จัดซื้อจัดจ้าง

News

กรกฎาคม 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานต่อเติมห้องน้ำอาคารพิบูลบำเพ็ญ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2565
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 1 จำหน่ายอาหารประเภท ข้าวแกงและข้าวหน้าต่าง ๆ
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 2 จำหน่ายอาหารประเภทเส้นหรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช้ข้าวแกงและ ข้าวหน้าต่าง ๆ
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 3 ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นกาแฟสดและน้ำปั่น
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 4 จำหน่ายประเภท กาแฟสด และน้ำปั่นต่าง ๆ
    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่


มิถุนายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร [ร้านถ่ายเอกสาร]
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งชั้น 3 และชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเล่าข่าวกิจกรรมเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ซื้อจอ LED Full Colour จอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล 1 จอ
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในอาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม โรงเรียนสาธิตฯ
    ประกาศราคากลาง งานซื้อจอ LED Full Colour Outdoor 1 จอ
    ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563


มิถุนายน 2565
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศประมูลขายทอดตลาด
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานโครงการเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาดาราในการจ้างจัดกิจกรรมเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของ Time Higher Education World University Rankings โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาตกแต่งสถานที่่จัดงาน โครงการเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มิถุนายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา


มิถุนายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารปฏิบัติการศิลปะ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุบปรุงหลังคาคลุมอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาซ่อมบำรุงหอระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ


มิถุนายน 2565
    ประกาศราคากลาง งานซื้อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์


มิถุนายน 2565
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์
    ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหิดแห้ง Freeze Dry พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ


มิถุนายน 2565
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จอ LED


มิถุนายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนย้ายและติดตั้งโครงเหล็กหลังคาที่จอดรถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าห้องเรียน 4 ห้อง


มิถุนายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการอบรมงานถอดประกอบและบำรุงรักษาแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจียร จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 68 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 68 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2565
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาคาร ล็อคที่ ๑ จำหน่ายอาหารประเภท ข้าวแกงและข้าวหน้าต่าง ๆ
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ ๒ จำหน่ายอาหารประเภทเส้นหรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าวแกง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ ๓ จำหน่าย ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ ๔ จำหน่ายประเภท กาแฟสด และน้ำปั่นต่าง ๆ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ฯ


มิถุนายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์คู่มือนักเรียน จำนวน 1,600 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าคณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ และพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม CO-SPACE industrial link


มิถุนายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศข้อมุฃสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 26000BTU จำนวน 16 เครื่อง


มิถุนายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร


พฤษภาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์


พฤษภาคม 2565
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


พฤษภาคม 2565
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


พฤษภาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์ฯ


พฤษภาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มฯ
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จ้างออกแบบอาคารสนับสนุนระบบยังชีพสัตว์น้ำ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


พฤษภาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจัดซื้อเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ฯ


พฤษภาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 2 รายการ


พฤษภาคม 2565
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 90 เครื่อง


เมษายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นห้อง ชั้น 1 อาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 2


เมษายน 2565
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


มีนาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


มีนาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 110 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


มีนาคม 2565
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 122 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


มีนาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2565
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี


กุมภาพันธ์ 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงฉุดลิฟท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๑


มกราคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์ มีหลังคาคลุม กองกิจการนิสิต


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 3 หัวก๊อก 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของงานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์


พฤศจิกายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั้มสูญญากาศสำหรับดูดอากาศชนิดไดอะเฟรม


ตุลาคม 2564
    ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน


ตุลาคม 2564
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยและนำไปทิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


กันยายน 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะอัญมณี


กันยายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


สิงหาคม 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar