จัดซื้อจัดจ้าง

News

ตุลาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสารสำคัญของสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาส 4 กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ก.ค.2564-ก.ย.2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาส 4 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 และบริเวณโดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ คน จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2564
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ [กค.-กย. ๖๔]
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสว่านเจาะกะโหลกด้วยมือหมุน Hudson brace ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564
    ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับดูดอากาศชนิดไดอะเฟรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะหลังผ่าตัด 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อดูดเลือดและของเหลว 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดแก้ไขนำสกรูยึดกระดูกขนาดใหญ่ที่ชำรุดออกจากกระดูก 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและอะดินอยด์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด


ตุลาคม 2564
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ จำนวน 360 ชุด
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยวิธีคัดเลือก


ตุลาคม 2564
    ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์


ตุลาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือไมโครสำหรับจุลศัลยกรรมฯ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สแตนเลสสำหรับห้องผ่าตัดแบบผสมผสานฯ 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เดือน


ตุลาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเกษมจาติกวณิช ชั้น 7 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์


ตุลาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
    ประกาศคณะวิศวกรรรมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0997-2564


ตุลาคม 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนก.ค. ๒๕๖๔ ถึง ก.ย. ๒๕๖๔


ตุลาคม 2564
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 4
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาบริษัททรานส์เมดิค จำกัด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อรถพยาบาล รถตู้
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำก่ัด


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และบริเวณโดยรอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินจากอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 เชื่อมต่อไปยังอาคารปฐมวัย โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและงานปรับพื้นบล็อกทางเท้า โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยและนำไปทิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำเดือนตุลาคม 2564


กันยายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 168,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบบริหารจัดการ LMS พร้อมคู่มือการใช้ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ข้อมูลสารสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์และออกแบบปรับปรุงอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วย ด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564


กันยายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อยา Atorvastatin calium 40 mg film-coated tablet จำนวน 200,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนและระเบียงทางเดิน อาคารพิบูลพัฒนา 2 โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านนอกอาคารพิบูลบำเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินฝั่งประถมศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเกษม จาติกวณิช ชั้น ๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบ LMS พร้อมคู่มือการใช้ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


กันยายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณด้านนอกอาคารฟิสิกส์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน digital classroom 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านนอกอาคารพิบูลบำเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตัดชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ชาย - หญิง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตู้ล็อกเกอร์ไม้บานเปิดกระจก แบ่ง 15 ช่อง จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อลิฟต์ จำนวน ๒ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานระบบกันซึม อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Interactive Board ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะอัญมณี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ คน จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคา ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบสถาบันวิทย์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ชาย - หญิง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้ล็อคเกอร์ไม้บานเปิดกระจก แบ่ง 15 ช่อง จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


กันยายน 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 และบริเวณโดยรอบของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหน้าต่างด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ ๕๐ ปี ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม HOSxP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประเภทขาว-ดำและสี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างสถานที่เก็บของเสียห้องปฏิบัติการ
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 168,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและงานปรับพื้นบล็อกทางเท้า โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบกันซึมอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินจากอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 เชื่อมต่อไปยังอาคารปฐมวัย โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมท่อน้ำ อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 3 และชั้น 4 โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ ฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานช่างประจำคณะเภสัชศาสตร์ฯ


กันยายน 2564
    ประกาศ ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 4 รายการ รถบรรทุก 6 ล้อ,รถบรรทุกน้ำเค็ม, รถตู้, รถจิีป


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนและระเบียงทางเดินอาคารพิบูลพัฒนา 2 โดยวิธีคัดเลือก
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


กันยายน 2564
    ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินฝั่งประถมศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดสวน ลาน และถนนสายต่างๆ โซนทิศเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดสวน ลาน และถนนสายต่างๆ โซนทิศใต้ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำสะอาดสำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร หอประชุมธำรง บัวศรี ลานจอดรถยนต์ และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา และอาคารเฉลืมพระเกียรติฉลองสิริราชสมับติครบ 60 ปี โดยวิธีคัดเลือก


กันยายน 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารฯ


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สิงหาคม 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2565


สิงหาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลวแบบความเร็วสูง


สิงหาคม 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


สิงหาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar