กิจกรรม

News

พฤศจิกายน 2563
    ม.บูรพา ต้อนรับ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชมและดูงานกองกลาง กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต


พฤศจิกายน 2563
    กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2


พฤศจิกายน 2563
    ม.บูรพา จัดประเมินคุณภาพการศึกษา.. ในพิธิเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


พฤศจิกายน 2563
    ม.บูรพา ร่วม.อนุรักษ์พลังงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับ.บุคลากร ม.บูรพา
    ม.บูรพา มุ่งพัฒนาคณาจารย์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis


พฤศจิกายน 2563
    กำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์
    เปิดรับสมัครอาสาสมัคร Bangsaen 21


ตุลาคม 2563
    สภาพนักงาน ม.บูรพา จัดพิธีส่งมอบงานของสภาพนักงาน ในการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒๕๖๓


ตุลาคม 2563
    เสวนาในชั้นเรียนหลักสูตร Executive MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


ตุลาคม 2563
    อบรมบัญชีครัวเรือน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563


ตุลาคม 2563
    การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมส์ Business Stimulation วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์Newsletter


Calendar