รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

เมษายน 2561
    คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2561


เมษายน 2561
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561


เมษายน 2561
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี


เมษายน 2561
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4


กุมภาพันธ์ 2561
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท M.B.A. และ M.M. International Tourism Management


กุมภาพันธ์ 2561
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


ธันวาคม 2560
    คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุขNewsletter


Calendar