ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีนาคม 2560
    แนวปฏิบัติในช่วง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


กุมภาพันธ์ 2560
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เผยแนวทางปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งแก้ไขปัญหาการจราจร
    รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ต้อนรับ สทศ. และคณาจารย์ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

มกราคม 2651
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิดภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา BUUIC เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560


มีนาคม 2560
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 18 มีนาคม 2560 | TOEFL ITP Test Date on March 18, 2017


มีนาคม 2560
    นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33


มีนาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 มีสนับสนุนศึกษาดูงาน ฟรี


มีนาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครสอบรับตรงคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รอบ 2 ปีการศึกษา 2560
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณด้านในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
    แนวปฏิบัติในช่วง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ต้อนรับ สทศ. และคณาจารย์ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งแก้ไขปัญหาการจราจร
    ผู้บริหารเยี่ยมชมส่วนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ผู้บริหารเยี่ยมชมส่วนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
    นิทรรศการนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมบูรพา ไทย-อาเซียน ๒๐๑๕ : แหล่งมะละกา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    โครงการอบรม แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures SOP ครั้งที่ 2
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เผยแนวทางปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการวิจัยฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ทันงานประกัน ๕๙ กิจกรรมที่ ๑


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองนิติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    A-Math ประเภทคู่ คว้าเหรียญเงิน สุรนารีเกมส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ ชุดซอร์ฟแวร์จำลองและควบคุมกระบวนการด้วยโปรแกรมพีแอลซีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้อง S307 จำนวน 1 งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
    โครงการคูปองนวัตกรรมสัญจรภาคตะวันออก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน
    ประกาศราคากลางงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบตัวบ้านพัก ม.บูรพา จำนวน 1งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมส่วนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2560
    ราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถหอพักเทา-ทอง ๔
    ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
    จัดซื้อหุ่นทางการแพทย์ สำหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์
    ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี ดูงาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อที่พักสำหรับนักเรียน
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงห้องเรียน M414 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงด้านหลังภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำป้ายติดตั้งภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 รายการ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 และตารางราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องพักพนักงานขับรถยนต์


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคารกลาง ราคาอ้างอิง จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างทำหนังสือรุ่น ประจำปีการศึกษา 2559
    การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ปี 60 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 61
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อผ้าอ้อมสาลูอย่างดี และแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็ก
    กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๒๒๕๖๐
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น จัดสัมมนา คอร์รัปชั่น....หายนะประเทศไทย
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
    โครงการประกวดพากย์เสียงภาพยนต์ภาษาจีนเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น และอาหารว่าง {ร้านกาแฟ} ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม Newton Mobility Grants ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ
    ประกาศม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย
    ประกาศราคากลางปร 4 5 6 จ้างปรับปรุงหลังเวทีห้องประชุม 201 หอประชุมธำรง บัวศรี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศราคากลางตกลงราคางานจ้างทำป้ายตัวอักษรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจัดทำวารสารศิลปกรรมบูรพา ภาคปลายปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารในส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดจ้างตัดเย็บผ้าใช้ในหอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 26 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อที่พักนักเรียน อาหารนักเรียน เช่าเตาปิ้งย่าง
    คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างโครงการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    สารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 55 รายการ
    ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาเวปไซต์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ให้โอวาทนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงเรื่องจัดซื้อ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์x
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ AIS ติดตั้งสัญญาณ Free-WiFi ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16-28 กพ. 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โโรงเรียนวัดป่าประดู่โ จังหวัดระยอง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเปิดใจรักการเรียนรู้ ปีที่ ๗
    โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ Research Quality: Ethics, Proposals and publications for successful scientists
    ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี NRCT-NRF ประจำปี 2560
    ปรับปรุงจุดให้บริการ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต


กุมภาพันธ์ 2560
    สำนักงานอธิการบดี สนับสนุนการออกกำลังกาย จัดกิจกรรม สนอ. ก้าวไกลห่วงใยสุขภาพ


กุมภาพันธ์ 2560
    Ms. Aqsa Nawaz CounselorDeputy Head of Mission and delegates แห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์จีนศึกษา
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมโครงการเทา งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL Complete และ SPORTDiscus จำนวน 2 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service และ eBook Academic Collection
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 66 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 24 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 24 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ
    รองฯ ฝ่ายบริหาร ไขข้อข้องใจ อาคารโลกใต้ทะเล
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ทีมพยาบาลปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และหัดเยอรมัน
    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ -เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน-
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 2560
    ประกาศจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมชุดเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ จำนวน 7 ชุด


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อน้ำเกลือโซเดียมคลอไรด์ 0.9
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Spring A
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    โครงการจัดหางานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารงาน คณะเภสัชศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงาน ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
    การประชุมวิชาการ 2017-9th International Conference on Knowledge and Smart Technology KST
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ทดลองเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อแผ่นยางสังเคราะห์แบบจิ๊กซอ


กุมภาพันธ์ 2560
    ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖
    ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมส่วนงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะการจัดการฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 50 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดัรับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 45 รายการ
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
    โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Research Gap Fund


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อสารเภสัชรังสี ชนิด I-131 Capsule
    ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการ Service point ใน ม.บูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อโปรแกรม SolidWorks คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างทำสมุด
    จิสด้า จับมือ มหาวิทยาลัยบูรพา ทำMOU เน้นวิจัย พัฒนา สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างซ่อมระบบสุขาภิบาลอาคารคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ งาน


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
    นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาร่มร่อน ทีมชาติไทย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อที่นอนสปริง
    ทุน Industrial RD Fund Fair
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมใน 3 ประเภททุน


กุมภาพันธ์ 2560
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ในการจัดซื้อหนังสือ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา-ประจำภาคต้น-ปีการศึกษา-2560 คณะวิทยาศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    นิสิตภูฏาน คณะพยาบาลศาสตร์เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายฮาร์กา บาฮาดู ซับบา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง
    ทีมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยบูรพา คว้า ๕ รางวัลชมเชย จากกิจกรรม RPST YOURS BIGCAMERA CAMP ครั้งที่ ๔
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1077-2556
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1223-2559


มกราคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 กพ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ รถบัสปรับอากาศ จานวน ๘ คัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ ชุด
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
    รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นิเทศลูกศิษย์ที่เรียนสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13
    ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 Regional Research Expo 2017
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


มกราคม 2560
    โครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome, ELO


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี
    เปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารงาน สำนักบริการวิชาการ
    พิธีนั่งสมาธิเจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับทีมนิสิตนักกีฬาเรือใบ ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง จำนวน ๑ เครื่อง


มกราคม 2560
    โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


มกราคม 2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ โสนอ. ก้าวไกลห่วงใยสุขภาพโ
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒


มกราคม 2560
    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 Burapha University International Conference 2017
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๑๒๕๖๐
    ทีมข่าว BUU News มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์ ภญ.ดร.ณัฏฐินี ธีรกุลกิตติพงศ์ เกี่ยวกับการเปิดตัวร้านจำหน่ายยา สยามบูรพา
    โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารร้านขายยาผ่านทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๒๕๖๐


มกราคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


มกราคม 2560
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารร้านขายยาผ่านทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๒๕๖๐


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน


มกราคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560


มกราคม 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
    สถาบันภาษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา


มกราคม 2560
    ประชุมเตรียมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน และนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙
    ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนา
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ


มกราคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ ฟรี ตลอดหลักสูตร
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ภาควิชา หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla: สำหรับผู้ดูแลระบบ ระยะที่ ๒


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สัมมนา วิทยาศาสตร์ทางทะเลชายฝั่งญี่ปุ่น-ไทย


ธันวาคม 2559
    ประชุมวิชาการนานาชาติ 4th AWOC 13th KJWOC


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ กุ้งเต้น ชนิดใหม่ของโลก


ธันวาคม 2559
    โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM education ครั้งที่ ๑


ธันวาคม 2559
    ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๓ ตำแหน่ง


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa Manager


ตุลาคม 2559
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ BBL Brain based Learning และ PBL Problem-Based Learning สำหรับเด็กปฐมวัย


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


ตุลาคม 2559
    การประชุมเพื่อส่งมอบงาน ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กันยายน 2559
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


สิงหาคม 2559
    สถาบันภาษา ประกาศการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ BUU-Test ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบNewsletter

กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสี

Calendar