สัมมนา

News

ตุลาคม 2561
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
    สำนักบริการวิชาการ เปิดแล้ว อบรมภาษาอังกฤษกับAUA โดยเจ้าของภาษา....เทอม 7
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ


ตุลาคม 2561
    เรียนเชิญอาจารย์สอนภาษาจีนทุกท่านร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2561
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฏี IRT ด้วยโปรแกรม IRTPRO
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎี IRT ด้วยโปรแกรม Mplus
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ดนตรีไทยสร้างสรรค์
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ ด้วยโปรแกรม Mplus
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โมเดลเชิงพหุสาเหตุ ด้วยโปรแกรม MplusNewsletter


Calendar