สัมมนา

News

มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ ๒๕๖๐ ICPAM2017


พฤษภาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


เมษายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุม การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมร้านขายยา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


เมษายน 2560
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน
    โครงการการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ


เมษายน 2560
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการสายทั่วไปวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


มีนาคม 2560
    Education ICT Forum 2017


มีนาคม 2560
    การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑


มีนาคม 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 6


มีนาคม 2560
    โครงการอบรม โเทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์โ
    โครงการอบรม การใช้งานและถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ทันงานประกัน ๕๙ กิจกรรมที่ ๑


มกราคม 2560
    โครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome, ELO


ธันวาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ภาควิชา หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla: สำหรับผู้ดูแลระบบ ระยะที่ ๒


ธันวาคม 2559
    สัมมนา วิทยาศาสตร์ทางทะเลชายฝั่งญี่ปุ่น-ไทย


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa ManagerNewsletter


Calendar