จัดซื้อจัดจ้าง

News

กันยายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 3 ตู้ ภายในอาคารวิจัยทางการแพทย์ฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กันยายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน 15 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวรรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 8 รายการ


กันยายน 2563
    ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และอาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 และบริเวณโดยรอบอาคารฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin culcium 40 mg film-coated tablet จำนวน 200,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 112,00 แคปซูล ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
    ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2563
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อปาร์ติชั่นทึบกระจกยิงลาย ขนาด 100x160 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 145 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อปาร์ติชั่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ Full color display


กันยายน 2563
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องกลไฟฟ้าควบคุมระบบน้ำเสีย ตรวจสอบระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ตรวจสอบและสตาร์ทระบบกรองน้ำจากห้องล้างไต จำนวน 1 งานโด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมหน้าต่างด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญางานต่อเติมพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมสีห้อง ๕๐๐ จำนวน ๑ งาน ซ่อมสีห้อง ๕๐๑๑-๕๐๑๓ จำนวน ๑ งาน และซ่อมสีผนังทางเดิน ห้อง ๕๐๐ ๕๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อระบบไม้กั้นอัตโนมัติ 3 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมหน้าต่างด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ 50 ปี ชั้น 3 และชั้น 4 จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟต์อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายรถไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม้ ปีงบ 2564 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


กันยายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบไม้กั้นอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑๕ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


กันยายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารพิบูลรำลึก 6 ห้อง จำนวน 1 งาน
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมจำลองสายการผลิต Technomtix ฯลฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปาร์ติชั่นทึบกระจกยิงลาย ขนาด 100x160 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 145 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุม 215
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุม 215


กันยายน 2563
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร60 พรรษามหาราช1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมระบบเครื่องกลไฟฟ้าควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ตรวจสอบและสตาร์ทระบบกรองน้ำจากห้องล้างไต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานปรับปรุงห้อง 306 และห้อง 321 จำวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปาร์ติชั่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องควบคุมชุดไมค์และขุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม 206
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมชุดไมค์และขุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม 206
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภํณฑ์สำหรับสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภํณฑ์สำหรับสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องควบคุมชุดไมค์และขุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม 215
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมชุดไมค์และขุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม 215


กันยายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 120 ชุด


กันยายน 2563
    ประกาศราคากลาง งานโครงการสมทบโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและการสร้างความมั่นคงให้ชุมชน
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์2และบริเวณโดยรอบอาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 6 เตียง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 12 ชุด
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๔
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 120 ชุด
    ประกาศข้อมูลสารสำคัญของสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารพิบูลรำลึก ๖ ห้อง จำนวน ๑ งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าตอบแทนการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเชิงพื้นที่ เหมาจ่าย จำนวน ๑ งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมเก้าอี้นั่งเรียน ๒๗๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง จ้างงานซ่อมแซมเก้าอี้นั่งเรียน 275 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้อง 306 และห้อง 321จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องประชุมทางไกลแบบมีลำโพงไมโครโฟนในตัว จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง ๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้อง ๔๑๐
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อ Flow Cell Max-Light Cartidge Cell 10mm จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้ออ่างน้ำอุณหภูมิ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ งวด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ งวด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องประชุมทางไกลแบบมีลำโพงไมโครโฟนในตัว จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อเครื่องวัดไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำตู้ล็อกเกอร์ไม้ บานเปิดกระจกแบ่ง 15 ช่อง จำนวน 14 ตู้
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ จำนวน 7 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อเครื่องวัดไฮโดนเจนไอออนในสารละลาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อ Flow Cell Max-Light Cartidge Cell 10mm จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างปรับปรุงบันไดบริเวณโถงเพาะเลี้ยง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับหุ่นจำลองเสมือนจริงขั้นสูง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ ด้วยวิธี e-bidding


สิงหาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสารสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0869-2563
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าม่าน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำผ้าม่าน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานปรับปรุงห้อง ๔๑๐
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงบันไดบริเวณโถงเพาะเลี้ยง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ


สิงหาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานปรับปรุงพื้นห้องปันปัญญา จำนวน 1 งาน
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ


สิงหาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่อง
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจ้างผลิตคู่มือครู และหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตคู่มือและหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอาหาร จำนวน 10 ชุด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะอาหาร จำนวน 10 ชุด


สิงหาคม 2563
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2564
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ


สิงหาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 423 ตัว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ 423 ตัว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูบ 24 ชิ้น และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ USB Wireless 24 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เชื่อมต่อUSB Wirelessโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2563
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญางานจ้างปรับปรุงบ่อน้ำด้านหน้าอาคารบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2563
    ปรระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดสำเร็จพร้อมหน่วยควบคุมและประมวลอล 10 ชุด และ หน่วยจัดเก็บข้อมูล 2 ตัว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อบอร์ดสำเร็จพร้อมหน่วยควบคุมและประมวลผล 10 ชุด และหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Micro SD Card 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดสำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณวิดีโอและภาพ 2 ชุด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อบอร์ดสำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณวิดีโอและภาพ จำนวน 2 ชุด


กรกฎาคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์ 10 ตอน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงบ่อน้ำด้านหน้าอาคารบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมระบบ AI Platform 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ AI Platform 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำเสื้อโปโล พร้อมปักลาย จำนวน 420 ตัว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตสื่อรายการวิดีทัศน์ 10 ตอน จำนวน 1 งาน


กรกฎาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อโปโล พร้อมปักลาย จำนวน 420 ตัว


กรกฎาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ


กรกฎาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรายไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. 63
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 146 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 146 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 146 ตัว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 146 ตัว


กรกฎาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


มิถุนายน 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเข็มชั้นเกียรติคุณประดับเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายภาษาอังกฤษ ของว.อาชีวศึกษาชลบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายภาษาอังกฤษ ของว.เทคนิคชลบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายภาษาอังกฤษของ ว.เทคนิคสัตหีบและว.เทคนิคฉะเชิงเทรา


มิถุนายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 156 รายการ


มิถุนายน 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอัญมณี


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลแบบตรวจตามสภาพจริง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เมษายน 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563


เมษายน 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั๊มสูญญากาศ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒ ชุด และอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ต.โขมง อ.ท่าใหม่ฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด ๒ กระบอกตา ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑๐ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมถังสำรองน้ำและปั๊ม ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืน แสงช่วงวิสิเบิล ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มีนาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด ๒ กระบอกตา ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วงวิสิเบิล ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอัญมณี
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


มกราคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ธันวาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสมัครสมาชิกฐานข้อมูล E-book Medicine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2562
    ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารกองกิจการนิสิต และหอพัก 1 และ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสมัครสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ UP TO DATE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4เดือน ก.ค.62 ถึง เดือน ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย.62


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ำ Underwater Operation ฯลฯ


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar