ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตุลาคม 2562
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2562
    กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

ตุลาคม 2562
    ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์


ตุลาคม 2562
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding คณะการจัดการฯ


ตุลาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 91 เครื่อง จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยา Rabies vaccine vero cell 2.5 iu500 mclฯ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เรื่อง ผลการเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง [ร้านกาแฟ]
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยา Enzalutamide 40 mg capsule จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้างานบริหาร ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาสาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้างานบริหาร ฝ่ายวิชาการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาสาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาสาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องงานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ตุลาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน ก.ค. ๒๕๖๒-ก.ย. ๒๕๖๒ คณะภูมิฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา


ตุลาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน ก.ค. ๒๕๖๒ ถึง ก.ย. ๒๕๖๒


ตุลาคม 2562
    หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 4


ตุลาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ตุลาคม 2562
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ ครั้งที่ 22562
    นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวด SU-EGAT Animation Awards 2019
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเกษมจาติกวณิช ชั้น ๗ คณะภูมิฯ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 33เครื่อง ระยะเวลา12เดือน ต.ค.62-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30เครื่อง ระยะเวลา12เดือน ต.ค.62-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 7 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 4 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน ของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ 1 งาน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย 1 คน จำนวน 12 เดือน


กันยายน 2562
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรม HOSxP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารมหิตลาธิเบศรและอาคารหอประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ


กันยายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างซ่อมกล้องอินฟราเรด FT-IR Microscope จำนวน ๑ ตัว
    ศูนย์จีนศึกษาเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK , HSKK สอบ 1 ธ.ค. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๔ ชุด อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเกษม จาติกวณิช ชั้น ๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบุคคล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารวิจัยทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ำ Underwater Operation ฯลฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 91 เครื่อง จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 252 รายการ


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมกล้องอินฟราเรด FT-IR Microscopeจำนวน ๑ ตัว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุง ชั้น 1 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเพาะเลี้ยง


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วยโรงเรียนศรียานุสรณ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนชลกันยานุกูล
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณโดยรอบ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณโดยรอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเพาะเลี้ยง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2562
    ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
    กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก


กันยายน 2562
    คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงประติมากรรมโลมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครอาจารย์


กันยายน 2562
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคเรียนที่ 2-2562 วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


กันยายน 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ


กันยายน 2562
    ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์
    รายนามผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


กันยายน 2562
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding


สิงหาคม 2562
    คณะวิทยาการสารสนเทศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


สิงหาคม 2562
    สถาบ้นวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


สิงหาคม 2562
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 90233 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1 อัตรา
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สิงหาคม 2562
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออาหารนักเรียน 4 รายการ


สิงหาคม 2562
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สิงหาคม 2562
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำรอง ห้องประชุมใหญ่ชั้น 11 จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ขนาด 210 ที่นั่ง 3 ห้อง จำนวน 1 งาน


สิงหาคม 2562
    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


สิงหาคม 2562
    คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.62 ถึง มิ.ย. 256


กรกฎาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


มิถุนายน 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2562
    รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2562
    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด


กุมภาพันธ์ 2562
    The 7th Burapha University International Conference 2019 BUU2019


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยวิธี e-bidding


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างช่อมเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และซ่อมเครื่องตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,066 บาท


พฤศจิกายน 2561
    รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก. ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑


ตุลาคม 2561
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter

ตุลาคม 2562
    หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ตุลาคม 2562
    นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวด SU-EGAT Animation Awards 2019

Calendar