งานวิจัย

เมษายน 2561

    ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่นที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงจัดหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" R+3I (Ideate, Innovate , Impact) Executive Program รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย ท่านสามารถเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวได้ที่ Click ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
Calendar