รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management


มกราคม 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิด ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๘ และภาคต้น ๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง


พฤษภาคม 2559
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


พฤษภาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2


พฤษภาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2


พฤษภาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสาตร์การกีฬาประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


เมษายน 2559
    BBS รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท Accounting, HRM, Entrepreneurships, Marketing, Business Management, International Tourism Management


เมษายน 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา เหมาจ่าย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา ๑-๒๕๕๙


มีนาคม 2559
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1


มีนาคม 2559
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา เหมาจ่าย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ เรียนเดือนตุลาคม


กุมภาพันธ์ 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ธันวาคม 2558
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกาษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559Newsletter


Calendar