จัดซื้อจัดจ้าง

News

กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ฯ 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงฯ 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่องประกวดราคาโครงการปรับปรุงห้องรียนรู้เพื่อเข้าใจสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Logistics Inspirium
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบแผ่นพับFolder ออกแบบโบรชัวร์Brochure ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์โครงการSTEPup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างออกแบบแผ่นพับ โบรชัวร์ ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์โครงการ STEPup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดการตอบสนองการให้สารละลายผู้ป่วยหนักด้วยระบบคลื่นเสียงฯ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงฯ 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบ จัดทำวีดีโอโครงการและโปรโมตผ่านสื่อออนไลน์ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างออกแบบ จัดทำวีดีโอโครงการ และโปรโมตผ่านสื่อออนไลน์ในโครงการ STEPup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมหัวจ่ายก๊าซและเต้ารับปลั๊กเสียบไฟฟ้าชนิดติดตั้งเพดานฯ จำนวน 12 ชุด
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศระบบรวมศูนย์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องตรวจ อาคารสมเด็จพระเทพฯชั้น 1
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทาสีภายในอาคารสิรินธร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทาสีภายในอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ
    ประกาศข้อมูลสารสำคัญสัญญาซื้อขาย_เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 25 เครื่อง


กุมภาพันธ์ 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเป่าลมร้อนชนิด Fluid Bed Dryer


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ พร้อมกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ 3 ชุด จำนวน 1 ชุด
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศระบบรวมศูนย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่องและเครื่องควบคุมไฟฟ้า Timer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชนจำนวน 12 เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยประเภทบัณฑิตจบใหม่จำนวน12เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องอก ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์เครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ได้แก่ กล้องถ่ายวีดีโอ1ชุด กล้องถ่ายรูป1ชุด ไมโครโฟน1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 3รายการ ได้แก่ กล้องวีดีโอ1ชุด กล้องถ่ายรูป1ชุด ไมโครโฟน1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำฯลฯ 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญางานประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๙
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญางานปรับปรุงห้อง QS๒-๖๐๕ Self-Access Learning Center
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดไม่สอดใส่ท่อฯ 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BIPAP มีแบตเตอรี่ จำนวน 4 เดรื่อง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรุ่น จำนวน ๔๐๘ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 217 รายการ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้า 2000 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำฯลฯ 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง HHHFNC 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดการตอบสนองการให้สารละลายผู้ป่วยหนักด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง HHHFNC 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง สำหรับเด็กทารกแรกเกิดถึงเด็กโต 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวิเคราะห์ผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ XRD


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อกล้องซีซีดี CCD Camera พร้อมอุปกรณ์สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน TEM ขนาด 10.6 ล้านพิกเซล
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศระบบศูนย์รวม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


มกราคม 2564
    ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก


มกราคม 2564
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด Real time 3D ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ระบบชั้นวางยาและนับจำนวนยาอัจฉริยะ Smart shelf with auto counting ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ BIPAP จำนวน 3 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส ๑
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้แช่ยา จำนวน 1 ตู้
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษานิ่วและต่อมลูกหมากชนิดโฮลเมี่ยมพร้อมอุปกรณ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๓
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 1
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ


มกราคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด ECG 12 LEAD จำนวน 4 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส1
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มกราคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือรุ่น จำนวน 408 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2564
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดี LED แบบ 3 โคม
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเตียงผ่าตัด ชนิด Colomn แบบฝังพื้น พร้อมรถเข็นเคลื่อนย้ายพื้นเตียง สำหรับห้องผ่าตัดแบบผสมผสาน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี


มกราคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มกราคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบฯ 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้แช่ยา จำนวน 1 ตู้


มกราคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ฯ ดังเอกสารแนบ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏฺิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ๑๒ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏฺิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชน ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชน ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ๑๒ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏฺิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชน ๑๒ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏฺิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชน ๑๒ เดือน


มกราคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องระเหยแบบสุญญากาศขนาด 20 ลิตร Rotary evaporator ขนาด 20L จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์


มกราคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มกราคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส GC-MS ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ตุลาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ตุลาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


ตุลาคม 2563
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กรกฎาคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


กรกฎาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มิถุนายน 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar