สัมมนา

News

กรกฎาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


กรกฎาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยสู่ประชาชน


มิถุนายน 2560
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญส่งนักเรียนในสถานศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนเมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว รุ่นที่ 2


พฤษภาคม 2560
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017
    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017


เมษายน 2560
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R


เมษายน 2560
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน
    โครงการการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ


มีนาคม 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 6


มีนาคม 2560
    โครงการอบรม โเทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์โ
    โครงการอบรม การใช้งานและถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ


มกราคม 2560
    โครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome, ELO


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa ManagerNewsletter


Calendar