จัดซื้อจัดจ้าง

News

พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างทำชั้นเหล็กวางของ จำนวน 5 ชุด


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องอบลมร้อน และเครื่องวัดการดูดกลืนแสง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายบอกทาง Backdrop ฉากเวที และฉากบังตา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงการจัดซื้อ โต๊ะประชุม เก้าอี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้าแบบระบบชนิดเคลื่อนย้ายฐานเตียงได้
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย จอแขวน เครื่องฉายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงการจัดซื้อ ชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานการไหล คณะวิศวกรรมศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    ประกาศราคากลางงานตรวจเช็ค บำรุงรักษาและล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
    ประกาศแสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของระบบจัดเก็บภาพและกระจายภาพทางการแพทย์


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค้ด


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 50 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ รถบัสปรับอากาศ ๒ คัน
    ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 249 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพัฒนาระบบบัญชีสามมิติเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียน


พฤษภาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
    ประกาศเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างซ่อมแซมชุดทดลอง Machine คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ Cylinder glass 100 ml. cass A คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง จ้างทำอาหารงานวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อต้นไม้ จำนวน 1งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
    งานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 4 เครื่อง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำประปา อาคารศรีนครินทร์


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหลี่ยม โต๊ะประชุมเข้ามุม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชุดกล้องHDจำนวน 2ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเตียงรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเข็นเปลนอนและรถนั่งได้ จำนวน 1คัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณเสียงตามสาย และค่าเนินการ จำนวน 1งาน


พฤษภาคม 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายนอกอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องกั้นทางเดินแบบ 3 ขา จำนวน 4 ชุด


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กดัดพนักพิงเตี้ยมีที่ท้าวแขน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง ขนาด 36100 บีทียูพร้อมติดตั้ง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณเสียงตามสาย และค่าเนินการ จำนวน 1งาน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจ้างผลิตน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยบูรพาขนาด ๖๐๐ มล.
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างผลิตน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยบูรพาขนาด ๖๐๐ มล.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง สารเภสัชรังสี


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 และตารางแสดงวงเงิน ตกลงราคาจ้างทาสีขอบทางและตีเส้นแบ่งจราจร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซ่อมแซมอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต และอาคารเรียนรวม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างทำเสื้อยืดโปโล ผ้าลาครอส สีดำขลิบเหลือง ปลายแขนพับ จั๊มครึ่ง ปักตราสัญญาลักษณ์มหาวิทยาลับูรพา 3 จุด โดยวิธีตกลงราคา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
    งานซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชุดกล้องHDจำนวน 3 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 75 รายการ


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กปลอดสนิม


เมษายน 2560
    ประกาศประมูลขายรถบัสพัดลม ขนาด ๔๓ ที่นั่ง ยี่ห้อ Hino สีขาว เทา ส้ม น้ำตาล หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๒๙ ชลบุรี จำนวน ๑ คัน


เมษายน 2560
    จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้


มีนาคม 2560
    ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ ชุด


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบNewsletter


Calendar