งานวิจัย

เมษายน 2562

    การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาการศึกษา
แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.eppo.go.th
Calendar