จัดซื้อจัดจ้าง

News

ธันวาคม 2560
    ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องโทรมาโตกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง ๑ เครื่อง
    ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดสาร ๑ เครื่อง
    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร [ร้านถ่ายเอกสาร]


ธันวาคม 2560
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อยา Dutasteride 0.5 mg Capsule จำนวน 500 กล่อง
    ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ธันวาคม 2560
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวอร์มนักกีฬา เสื้อกรรมการ ชุดวอร์มกรรมการ เสื้อกีฬาอาจารย์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ คนงาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อโปรแกรมภาษาอังกฤษ จำนวน ๗๒๐ Licenses
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศรับส่งคณะกรรมการและนักกีฬา
    ประกาศเชิญชวนประกวดราคากลางจ้างเหมาทัศนศึกษา Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6


ธันวาคม 2560
    ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560
    ประกาศราคากลางจ้าเงเหมาทัศนศึกษา Overseas Field Trip P.6 : Hong Kong
    ประกาศราคากลางงานทัศนศึกษาโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6


ธันวาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bdding


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค๊ด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลบาร์โค๊ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี สำหรับวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน จำนวน 18 รายการ
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อยา Dutasteride 0.5 mg Tablet จำนวน 500 กล่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อโปรแกรม Minitab จำนวน ๑ ชุด
    ตารารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๖ เครื่อง
    ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ประมูลขายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อระบบสายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างศัยกภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad
    ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
    ประกาศราคากลาง งานซื้อระบบภาพและเสียง ขนาด 100 ที่นั่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 8ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
    ประกาศราคากลาง การจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศราคากลาง งานซื้อเก้าอี้นั่งเรียน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 700 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding
    ประกาศราคากลาง งานซื้อโต๊ะเรียน2ที่นั่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 100 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อชุดวอร์มนักกีฬา เสื้อกรรมการ ชุดวอร์มกรรมการ เสื้อกีฬาอาจารย์ กรรมการ เจ้าหน้าที่
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ไปกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 3 หัวก๊อก
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 50 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ


พฤศจิกายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg tablet จำนวน 1,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ก่อสร้างลานจอดรถยนต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมจำแนกวัตถุภาพทางอากาศด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 25 mg capsule จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ๓ หัวก๊อก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ แมลงหวี่ฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์


พฤศจิกายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายยา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญา่บัตร ปี 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดิน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์บนวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี สำหรับวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์บนวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Ebook Acces Medicine


พฤศจิกายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 3 หัวก๊อก
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50-55 ที่นั่ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 26 รายการ
    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง อัฒจันทร์พับเก็บได้ระบบแมลนวล จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง เครื่องดนตรีสำหรับวงดนตรี จำนวน 1 ชุด


ตุลาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ตุลาคม 2560
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ


ตุลาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib


กันยายน 2560
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กันยายน 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สิงหาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ บริการถ่ายเอกสาร


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโต๊ะพับขาคู่แบบโค้ง ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนนาฬิกาเป็นโลโก้ตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเทียนทอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กระดาษ A 4 หมึกปริ๊นเตอร์ คีบอร์ดและเม้าส์ไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ รอบลานเอนกประสงค์และหน้าอาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโค้งและเพดานดาดฟ้า อาคารเทียนทอง


สิงหาคม 2560
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


กรกฎาคม 2560
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง


กรกฎาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา


ธันวาคม 2559
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ธันวาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


พฤศจิกายน 2559
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ตุลาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter


Calendar