รับสมัครงาน

News

กรกฎาคม 2565
    Burapha University International College BUUIC is hiring 5 positions of foreign instructors
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


มิถุนายน 2565
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานช่าง งานหอพักนิสิต จำนวน 2 อัตรา


มิถุนายน 2565
    คณะอัญมณี รับสมัครอาจารย์ สาขาออกแบบฯ
    กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองบริการการศึกษา 1 อัตรา


มิถุนายน 2565
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3


มิถุนายน 2565
    กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองบริการการศึกษา 1 อัตรา
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ ด้านเคมี หรือเทคโนโลยีอาหาร


มิถุนายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา


มิถุนายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์ฯขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา


มิถุนายน 2565
    คณะสหเวชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2565
    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


พฤษภาคม 2565
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงแรม บริการ การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ


พฤษภาคม 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง


พฤษภาคม 2565
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 3


พฤษภาคม 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย


เมษายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่งNewsletter


Calendar