จัดซื้อจัดจ้าง

News

มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช็ดผม จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 229 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดผ้ากันเปื้อน จำนวน 60 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ร่างประกาศซึื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องครุภัณฑ์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายสัญญาณห้อง QS๒-๑๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายสัญญาณห้อง QS๒-๕๐๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for teams All Apps แบบรายปี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ รถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มสรุปโครงการฯ จำนวน 5 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๑๕๖๒
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีบริเวณภายนอกชั้น ๖ และซ่อมแซมห้อง QS๒-๖๐๐,QS๒-๖๐๒,QS๒-๖๐๓,QS๒-๖๐๔,QS๒-๖๐๖
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ Polysomnography ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาด และซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือนิสิตและสมุดบันทึกหมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 150 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖๐ kVA ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจ อบจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจ อบจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจ อบจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจ อบจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม เก็บข้อมูล โครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำชัน้ 1 และ ชั้น 2 ชาย - หญิง
    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดสัญญญาณเตือนระบบก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มิถุนายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเวที จำนวน 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและทำเล่มหลักสูตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องถ่ายปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง Generator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวที จำนวน 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ SPSS Statistics Premium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและทำเล่มหลักสูตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายภาพเจล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์ แก้วลายเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมไมโครโฟน ไวเลสไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแปรผลอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศขยายเวลาให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและทำเล่มหลักสูตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้ปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา:งานซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ASUS รุ่น K450JN-WX006D เปลี่ยน Battreyโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร A4 และจัดทำรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตลับผงหมึกโทนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่-บริหารงานหอพัก นอกเวลาทำการ จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเดอร์ จำนวน 2 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานปรับปรุงกั้นห้องภายในอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 ชั้น 6
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์ แก้วลายเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ฯ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โครงการบริการวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุส่งเสริมการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ SPSS Statistics Premium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ THINKING SKILL จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเติมรถจักรยานยนต์ เดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำ จำนวน 100 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ.น้ำมันดีเซล 2650-62 9,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ.น้ำมันเบนซินธรรมดา 400 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง..เช่าชุดสาธิตและเครื่องมือชุดล้างเครื่องปรับอากาศ 23,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้ตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด 2 เครื่อง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถตู้ ไป-กลับ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Campus Desktop Package จำนวน ๓๖๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidd


พฤษภาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA และกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจัดซื้อน้ำมันรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน


พฤษภาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระดาษชำระสำหรับห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ SD 516 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน ๑๕ ปี


พฤษภาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ SD 2101 และ SD 211 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ SD 319 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เมษายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับงานประชุมสัมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าขวดแก้วพร้อมฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


เมษายน 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวครอบวัดระดับน้ำ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ระบบเครื่องเสียงโรงยิม


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก EZ 201A ขนาดA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง ระหว่างเดือนเม.ย.-เดือนก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ DVD พร้อมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2562
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบแสง และระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดำเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการ สื่อสารองค์กรและอุตสาหกรรมบันเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง ภาพมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยวิธี e-bidding


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างช่อมเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และซ่อมเครื่องตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,066 บาท


ตุลาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่านเอกสาร จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2561
    ประกาศคณะอัญมณี มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตุลาคม 2561
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู ปลวก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2561
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง


สิงหาคม 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กรกฎาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาช่องทางการตลาดการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่านามบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปริ้นสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงสูญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซีลสูญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤษภาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คีออส ED-M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์


ธันวาคม 2560
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออัฒจันทร์แบบพับเก็บได้ระบบแมนนวล


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออัฒจันทร์แบบพับเก็บได้ระบบแมนนวลNewsletter


Calendar