กิจกรรม

News

กันยายน 2564
    ม.บูรพา จัดงาน เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์


กันยายน 2564
    ประสิทธิผลของยาเลือดงาม และยากรดมีเฟนามิค เพื่อลดอาการปวดประจำเดือนในสตรีเยาวชนไทย


กันยายน 2564
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี


กันยายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา นำนักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2564
    รายนามผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    พิธีมอบอุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ ของสหภาพยุโรป EU


กันยายน 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ...สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช.


กรกฎาคม 2564
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมออนไลน์ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงและการเลือกใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม AMOS vs. LISREL


มิถุนายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพาเลื่อนกำหนด วันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561Newsletter


Calendar