รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

มกราคม 2652
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


มกราคม 2651
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิดภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


มกราคม 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560


มกราคม 2560
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560


มกราคม 2560
    รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


ธันวาคม 2559
    รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โค้วต้าพิเศษ โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประจำปี 2560


ธันวาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.


พฤศจิกายน 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560Newsletter


Calendar