รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

สิงหาคม 2558
    รับสมัครนิสิตใหม่ประเภทรับตรง ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๘


กรกฎาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


มิถุนายน 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


มิถุนายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558


พฤษภาคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


พฤษภาคม 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต MM.in ITM และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ด้านการจัดการ 4 กลุ่มวิชา


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๕๘
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ประจำการศึกษา 2558


พฤษภาคม 2558
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก


พฤษภาคม 2558
    รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย


พฤษภาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 2
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2558


เมษายน 2558
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทรับตรง 12 จังหวัด และรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2


เมษายน 2558
    ประกาศรับสมัคร นักเรียนโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน


เมษายน 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2558


เมษายน 2558
    ประกาศรับสมัคร สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
    ประกาศรับสมัคร ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2
    ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


เมษายน 2558
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์


มีนาคม 2558
    ประกาศรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ 4 ปี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


มีนาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558


มีนาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก เพื่อเข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2558


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


มกราคม 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


มกราคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๕๘
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2557
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
    ปฏิทินการรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558Newsletter


Calendar