จัดซื้อจัดจ้าง

News

พฤศจิกายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ Autoclave จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศปรับปรุงเอกสารประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระม้วนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารประกอบการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ Autoclave จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม ชุดอุปกรณ์การฝึกอบรม Mojobot โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม ชุดอุปกรณ์การสอน IOT [Internet of thinks] โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ฯ


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ดูดควันสารเคมีแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงินฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดควันสารเคมีแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาจ้าง_งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 3 คัน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทน Network switch จำนวน 1 ระบบ
    ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารกองกิจการนิสิต และหอพัก 1 และ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาจ้าง_งานจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตามโครงการ Science and Mathฯ


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดนักเรียน จำนวน 24 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาจัดกิจกรรมโครงการ IEP Science and Math Skills Improvement สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 58 คนฯ


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อครุภัณฑ์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีและเช็ก
    ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว 30 เครื่อง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยาSilodosin 4 mg tablet จำนวน 1,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงก้องปฏิบัติการ Clean room โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ฯ
    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
    ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Clean room โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยา Eperisone 50 mg tablet จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ


ตุลาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน 90 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างรั้วฝั้งประถม 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำเอกสารแนะนำโรงเรียน 3,000 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4เดือน ก.ค.62 ถึง เดือน ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย.62
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2562


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ำ Underwater Operation ฯลฯ
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 4
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารสำหรับนักเรียน IEP
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัย
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทรกราฟี - แมสสเปคโทรมิเตอร์ GCMS จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ตุลาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์ดูดาวพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และสาธารณรัฐเช็ก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Risedronate 150 mg Tablet จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


ตุลาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับดามกระดูกสันหลัง จำนวน 6 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า จำนวน 7 รายการ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


ตุลาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารแนะนำโรงเรียน จำนวน 3,000 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วฝั่งประถม จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ดตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ๑ ชุด


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาด ปี2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ


ตุลาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้างานบริหาร ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาสาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้างานบริหาร ฝ่ายวิชาการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาสาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาสาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน คณะวิทยาการสารสนเทศ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 4 ชุด อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน ก.ค. ๒๕๖๒ ถึง ก.ย. ๒๕๖๒


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน ของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ


กันยายน 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ


กันยายน 2562
    ประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 252 รายการ


กันยายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเพาะเลี้ยง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.62 ถึง มิ.ย. 256


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยวิธี e-bidding


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างช่อมเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และซ่อมเครื่องตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,066 บาท


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar