จัดซื้อจัดจ้าง

News

มีนาคม 2560
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณด้านในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ ชุดซอร์ฟแวร์จำลองและควบคุมกระบวนการด้วยโปรแกรมพีแอลซีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้อง S307 จำนวน 1 งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
    ประกาศราคากลางงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบตัวบ้านพัก ม.บูรพา จำนวน 1งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


กุมภาพันธ์ 2560
    ราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถหอพักเทา-ทอง ๔
    จัดซื้อหุ่นทางการแพทย์ สำหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อที่พักสำหรับนักเรียน
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงห้องเรียน M414 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงด้านหลังภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำป้ายติดตั้งภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 รายการ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 และตารางราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องพักพนักงานขับรถยนต์


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคารกลาง ราคาอ้างอิง จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างทำหนังสือรุ่น ประจำปีการศึกษา 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อผ้าอ้อมสาลูอย่างดี และแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็ก
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น และอาหารว่าง {ร้านกาแฟ} ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    ประกาศราคากลางปร 4 5 6 จ้างปรับปรุงหลังเวทีห้องประชุม 201 หอประชุมธำรง บัวศรี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศราคากลางตกลงราคางานจ้างทำป้ายตัวอักษรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจัดทำวารสารศิลปกรรมบูรพา ภาคปลายปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารในส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดจ้างตัดเย็บผ้าใช้ในหอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 26 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อที่พักนักเรียน อาหารนักเรียน เช่าเตาปิ้งย่าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 55 รายการ
    ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาเวปไซต์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงเรื่องจัดซื้อ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์x
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 16-28 กพ. 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL Complete และ SPORTDiscus จำนวน 2 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service และ eBook Academic Collection
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 66 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 24 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 24 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ
    ประกาศจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมชุดเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ จำนวน 7 ชุด


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อน้ำเกลือโซเดียมคลอไรด์ 0.9
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Spring A
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงาน ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ทดลองเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อแผ่นยางสังเคราะห์แบบจิ๊กซอ


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 50 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดัรับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 45 รายการ


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อสารเภสัชรังสี ชนิด I-131 Capsule
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อโปรแกรม SolidWorks คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างทำสมุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างซ่อมระบบสุขาภิบาลอาคารคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ งาน


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อที่นอนสปริง


กุมภาพันธ์ 2560
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ในการจัดซื้อหนังสือ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


มกราคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 กพ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ รถบัสปรับอากาศ จานวน ๘ คัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ ชุด


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง จำนวน ๑ เครื่อง


มกราคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบNewsletter

กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสี

Calendar