รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

มกราคม 2559
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


ธันวาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


ตุลาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย โครงการทับทิบสยาม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559


ตุลาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครโควต้านักกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้วNewsletter


Calendar