งานวิจัย

มกราคม 2562

    การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัย แบบบูรณาการ และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ : https://goo.gl/bxYmJd
ดาวโหลดแบบฟอร์ม : https://goo.gl/712RJF
Calendar