งานวิจัย

พฤษภาคม 2561

    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนบุคลากร ส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น..ก้าวไกลสู่สากล"  ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3 ) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์. 086-6537007

 
Calendar