งานวิจัย

มิถุนายน 2561

    ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการวิจัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการนำเข้าของกองทัพฯ

จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบซีดี จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. 
และสามารถติดตามผลการพิจารณาได้ที่ Click
Calendar