รับสมัครงาน

News

มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


มิถุนายน 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา


มิถุนายน 2560
    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างร้านค้า cafelibrary ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา


มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา


มิถุนายน 2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
    สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ


มิถุนายน 2560
    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


มิถุนายน 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล


มิถุนายน 2560
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 90255
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1077-2556 จำนวน 1 อัตรา


พฤษภาคม 2560
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา


เมษายน 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


มีนาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยNewsletter

มิถุนายน 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คณะการแพทย์แผนไทยฯ

Calendar