จัดซื้อจัดจ้าง

News

กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงหรีดจำนวน ๑ หรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดหอศิลป์ฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเหมาบริการตรวจเช็ดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณโดยรอบ ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงกล้องจุลทรรศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล็อกเกตติดในกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บข้อมูล โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรูปเล่ม และ CD โครงการสำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก ผ้าห่ม จำนวน ๔๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
    ประกาศยกเลิกการพิจารณาบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่มฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าระบบแสงและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาวงดนตรี Jazz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ประจำเดือนต.ค.61
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครื่องสำรองไฟไฟ้าอัตโนมัต UPS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซ่อมประตูเหล็กม้วนฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเสื้อสูทผู้บริหาร จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตู้ Co2 Incubator จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมจักรยานทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงเรียนสาธิตอาชึวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นที่และสภาพอากาศเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนา Web CropMet Application on Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องชั่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องกระตุ้นกระแสไฟ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ร้าน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ดูแลลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานคณบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานประจำปี RMCS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผุ้ชนะการเสนอตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรายการตามใบประกอบเสนอซื้อ ๐๐๑๓.๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาด วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพาฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบริการรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการประกอบอาหาร ทำความสะอาด ดูแลรักษาโรงครัว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60พรรษามหาราชินี1คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริเวณโรงจอดรถยนต์ คณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 22 เครื่อง สำหรับระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระดาษเกียรติบัตร, ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งราวบันไดสแตนเลส
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์เข้าเชคตามระยะทาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และอาคารเรียนรวม
    ประกาศยกเลิกการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ตู้เติมเงินออนไลน์ รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย , หอพักนิสิต และอาคารเรียนรวม
    ประกาศผลชนะเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ยื่นเอกสารและความจำนงภายในวันที่ 19 ตุลาคม
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารปฐมวัย จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 132 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์และปริ้นเอกสารงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษอาร์ตและสติกเกอร์ข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสนอซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหอมน หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล โครงการ มุฑิตาจิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ โครงการ มุฑิตาจิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการความพึงพอใจและผูกพันของประชาชนต่อบริการของเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลเชิงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการความพึงพอใจและความผูกพันของประชาชนต่อบริการของเทศบาลหนองไผ่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการความพึงพอใจและความผูกพันของประชาชนต่อบริการของเทศบาลหนองไผ่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลเชิงเนิน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.เขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต. เขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลเชิงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.เขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการความพึงพอใจของประชาชนต่อ อบต.สำนักท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการความพึงพอใจของประชาชนต่อ อบต.สำนักท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการความพึงพอใจของประชาชนต่อ อบต.สำนักท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ เครื่องส่วนตัวอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อดอกไม้ตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำความสะอาดรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงรักษาต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณโดยรอบ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ DELL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาย่อยสลายโปรตีน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เหมืองข้อมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์ในภาคตะวันออก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษทิชชู่
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซม Electrode pump จำนวน 5 ชุด


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ชำรุดภายในห้องพักนิสิต หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง จำนนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ หอพักเทา-ทอง ๓ อาคาร B จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพลาสติกดามข้อเท้า แบบสั้น เบอร์ M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่น Stat Padz ll Zoll AED Plus จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 14 ตลับ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อสูทสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๑๘๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มถัง จำนวน 24 ถัง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงตาข่ายสีแดง จำนวน 100 ใบ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อหนังสือ International Traid Law จำนวน 1 เล่ม
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องชำรุดเสียหาย ภายในหอพักนิสิตแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าฉาบเรียบห้องโถง ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแจกันดอกไม้แห้ง


กันยายน 2561
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรัยงานประมวลผล จำนวน ๔๐ เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ปฎิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองบนดาดฟ้า ขนาด 2000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 319-2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการทอดตลาด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าชุดการแสดงและดอกไม้สด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขึ้นเฟรม 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ Fundamentals of Coproate Finance 12ED จำนวน 90 เล่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์เข้าเชคตามระยะทางจำนวน 380000 กิโลเมตร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์บำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสาร โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการบริบาลฯ


กันยายน 2561
    ประกาศตารางแสดงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณโดยรอบ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก กรอบรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเป้าล่อต่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร สำหรับงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร สำหรับงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร สำหรับงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้ง สำหรับงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้ง สำหรับงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 12 กย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้ง สำหรับงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งจ้างทำป้ายชื่ออะคริลิคใสฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกประจำคณะเภสัชศาสตร์ฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกวิทยากรฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นทารกให้ตื่น
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว ภายในห้องประชุมสโมสรนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ผู้ชนะการเสนอราคา_มิ.ย.61


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บข้อมูล โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรูปเล่ม และ CD โครงการสำรวจความพึงพอใจของเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่ผู้ที่มาพักภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BioTracer Dengue NS1 ขนาดบรรจุ 30 test จำนวน 6 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ QuckVue RSV Test พร้อม flocked swab ก้านอ่อน สำหรับเก็บตัวอย่าง nasopharngeal swab ขนาดบรรจุ 25 tests ต่อกล่อง จำนวน 2 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sanidex OPA PLUS 5 Litre จำนวน 5 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 2 ชนิด และไนตรัส
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 16 เล่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ จำนวน 106 เล่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ Micro Economics จำนวน 68 เล่ม และหนังสือ Operation and Supply Chain Management จำนวน 65 เล่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 200 แพ็ค
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบริการรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ จำนวน 639 เล่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุใช้ในงานประชุม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้ม 2 ห่วง จำนวน 12 เล่มและ แฟลชไดร์ฟ 32 GB จำนวน 3 ชิ้น


กันยายน 2561
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเสื้อสีสำหรับนักเรียน
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟฯ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ฯลฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมตู้เมนไฟใหญ่อาคารหอพักนิสิต เปลี่ยนสวิทซ์แม่เหล็กจำนวน 2 ชุด
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำจืดสำหรับใช้ในอาคารหอพัก
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำจืดสำหรับใช้ในอาคารหอพัก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการพิธีศุลกากร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน ฮท 275 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ พวงมาลัย ดอกไม้จัดโต๊ะหมู่บุชา และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้มีอุปการะคุณ โครงการพิธีไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการพิธีไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการพิธีไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงดนตรีไทย โครงการพิธีไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 อาคาร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น อัดลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปั๊มลูกกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแก้ว จำนวน 4 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมซอง และกรอบใสเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อดอกกุหลาบ พวงมาลัย และดอกไม้ถวายพระโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นโมกพวง จำนวน 150 ต้น
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อnon-woven 2 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือสำหรับห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ - ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 เที่ยว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษษ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารวัสดุวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มจำนวนนิสิตตามเกณฑ์ WFME โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบัสประจำคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล 2 ถัง น้ำมันเกียร์ 2 ถัง น้ำมันคูลแลนด์ 2 ถัง น้ำมันเครื่องเบอร์ 40 2 ถัง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วยไทรอยด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มซอง A4 เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสวิทซ์ชิ่งอะแดปเตอร์ โดยวิธีเฉพาะจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 60พรรษามหาราชินี 1คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปี 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมดูดอากาศ ๘ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำเอกสารสรุปโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อหมึกพิมพ์ Kyocera FS๑๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำใบประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุกิจกรรมนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุกิจกรรมผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุจัดบอร์ดนิทรรศการและงานประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาออกแบบการใช้เครื่องมือ ๕D Simulation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำพานไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุกิจกรรม ขนมปังปี๊ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อสายสิญจน์ ธูป เทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อกล่องเอกสารสำเร็จรูป จำนวน 40 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์,ของรางวัล,พานดอกไม้ สำหรับจัดโครงการไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับพื้นบริเวณด้านหน้าห้องอาหารชั้น 1
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเปลี่ยนชุดทอนโทรลเครื่องปรับอากาศ ห้องพักนิสิตแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบัสประจำคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโทรศัพท์ไร้สาย สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก้วเบญจรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อซิลิโคน PU จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อสาย Cable Lock Notebook จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนสิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม และ CD โครงการติดตามและประเมินผล เทศบาลตำบลบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อชุดสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหมึกพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื่อสีสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กล-4385 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบริการรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ปริ้นรูปพระบิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบริการรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ รถบัส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของที่ระลึกอาหารทะเลแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัตถุดิบสมุนไพรโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเข้าเล่มส้นกาวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับพิธี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊มน้ำ หอพักเทา-ทอง ๒ อาคาร A จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนขนาด 0.7 คิว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจน 3 ชนิด
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเอกสารประกอบการอบรม 1รายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์สำหรับจัดโครงการเข้าร่วมกีฬาเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์คณะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำเล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CAR จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ชิ้น
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแปรงทาสี จำนวน 5 อัน
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 13 แพค
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนิสิต
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของรางวัลวัสดุ สำหรับโครงการ Cleaned by my hands ครั่งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน ปี 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปูกระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 60x60 ซม. ห้องปฏิบัติงานวิจัย จำนวน 3 ห้อง 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน และวงแหวนโลหะยึดกรวยกรองฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องแก้ว
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือวิชาการจำนวน 456 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้อากาศผิวน้ำแบบทุ่นลอยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุท่อน้ำยาและสายเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐานการติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเอ๔ ๗๐แกรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไนโตรเจนเหลว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นลิฟท์อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตลับผงหมึกสี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุท่อน้ำยาและสายเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐานการติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ สำหรับจัดโครงการวิชาการแพทย์บูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.กองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน Cornerstones of managerial accounting Thailand
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลทับมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.กองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.กองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลทับมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลทับมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน Getting to yes
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.หนองตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.หนองตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลน้ำคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.หนองตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลน้ำคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลน้ำคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลเนินพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลเนินพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลเนินพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลนครระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลนครระยอง วิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลนครระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเทศบาลตำบลบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเทศบาลตำบลบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผงหมึกเลเซอร์เอชพี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผงหมึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวและกรองต่างๆระบบเครื่อง Fire Pump โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชสาสตร์ ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 อาคารฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบงอได้ ระบบวิดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 60พรรษามหาราชินี 1คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปี2562
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกปริ้น จำนวน9ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทำใบประกาศนียบัตรพร้อมซองใส่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสมุดรายงานและปากกา จำนวน230ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรูปเล่มรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเอกสารประกอบการอบรม 3 รายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 200 บาท สค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ่้างซ่อมแซมเครื่องมือมาตรฐาน 4,280 บาท สค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน 8,057.10 บาท สค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SKIN GRAFT BLADES 10PKG USE WBA719R จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Mak mini Access Kits ชุดท่อน้ำสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กพิเศษ จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CIRRUS Angiography Drape จำนวน 12 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ฮิตาชิ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ฟูจิเทค จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิตพยาบาล ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการประกอบอาหาร ทำความสะอาด ดูแลรักษาโรงครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงรักษาต้นไม้
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณอาหารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้ล็อคเกอร์ ๙ ประตู,ตู้บานเปิดอะครีลิก ๓๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเคลือบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 2,140 บาท สค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครืองวัดน้ำตาลแผ่นตรวจน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหุ่นจำลองการเจาะสันหลังส่วนเอวของเด็กทารก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนออาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ งบประทมาณ 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมSMEs
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย,ใบประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเสริมความรู้ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรัง ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบริการรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตลับผงหมึกเอชพี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวัสดุประชาสัมพันธ์ สำหรับจัดโครงการประกวดงานเขียนเรื่องเล่า พลัง ACTIVE กับการพัฒนางาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวัสดุประชาสัมพันธ์ สำหรับจัดโครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ - เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรางน้ำ


สิงหาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานสัมมนาฯ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานสัมมนาฯ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 สำหรับด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 สำหรับตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างติดสติกเกอร์ใสปริ้นโลโก้ ประตูลิฟท์
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ชุด
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 75 เครื่อง อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเข้าร่วมการแสดงศักยภาพฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปาประจำอาาคารเรียนฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด ๔๘ port โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าซื้อกระเป๋าซองซิปจัมโบ้ กระเป๋าซองซิปและสมุดบันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าซื้อช้อนชาด้ามแต่งลายและส้อมด้ามแต่งลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าซื้อผ้าปูโต๊ะลายจุด ผ้าปูโต๊ะสี่เหลี่ยมและกล่องสี่เหลี่ยมหูล็อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าสมุด Planner SMART4,สมุด Planner STITCH และสมุดบันทึก CMC PIXEL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าปากกาโลหะ บรรจุกล่องเซทสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเหยือกแก้วมีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเค้ก STAND3 ชั้น พานแก้วมีฝาครอบและชุดโหลแก้วก๊อกน้ำพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบ้านพักฯ
    ตารางแสดงวงเงิน งานจ้างเหมายานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถ
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างทำความสะอาดสวน ลาน และถนนสายต่างๆ โซนทิศเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างทำความสะอาดสวน ลาน และถนนสายต่างๆ โซนทิศใต้ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรรี่ เพื่อใช่้ภายศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเล่มสันกาวโครงการตรวจประกันฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องไทยธรรม สำหรับจัดโครงการวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่,จ้างจัดทำโปสเตอร์,จ้างจัดนิทรรศการ สำหรับจัดโครงการวิชาการแพทย์บูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 สำหรับตรวจ Bacteral identification sensitivity Prostate needle bio
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 สำหรับตรวจ Liquid-based cytology, HPV DNA testing โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสาย VGA 5 เมตร และ สายไมค์ 10 เมตร จำนวน 40 เส้น


สิงหาคม 2561
    ประกาศผลการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี่ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ขนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงงานประชุมสัมมนาฯ โดยเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณก้านหน้า ในสวนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่างสำหรับเปลี่ยนให้ลูกค้า ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงาน คุณภรัณยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนามบัตรคณบดี จำนวน 200 ใบ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนามบัตรรองคณบดี จำนวน 100 ใบ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 เที่ยว
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ สำหรับจัดโครงการวัสดุประชาสัมพันธ์วัสดุในการจัดกิจกรรมวัสดุตกแต่งสถานที่วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ของการจัดกิจกรรม โครงการ เข้าร่มโชว์ศักยภาพผู้นำเชียร์และกองเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาล-ระบบน้ำเสีย ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับล้างจานใช้กับเครื่องล้างจาน และน้ำยาอบแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์ช่างอาคารเรียนฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผลคะแนนการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการเงินจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสาร เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อประกอบอาหารเช้า อาหารพนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยโครงการ Innovation Fairฯ
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึกเซ็ทช้างฉัตรทรงคู่ พร้อมกล่องผ้าไหมจำนวน 40 ชุด


สิงหาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน


สิงหาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 46 เครื่อง


สิงหาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการถ่ายเอกสารประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยีสต์ จำนวน 2 ถุง


สิงหาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ


สิงหาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ซ่อมแซมไฟฟ้า และเปลี่ยนบาลาสต์


สิงหาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดปาก สีขาว Pop up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง


สิงหาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาฯ


สิงหาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สำหรับตรวจ Liquid-based cytology, HPV DNA testing โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สำหรับตรวจ Bacteral identification sensitivity Prostate needle bio
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สำหรับด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สำหรับตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกวิทยากรการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลัยโครงการหมอยาฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จัดทำการ์ดแสดงความยินดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จัดทำป้ายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้าและอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส เพื่อประกอบอาหารเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประชุมวิชาการนานาชาติฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดบอร์ดแสดงผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติฯ


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดแห้ง ฯ 2 สค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดแห้งวันที่ 3 สค.61 โดยวิธีเฉพาเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดแห้งฯ 1 สค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการศึกษาข้อมูลของภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลโครงสร้างฐานเงินเดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริการแก่ผู้มาใช้บริการ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอ่างอาบน้ำและเพดานห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือปฐมนิเทศนิสิตฯ


กรกฎาคม 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์


กรกฎาคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสั่งซื้อกระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 300 รีม


มิถุนายน 2561
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายหลักประจำอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ e-bidding


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเลคเชอร์ 630 ตัว ด้วยวิธี e-bidding


พฤษภาคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อระบบเครือข่ายหลักประจำอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รวมสัญญาณภาพ 26 ชุด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 สำหรับด้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2560
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter


Calendar