จัดซื้อจัดจ้าง

News

กรกฎาคม 2560
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ


มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร
    ตารางแสดงงวเงินเสื้อผ้าทอมือ คุณย่าท่าน


มิถุนายน 2560
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดหาหนังสือ วิทยาลัยนานาชาติ


มิถุนายน 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องระบายความร้อนฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ยางปูพื้นแบบเรียบและยางปูพื้นแบบลาย


มิถุนายน 2560
    จัดซื้อเตียงนอนไม้ 2 ชั้น สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน 7 หลัง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค้ด


มิถุนายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-วัสดุโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2560


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนประถม จำนวน 1 งาน


มิถุนายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อสิทธิ์ลงทะเบียนโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
    ประกาศราคากลางงานจัดหางานผลิตสื่อ CIAผลิตสื่อการเรียนรู้ เกาะสีชัง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มิถุนายน 2560
    ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาพัฒนาฐานข้อมูลสหกิจศึกษา เว็บไซต์สหกิจศึกษา 1 งาน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศเชิญชวนยื่นเสนองานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงพื้นลานบริเวณเสาธง หน้าอาคารฉลองราชย์ 50 ปี


มิถุนายน 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ่้างปรับปรุง ห้อง QS2 - 307
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำเข็มเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค:ภาคตะวันออก จำนวน 5 เครื่อง


มิถุนายน 2560
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์


มิถุนายน 2560
    งานจ้างเหมาบริการเดินระบบสาย Lan ภายใน ชั้น 4 อาคารสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ


มิถุนายน 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดจ้างทำกรัดาษคำตอบ มบ.3 จำนวน 150,000 ใบ งบประมาณ 180,000 บาท
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานหลังคาอาคารศรีนครินทร์
    ประกาศงานก่อสร้างหอพระประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ Switch HUB 48 Port


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อระบบความปลอดภัยติดตั้งระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 1 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
    ประกาศงานจ้างก่อสร้างหอพระประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมนพรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คณะวิศวกรรมศาสตร์


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล


พฤษภาคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างทำชั้นเหล็กวางของ จำนวน 5 ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางวิศวกรรมระดับสูง


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเครื่องอบลมร้อน และเครื่องวัดการดูดกลืนแสง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายบอกทาง Backdrop ฉากเวที และฉากบังตา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงการจัดซื้อ โต๊ะประชุม เก้าอี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องเสียง


พฤษภาคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย จอแขวน เครื่องฉายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงการจัดซื้อ ชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานการไหล คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศราคากลางออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1,600 เล่ม


พฤษภาคม 2560
    ประกาศแสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของระบบจัดเก็บภาพและกระจายภาพทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องสำรองไฟฟ้า


เมษายน 2560
    ตารางแสดงงวเงินเครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 เครื่อง และเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 3 เครื่อง


มีนาคม 2560
    ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


มีนาคม 2560
    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐


กุมภาพันธ์ 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียง คณะดนตรีและการแสดง


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ ชุด


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบNewsletter


Calendar