รับสมัครงาน

News

มีนาคม 2562
    ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


มีนาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2562
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์


มีนาคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


มีนาคม 2562
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ


มีนาคม 2562
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ อัตรา


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ฝรั่งเศส


กุมภาพันธ์ 2562
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๔๐๐ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


กุมภาพันธ์ 2562
    รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน


กุมภาพันธ์ 2562
    คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


มกราคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


มกราคม 2562
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


มกราคม 2562
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา


ธันวาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


พฤศจิกายน 2561
    รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก. ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑


กันยายน 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


สิงหาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่งNewsletter


Calendar