จัดซื้อจัดจ้าง

News

กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม Disk storage จำนวน ๑ ระบบ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตั้งโต๊ะแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ๒ ตา สำหรับงานพยาธิวิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๖๐ ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสมุด จำนวน 4 รายการ


กุมภาพันธ์ 2563
    ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    เอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 10 เครื่อง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลแบบตรวจตามสภาพจริง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารสำรองสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ความเร็ว 4 Gbps ระยะเวลา 6 เดือน
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนระบบ Inverter ขนาด 24,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหารพร้อมรับประทานณบริเวณทิศใต้ด้านนอกอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ระบบ Inverter จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - แมสสเปคโทรมิเตอร์ ZGas Chromatograhp - Mass Spectrometer,GCMS จำนวน ๑ ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๔๐๐ ตัว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานเช่าวงจรสื่อสารสำรองสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ความเร็ว 4 Gbps


กุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ [เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๒]


มกราคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562
    ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อชุดทดลองการหาค่าแรงตึงผิวของของเหลวสามารถอ่านค่าละเอียด ๐.๑ มิลลินิวตันและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน ๑๒ ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อชุดทดลองโมดูลัสของความยืดหยุ่นโมดูลัสของยัง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ ชุด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอพร้อมระบบให้แสงสว่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ กล้อง
    ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตั้งโต๊ะแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
    ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง pH meter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๐ เครื่อง
    ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๐ กล้อง
    ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๐ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม Disk storage จำนวน 1 ระบบ


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1


มกราคม 2563
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนFeasibility Studyในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา


มกราคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๐ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารจานดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบให้แสงสว่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ กล้อง e-bidding
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๐ กล้อง e- bidding
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว e- bidding
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๖ เครื่อง e- bidding
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตั๊งโต๊ะแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ เครื่อง e- bidding
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง pH meter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๐ เครื่อง e- bidding
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อชุดทดลองโมดูลัสของความยืดหยุ่นโมดูลัสของยัง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ ชุด
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อชุดทดลองการหาค่าแรงตึงผิวของของเหลวสามารถอ่านค่าละเอียด ๐.๑ มิลลินิวตันและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน ๑๒ ชุด


มกราคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอัญมณี
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน Feasibility Study ในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกประตูห้องเรียนและกระจกประตูทางเดินเป็นกระจกนิรภัย จำนวน 1 งาน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนFeasibility Studyในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ราคากลาง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


มกราคม 2563
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองทางสรีรวิทยา


มกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ พอหักกองกิจการนิสิต 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปคเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2563
    ประกาศเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ


ธันวาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต


ธันวาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ


ธันวาคม 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 1 ปีการศึกษา 2562 มกราคม 2562- มิถุนายน 2562 จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 1 ปีการศึกษา 2562 มกราคม 2562- มิถุนายน 2562 จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์


ธันวาคม 2562
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอพักนิสิต 1 และ 2


พฤศจิกายน 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


พฤศจิกายน 2562
    ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารกองกิจการนิสิต และหอพัก 1 และ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563


ตุลาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4เดือน ก.ค.62 ถึง เดือน ก.ย. 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62 ถึง ก.ย.62


ตุลาคม 2562
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ำ Underwater Operation ฯลฯ


กรกฎาคม 2562
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.62 ถึง มิ.ย. 256


มกราคม 2562
    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar