รับสมัครงาน

News

พฤษภาคม 2560
    วิทยาลัยนานาชาติขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


พฤษภาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย


เมษายน 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา
    คณะการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัคร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ๑ อัตรา


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


เมษายน 2560
    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ


เมษายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1077-2556


เมษายน 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา 1 อัตรา


เมษายน 2560
    สำนักหอสมุด ขอยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ


เมษายน 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา


เมษายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 1223-2559


มีนาคม 2560
    คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ


มีนาคม 2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


มีนาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย


มีนาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน


มีนาคม 2560
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
    คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


มีนาคม 2560
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตราNewsletter


Calendar