จัดซื้อจัดจ้าง

News

มกราคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าางบริการงานบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะแพทยศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารวิจัยทางการแพทย์ ชั้น 1
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองทางสรีรวิทยา
    ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มกราคม 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562
    ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม Disk storage จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มกราคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปคเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรุ่น จำนวน 445 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


มกราคม 2563
    ประกาศเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1


มกราคม 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ต.ค. ๒๕๖๒-เดือน ธ.ค. ๒๕๖๒
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๒


มกราคม 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องโทรทรรศน์ดูดาวพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


มกราคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี จำนวน ๙ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อระบบโทรศัพท์ภายในสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2562
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารในอาคาร 5ตัว ระยะเวลา 9เดือน ม.ค.-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง ระยะเวลา 9เดือน ม.ค.-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ ประจำเดือนมกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ฯ รายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ


ธันวาคม 2562
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทรรศน์ดูดาวพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์


ธันวาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น Mobile Application โครงการบริการวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวิเคราะห์และประเมินผลปัญหาในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่พื้นที่ EEC โครงการบริการวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาวิเคราะห์และประเมินผลปัญหาในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่พื้นที่ EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบน้ำอาคารมหิตลาธิเบศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 1 ปีการศึกษา 2562 มกราคม 2562- มิถุนายน 2562 จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 1 ปีการศึกษา 2562 มกราคม 2562- มิถุนายน 2562 จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโทรศัพท์ภายในสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์


ธันวาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ


ธันวาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2562
    ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้าง_เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 11 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์


ธันวาคม 2562
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอพักนิสิต 1 และ 2


ธันวาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


พฤศจิกายน 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เพิ่มเติม


พฤศจิกายน 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ


พฤศจิกายน 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2562
    ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารกองกิจการนิสิต และหอพัก 1 และ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4เดือน ก.ค.62 ถึง เดือน ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย.62


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ำ Underwater Operation ฯลฯ


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.62 ถึง มิ.ย. 256


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar