รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559


พฤษภาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559


เมษายน 2559
    รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


มีนาคม 2559
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
    รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี


กุมภาพันธ์ 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2559
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท HRM,การตลาด,การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ,บัญชี, International Tourism Management


กุมภาพันธ์ 2559
    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา


มกราคม 2559
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทับทิมสยาม ปีการศึกษา 2559


มกราคม 2559
    BBS รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท Accounting, HRM, Entrepreneurships, Marketing, Business Management, International Tourism Management


ธันวาคม 2558
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกาษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559Newsletter


Calendar