รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

สิงหาคม 2557
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Ph.D. in Management


สิงหาคม 2557
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


กรกฎาคม 2557
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตทุนโครงการ สควค. เพิ่มเติม


มิถุนายน 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6


มีนาคม 2557
    เปิดรับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 12557


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กุมภาพันธ์ 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอก ปี 2557


มีนาคม 2556
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556Newsletter


Calendar