จัดซื้อจัดจ้าง

News

กรกฎาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง-ตัดชุดพิธีการนิสิต
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายนิสิต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดโซนทิศเหนือ
    ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดโซนทิศใต้
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาทำความสะอาดโซนทิศเหนือ


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทำกระเป๋านักเรียน จำนวน 4 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ร้าน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 งบ2561คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
    เอกสารตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณรอบอาคาร


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อกล้องดาราศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อหัวกล้องดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดเชื่อมต่อ Wifi และกล่องกระจายสัญญาณภาพ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ใต้สระว่ายน้ำ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำ ฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการ เพื่อเป็นโรงเรือนปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและห้องฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสาหร่ายฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และบริเวณรอบอาคาร


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๕๓ เครื่อง
    ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๔๔ เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงพื้นลานจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสหศึกษา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ของคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน 6 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
    ตารางแสดงงวเงินเสื้อผ้าไทยสีดำ จำนวน 457 ตัว


กรกฎาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายนิสิต
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ และปร 4 5 6


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างงานต่อเติมห้องภาควิชาวิศวกรรมเคมี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ


กรกฎาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าระบบเสียงสำหรับการประชุม จำนวน 1 ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างปรับปรุงภายในอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง ทำตู้เก็บของและทำกันสาด
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ถ่ายเอกสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ ตู้ โต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ โต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผลการประมูลให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินซื้อเสื้อโปโล


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดจ้างทำระบบให้น้ำแบบพ่นหมอกอัตโนมัติพร้อมชั้นวาง จำนวน 2 ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 กค. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อผ้าเช็ดผม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ทางเข้าอาคาร พิบูลบำเพ็ญ 4


มิถุนายน 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง และ ปร 4 5 6 งานปรับปรุงหลังคารฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมลิฟต์ โดยสาร เปลี่ยนสลิงขับลิฟต์ วิทยาลัยนานาชาติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง สารเภสัชรังสี


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างค่าบริการกำจัดสารเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ โต๊ะ ตู้ ชุดล้าง ชั้นวาง เก้าอี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดปี 2561 วิทยาลัยนานาชาติ
    ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศปี 2561 วิทยาลัยนานาชาติ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    ประกาศราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานรำลึกเกาะสีชัง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มิถุนายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 232 เครื่อง คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างค่าติดตั้งชุดแขนหุ่นยนต์ KUKA คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้าง งานซ่อมบำรุงกลุ่มอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงงวเงินเสื้อผ้าทอมือ คุณย่าท่าน


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดหาหนังสือ วิทยาลัยนานาชาติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ


มิถุนายน 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องระบายความร้อนฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


มิถุนายน 2560
    จัดซื้อเตียงนอนไม้ 2 ชั้น สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน 7 หลัง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค้ด


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนประถม จำนวน 1 งาน


มิถุนายน 2560
    งานจ้างเหมาบริการเดินระบบสาย Lan ภายใน ชั้น 4 อาคารสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล


เมษายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ


มีนาคม 2560
    ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบNewsletter

กรกฎาคม 2560
    เอกสารตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณรอบอาคาร


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และบริเวณรอบอาคาร

Calendar