รับสมัครงาน

News

มกราคม 2563
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๓
    คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์


มกราคม 2563
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2563
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. ครั้งที่ ๑๒๕๖๓


มกราคม 2563
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม


มกราคม 2563
    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา


ธันวาคม 2562
    คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งอาจารย์
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2563


ธันวาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


ธันวาคม 2562
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3-2562 ตำแหน่งอาจารย์


ธันวาคม 2562
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. ครั้งที่ 1-2562


ธันวาคม 2562
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา3ตำแหน่ง


พฤศจิกายน 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


พฤศจิกายน 2562
    ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา


ตุลาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง


กันยายน 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


กรกฎาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่งNewsletter


Calendar