จัดซื้อจัดจ้าง

News

มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ จำนวน 360 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Solifenaci succinate 5 mg Tablet จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dienogest 2 mg Tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 75 mg Capsule จำนวน 330 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ จำนวน 360 ชุด


มกราคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผลคัดเลือกให้เช่าพื้นที่


มกราคม 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    จัดซื้อห้องสตูดิโอ ๑ ห้อง
    จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI ๑๕ เครื่อง
    ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประมูลขายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด


มกราคม 2561
    ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินค่าปรับปรุงอาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
    BOQ-งานปรับปรุงหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร {ร้านถ่ายเอกสาร} วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Raloxifene 60 mg Tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapagliflozin 10 mg Tablet จำนวน 120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine 2.5 iu0.5 ml จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole 30 mg Orodispersible Tablet จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg Tablet จำนวน 650 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงยูวี-วิสิเบิ้ล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มอาคารที่พัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จำนวน ๑ ระบบ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงยูวี-วิสิเบิ้ล จำนวน 1 เครื่อง


มกราคม 2561
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อจุลชีววิทยาแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดสูท จำนวน ๑๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างตัดชุดสูท จำนวน ๑๕๕ ชุด
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ ประจำเดือนมกราคม 2561


มกราคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างลานจอดรถยนต์ รอบ2
    ราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ รอบ2


ธันวาคม 2560
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารวิชาการ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6
    ประกาศราคากลางซื้อชุดกีฬา 25 ชนิด


ธันวาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2559
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง การคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารตามสั่ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ ชั้น 1-5 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี จำนวน 1 งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2560
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้่นที่หน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้่นที่หน้าธนาคารกรุงไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะพยาบาลศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 4 รายการ


ธันวาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin 50 mg Metformin 1,000 mg Tablet จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 4 รายการ
    ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin alfa 10,000 iu injection จำนวน 200 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin glargine 100 iu1 ml 3 ml จำนวน 100 กล่อง โดวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risedronate 150 mg Tablet จำนวน 550 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ธันวาคม 2560
    เผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล SSD จำนวน 66 ตัว


ธันวาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดจ้างทำกระดาษคำตอบ มบ.๓ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างติดตั้งวอลล์เปเปอร์และผ้าม่าน
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกวนสารละลายพร้อมระบบให้ความร้อนแบบแม่เหล็ก จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบปะรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณ์ฑยา จำนวน 4 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องอาหาร จำนวน 10 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Liraglutide 6 mgml injection 3 ml จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Iodixanol 320 mgml 50 ml จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mirabegron 50 mg Tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง


ธันวาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างปรับปรุงพื่นที่หน้าธนาคารกรุงไทย
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างปรับปรุงพื่นที่หน้าสมาคมศิษย์เก่า
    ราคากลางงานปรับปรุงพื่นที่หน้าธนาคารกรุงไทย
    ราคากลางงานปรับปรุงพื่นที่หน้าสมาคมศิษย์เก่า


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูงานศึกษาโครงการสร้างเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
    ารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑ งาน


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศราคากลางงานระบบประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


พฤศจิกายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง


พฤศจิกายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายยา
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง


พฤศจิกายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์บนวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


ธันวาคม 2559
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ธันวาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


พฤศจิกายน 2559
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter


Calendar