รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

News

ธันวาคม 2560
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กรกฎาคม 2560
    วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา BUUIC เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560


มิถุนายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560


เมษายน 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปี 2560 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี


เมษายน 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560


เมษายน 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท MBA, บัญชี, International Tourism Management และปริญญาเอก Ph.D. in Management


เมษายน 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร


เมษายน 2560
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


เมษายน 2560
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สถาบันที่สอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี


เมษายน 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2


มีนาคม 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง ประจำปีการศึกษา 2560


มีนาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อลำดับสำรองผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


มีนาคม 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


มีนาคม 2560
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560


มีนาคม 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครสอบรับตรงคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รอบ 2 ปีการศึกษา 2560
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา-ประจำภาคต้น-ปีการศึกษา-2560 คณะวิทยาศาสตร์


มกราคม 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.Newsletter


Calendar