รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

กรกฎาคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


กรกฎาคม 2558
    รับสมัครภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ครั้งที่ 2 รอบหลังแอดมิชชั่น


กรกฎาคม 2558
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ประเภท ADMISSIONS


กรกฎาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 ครั่งที่ 2


มิถุนายน 2558
    คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558


มิถุนายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558


มิถุนายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558


พฤษภาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการทุน สควค.


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๕๘
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ประจำการศึกษา 2558


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 2
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2558


เมษายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2558


เมษายน 2558
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์


มีนาคม 2558
    ประกาศรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ 4 ปี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


มีนาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก เพื่อเข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2558Newsletter


Calendar