รับสมัครงาน

News

กรกฎาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กรกฎาคม 2561
    รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในการกำกับของมหาวิทยาลัย วมว. ตำแหน่งอาจารย์ เคมี


กรกฎาคม 2561
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในการกำกับของมหาวิทยาลัย วมว.


กรกฎาคม 2561
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 2561


กรกฎาคม 2561
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก.
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


มิถุนายน 2561
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 1-2561


มิถุนายน 2561
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาทางขึ้นบันไดตรงทางขึ้นห้องประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มิถุนายน 2561
    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก


มิถุนายน 2561
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


พฤษภาคม 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์Newsletter

กรกฎาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Calendar