จัดซื้อจัดจ้าง

News

พฤศจิกายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศยกเลิกประกวดราคา จัดซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห Refractometer


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง [ร้านกาแฟ]
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีระบบ Spectrophotometer ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัววัดสัญญาณที่อุณหภูมิเย็นจัด Cryogenic Probe ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำ บลโขมง อำ เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม Micro-Spectrophotometer
    คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ในหลอดทดลองพร้อมระบบประมวลผลอัตโนมัติ


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 1 เครื่อง
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดค่าออสโมลาริตี้ในสารละลาย
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหุ่นจำลองโครงกระดูกแบบแสดงรายละเอียดกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อของมนุษย์ 3 ชุด


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในข้อไหล่ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Google ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อBreathing tube with MR290Adult จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดการหมุนระนาบแสง Polarimeter
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality สำหรับงานอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิธี e-bidding


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง Water Purification System
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 1 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟาเรด ATR-FTIR Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้ไม้ 811x59x67.5 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Mask Disposible หูเกี่ยว จำนวน 2000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกลั่นระเหย 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องเขย่าสารแบบออร์บิทัลชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทางด้านเซลล์วิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐๐ เครื่อง e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโปรแกรมช่วยออกแบบอาคาร ArchiCAD Academic license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 155 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้ฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห Refractometer
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อตู้แช่แข็ง Freezer 1 ตู้


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Tas Mepilex Ag 20 x 50 m. จำนวน 100 ชิ้น
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องวัดค่าออสโมลาริตี้ในสารละลาย


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมี แบบต่อท่อ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งน้ำและตัวทำละลายแบบพ่นฝอย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมช่วยออกแบบอาคาร ArchiCAD Academic licenseโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ไม้ 811x59x67.5 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟาเรด ATR-FTIR Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกลั่นระเหย 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าสารแบบออร์บิทัลชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 155 เครื่อง ด้วยวิธีe-bidding


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 3.00 x 4.00 x 0.85 ม. ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมีและสารอันตราย ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ ขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการดูดจ่ายสารละลายพร้อมภาชนะที่มีช่องสำหรับ ดูดจ่ายสาร สำหรับใช้ในกล้องจุลทรรศน์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Google Workspace for Education Plus จำนวน 36,125 ชุด ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด ครั้งที่2
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมี แบบต่อท่อ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด


พฤศจิกายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อฐานข้อมูล Micromedex 1 ระบบ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อสารเคมีฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ Notebook Lenovo รุ่น E590 จำนวน 60 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารฯ


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบบที่ 2 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดกล้องมิลเลอร์เลสพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อคอมพิงเตอร์โน๊ตบุ๊ก 3 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 2,000x1,200x850 มม. ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบบที่ 2 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 15 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 15 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อสูทคณะครูและผู้บริหาร จำนวน 11 ตัว และสูทนักเรียน จำนวน 58 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดเสื้อสูทคณะครูและผู้บริหาร จำนวน 11 ตัว และสูทนักเรียน จำนวน 58 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง


พฤศจิกายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Micromedex โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบักรักษาโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Dermatix Ultra 15 Gm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีระบบ Spectrophotometer ในผลิตภัรฑิสัตว์น้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร Multiparameter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำชนิดตั้งโต๊ะพร้อมโต๊ะสำหรับวาง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้


พฤศจิกายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี


ตุลาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ 50 ปี โดยเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย65 คณะวิทยาการสารสนเท


ตุลาคม 2565
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2566


ตุลาคม 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ตุลาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ 1 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศทางชีวภาพ 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจจับก๊าซในสิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้าทางสิ่งแวดล้อม 1 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 1 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น คณะสาธารณสุขศาสตร์


ตุลาคม 2565
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลเปิดปิดห้องเรียน ฯลฯ ปีงบประมาณ 2565


ตุลาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม


ตุลาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


กันยายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความอาคารมหิตลาธิเบศร อาคารหอประชุมและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืองวัดความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน


กันยายน 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


กันยายน 2565
    ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


เมษายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 2


กุมภาพันธ์ 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงฉุดลิฟท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๑


กันยายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar