กิจกรรม

News

พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา จัดโครงการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศ ด้านการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโต


พฤษภาคม 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ จ.ชลบุรี จัดอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ


พฤษภาคม 2560
    ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การวิจัย ครั้งที่ ๙


พฤษภาคม 2560
    ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ ผู้ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ ๒๐


พฤษภาคม 2560
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤษภาคม 2560
    พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญารัชดา


พฤษภาคม 2560
    พิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
    ขอเชิญชม และเชียร์ นักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖


พฤษภาคม 2560
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    การอบรมสัมมนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในแนวทางสู่การเขียนรายงาน การประเมินตนเองระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT QA ปีการศึกษา ๒๕๕๙


พฤษภาคม 2560
    ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดพระราโชวาท ได้ที่ www.buu.ac.th และ www.graduate.buu.ac.th


พฤษภาคม 2560
    การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาศาสตร์บันทึกความร่วมมือการจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง


พฤษภาคม 2560
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ ครั้งที่ 19


พฤษภาคม 2560
    เสวนาสภากาแฟ พฤษภาคม ๒๕๖๐


พฤษภาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    นิสิต รปม.ศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน และบริษัท ไทยออยล์ จำกัดมหาชน
    ขอเชิญติดตามชมรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ในตอน จักรพันธ์ พรมฉลวย มหาบัณฑิตบูรพา ผู้ดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
    โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


เมษายน 2560
    โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมษายน 2560
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๔๒๕๖๐


เมษายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน ประจำปี ๒๕๖๐
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนบางแสน
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๕๙


เมษายน 2560
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ


เมษายน 2560
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์


เมษายน 2560
    โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ คณะวิทยาศาสฃตร์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐
    ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


เมษายน 2560
    งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเวทีเสวนา รู้เท่าทันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ


เมษายน 2560
    คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยวิทยาการวิจัย และวิทยาการปัญญา


มีนาคม 2560
    ข้อปฏิบัติของบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยทางสมุนไพรอย่างบูรณาการ
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    โครงการ เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้วยศาสตร์พระราชา


มีนาคม 2560
    โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


มีนาคม 2560
    โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร


มีนาคม 2560
    โครงกาอบรมฯ เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer FAAS


มีนาคม 2560
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๙


มีนาคม 2560
    การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ Artificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายฝั่งทะเล
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาโลก และอีก ๙ หน่วยงาน ร่วมจัดงานวันสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ ๒๐


มีนาคม 2560
    พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โโรงเรียนวัดป่าประดู่โ จังหวัดระยอง


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ -เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน-


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก


มกราคม 2560
    โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


มกราคม 2560
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน


มกราคม 2560
    โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


กันยายน 2559
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลNewsletter


Calendar