จัดซื้อจัดจ้าง

News

สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างจัดสถานที่และซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหิตลาธิเบศรและหอประชุม งบปี 61
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


สิงหาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนวันที่ 16 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 112 เครื่อง
    จ้างเหมาพิมพ์รวมเล่มบทความ
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะโลจิสติกส์ ชั้น1ชั้น2ชั้น3และอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์
    ประกาศตารางวงเงินงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงจอดรถยนต์คณะสหเวชศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการดูงานต่างประเทศ SAM LIP Go Abroad
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการดูงานต่างประเทศ LIP Go Abroad - Taiwan
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ
    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ QS2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับพื้นที่บ่อขยะฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบัสฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16-31 สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Toshiba
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดหาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 และตกลงราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน งานสวนและสิ่งแวดล้อม
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๕๓ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าเคครื่องถ่ายเอกสารสี Multifunction จำนวน 4 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๕๓ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดอัดแผ่นโปแตสเซียมโบร์ไมด์ซนิดไฮดรอลิค


สิงหาคม 2560
    ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาทาความสะอาดกลุ่มอาคาร 50 ปี และ 60 ปีฯ
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ภปร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางสารมหาวิทยาลัยบูรพา


สิงหาคม 2560
    ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด รถยนต์ Toyata Land Cruiser จำนวน 1 คัน
    ตารางปปช. ตกลงจ้างปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์


สิงหาคม 2560
    ประกาศงานจ้างเหมายานพาหนะจำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ ครั้งที่ ๒
    ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สระน้ำ ลานจอดรถ และสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
    ประกาศราคากลางงานจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์ขนของ จำนวน 1 ตัว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


สิงหาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงซื้อระบบห้องประชุมฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมห้องบนปะรำพิธี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบไฟเสาสูงฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างงานจัดทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน
    ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศยกเลิก งานจ้างเหมายานพาหนะจำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพืื้นที่จำหน่ายอาหารยำ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม คณะศิลปกรรมศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงรอบโรงเรียน ระยะที่ 1


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้างห้องเก็บครุภัณฑ์รอจำหน่าย จำนวน 1 งาน
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว
    จัดซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว พร้อมชุดประเมินผล


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ โต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เก้าอี้ จำนวน ๕๐ ตัว
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งตู้เคเบิ้ลบ็อกแบบกันฝนพร้อมอุปกรณ์ฯ
    ประกาศราคากลางงานรางระบายน้ำ คสล ข้างสนามบาส


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อวัสดุเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 66 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 26 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างการติดตั้งชุดแขนหุ่นยนต์ KUKA ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    ประกาศราคากลางงานจัดหางานป้ายประชาสัมพันธ์เกาะสีชัง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


สิงหาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คคณะโลจิสติกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างย้ายตำแหน่งชุด CDU ระบบปรับอากาศฯ


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม-อุปกรณ์คัดกรองฯ จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ วันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 2560


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้าง โครงเฟรมเหล็กสำหรับทดสอบชิ้นงานส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่ พร้อมจุดรองรับ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างพิมพ์วารสารเกลียวคลื่น
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ๑๐๑
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
    ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
    ประกาศราคากลาง และปร 4 5 6 ตกลงราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พัก และห้องน้ำพนักงานขับรถฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อระบบความปลอดภัยติดตั้งระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนโครงการ วมว.
    ประกาศราคากลางงานประตู
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ QS2
    ประกาศตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ QS2


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางค่าเช่าคอมพิวเตอร์ คณะโลจิสติกส์
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


กรกฎาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องระบายความร้อน ๑ ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับอาจารย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร มิตซูมิชิ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ฟูจิเทค
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลป้องกันกำจัดปลวก อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อาคาร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานปรับปรุงเพิ่มเติมบริเวณระเบียงข้างห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมห้องบนปะรำพิธีสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์
    ประกาศงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบริเวณโดยรอบของคระรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงงบประมาณการจัดจ้างเครื่องถ่ายเอกสารของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องฉายภาพ-๓-มิติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
    ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตกลงราคาจ้างเหมาทำสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ประกาศงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบริเวณโดยรอบของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่องของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงงบประมาณการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ เครื่องของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาแลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างทำผ้าม่าน จำนวน ๑ งาน


กรกฎาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ถ่ายเอกสาร อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ประกาศผล ผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch fiber 24 Port พร้อม SFP Module จำนวน 2 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 30 KVA จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินจ้างทำความสะอาดอาคารหอพัก ๑๔ และหอพัก ๑๕ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง-ตัดชุดพิธีการนิสิต
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายนิสิต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดโซนทิศเหนือ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดโซนทิศใต้
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


กรกฎาคม 2560
    ตารางงบประมาณค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต แก้ไข


กรกฎาคม 2560
    ราคากลางงานปรับปรุงสนามกีฬา ณ วิทยาเขตสระแก้ว


มีนาคม 2560
    ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60Newsletter

กรกฎาคม 2560
    ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

Calendar