รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


สิงหาคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปี 2560 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี


กรกฎาคม 2560
    รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา


กรกฎาคม 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครนิสิตปริญญาโท MBA, บัญชี, International Tourism Management-ปริญญาเอก Ph.D. in Management ทางธุรกิจ,การท่องเที่ยว


กรกฎาคม 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


กรกฎาคม 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560Newsletter


Calendar