จัดซื้อจัดจ้าง

News

เมษายน 2560
    จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจัดดอกไม้หน้าพระแท่นพระราชทานปริญญาฯ


เมษายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ๒ เครื่อง
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR งานตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์ ระยะที่2


เมษายน 2560
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง งานตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์ ระยะที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน IEP
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ


เมษายน 2560
    ประกาศประมูลขายวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงบันไดอาคารพิบูลรำลึก
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเครื่องวัดปริมาณโอโซนน้ำ จำนวน 2 เครื่อง


เมษายน 2560
    ประกาศราคากลางงานจัดหางานประกันภัยความเสี่ยงอาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อโปรแกรมLABVIEW คณะวิศวกรรมศาสตร์


เมษายน 2560
    ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสิตกส์ ระยะที่ 2


เมษายน 2560
    ประกาศราคากลางตกลงราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู และ๒๐,๐๐๐ บีทียู
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ


เมษายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ งวดวันที่ 16-30 เม.ย. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับพื้นที่บ่อขยะฯ


เมษายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซ่อมแซมพื้นสนามเด็กเล่น บริเวณหลังศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
    ประกาศราคากลาง งานซื้อระบบภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


เมษายน 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเต้นท์ฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเต๊นท์
    ประกาศราคากลาง งานจ้างทำกระดาษคำตอบ แบบฝน และกระดษคำตอบ แบบกา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำ CD งานพระราชทานปริญญาบัตร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร


เมษายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศในส่วนภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดจ้างงานเดินสายสัญญาณภาพเพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์


เมษายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง สารเภสัชรังสี
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 จ้างปรับปรุงอาคารโภชนาคาร และตารางราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาคาร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อพรมปูพื้น
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างตัดเครื่องแบบนักเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างตัดชุดอนุรักษ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้างตัดเสื้อพละ กางเกงพละ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


เมษายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้ิอยาValsartan 160 mg


มีนาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซ่อมแซมคลินิกอดบุหรี่ จำนวน 1 งาน


มีนาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 เม.ย. 2560


มีนาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
    ประกาศงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2560
    ประกาศงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์


มีนาคม 2560
    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์


มีนาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี


มีนาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินราคางานซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโคเพลท
    ประกาศแสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย


มีนาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ ชุด


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบNewsletter


Calendar