รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

สิงหาคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


กรกฎาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


กรกฎาคม 2558
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3


กรกฎาคม 2558
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2


กรกฎาคม 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS ขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการจัดการ
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3


กรกฎาคม 2558
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2


กรกฎาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 ครั่งที่ 2


มิถุนายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558


พฤษภาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการทุน สควค.


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๕๘


มีนาคม 2558
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1Newsletter


Calendar