รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

มีนาคม 2559
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


มีนาคม 2559
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2558
    BBS รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท Accounting, HRM, Entrepreneurships, Marketing, Business Management, International Tourism Management


พฤศจิกายน 2558
    เปิดรับเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก Ph.D. in Management คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


พฤศจิกายน 2558
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558


ตุลาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย โครงการทับทิบสยาม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559


ตุลาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘Newsletter


Calendar