รับสมัครงาน

News

เมษายน 2562
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล


เมษายน 2562
    คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ Ph.D. Natural Science หรือปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ


เมษายน 2562
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


เมษายน 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


เมษายน 2562
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ๑ อัตรา
    วิทยาลัยนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์จำนวน 4 อัตรา


มีนาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2562
    คณะพยาบาลศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2562 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก


มีนาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ อัตรา


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ฝรั่งเศส


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน


พฤศจิกายน 2561
    รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก. ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑


กันยายน 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


สิงหาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่งNewsletter


Calendar