สัมมนา

News

กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ทันงานประกัน ๕๙ กิจกรรมที่ ๑


มกราคม 2560
    โครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome, ELO


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ ฟรี ตลอดหลักสูตร


ธันวาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ภาควิชา หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla: สำหรับผู้ดูแลระบบ ระยะที่ ๒


ธันวาคม 2559
    สัมมนา วิทยาศาสตร์ทางทะเลชายฝั่งญี่ปุ่น-ไทย


ธันวาคม 2559
    ประชุมวิชาการนานาชาติ 4th AWOC 13th KJWOC


ธันวาคม 2559
    โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM education ครั้งที่ ๑


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa Manager


ตุลาคม 2559
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ BBL Brain based Learning และ PBL Problem-Based Learning สำหรับเด็กปฐมวัยNewsletter


Calendar