กิจกรรม

News

สิงหาคม 2560
    คณะดนตรีและการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
    พิธีเปิดโครงการ ศักดิ์ศรีแห่งบูรพา
    คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย


สิงหาคม 2560
    ม.บูรพา เตรียมนำแอพพลิเคชั่น EchoEnglish และ MyEcho มาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน


สิงหาคม 2560
    ครบรอบ ๙ ปี วันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    มหาวิทยาลัยบูรพา MOU ร่วมกับ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔


สิงหาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


สิงหาคม 2560
    พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐


สิงหาคม 2560
    ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาส่ตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการบรรยาย การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักกฎหมาย
    ๒ นิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย


สิงหาคม 2560
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นำดอกไม้จันทน์ที่บุคลากร และผู้ชม ร่วมใจประดิษฐ์ มอบให้มหาวิทยาลัย
    โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    Mini Forum: Challenge and Strategy of Higher Education Internationalization for ASEAN Institutes


สิงหาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมบริจาคน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    รายนามผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


สิงหาคม 2560
    ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมบริจาคน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓


สิงหาคม 2560
    การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านการแสดงในรูปแบบละครเวที


สิงหาคม 2560
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา


สิงหาคม 2560
    เสวนาสภากาแฟ สิงหาคม ๒๕๖๐
    สรุปผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๐


สิงหาคม 2560
    การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน


กรกฎาคม 2560
    สำนักบริการวิชาการ ลงนามสัญญาจ้างการจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.มหิดล
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


กรกฎาคม 2560
    พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน the ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC
    ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลฯ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กรกฎาคม 2560
    รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หารือ โครงสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าไทย - จีน ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


กรกฎาคม 2560
    วันคล้ายวันสถาปนา ๘ กรกฎ ครบรอบ ๖๒ ปี
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย


มิถุนายน 2560
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการ...ร่วมร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
    สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่าย บริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒


มิถุนายน 2560
    ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร


มิถุนายน 2560
    คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
    สารจากประธานกรรมการคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี


มิถุนายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙


มิถุนายน 2560
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
    ชาวบูรพาร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ม.บูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ภาษา ม.แม่โจ้


มิถุนายน 2560
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑


พฤษภาคม 2560
    บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.


พฤษภาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐


เมษายน 2560
    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6Newsletter


Calendar