งานวิจัย

สิงหาคม 2561

    ขอประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON โGLOBALIZATION OF TRADITIONAL MEDICINEโ

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม และเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม อีกทั้งในงานได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของนักวิจัยในหลากหลายสาขา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sfe2018.mfu.ac.th/
Calendar