รับสมัครงาน

News

กรกฎาคม 2563
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


กรกฎาคม 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย


กรกฎาคม 2563
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา


มิถุนายน 2563
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3-2563


มิถุนายน 2563
    กองบริการการศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งลูกจ้างโครงการฯ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี


มิถุนายน 2563
    ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ


มิถุนายน 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


มิถุนายน 2563
    ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างร้านอาหารโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2563
    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้


มิถุนายน 2563
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา


พฤษภาคม 2563
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงกาจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19


พฤษภาคม 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขานรับนโยบาย อว. อว.สร้างงาน รายได้ 9,000 บาทต่อเดือน สร้างรายได้ สู้ COVID-19 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


พฤษภาคม 2563
    คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์


มีนาคม 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีนNewsletter


Calendar