งานวิจัย

มกราคม 2562

    ขอให้ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัยต่าง ๆ ผ่าน ๔ ช่องทางได้แก่ ช่องทางที่ ๑ เว็บไซต์กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (http://research.buu.ac.th) ช่องทางที่ ๒ Facebook Fanpage (https://www.facebook.com/BUUresearch) ช่องทางที่ ๓ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา เมนู ข่าววิจัย (http://www.buu.ac.th/) และช่องทางที่ ๔ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิจัยในการรับทราบข่าวสารด้านการวิจัย  

ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์รับข่าวสารด้านการวิจัยผ่านช่องทางที่ ๔ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  ขอให้ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัย ในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  (NRMS)  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำหรับคณาจารย์ และนักวิจัย ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนโดยด่วน โดยสามารถขอคำปรึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนใหม่ได้ที่ คุณคมสันต์  เอี่ยมวิไล เบอร์โทรภายใน ๒๖๒๓ โดยโปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะใช้ข้อมูล (E-Mail) ในระบบดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัยในลำดับต่อไป
Calendar