รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

มกราคม 2651
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิดภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3


ธันวาคม 2559
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.


พฤศจิกายน 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559


กันยายน 2559
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


สิงหาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒๒๕๕๙Newsletter


Calendar