ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ธันวาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์


ธันวาคม 2561
    ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    กลอนวันพ่อ


พฤศจิกายน 2561
    กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก หนูน้อยนักประดิษฐ์

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

กรกฎาคม 2562
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนครอบสันหลังคา และแผ่นฝ้าอะคูสติค ณ ห้องประชุมแคแสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำการ์ดอวยพรปีใหม่ จำนวน 350 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองจดหมาย จำนวน 8 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ยกเลิกประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ 17 ธค.61 โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนการสอนของครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ วันที่ 19 ธค.61 โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนการสอนของครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเช่าพื้นที่ร้านเย็บผ้า
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ วันที่ 20 ธค.61 โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนการสอนของครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำเกียรติบัตร โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนการสอนของครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอร์ออฟติค ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอร์ออฟติค ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๑๙๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๘ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเเหมาบริการรถยนต์ รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬาดาบสากล จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬาคาราเต้โด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬาลีลาศ จำนวน ๔ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะของระบบวีดิทัศน์ 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬารักบี้ฟุตบอล จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดไส้กรองน้ำระบบ UF ๕ ชั้น จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเรือสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาเรือใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาเรือใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไป้ายไวนิล ขนาด ๓.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ORTHOPILOT CAP SINGLE-USE MARKER จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเช่าพื้นที่เพื่อเปิดศูนย์จัดส่งพัสดุ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม ลดอุบัติเหตุทางถนน ๒๐๑๘
    ประกาศให้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัลตร้าซาวน์ระบบวีดิทัศน์ ๑ ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสามมิติฯ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อ Extend video signal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมลมเกียร์รถบัส ๔๐-๐๕๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างย้ายและเปลี่ยนเมนแอร์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำป้ายไวนิลชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุโครงการภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุโครงการภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุโครงการภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุโครงการ กลุ่ม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำป้ายไวนิล กลุ่ม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุโครงการ กลุ่ม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำป้ายไวนิล กลุ่ม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุโครงการ กลุ่ม ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธีลีนอ๊อกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะกระดูกเพื่อทำการผ่าตัดแบบไฟฟ้า 2 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดความจุ ๑๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติฯ ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบริการรถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำป้ายไวนิล กลุ่ม ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมารถลงพื้นที่ กลุ่ม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมารถลงพื้นที่ กลุ่ม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมารถลงพื้นที่ กลุ่ม ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำเอกสารสรุปโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อไมโครโฟน,ที่กั้นไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อ Switch Hub โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรีโมทพรีเซนไร้สาย จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดน้ำยาย้อมสีเม็ดเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Stimuplex Ultra 360D 22Gx2IN จำนวน 50 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อแผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด Cartridges for Specific Analyzer, CG4 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อน้ำยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ QUICK CHASER INFLUENZA AB With Flexible nasopharyngeal swab จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ 200 uL. PIPETTE TIP, Yellow, BULK, 1000PKG จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ Battery Lithum 9V. จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ UriScan 5 Hemoketo GPH จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ ID-Card Liss Coombs, 4x12 cards จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ ATTEST B.I. 1 BOX จำนวน 2 Box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงานคุณศิรินทรา ดวงนภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น และอาหารว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร และหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการเพื่อใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม BUU Sport Science Care ครั้งที่ 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการเพื่อใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม BUU Sport Science Care ครั้งที่ 32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการเพื่อใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม BUU Sport Science Care ครั้งที่ 33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการเพื่อใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม BUU Sport Science Care ครั้งที่ 34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการเพื่อใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม BUU Sport Science Care ครั้งที่ 35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการเพื่อใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม BUU Sport Science Care ครั้งที่ 36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม BUU Sport Scien Care ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหุ่นอากาศยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้งอาหารจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ในวันที่ 17 ธค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยง วันที่ 17 ธค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 19 ธค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงในวันที่ 19 ธค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปิดกุญแจตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ฯ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ฯ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ฯ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตลับผงหมึกโทนเนอร์ 35A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจตา หู ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน
    ประกาศร่างขอบเขต TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุรายวิชาการช่วยเหลือพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริิการรถตู้ปรับอากาศและรถกระบะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพะาเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการทางทันตกรรม งานฟันปลอม ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน ประจำวันที่ 17-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก กระเป๋า SOFT PU 1801 จำนวน 3 รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ยาและยาสามัญประจำบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
    ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างทำโปสเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบล้างและแช่น้ำยสฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด ๔๘ พอร์ต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบส่งขึ้นถังสำรองบนดาดฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างปริ้นเลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ ๔๙A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารเล่มวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดความร้อน Fuji Xerox DocuPrint CM305D จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๒๐ ห้อง ๆ ละ ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตู้คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการประเมินคุณภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไม้กั้นรถอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันนี้ - 10 มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    ประกาศการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson EB-925 เครื่องที่ ๑ และ เครื่องที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศปลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแอร์ ห้องพัก ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าพร้อมตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้า ในสวน และบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้สำหรับงานจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับงานประชุมสัมมนาฯของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา แบบ 2 COMP 4 ประตูฯ 8 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ำe-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖๐ kVA ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ ธนาคารกรุงไทย จัดทำบัตรนิสิต Smart Card ขานรับ ยุค ๔.๐ ชีวิตง่ายขึ้นเพียงบัตรเดียวตามสไตล์ Smart University
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำ แบบกระบอกฉีดยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอุ่นเลือดและสารละลายชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบวินิจฉัย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 กล้องร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารแบบรักษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 กล้อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรัดระยางค์เพื่อห้ามเลือดสำหรับผ่าตัดแบบไฟฟ้า 4 เครื่อง
    ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถเข็นผู้ป่วย ชนิดเปลนอน จำนวน 20 คัน
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างทำโปสเตอร์ ฯ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างช่อมเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Medium Large Clips จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Impress Peripheral Diagnostic Catheters จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ V-LOC 180 O GRN 45CM GS21 จำนวน 24 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Eluvia 6mmx80mmx130cm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ANGIFRAPHY SET จำนวน 5 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ VP-630X SURGIPRO II 7-0 BLU 60CM จำนวน 6 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ HEMOSTAR STR STD 14.5Fr 19CM 24CM KIT จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ EXTRAPROTECTIONMASK WVISOR จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ VRADIFO GUIDE WIRE M 0.035x260CM ANGLE-N จำนวน 15 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ EQUISTREAM PRELOADED STYLET 14.5Fr 23CM จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 14FRx24CM 912 Split Cath III with Dacron Cuff Permanent Catheter จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ Quadrant จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ เปิดจองหอสำหรับภาคเรียนที่ 22561 วันนี้ - 21 ธันวาคม
    กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ภาค ข. จำนวน 3 อัตรา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บกล้องส่องตรวจแบบถาดฯ 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยการได้ยิน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การสะท้อนของเซลล์ในหูชั้นในฯ 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนฯ 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจใส่และวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง ฯ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ แบบประตู 2 บาน ชนิดมีล้อ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 12 ตู้
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เดือน ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์และเครื่องประกอบพิธีสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสมุดทะเบียนหนังสือส่ง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์ RAM จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SYBR SAFE DNA GEL STAIN จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าเช็ดมือ สำหรับการเรียนปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโปรแกรม Wintest Analysis จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง อาคาร A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประากาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขอเชิญชม..รายการบูรพาวาไรตี้ ตอน...เปิดขุมทรัพย์อันทรงคุณค่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ และคณะ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเททางลาดด้านข้างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติและอาคารวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 งาน
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะพร้อมรีดอัดกลีบ และปลอกเก้าอี้จำนวน 100 ชุด
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สำนักงาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาพลาสติก จำนวน ๓,๐๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวััสดุอื่นๆ - SSD Samsung 250 GB จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาดับเพลิง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    กลอนวันพ่อ
    ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสลับยางและจี้อล้อรถบัสปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเข้ม ดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ เพื่อความปลอดภัยของประชาคมบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการใช้งานห้องสมุด
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักผ้าปูที่นอน
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปฏิทินคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่่อมประตูห้อง C107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ปรับปรุงพื้นห้อง MA102 จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของที่ระลึก ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้อง SD๕๐๙,SD๕๑๑ อาคารสิรินธร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโพเทนชิโอเมตริกอะนาไลเซอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง อาคาร A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประากาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่อน ปลอกหมอน และฟ้าห่มหอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำ sticker สีดำ ขัดสีพื้น พ่นเงา ป้ายชื่อคณาจารย์ภาควิชาวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายชื่อคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และตัวเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบและบันทึกภาพฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจลูกตาส่วนหลังฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด ND Laser รักษาต้อหิน ฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงตรวจประเมิน ชนิด 2 ตอน 6 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ 2 ตัว และม่านมูลี่ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชั้นวางหนังสือ
    วิทยาลัยนานาชาติรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดีวืทยาลัยนานาชาติ
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 สำหรับตรวจ Bacteral identification sensitivity Prostate needle bio
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 สำหรับตรวจ Liquid-based cytology, HPV DNA testing โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 สำหรับตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 สำหรับด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการสลายนิ่วด้วย EWSL จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบริการสลายนิ่ว จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ PALACOS จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคทเทค ไวคริล 80 ม. 30 ซม. เข็มคู่ 6.5 มม. W9560 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 12 APPOSE ULC 35 REG SKIN STAP จำนวน 81 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอทธิลอน 80, 45ซม. เข็ม 8 มม. คัทติ้ง G-7 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุด Proximal femoral nail จำนวน 1 ชุด 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 3.0 MM CLEAR CUT SLIT KNIFE จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูห้องผ่าตัด Finger Scan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออควอเซล เอจี สำหรับแผนผ่าตัด 9x25 ซม. จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Pe-HA-Luron F1.8 ขนาด 1.0 ml จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ BioComposite Corkscrew FT, 4.5mmx14mm wtwo 2 FiberWire จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำตู้ล็อกเกอร์ 36 ช่อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    คณะโลจิสติกส์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างอัลตร้าโซนิกส์ ฯ 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดเฝือก พร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฝือกฯ 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นผ้าเปื้อนจำนวน 3 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะส่องผ้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออ่างล้างมือแบบ 3 หลุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศเรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องพักและ lobby ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำถังสำรองบนดาดฟ้า อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 12561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแบบประเมินอาจารย์พี่เลี้ยงและคู่มืออาจารย์พี่เลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและปรับปรุงตู้จัดแสดงเขตน้ำขึ้นน้ำลง ตู้A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 12561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมหลังคาคลุมพ่วงข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก. ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์,เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรคของงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Silymarin 140 mg tab Samarin จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Mefenamic 250 mg cap Mefa250 จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ytp Plai Oil Cream Plaivana จำนวน 1,500 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา norfloxacin 400 mg tab จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Finasteride 5 mg tab Firide จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methylprednisolone 40 mg ml inj DepoMedrol จำนวน 50 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชาร์ทสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hepatitis A 80u 0.5 ml Avaxim จำนวน 50 dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hepatitis B vac 1 ml Euvax-B จำนวน 300 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Mometasone 50mcg nasal spray 140d NasonexAQ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา hdWARFarin 3 mg ฟ้า Orfarin จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Entecarvir 0.5mg Baraclude จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valproate de sodium 400 mg 4 ml inj Depakin จำนวน 20 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างวิเคราะห์สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือการเรียนการสอน สำหรับรายวิชากุมารเวชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่สำหรับโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่อน ปลอกหมอน และฟ้าห่มหอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ข. สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ อัตรา
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง และอาหารเช้าสำหรับพนักงาน ประวันวันที่ 1-16 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิกชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ พร้อมระบบล้อที่ห้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน พย.61 โดยเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดเช่ารถบัสปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมการสอบเทียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฮาร์ดิส HD Seagate ๔ TB จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์บัตรเชิญ จำนวน 50 ใบ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อคลุมหนัง พร้อมโซ่ 1 ตัว และกระโปรงหนัง พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งจำนวน 1 ตัว
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขึ้นเฟรมกรอบไม้
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างแต่งหน้าสำหรับนางแบบ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าพรม กว้าง 1.4 เมตร ยาว 15 เมตร
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเต้นท์
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อแจคเก็ตหนังสีดำ 1 ตัว และเสื้อเกาะอกพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งจำนวน 1 ตัว
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งชิ้นงาน
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสน และค่าเข้าเล่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าชุดสำหรับเดินแบบ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซุ้มน้ำดื่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำซุ้มร้านขนมบราวนี่
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำซุ้มอาหาร
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำซุ้มร้านข้าวโพดอบเนย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผายปอดหรือชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับเด็กโต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผายปอดหรือชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับเด็กทารก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผายปอดหรือชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ให้ออกซิเจนสำหรับทารกแรกเกิดชนิดครอบศีรษะและไหล่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นละอองยา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกให้ความชื้นแบบสองระบบ Bubble-Jet Humidifier จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นเอนกประสงค์แบบ 2 ชั้น จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดวอร์มนักกีฬาและคณะกรรมการ เสื้อกรรมการโครงการ เสื้อบุคลากรโรงเรียน


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ LQ-590 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Etch-37 denu 3 ml x5 syr จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ One Step Anti-TP Strip 50 tests. จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนาฬิกาแขวนผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED 9 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนฯ 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะฯ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอดฯ 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโปสเตอร์ขนาดเอสาม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวอร์มนักกีฬาและคณะกรรมการ เสื้อกรรมการโครงการ เสื้อบุคลากรโรงเรียน
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าเล่มงานนิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เสื้อโปโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเนียบรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก หนูน้อยนักประดิษฐ์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง ของงานประชุมสัมมนาฯสำนักงานควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง ของงานประชุมสัมมนาฯสำนักงานควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้้างขนบอร์ด และจ้างแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริิการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer และค่าบันทึกผลทดสอบจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่ารถบัสคณะกรรมการและนักกีฬา


พฤศจิกายน 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก เบญจรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเปลี่ยนถ่ายกรองน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมแท่นไดชาร์ด รถบัส ๔๐-๐๕๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการนำความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำดื่มแบบถัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเทียบเท่า HP CE285 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตน้ำดื่ม จำนวน 700 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,800 บาท
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์และตัดสติ๊กเกอร์จำนวน 6 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำเอกสารโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์โถ 4 ชั้น ลายเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด Cartridges for Specific Analyzer, CG4 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ DETERZYME PLUS จำนวน 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหัวเลเซอร์เครื่องโทรสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Rely X U200 Refill Pack TR จำนวน 1 Clicker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ DIAPEX DIADENT CalciumHydroxide จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ DV-54 CHILD X-RAY FILM, SINGLE FILMS จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Toner PANASONIC KX-FAT85EKXFL802 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสำหรับเครื่องวัดสายตา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้าและทำผมผู้เข้าร่วมการประกวดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดการประกวดเพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศคณะกรรมการและนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารแนะนำโรงเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อชุดวอร์มนักกีฬาและคณะกรรมการ เสื้อกรรมการ เสืือบุคลากร
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 8 แพ็ค
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และติดตั้งกลอนประตูมุ้งลวด
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกระดาษสีในการจัดนิทรรศการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ comply EO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Rapid Multi Enzyme โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนขนาด 0.7 คิว
    วิทยายลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการแปรรูปขวดน้ำพลาสติก
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการออกแบบเสื้อ


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ไปกลับ จังหวัดชลบุรี กับ จังหวัดพิษณุโลก
    Buu Bio pot
    ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ผลการประมูลให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร
    ประกาศผู้ขนะเสนอราคาข้าวสาร เพื่อประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารจัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแก๊สหุงต้ม เพื่อประกอบอาหารเช้า อาหารพนักงาน และอาหารจัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัสดุช่างสำหรับเปลี่ยนให้ลูกค้า ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารสรุปโครงการเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงนิ้วรักษากระดูกมือ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นดมยา จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นฉุกเฉินขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้กลมหมุนปรับสูงต่ำได้ จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นฉุกเฉินขนาดใหญ่ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง Executive Director ของ APCoRE
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ ชนิด โดยวิธีเฉพาะ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมกระเบื้องผนังห้องน้ำอาคารKB ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสายสะพานประตูใน และชูส์รางลิฟต์ No.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสายสะพานประตูใน No.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่ารถตู้เครื่องปรับอากาศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,200 บาท
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่้สำหรับเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,025 บาท
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดโครงการปรับปรุงแผนยกระดับการประกันคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุด แต่งหน้าทำผม สำหรับโครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดทำข้อสอบและจัดสอบ โครงการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณเรียนรวม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ Mobile Router พร้อมซิมอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ลงโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งเวที และเปเปร์ชู๊ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานหมั้นคุณธีรภัทร ภู่มาลี ในวันที่ 17 พย 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาทำตรายาง จำนวน 7 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดยาปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    แต่งตั้ง ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะสีขาวจำนวน 15 ถึง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการสอนภาคปฏิบัติ เครื่องดื่ม Coctail กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 5
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานช่าง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับอาหารเลี้ยงกลางวัน ของงานประชุมสัมมนาฯ 16 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับอาหารเลี้ยงกลางวัน ของงานประชุมสัมมนาฯ 17 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ 16-17 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงานวันที่ 16-30 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงานคุณสุนิษา สุขสกล วันที่ 16 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงานคุณธีรภัทร ภู่มาลี วันที่ 17 พย.61 โดยเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงานคุณธนิษฐฌา สรสุวรรณ วันที่ 18 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมทำขนม ครั้งที่ 3-4
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมทำขนม ครั้งที่ 3-4
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงรับ - ส่ง เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ การจัดเตรียมอาหาร กลุ่มที่ 3
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวุตถุดิบและอุปกรณ์ การจัดเตรียมอาหาร กลุ่มที่ 4


พฤศจิกายน 2561
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑๑ สถาบัน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องรับรอง ห้อง 228 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถหกล้อ จำนวน 1 คัน 2 วัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท สกายวอล์คเกอร์คลับ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬา eSports
    ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Hyogo Prefectural Assembly Kobe, Japan
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๑
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเสียงงานแต่งงานคุณอภิสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเสียงงานแต่งงานคุณดลยวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้สำหรับงานจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาฯ โดยเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มน้ำ บริเวณอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มน้ำ บริเวณอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 งาน


พฤศจิกายน 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจัดจ้างทำสื่อโฆษณา จำนวน 20 ชุด
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18.90 ลิตร จำนวน 32 ถัง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจอทีวี LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ภายในห้องพักของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก้วกรวยกระดาษ จำนวน 3 ลัง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชยะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถสองแถว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส ขนาด 48 KG จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมทำขนม ครั้งที่ 1-2
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาส ห้องพักนิสิตแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Ethernet Media Converter Single Mode โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคกระเช้ารับขวัญคลอดบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระเช้ารับขวัญคลอดบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะเสนอซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค ในงานประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 8 พย.61 โดยเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ประกอบอาหาร ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้เสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับใช้ประกอบอาหารสำหรับงานประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 8 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมแผนการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ งานพระราชทานเพลิงศพ โหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธโ
    คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสถิติ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เดือน พฤศจิกายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่านเอกสาร จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้งสำหรับงานประชุมสัมนาฯวันที่ 6 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำอัดลม เพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงประชุมสัมมนาฯ วันที่ 6 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ภายในหอพักนิสิตแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    การลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อกีฬา โครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารสดอาการแห้ง สำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุและวัตถุดิบ เพื่อใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค วันที่ 30-31 ตค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง งานจัดเลี้ยงคุณปาหนัน วันที่ 30 ตค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะราคาเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับงานเลี้ยงของคุณปาหนันวันที่ 31 ตค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Western SATA-lll 1 TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อMouse optical Logitech M 100 R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระเช้ารับขวัญคลอดบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ห้องประชุมเทาทอง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้าในสวนและบริเวณรอบๆศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาษผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการ์ดจอ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    ประชุมรับฟังการชี้แจงและไขข้อข้องใจ กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหมวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    ประกาศคณะอัญมณี มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตุลาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทาสีเส้นจราจร บริเวณอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชัน


ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2561
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฏี IRT ด้วยโปรแกรม IRTPRO
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎี IRT ด้วยโปรแกรม Mplus


ตุลาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู ปลวก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าแปลรายงานการประเมินตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผู้จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโล่อะครีลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ


สิงหาคม 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


สิงหาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


กรกฎาคม 2561
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี


กรกฎาคม 2561
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์


พฤศจิกายน 2560
    ตารางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK , HSKK , YCT สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาNewsletter

ธันวาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม ลดอุบัติเหตุทางถนน ๒๐๑๘


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ ธนาคารกรุงไทย จัดทำบัตรนิสิต Smart Card ขานรับ ยุค ๔.๐ ชีวิตง่ายขึ้นเพียงบัตรเดียวตามสไตล์ Smart University


ธันวาคม 2561
    ขอเชิญชม..รายการบูรพาวาไรตี้ ตอน...เปิดขุมทรัพย์อันทรงคุณค่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ และคณะ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์


ธันวาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเข้ม ดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ เพื่อความปลอดภัยของประชาคมบูรพา

Calendar