รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ธันวาคม 2560
    ประกาศรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2561 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร


ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปลายปี 2560 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี


พฤศจิกายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวรับสมัครเข้าศึกษาต่อ Ph.D. in Management - Concentrations in Marketing,HRM,Tourism and Hospitality Management, Management


พฤศจิกายน 2560
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561


ตุลาคม 2560
    รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560


กันยายน 2560
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560Newsletter


Calendar