สัมมนา

News

กรกฎาคม 2562
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562


มิถุนายน 2562
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องพลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0


เมษายน 2562
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพ


มีนาคม 2562
    ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนเชิญ นักวิชาการ ครู อาจารย์ เข้าร่วมการประชุมจีนศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2


มีนาคม 2562
    ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม


ตุลาคม 2561
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพNewsletter


Calendar