จัดซื้อจัดจ้าง

News

กันยายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก


กันยายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน digital classroom 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านนอกอาคารพิบูลบำเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตัดชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ชาย - หญิง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตู้ล็อกเกอร์ไม้บานเปิดกระจก แบ่ง 15 ช่อง จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อลิฟต์ จำนวน ๒ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานระบบกันซึม อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Interactive Board ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะอัญมณี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ คน จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๒๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคา ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบสถาบันวิทย์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ชาย - หญิง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้ล็อคเกอร์ไม้บานเปิดกระจก แบ่ง 15 ช่อง จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการประชุมออนไลน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่และห้องจัดเลี้ยง ชั้น 5
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 และบริเวณโดยรอบของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหน้าต่างด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ ๕๐ ปี ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม HOSxP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประเภทขาว-ดำและสี


กันยายน 2564
    ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน กองบริการการศึกษา
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะสำหรับใช้งานในห้องประชุม จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสายHDMI จำนวน ๗ รายการ และค่าติดตั้งเดินสาย จำนวน ๕๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อระบบนวัตกรรมการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างสถานที่เก็บของเสียห้องปฏิบัติการ
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 168,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและงานปรับพื้นบล็อกทางเท้า โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบกันซึมอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินจากอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 เชื่อมต่อไปยังอาคารปฐมวัย โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมท่อน้ำ อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 3 และชั้น 4 โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ ฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานช่างประจำคณะเภสัชศาสตร์ฯ


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศ ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 4 รายการ รถบรรทุก 6 ล้อ,รถบรรทุกน้ำเค็ม, รถตู้, รถจิีป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin calcium 40 mg film-coated tablet จำนวน 200,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กันยายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องใส่ตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับ NMR NMR Automation จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนและระเบียงทางเดินอาคารพิบูลพัฒนา 2 โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


กันยายน 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบนวัตกรรมการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายHDMI จำนวน ๗ รายการ และค่าติดตั้งเดินสาย จำนวน ๕๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินฝั่งประถมศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดสวน ลาน และถนนสายต่างๆ โซนทิศเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดสวน ลาน และถนนสายต่างๆ โซนทิศใต้ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำสะอาดสำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร หอประชุมธำรง บัวศรี ลานจอดรถยนต์ และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา และอาคารเฉลืมพระเกียรติฉลองสิริราชสมับติครบ 60 ปี โดยวิธีคัดเลือก


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลพื้นที่สวนหย่อมศูนย์จีนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์กิจกรรมนิสิตโดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


กันยายน 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 145 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ เรื่อง ออกแบบปรับปรุงอาคารเก่า คณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ และพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม CO-SPACE industrial link โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์และออกแบบปรับปรุงฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์ จำนวน ๒ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ 50 ปี ชั้น 2 จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบกันซึมอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานปูน อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารฯ


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์และติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กันยายน 2564
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง ออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าคณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ และพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม CO-SPACE industrial link
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานประกวดราคาซื้อระบบป้องกันและให้บริการระบบโดเมนเนมมหาวิทยาลัย DNS Firewall 1 ระบบ
    ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่และห้องจัดเลี้ยงชั้น 5 โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์และติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินด้านทิศตะวันออก อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ฯ กลุ่มงานค้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบฯ ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นห้องเอนกประสงค์ กองกิจการนิสิต
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตววจฯ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางการจัดทำระบบแอพพลิเคชั่นสำหรับการเก็บข้อมูลบนมือถือและแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลส่วนกลางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ราคากลางก่อสร้างงานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์กาารศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


สิงหาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลวแบบความเร็วสูง


สิงหาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมห้องโรงงานน้ำ อาคารโรงเรือนผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งสมบูรณ์เพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินด้านทิศตะวันออก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2564
    ประกาศยกเลิกก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กองกิจการนิสิต
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ


สิงหาคม 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 รายการงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2565


สิงหาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องโรงงานน้ำ อาคารโรงเรือนผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งสมบูรณ์เพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลวแบบความเร็วสูง


สิงหาคม 2564
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการทำวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สิงหาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการทำวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะจง


สิงหาคม 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 65


สิงหาคม 2564
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนและระเบียงทางเดิน โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบค่าออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรภาคตะวันออกฯ


สิงหาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดเครื่องแบบนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ


กรกฎาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเครื่องแบบนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 21 รายการ


กรกฎาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำของ ตู้ล๊อคเกอร์ไม้ บานเปิดกระจกแบ่ง 15 ช่อง 30 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดเครื่องเสียงในห้องเรียน 25 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระแนงอลูมิเนียม จำนวน .3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงในห้องเรียน จำนวน ๒๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้ล๊อคเกอร์ไม้ 30 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์คู่มือนักเรียน จำนวน ๑,๖๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 156 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


มิถุนายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์คู่มือนักเรียน จำนวน 1,600 เล่ม


มิถุนายน 2564
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


พฤษภาคม 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


พฤษภาคม 2564
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน


พฤษภาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 156 รายการ


พฤษภาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นฝ่ายปฐมวัย จำนวน 1 งาน


มีนาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic จำนวน 1 งาน


ตุลาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ตุลาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


ตุลาคม 2563
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กรกฎาคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar