รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

กรกฎาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557


กรกฎาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัคร ป.ตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4 ปี ครั้งที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัคร ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี ครั้งที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557


กรกฎาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 4ปี ครั้งที่ 2
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารทั่วไป เทียบโอน รับวุฒิ ปวสเทียบเท่า เข้าเรียนเทอมต้น ปีกา


กรกฎาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วุฒิ ม.6เทียบเท่า ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557


กรกฎาคม 2557
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


กรกฎาคม 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 4 ปี ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2


กรกฎาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓


กรกฎาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิตคิศาสตร์ขยายเวลาการรับระดับ ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา เพื่อเรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง


มิถุนายน 2557
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการ สควค.


มิถุนายน 2557
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557


มิถุนายน 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6


มีนาคม 2557
    เปิดรับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 12557


มีนาคม 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ โครงการต้นกล้าอาจารย์


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กุมภาพันธ์ 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอก ปี 2557


ธันวาคม 2556
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557


มีนาคม 2556
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556Newsletter


Calendar