รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

พฤษภาคม 2562
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก


เมษายน 2562
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562


เมษายน 2562
    หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ม. บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตร BBA BA BFA แล้ววันนี้ - 10 มิถุนายน 2562
    รับสมัครนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562


มกราคม 2562
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-ปริญญาเอกNewsletter


Calendar