งานวิจัย

มกราคม 2564

    ขอเชิญส่งบทความวิจัยวิชาการ เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาได้ที่

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/submission/wizard
Calendar