จัดซื้อจัดจ้าง

News

เมษายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นร่างกายด้วยอากาศ Bod Pod จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัด RTK ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลธกรรมกระดูก ผ่าตัดหัวไหล่ และผ่าตัดหัวเข่า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เตียง
    ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน Rotary evaporator ขนาด 1 L
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าตัวเหลืองผ่านทางผิวหนัง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างมือและตากับเท้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศร่างประกวดเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converge Infrastructure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องตรวจหู Otoscope และไม้เคาะเข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง pH meter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และข้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เตียง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตั้งโต๊ะแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ เครื่อง วิธี e-bidding
    ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นย่อยเนื้อเยื่อมดลูก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลาง ไม่มีชั้น ไม่มีอ่าง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา Metallurgical Microscope จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่าง ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคากล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ฯ 10 กล้อง โดยวิธีประกวดราคา e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมากฯ ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างมือและตากับเท้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๐ กล้อง ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบให้แสงสว่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ กล้อง e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๐ กล้อง e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อชุดทดลองการหาค่าแรงตึงผิวของของเหลวสามารถอ่านค่าละเอียด ๐.๑ มิลลินิวตันและสามาควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน ๑๒ ชุด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อชุดลองโมดูลัสของความยืดหยุ่นโมดูลัสของยัง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ ชุด e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลโครงการ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อกล้องวงจรปิด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biological safety carbinet class II ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biosafety carbinet class II ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าพร้อมประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กโต Digital จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรวจจอประสาทอย่างอ้อมชนิดมอง 2 ตา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเครื่องมือแพทย์แบบมีล้อเลื่อนฯ จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ฯ จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฉุกเฉินฟื้นคืนชีพฯ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดสภาพผิวหนัง 3D จำนวน 1 ชุด
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี จำนวน 1 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกล่องเสียง จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจช่องปอดและหลอดลม จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับเคลื่อนย้ายทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตรวจหู Otoscope และไม้เคาะเข่า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒
    ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 10 เตียง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ ฯ 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บรักษายา แบบ 2 COMP 4 ประตู 12 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด Whole body cooling และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าในสมอง EEG 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดที่สามารถแปลงเป็นเครื่องให้ความอบอุ่น ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒ ตู้
    ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบและบันทึกภาพระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบนั่งขับฯ 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อพยาธิวิทยากายวิภาคแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Set 02 mobile ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่น Hematocrit ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก Set phoco ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้แบบไบโพล่าร์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีดยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency CART ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๑ คัน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ Carbondioxide laser 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลเซอร์สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสีบนผิวหนัง QS-Nd Yag laser 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองชนิดหลอด LED ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๖ เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดตาระบบไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เตียง


เมษายน 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 2
    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน 24 หัว 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเย็นเก็บเลือด ขนาด 250 ถุง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลแบบตรวจตามสภาพจริงต.โขมงอ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ฯ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ ประจำเดือนเมษายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2563


มีนาคม 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดและจ่ายยาอัจฉริยะครบวงจร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e- bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ขั้วจอประสาทตา ฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด Incubator 12 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 12 เตียงฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอความคมชัดสูง พร้อมชุดถ่ายภาพและระบบดิจิตอล 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dryer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา สำหรับงานสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลต และวิสิเบิล 1 ชุด


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมถังสำรองน้ำและปั๊ม ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มสูญญากาศ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒ ชุด และอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด ฯ
    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อระบบสแกนใบหน้าพร้อมห้องกระจกและประตูอัตโนมัติ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2563
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 19 เรื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2563
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    คณะโลจิสติกส์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดชุดพละ จำนวน 19 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่อง AAS จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ PACS ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระดับสูงฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อไบโอฮาซาร์ดคลาส ๒ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒ ตู้ และรถไถเดินตาม ต.โขมง อ.ท่าใหม่ ฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 5 เครื่อง


มีนาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘๐๘๐๐๔๐๑๐๐๐๓๗๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ภายในห้องพักของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่าวงจรสื่อสารสำรองสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ความเร็ว 4 Gbps ระยะเวลา ๖ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองเอกสารสีน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 11x17 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่างpH meter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2563
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dryer 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ฟชั่นแบบเปลวไฟและเตาเผาไฟฟ้าพร้อมชุดกำเนิดไอของสารประกอบไฮไดรด์ AAS
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัด RTK ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดพละ จำนวน 19 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดพละ จำนวน 19 รายการ


มีนาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียน 6 ห้อง
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณด้านในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น ๑
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เก็บพลาสม่าแช่แข็งฯ 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด ฯ 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
    ประกาศคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
    ประกาศคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารอาคารบูรณาการ
    ประกาศคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เช่าวน์ มณีวงษ์
    ประกาศคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เช่าวน์ มณีวงษ์


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอร์
    ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศเผยแพร่แผนการโครงการปรับปรุงชั้น 2 อาคารคณะโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2563
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS ขนาด 80 KVA หมายเลขครุภัณฑ์ 5415008010035 จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 8 ชนิด
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 1ชิ้น


มีนาคม 2563
    ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Clear room โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสภาพผิวหนัง 3D จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำราเรียนประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 148 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 8 ชนิด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 1 ชิ้น


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด ๒ กระบอกตา ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บผ้าผู้ป่วยสำหรับหอผู้ป่วยพิเศษ
    ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2563
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 6 ชนิด


มีนาคม 2563
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 6 ชนิด


มีนาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bbidding


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วงวิสิเบิล ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ จำหน่ายวัสดุประเภทแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ


กุมภาพันธ์ 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1


กุมภาพันธ์ 2563
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อระบบไม้กั้นอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอัญมณี
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


มกราคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ธันวาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2562
    ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารกองกิจการนิสิต และหอพัก 1 และ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563


ตุลาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4เดือน ก.ค.62 ถึง เดือน ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย.62


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ำ Underwater Operation ฯลฯ


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.62 ถึง มิ.ย. 256


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar