กิจกรรม

News

เมษายน 2562
    ม.บูรพา คว้า รางวัลชนะเลิศ ก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย ๒ ปีซ้อน


เมษายน 2562
    ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


เมษายน 2562
    ขอเชิญชม...รายการบูรพาวาไรตี้ โครงการศิลปะกับชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานวันจักรี
    นิสิตคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดแสดงโชว์เครื่องประดับ
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลของ ABEST21 Accredited


เมษายน 2562
    นิทรรศการผลงานทุนวิจัย ของ ศาสตราจารย์ ภรดี พันธุภากร
    EEC Camp ครั้งที่ ๓ และ ครั้งที่ ๔
    สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
    KFC Science Camp 2 Kids Fun Challenge
    โครงการสงกรานต์กัมพูชา Songkran Khmer 2562


เมษายน 2562
    งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Leadership ในการบริหารองค์กร ตามระบบ EdPEx
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis 29 มีนาคม 2562
    การประชุมการจัดการความรู้ Knowledge Management: KM


มีนาคม 2562
    งานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๙


มีนาคม 2562
    Effective Use of Technology for a Successful Academic Career Training organized by BUUIC cooperated with REPESEA


มีนาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


มีนาคม 2562
    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดค่ายค้นหา passion สหเวชฯบูรพา ครั้งที่ 1


มีนาคม 2562
    BUU NEWS การเตรียมตัวให้พร้อม ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยบูรพา
    สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด


กุมภาพันธ์ 2562
    ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผู้สมควรได้รับ รางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒


มกราคม 2562
    เปิดจองห้องพัก งานพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


มกราคม 2562
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562


พฤศจิกายน 2561
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชันNewsletter

เมษายน 2562
    ม.บูรพา คว้า รางวัลชนะเลิศ ก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย ๒ ปีซ้อน


เมษายน 2562
    ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


เมษายน 2562
    ขอเชิญชม...รายการบูรพาวาไรตี้ โครงการศิลปะกับชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลของ ABEST21 Accredited


เมษายน 2562
    นิทรรศการผลงานทุนวิจัย ของ ศาสตราจารย์ ภรดี พันธุภากร
    EEC Camp ครั้งที่ ๓ และ ครั้งที่ ๔
    KFC Science Camp 2 Kids Fun Challenge
    โครงการสงกรานต์กัมพูชา Songkran Khmer 2562


เมษายน 2562
    งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Leadership ในการบริหารองค์กร ตามระบบ EdPEx
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis 29 มีนาคม 2562
    การประชุมการจัดการความรู้ Knowledge Management: KM


มีนาคม 2562
    งานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๙

Calendar