รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

ธันวาคม 2561
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


มิถุนายน 2561
    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบรับตรงอิสระ หลักสูตร BBA BA BFA แล้ววันนี้


มิถุนายน 2561
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี


พฤษภาคม 2561
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท M.B.A. และ M.M. International Tourism Management


พฤษภาคม 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบันฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


พฤษภาคม 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


เมษายน 2561
    คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2561


กุมภาพันธ์ 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561Newsletter

พฤษภาคม 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Calendar