รับสมัครงาน

News

กันยายน 2564
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักงานอธิการบดี


กันยายน 2564
    โครงการ U2T เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ และการขึ้นทะเบียนบุคคลสำรองการจ้างงาน เพิ่มเติม
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


กันยายน 2564
    ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์จีนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต


กันยายน 2564
    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


กันยายน 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาไทย


สิงหาคม 2564
    สำนักหอสมุด ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา


สิงหาคม 2564
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจาย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ ๒


สิงหาคม 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


สิงหาคม 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา


กรกฎาคม 2564
    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขารังสีเทคนิค


กรกฎาคม 2564
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ อัตราNewsletter


Calendar