กิจกรรม

News

กรกฎาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ ขายของเพื่อน้อง จำหน่ายสินค้าสำหรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หารือ โครงสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าไทย - จีน ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


กรกฎาคม 2560
    ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560
    วิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ หอการค้าฯ ผลักดันการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน


กรกฎาคม 2560
    ต้อนรับนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Chuxiong normal University


กรกฎาคม 2560
    กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๔
    การประชุมวิชาการนานาชาติ APPA ครั้งที่ ๕ และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๒


กรกฎาคม 2560
    วันคล้ายวันสถาปนา ๘ กรกฎ ครบรอบ ๖๒ ปี
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย


กรกฎาคม 2560
    ผู้บริหารทุกส่วนงาน เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงร่างองค์กร BUU SUMMIT 2017


กรกฎาคม 2560
    อบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่น ๒
    บทประพันธ์ร้อยกรอง เทา-ทอง ๖๒ ปี


กรกฎาคม 2560
    รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมหารือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการก่อตั้งสถาบันความร่วมมือวิชาการและนวัตกรรม


กรกฎาคม 2560
    เสวนาสภากาแฟ กรกฎาคม ๒๕๖๐


มิถุนายน 2560
    ผู้บริหารและทีมงาน ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ บริการการรักษา และการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการ...ร่วมร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
    สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่าย บริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒


มิถุนายน 2560
    ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ


มิถุนายน 2560
    คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
    สารจากประธานกรรมการคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
    บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา
    ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลที่ ๑ ให้แก่อาจารย์ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ในการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
    รศ.ดร. วิชิต สุรัตน์เรืองชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ญาณสังวร คนดีศรีสยาม


มิถุนายน 2560
    ๓ นิสิตคณะดนตรีและการแสดงผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน การสร้างสรรค์ศิลปะการละคร ในงาน World Stage Design 2017 in Taipei


มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
    นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองแสนสุข บันทึกเทปต้อนรับนิสิตใหม่ ม.บูรพา
    งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรม พัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดี


มิถุนายน 2560
    BUU Summer Cultural Camp 2017
    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
    สรุปผลงานนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
    ชาวบูรพาร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ม.บูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ภาษา ม.แม่โจ้


มิถุนายน 2560
    อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


มิถุนายน 2560
    ขอเชิญรับชมปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูม หรือน้ำทะเลเปลี่ยนสี
    มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบัตรการส่งเสริมการแต่งกาย ด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมงานการประชุมสามัญทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ ๓๒๕๖๐ และสออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒๕๖๐
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความยินดีต่อ หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๓ ปี
    การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand ๔.๐
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑


มิถุนายน 2560
    เตรียมพบกับ วีดิทัศน์ฉบับใหม่เร็วๆนี้
    ปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบูม หรือน้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ ที่เกิดบริเวณหาดบางแสน


มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
    มหาวิทยาลัยบูรพา ภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ ๓๒๕๖๐ และ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒๕๖๐


มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


มิถุนายน 2560
    ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙


พฤษภาคม 2560
    ขอแสดงความยินดีต่อ นายสมชาย ทองสุข ได้รับรางวัลลูกจ้างดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    โครงการสัมมนาและประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๐


พฤษภาคม 2560
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา จัดโครงการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศ ด้านการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโต


พฤษภาคม 2560
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤษภาคม 2560
    บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.


พฤษภาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ


เมษายน 2560
    โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6Newsletter


Calendar