งานวิจัย

มกราคม 2562

    การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ โสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โ ลูกไก่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ให้มีจำนวนและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือการหน่วยงานเครือข่ายวิจัยดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัย ให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ กำหนดการ และการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ทาง : https://www.nrct.go.th/training
Calendar