งานวิจัย

มกราคม 2562

    ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ : รุ่นที่ 7

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 101 - 103 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ "รายละเอียดโครงการ"
ลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/o3hE5L
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://research.buu.ac.th และ Webpage https://www.facebook.com/BUUresearch
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : http://research.buu.ac.th/web2015/image/info-nrct.jpg
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ : http://research.buu.ac.th/web2015/file/80162-3.pdf
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร : http://research.buu.ac.th/web2015/file/80162-2.pdf
ดาวน์โหลดกำหนดการ : http://research.buu.ac.th/web2015/file/80162-1.pdf
ดาวน์โหลดกรอบการวิจัย : http://research.buu.ac.th/web2015/file/70162.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf) : http://research.buu.ac.th/web2015/file/80162-4.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.docx) : http://research.buu.ac.th/web2015/file/80162-4-1.docx
------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ติดต่อ คุณรุ่งนภา ชัยพร โทร. 038-102562
Calendar