จัดซื้อจัดจ้าง

News

มกราคม 2566
    ร่างประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES 1 เครือ่ง e-bidding ครั้งที่ 2
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานซื้อศาลาไม้ จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1


มกราคม 2566
    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจหู คอ จมูก ตำบลแสนสุข อำเเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
    เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงาน Term of Reference : TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES


มกราคม 2566
    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิศวฯ
    สวทล. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม TOC ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อศาลาไม้ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น AQUILION CX จำนวน 1 เครื่อง


มกราคม 2566
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอสารเคมี แบบต่อท่อ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจัดซื้อศาลาไม้ จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


มกราคม 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ Cinahl Complete และ SPORT Discus
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ eBook Academic
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสมัครสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ Knovel
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อต่ออายุสมาชิกระบบการจัดการฐานข้อมูล Open Athens
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อต่ออายุกฤตภาคออนไลน์
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2565


มกราคม 2566
    ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการจำลองการทำงานระหว่างเครื่องจักร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพ่นทราย 1 ชุด


มกราคม 2566
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัติโนมัติ FlowCytometer
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดคลื่นแสงเหนือม่วงและคลื่นแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า e-bidding


มกราคม 2566
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


มกราคม 2566
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศอัตโนมัติ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม2565
    ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


มกราคม 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุโดยการเผา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ เครื่อง


มกราคม 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้ฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดซื้อชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่งฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์การหล่อโลหะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโปรแกรม NX Academic Perpetual ๑ ชุด
    ราคากลางจ้างทาสีภายนอกอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต


มกราคม 2566
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า โครงการ Edu Open House 2023
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไตเทียมชนิดประสิทธิภาพสูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดทดสอบทางด้านไดนามิกส์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด


มกราคม 2566
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังชั้นสูงฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องทดสอบค่าแรงดันเบรกดาวน์ฉนวนเหลว Oil Testฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 รายการ ฯ


มกราคม 2566
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์


มกราคม 2566
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม TOC ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell


มกราคม 2566
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 1
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.2565-ธ.ค.2565
    ประกาศข้อมูลสำระสำคัญในสัญญาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕ เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเชื่อมทิก TIG welding machine ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเชื่อมมิก MIG welding machine ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ ๒ ตู้
    ประกาศข้อมลสาระสำคัญในสัญญากล้องสำรวจ แบบประมวลผลรวม Total Station ๒ ชุด


มกราคม 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการคอนกรีต


มกราคม 2566
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห Refractometer
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1


มกราคม 2566
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ Flow Cytometer


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งาน จัดซื้อโปรแกรมสอบออนไลน์ 1 year license


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ เผยแพร่ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ Flow Cytometer
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างออกแบบศูนย์วิเคราะห์สารสำคัญของสมุนไพรตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ฯ


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดการหมุนระนาบแสง Polarimeter
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อโปรแกรมสอบออนไลน์ 660 ผู้ใช้งาน


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห Refractometer


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอความคมชัดสูง พร้อมระบบให้แสงสว่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้แยกชิ้นส่วนได้ไม่น้อยกว่า 39 ชิ้น
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมโปรแกรมระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะประชุม 1 ชุด


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑื จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องวัดการหมุนระนาบแสง Polarimeter


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ
    คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม Micro-Spectrophotometer


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม 1 ชุด


ธันวาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์


พฤศจิกายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง คณะสาธารณสุขศาสตร์


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ตุลาคม 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์


ตุลาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ 1 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศทางชีวภาพ 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจจับก๊าซในสิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้าทางสิ่งแวดล้อม 1 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 1 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น คณะสาธารณสุขศาสตร์


ตุลาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


กันยายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความอาคารมหิตลาธิเบศร อาคารหอประชุมและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืองวัดความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน


กันยายน 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


กันยายน 2565
    ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


เมษายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 2


กุมภาพันธ์ 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงฉุดลิฟท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar