จัดซื้อจัดจ้าง

News

กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วยโรงเรียนศรียานุสรณ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนชลกันยานุกูล
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณโดยรอบ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณโดยรอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเพาะเลี้ยง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2562
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และสาธารณรัฐเช็ก ด้วยวิธี e-bidding


กันยายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๒๖๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโภชนาคารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหนังสือ Python จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุประกอบการอบรม โครงการอบรม หลักสูตร AI จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ งานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


กันยายน 2562
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
    ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ e-bidding
    ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding คณะการจัดการและการท่องเที่่ยว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อ่านหนังสือ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๙๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563
    ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงประติมากรรมโลมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2562
    ประมูลขายทอดตลาด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารพิบูลรำลึก 1 งาน


กันยายน 2562
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่างผู้ช่วยช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-biddind


กันยายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 117-2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดนักเรียน จำนวน 28 รายการ


กันยายน 2562
    ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2562
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


กันยายน 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Vildagliptin 50 mg Metformin HCl 1,000 mg film-coated tablet จำนวน 400 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2562
    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ ประจำเดือนกันยายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 14 เครื่อง คณะพยาบาลศาสตร์


กันยายน 2562
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต


สิงหาคม 2562
    คณะวิทยาการสารสนเทศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
    ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Riscdronate 150 mg tablet จำนวน 200 กล่อง โดยิวธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 4 รายการ
    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อเสื้อกีฬาสี จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าและซ่อมฝ้าเพดานฯ จำนน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ


สิงหาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    สถาบ้นวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


สิงหาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำราเรียนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 190 รายการ


สิงหาคม 2562
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน 90 เครื่อง
    เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 4 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


สิงหาคม 2562
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Doxazosin 4 mg prolongd-release tablet จำนวน 500 กล่อง โดยิวธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างบำรุงรักษา ย้าย และกู้คืนข้อมูลระบบไอที่สิส ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายฯ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างบำรุงรักษา ย้าย และกู้คืนข้อมูลระบบไอทีสิสฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคเรื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๕๙ รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำรอง ห้องประชุมใหญ่ชั้น 11 จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ขนาด 210 ที่นั่ง 3 ห้อง จำนวน 1 งาน


สิงหาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำรองห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ขนาด 210 ที่นั่ง 3 ห้อง จำนวน 1 งาน


สิงหาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


สิงหาคม 2562
    ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓


สิงหาคม 2562
    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น และอาหารว่าง [ร้านกาแฟ]


สิงหาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB External Harddisk ความจุ 4 TB จำนวน 38 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB External Harddisk ความจุ 4 TB จำนวน 38 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 65 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องสำกรองไฟฟ้า จำนวน 65 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา งานซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 40,000 บีที จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddi
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูลแบบ SSD ความจุ 250GB จำนวน 73 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูลแบบ SSD ความจะ 250 GB จำนวน 73 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 คน


สิงหาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อระบบภาพ1ระบบ ระบบเสียง1ระบบ ระบบแสงสว่างห้องประชุมใหญ่1ระบบ วิธีประกวดราคาe-bidding


สิงหาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฝ้าเพดานภายในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตาข่ายกันนกหน้าอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงระบบเครื่องชิลเล่อร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.62 ถึง มิ.ย. 256
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างจ้างซีลถุงฟอยล์ 5 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างพิมพ์ซองฟอยล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.62
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถตู้รับ - ส่ง ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำเล่มรายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 และงวดที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่ง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ปริ้นสี และเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่ง เพื่อส่งมอบพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 18 รายชื่อ


พฤษภาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำ Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


เมษายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก EZ 201A ขนาดA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง ระหว่างเดือนเม.ย.-เดือนก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้รับ - ส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบแสง และระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดำเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการ สื่อสารองค์กรและอุตสาหกรรมบันเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง ภาพมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยวิธี e-bidding


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างช่อมเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และซ่อมเครื่องตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,066 บาท


ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่านเอกสาร จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    ประกาศคณะอัญมณี มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตุลาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู ปลวก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar