนักบริการวิชาการ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการลงนาม (MOU) ครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการส่งเสริมต่อยอดและพัฒนาทางวิชาการให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่ชุมชนท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

       การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
Calendar