รับสมัครงาน

News

พฤษภาคม 2564
    คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์


พฤษภาคม 2564
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา


พฤษภาคม 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาจิตวิทยา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก


เมษายน 2564
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา


เมษายน 2564
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2-2564


เมษายน 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์


เมษายน 2564
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2564
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2564
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 2 อัตรา


มีนาคม 2564
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


มีนาคม 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศการรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๒ ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน


กุมภาพันธ์ 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


พฤศจิกายน 2563
    BUUIC is looking for full time instructors native English speakers to teach in Bangsaen, Chonburi.Newsletter


Calendar