รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

ธันวาคม 2561
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


สิงหาคม 2561
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561


กรกฎาคม 2561
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี


กรกฎาคม 2561
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท M.B.A. และ M.M. International Tourism ManagementNewsletter

กรกฎาคม 2561
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Calendar