รับสมัครงาน

News

เมษายน 2563
    ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์


เมษายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมษายน 2563
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม


เมษายน 2563
    คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
    ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ


มีนาคม 2563
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 919-2554


มีนาคม 2563
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาค ข 91328 จำนวน 1 อัตรา


มีนาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา


มีนาคม 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2563
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์สังกัดสำนักงานการศึกษา


มีนาคม 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๑ ตำแหน่ง


มีนาคม 2563
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1


กุมภาพันธ์ 2563
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม


กุมภาพันธ์ 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน


กุมภาพันธ์ 2563
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์


มกราคม 2563
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


ธันวาคม 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


พฤศจิกายน 2562
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่งNewsletter


Calendar