จัดซื้อจัดจ้าง

News

เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเครื่องเสียงสำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกันฝนผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อไดอะเฟรมวาล์ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างพิมพ์รูปภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเอกสารการประเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารสีและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ากระดาษสายรุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่โถง ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pravastatin 40 mg tablet จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์บัตรจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแผนผังเส้นทางเดินฝึกซ้อมบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าระบบแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเรียบเรียงเสียงประสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีย์บอร์ด Notebook Dell จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดครุย เสื้อพร้อมฮู้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัดลม ขนาด ๒๔ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเข้าเล่มพิมพ์ทองปกผ้าไหมหนังสือสูจิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร จำนวน ๒,๕๐๐ ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน 7 วัน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมารถตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อโทรศัพท์ไร้สายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานปรับปรุงซ่อมแซมรอยรั่วอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำเล่มรายงานสรุปผลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ FiberWire, 45.7cm wTapered Needle, 17.9mm จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ FLUENCY PLUS 9F 117CM 8MM 60MM จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ EQUISTREAM PRELOADED STYLET 14.5Ff 23CM จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อเข่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อเข่า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 20 mg tablet จำนวน 700 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างทำตรายางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผผู้ชนะเสนอราคาอาหารสดแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเปลี่ยนอะไหล่ลวดสลิงและลวดสลิงกัฟเวอเนอร์ ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนิการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำห้องครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 งาน
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือ สมุดบันทึกกิจกรรม และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อเปลี่ยนอ่างอาบน้ำห้องพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์หลักสูตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงดึงถ่วงประตูนอก ชั้น ๒ สำหรับลิฟท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้ปากกา จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองสีน้ำตาลใหญ่ขยายข้างหนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง LCD PROJECTOR จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมสร้างภาพ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    จัดซื้อถุงพลาสติกคลุมแขนซีอาร์มแบบฆ่าเชื้อแล้ว 15 ชิ้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับการตรวจวิเคราะห์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
    ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันดีเซลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุจำนวน2 รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่ม PATHOLOGY...ประจำเดือนเมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่ม MOLECULAR ประจำเดือนเมษายน 2561
    จัดซื้อ XENON Spare Lamp, 300W15V จำนวน 1 ชิ้น


เมษายน 2561
    ประกาศผลผู้ชนะซื้อป้ายแขวนประตูห้องพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหารพนักงาน งานจัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพัก ห้อง ๓๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-๑๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อโทรศัพท์ไร้สายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทาทอง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ All in one จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 107 รายการ
    ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถตู้ นค7118ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะอาหารสดอาหารแห้ง สำหรับอาหารเช้าและอาหารพนักงาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ ผ้าขนหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเอกสารอบรม คู่มือการพัฒนาโปรแกรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    ประกาศผู้ชนะ การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเม.ย.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    จัดซื้อสารห้ามเลือดเซอร์จิไฟล์วิธธรอมบิน 8 ml 2 กล่อง
    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ซื้อ QuickChaser Influenza AB with Flexible nasopharyngeal swab จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ซื้อ Quick RSV 25 t. จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ซื้อ Dengue NS1 Ag Rapid 25 t. Panbio จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ซื้อน้ำยาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับการตรวจวิเคราะห์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อเข่า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟผ่าตัด Tungsten Hologen 33V 235w จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู จำนวน 2 ตู้


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ และวัสดุ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบัสปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน ฮท 275 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อเข่า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปลี่ยนข้อสะโพก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้องผ่านกล้อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ CIRRUS Reinforced Surgical Gown Size XXL จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รายการ SHEATH จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และภาควิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องฟอกเลือดไตเทียม แบบ On-line Hemodiafiltration
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุ 8รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างตัดชุดสูท จำนวน ๑ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค
    จัดซื้อ Quatsan surface disinfectant wipe ผ้าเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ 20 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาWaste Toner


มีนาคม 2561
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภาคจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน ชั้น2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้อง QS1-300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โล่ขอบคุณผู้สนับสนุน โดยวิธีเฉพาะ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ รถเก๋ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการ และซื้อของที่ระลึก
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการเก็บขยะใต้ทะเล จำนวน 3 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องแยกสัญญาณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหมึกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapaglifozin 10 mg film-coated tablet จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์วารสารเกลียวคลื่น
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ ค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียน
    ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหลอดไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mg prolonged-release capsule จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine vero cell 2.5 iu0.5 ml powder and solvent for solution จำนวน 1,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pravastatin 40 mg tablet จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg Tablet จำนวน 650 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dutasteride 0.5 mg Capsule จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 10 mg tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Entacapone 200 mg film-coated tablet จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin alfa 4,000 iu powder and solvent for solution for injection จำนวน 500 vial โดยวิธีเฉพาะเจาจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risedronate 150 mg Tablet จำนวน 550 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเขย่าผสมสารแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาดูงานโครงการ SCiUS Go Abroad
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบญจรงค์โถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงโรงจอดรถบัสและรถยนต์ผู้บริหาร บริเวณด้านหน้า ณ อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างทำเอกสารฝึกอบรมโครงการวิจัยฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการรถยนต์งานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างซักผ้าห่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ OKIฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rotigotine 4 mg transdermal patch จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Apixaban 5 mg tablet จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin 50 Metformin 1,000 mg tablet จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies immunoglobulin horse จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน 7 วัน


มีนาคม 2561
    ประกาศตำราเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าสถานที่จัดบูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๗ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการล้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกและจ้างเหมารถยนต์ รถตู้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย จำนวน 2 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อเสื้อยืดสกรีน หน้า - หลัง จำนวนน 2,132 ตัว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อยืดสกรีน หน้า-หลัง จำนวน 2,132 ตัว


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point จำนวน 6 ตัว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายเคเบิลโทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน


มีนาคม 2561
    ราคากลางโครงการ Innovation Hubs ครั้งที่ ๒


มีนาคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานInnovation ครั้งที่2


มีนาคม 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


มีนาคม 2561
    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ


มีนาคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ ตัว


มีนาคม 2561
    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะ จำนวน 1 หลัง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลานซักล้าง จำนน 1 งาน


มีนาคม 2561
    ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการInnovation Hubs


มีนาคม 2561
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


มีนาคม 2561
    ยกเลิกประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2561
    ค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อนของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน


กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์


มกราคม 2561
    ค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


มกราคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสอบเทียบ calibation


ธันวาคม 2560
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6


ธันวาคม 2560
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2560
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter


Calendar