จัดซื้อจัดจ้าง

News

มกราคม 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบติดตามและควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับการเก็บรักษายา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด PPE Coverall PB With Hood จำนวน 1,000 ชุด
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


มกราคม 2565
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเลื่อยแนวตั้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕๐ เครื่อง


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้รับชำระค่าบริการอัตโนมัติ แบบไม่รับเงินสด จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.2564-ธ.ค.2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล Digital Mammography จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีฯ


มกราคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบติดตามและควบคุมควาทชื้นและอุณหภูมิสำหรับการเก็บรักษายา จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน กระจายลม ๔ ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตนเลส จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือการเรียนการสอนทางรังสีวิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding


มกราคม 2565
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์ มีหลังคาคลุม กองกิจการนิสิต
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2565
    ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม้ 3เดือน มค-มีค65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-COV-2


มกราคม 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์เตรียมสารสำคัญ


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เพิ่มเติม
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและตัวตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวลแบบสองขั้นตอน


มกราคม 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1
    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง HPLC
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2564
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ธันวาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายสัญญาณทางชีวภาพฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสารทางโครมาโทกราฟี


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมสอบออนไลน์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโดรนพ่นสารทางการเกษตร ตำ บลโขมง อำ เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการสอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ AI และหุ่นยนต์สมองกลพร้อมโปรแกรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ ฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมา โทกราฟฟี่ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นความถี่สูง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบ ควบคุมอุณหภูมิ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง และเครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโดรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวนและต้นไม้ 3เดือน มค-มีค65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Bypass Set 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดกำหนดพิกัดในการผ่าตัดสมองและดูดของเหลวหรือเก็บชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจแบบแผลเล็ก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโดรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture analyzer
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง


ธันวาคม 2564
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสารสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศิลปะ คณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกำหนดพิกัดในการผ่าตัดสมองและดูดของเหลวหรือเก็บชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจแบบแผลเล็ก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในการจัดซื้อตู้เตรียมยาหรือสารอันตราย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Bypass Set 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กพร้อมกล่องบันทึกหลายช่วงคลื่น ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
    ประกาศยกเลิกจ้างโครงการประชสัมพันธ์ภาพลักษณ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ณ สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 1 งาน
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างประกวดราคา งาน ซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสารทางโครมาโทกราฟี
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงตึงผิว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด


ธันวาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องตอกสากเดี่ยว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Google Workspace for Education Plus จำนวน 36,125 ชุด


ธันวาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 3 หัวก๊อก จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายทำ VTR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมสอบออนไลน์ จำนวน 500 ผู้ใช้งาน
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
    คณะเภสัชศาสตร์ ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว


ธันวาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสารเคมีบำบัดน้ำเครื่องปรับอากาศ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัตการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริงด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองในรูปแบบ 3 มิติ ฯลฯ ด้วยวิธี e-bidding


ธันวาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ทศนิยม ๕ ตำแหน่ง


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 3 หัวก๊อก 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture analyzer


ธันวาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ธันวาคม 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องขยายสัญญาณทางชีวภาพพร้อมโปรแกรมควบคุมการทำงาน
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องชั่ง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ผู้ชนะซื้อสารเคมีบำบัดน้ำชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ AI ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding


ธันวาคม 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของงานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ถังอากาศ พร้อมวาวล์ปรับแรงดันอากาศ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยหายใจใต้น้ำ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อซื้อเสื้อชูชีพดำน้ำลึก BCD ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์


พฤศจิกายน 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ Raman Spectrometer
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศยกเลิก โครงการซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา งาน ซื้อ เครื่องชั่ง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา งาน ซื้อ เครื่องขยายสัญญาณทางชีวภาพฯ


พฤศจิกายน 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ งาน ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง


พฤศจิกายน 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตอกสากเดี่ยวชนิดมีมอเตอร์


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริง ฯลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture analyzer
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง HPLC
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2564
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์


พฤศจิกายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั้มสูญญากาศสำหรับดูดอากาศชนิดไดอะเฟรม


ตุลาคม 2564
    ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน


ตุลาคม 2564
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์


กันยายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยและนำไปทิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


กันยายน 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕คณะอัญมณี


กันยายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


สิงหาคม 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar