จัดซื้อจัดจ้าง

News

พฤษภาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน


พฤษภาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 156 รายการ


พฤษภาคม 2564
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้าย สติ๊กเกอร์ พร้อมออกแบบและติดตั้ง จำนวน 22 รายการ
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หอพักเทา-ทอง 3
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นฝ่ายปฐมวัย จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ไตรมาส ที 2


พฤษภาคม 2564
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเดินท่อส่งก๊าซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2564
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย สติ๊กเกอร์ พร้อมออกแบบและติดตั้งฯ จำนวน 1 งาน


เมษายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม -มีนาคา 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ [เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔]
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำราเรียน ประจำปีการศึกษา 2564


เมษายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นฝ่ายปฐมวัย จำนวน 1 งาน
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ชุดบล็อทโปรตีน จำนวน 4 ชุด
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ [เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔]
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ เดือน


เมษายน 2564
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างโครงการศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ประเภทจ้างเหมาบริการ
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำป้าย สติ๊กเกอร์ พร้อมออกแบบและติดตั้ง จำนวน ๒๒ รายการ
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส2งานบริการวิชาการอัยการ-กสทช


เมษายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 2
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Upgrade โปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทากันซึมดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2564
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อที่นั่งยาวไฟเบอร์กลาส
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อโซฟา 1 ที่นั่ง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อที่นั่งกลมไฟเบอร์กลาส
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 17 ตัว
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อโซฟา ๓ ที่นั่ง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อชุดที่นั่งกลม
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างงานบำรุงรักษา-ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร ๑๐ ปี


เมษายน 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564


เมษายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2


เมษายน 2564
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร 1 คัน


เมษายน 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๙ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๙ เดือน


มีนาคม 2564
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด ระบบปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ ระยะสอง ฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อเครื่องปรับอากาศ


มีนาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเป่าลมร้อนชนิด Fluid Bed Dryer
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก


มีนาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ เก้าอี้ทำงาน
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ


มีนาคม 2564
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2564
    ประกาศยกเลิกให้เช่าพื้นที่ ตู้หยอดเหรียญ กองกิจการนิสิต


มีนาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อระบบเครือข่ายอิเนอตร์เน็ต ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic จำนวน 1 งาน


ตุลาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ตุลาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


ตุลาคม 2563
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กรกฎาคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


กรกฎาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มิถุนายน 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar