งานวิจัย

พฤษภาคม 2561

    ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน และภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
Calendar