รับสมัครงาน

News

พฤษภาคม 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤษภาคม 2560
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา


พฤษภาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย


เมษายน 2560
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัคร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ๑ อัตรา


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


เมษายน 2560
    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ


เมษายน 2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา 1 อัตรา


เมษายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1223-2559


มีนาคม 2560
    คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ


มีนาคม 2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


มีนาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยNewsletter

พฤษภาคม 2560
    กองอาคารสถานที่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล ตำแหน่งผู้จัดการอาคารชุด จำนวน ๑ อัตรา
    กองอาคารสถานที่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน โครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑ อัตรา

Calendar