จัดซื้อจัดจ้าง

News

มีนาคม 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Class II จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg จำนวน 1,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gabapentin 300 mg capsule จำนวน 500,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet จำนวน 150,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg capsule จำนวน 150,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อเสนอการเช่าอาคารและพื้นที่โดยรอบบริเวณด้านหน้าอาคารศ๔นย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูลฯ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One จำนวน ๕๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One จำนวน ๕๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพ
    คณะเภสัชศาสตร์ เผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ


มีนาคม 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์กันน้ำ 2 ชั้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Glucosamine sulfate 1,500 mg powder for solution จำนวน 210,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e- bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 90,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e- bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Losartan potassium 50 mg film-coated tablet จำนวน 1,300,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e- bidding


มีนาคม 2566
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Alfuzosin HCl 10 mg prolonged-release tabet จำนวน 75,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin HCl 0.4 mg prolonged-release tablet จำนวน 180,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อยา Silodosin 4 mg film-coated tablet จำนวน 150,000 เม็ด ด้วยวิธีเประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
    ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Class II จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2566
    ประกาศเชิญชวนให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 4 ตู้ คณะบริหารธุรกิจ
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เข้าคณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ ตึกเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ จำ นวน ๑ งาน ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism Chanthaburi
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทีมออแกไนซ์ด้านเวที เครื่องเสียง เครื่องไฟ ระบบน้ำ และสถานที่ จำ นวน ๑ งาน ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำ เนินงานการประกวด จำ นวน ๑ งาน ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism Chanthaburi


มีนาคม 2566
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 058-2566 เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารท้องถิ่นเชิงอัตลักษณ์ในรูปแบบวีดีโอ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทีมออแกไนซ์จัดนิทรรศการ และจัดแสดงสินค้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออแกไนซ์ดำเนินการจัดสถานที่ เตรียมงานสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงอาหารท้องถิ่นฯ
    ประกาศผู้ชนะเสนอเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีโอการปรุงอาหาร อาหารว่าง ของหวาน และเครื่องดื่ม ที่ผ่านมาตรฐานอาหารท้องถิ่นเชิงอัตลักษณ์ จำนวน ๙ เมนู
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือมาตรฐานอาหารท้องถิ่นเชิงอัตลักษณ์ E-book มีรายละเอียดมาตรฐาน และวิธีการปรุงอาหารตามมาตรฐานอาหารท้องถิ่นฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวีดีโอการปรุงอาหาร อาหารคาว และเครื่องจิ้ม ที่ผ่านมาตรฐานอาหารท้องถิ่นเชิงอัตลักษณ์ จำนวน ๑๑ เมนู โดยวิธีเฉพาะฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำทะเบียนเกษตรกรและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มสูบน้ำจ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 250GPM ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 12.5Hp. 380V. ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ฯ
    ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อเสนอในการเช่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2566
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2566
    ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการจำลองการทำงานระหว่างเครื่องจักร 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนฯ
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเว็บเอพีไอ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระดับสูงฯ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


มีนาคม 2566
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


มีนาคม 2566
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสรมสุขภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลทัศนคติของกลุ่มประชากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2566
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาสำรวจข้อมูลทัศนคติของกลุ่มประชากรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรุ่น จำนวน 381 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องยาจำลองฯ


กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชาสัมพันธ์ ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศแผนเรื่องชุดต้นแบบการเรียนรู้ รถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ 1 ชุด
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องยาจำลอง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน มีนาคม 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน มีนาคม 2566


กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดพิมพ์หนังสือรุ่น จำนวน 381 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 224,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่


กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sacubitril 49 mgValsartan 51 mg film-coated tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 0.18 eye drops 0.45 mLunit dose จำนวน 42,000 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Limaprost alfadox 5 mcg tablet จำนวน 168,000 เม็ด 800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา lopromide 76.88 g100 mL solution for injection 100 mLvial จำนวน 1,250 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pantoprazole 40 mg gastro-resistant tablet จำนวน 4,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จำนวน 3,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 75 mcg0.3 mL ฯ จำนวน 110 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Saw palmetto 160 mgStinging nettle 120 mg capsule จำนวน 1,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2566
    ราคากลางปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยบูรพาถนนสายB และ C
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบโสตห้องประชุมพร้อมระบบประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อระบบโสตห้องประชุมพร้อมระบบประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


กุมภาพันธ์ 2566
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศ กำหนดร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุง ห้องยาจำลองฯ


กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP -OES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มกราคม 2566
    ร่างประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES 1 เครือ่ง e-bidding ครั้งที่ 2


มกราคม 2566
    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงาน Term of Reference : TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ สรุปราคากลาง งานปรับปรุงห้องยาจำลอง


มกราคม 2566
    สวทล. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม TOC ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2566
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1


มกราคม 2566
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


มกราคม 2566
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


มกราคม 2566
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


มกราคม 2566
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 1


พฤศจิกายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง คณะสาธารณสุขศาสตร์


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ตุลาคม 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์


ตุลาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ 1 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศทางชีวภาพ 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจจับก๊าซในสิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้าทางสิ่งแวดล้อม 1 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 1 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น คณะสาธารณสุขศาสตร์


ตุลาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


กันยายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความอาคารมหิตลาธิเบศร อาคารหอประชุมและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืองวัดความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน


กันยายน 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


กันยายน 2565
    ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


เมษายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 2


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar