จัดซื้อจัดจ้าง

News

กันยายน 2565
    ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการขยายศักยภาพแผนกผู้ป่วยในฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2565
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานคลุมหลังคาเมทัลชีท ห้อง QS2 - 101 และห้อง QS2 - 103 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 พื้นที่ รวมพื้นที่ 100 ตารางเมตร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มศักยภาพและขยายการบริการบำบัดทดแทนไตฯ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความอาคารมหิตลาธิเบศร อาคารหอประชุมและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และบริเวณโดยรอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืองวัดความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน


กันยายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 ราย


กันยายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับตัดต่อ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานทาสีภายนอก และภายในอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2565
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการบำรุงรักษาโปรแกรม HOSxP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กันยายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงห้องกลุ่มงานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และห้องมาลากุล


กันยายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ด้านสถิติ StataBE 17
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๒๐ เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบริหารฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    จ้างเหมาบริการ ดูแลเปิดปิดห้องเรียน จัดสถานที่ห้องสอบ รับส่งเอกสาร จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ ปีงบประมาณ 2566
    ประกาศประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว และน้ำเปล่า


กันยายน 2565
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ M205-M206 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องประชุม M205-M206 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาวิเคราะห์ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ GIS Data analysis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานจ้างเหมาวิเคราะห์ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ GIS Data analysis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


กันยายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2565 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2565 บริษัท อาร์ไอเอ แลบฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2565 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคลุมหลังคาเมทัลชีท ห้อง QS2 - 101 และ ห้อง QS2 - 103 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 มกราคม 2565 - มีนาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 - 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Chiller จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ2566 โดยวิธี e-bidding


กันยายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ Chiller จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างตัดต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร 1 และอาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2566


กันยายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ด้านสถิติ StataBE
    ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบกันซึมและฝ้าเพดานอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์


กันยายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารสิรินธร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒ ผลิตภัณฑ์


กันยายน 2565
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในศัญญา งานทาสี Roofseal ป้องกันหลังคารั่ว 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ขายยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานทาสี Roofseal ป้องกันหลังคารั่ว 1 งาน


กันยายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับตัดต่อ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหราขินี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนอาคารพิบูลบำเพ็ญ ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานทาสีภายนอกและภายในอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 67 เที่ยว เที่ยวละ 15 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อน้ำเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 67 เที่ยว ๆ ละ 15 ลบ. ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องกลุ่มงานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ QS๒ - ๑๐๖๑ และห้องมาลากุลQS๒ - ๑๐๖๒
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศประกวดราคา งานคลุมหลังคาเมทัลชีท ห้อง QS2 - 101 และห้อง QS2 - 103 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต ๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


สิงหาคม 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลระดับสูง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ ๑๐ Kw พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหิดแห้ง Freeze Dry พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั๊มน้ำตู้ปลาใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสมาร์ทบอร์ด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั๊มน้ำตู้ปลาใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ งานจ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คปั๊มอากาศ จำ นวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คปั๊มอากาศ จำ นวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วิจัยศิลปะการออกแบบและวัฒนธรรมบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมท่อส่งน้ำเย็นระบบ Chiller
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานซ่อมท่อส่งน้ำเย็นระบบ Chiller


สิงหาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สิงหาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 รายการ
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 2 รายการ


สิงหาคม 2565
    ประกาศประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง ร้านกาแฟ


สิงหาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต 1
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


สิงหาคม 2565
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเดินสายระบบเมนไฟฟ้าสำหรับรองรับการใช้งานบริเวณชั้น1
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซ่อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม้ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ยกเลิกประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่างฯ


สิงหาคม 2565
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วิจัยศิลปะการออกแบบและวัฒนธรรมบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม
    ดารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


สิงหาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายระบบเมนไฟฟ้าสำหรับรองรับการใช้งานบริเวณชั้น1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาไฟฟ้า จำนวน 1 เตา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเตาไฟฟ้า จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สิงหาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก


สิงหาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน เย็น ปั่น


สิงหาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างงานต่อเติมห้องน้ำอาคารพิบูลบำเพ็ญ ๒ โดยเฉพาะเจาะจง


กรกฎาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างเหมาทำความสะอาด


กรกฎาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานต่อเติมห้องน้ำอาคารพิบูลบำเพ็ญ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


มิถุนายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มิถุนายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์คู่มือนักเรียน จำนวน 1,600 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2565
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


เมษายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นห้อง ชั้น 1 อาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 2


มีนาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


มีนาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 110 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


มีนาคม 2565
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มีนาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 122 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


มีนาคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2565
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี


กุมภาพันธ์ 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงฉุดลิฟท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๑


มกราคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์ มีหลังคาคลุม กองกิจการนิสิต


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 3 หัวก๊อก 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของงานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์


พฤศจิกายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั้มสูญญากาศสำหรับดูดอากาศชนิดไดอะเฟรม


ตุลาคม 2564
    ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน


ตุลาคม 2564
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยและนำไปทิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


กันยายน 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะอัญมณี


กันยายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


สิงหาคม 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar