งานวิจัย

เมษายน 2561

    ขอเชิญร่วมเสนอ แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

ด้วยสำนักงานกองทุนสับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเจตนารมย์ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนคนไทยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ในการนี้ สำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1 ) ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบ
 
ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ "แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ" ตั้งแต่วันนี้ 10 เมษายน จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
 
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยส่งทางไปรษณีย์หรือ E-mail มาที่
นางสุพัตรา พันธุ์อำนวย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หรือ E-mail : supattra@thaihealth.or.thCalendar