รับสมัครงาน

News

มีนาคม 2560
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี


กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการวิจัยฯ


กุมภาพันธ์ 2560
    ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างโครงการ


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1077-2556
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1223-2559


มกราคม 2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา


มกราคม 2560
    สถาบันภาษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา


มกราคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


พฤศจิกายน 2559
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๓ ตำแหน่งNewsletter


Calendar