รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

ธันวาคม 2564
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


มกราคม 2562
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิด ภาคเรียนภาคต้น และภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ป.ตรี หลักสูตรภาคพิเศษ 4 ปี ปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการผดุงครรภ์ ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2


กรกฎาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 2


มิถุนายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559Newsletter


Calendar