จัดซื้อจัดจ้าง

News

ตุลาคม 2560
    ประกาศ เรืื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อAlcatel


ตุลาคม 2560
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบบริการการศึกษาฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างทำป้ายติดหน้าห้องเรียน พร้อมติดตั้ง


ตุลาคม 2560
    ประกาศประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ประจำอาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ประกาศแสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ QS2
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 งานจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน
    ประกาศราคากลางงานจัดหาผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 ราย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศราคากลางงาน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน


กันยายน 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างบำรุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ รอบนอกอาคารของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน


กันยายน 2560
    ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน
    ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกาษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน


กันยายน 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร โต๊ะจีน จานวน ๙๓ โต๊ะ
    ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 3 ชุด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๒ เครื่อง


กันยายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารดร.ผาสุข กุลละวณิชย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


กันยายน 2560
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารศิลปกรรมบูรพา ภาคปลายปีที่ 18 ปีการศึกษา 2558 - ภาคปลายปีที่ 19 ปีการศึกษา 2559


กันยายน 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 2 ร้าน อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


กันยายน 2560
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2561
    ตารางแสดงวงเงินลำดับที่ 4 ประกาศวันที่ 21860


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


สิงหาคม 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาNewsletter


Calendar