รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

เมษายน 2561
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management


มกราคม 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิด ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๘ และภาคต้น ๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


มิถุนายน 2559
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร


มิถุนายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559


มิถุนายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2


พฤษภาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสาตร์การกีฬาประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา เหมาจ่าย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา ๑-๒๕๕๙
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา เหมาจ่าย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ เรียนเดือนตุลาคม


กุมภาพันธ์ 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ธันวาคม 2558
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกาษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2559Newsletter


Calendar